• Wannes Daemen

Yuri’s ver­kie­zings­wijzer

Zondag zijn het weer ver­kie­zingen. Dat betekent dat u moet gaan stemmen. Wij leven namelijk in een land waar iedereen ver­plicht is om te gaan stemmen. Er zijn landen waar wij om die reden uit­ge­lachen worden, maar trekt u zich daar verder niets van aan. Iedereen die ons land een beetje (of heel erg) bela­chelijk vindt omwille van die kies­plicht, negeert steevast een belangrijk gegeven: Brus­selse Wafels.

Maar u komt hier niet terecht om over groenten te praten. Inte­gendeel. Uw komst wordt gedreven door een veel com­plexer pro­bleem: u bent een onbe­sliste kiezer. U ziet door de bomen het bos niet meer. U vindt Guy Ver­hof­stadt een lekker ding maar u denkt dat Jean-Marie Dedecker sneller voor uw charmes zal vallen. U twijfelt tussen de partij van Jean-Pierre van Rossem en de zon­dagsmis. U stemde vorige keer op de SP.A maar uw kleu­ren­con­su­lente raadt u bruine tinten aan. U weet kortom nog niet op wie u zondag eerst­ko­mende uw stem zal uit­brengen. Dat is geen futiel probleem.

Maar vreest niet, Yuri Maanzand snelt ter hulp!

Om deze aarts­moei­lijke keuze voor u allen wat draag­lijker te maken, heb ik mij de afge­lopen weken op inten­sieve wijze ver­diept in de tal­rijke partijprogramma’s en blogs van de deel­ne­mende poli­tieke groot­heden in ons land. Na zorg­vuldige analyse en het onder­scheiden van hoofd- en bij­zaken heb ik voor u een handige samen­vatting geschreven, waarin u telkens het essen­tiële gedach­tengoed van elke partij terugvindt.

Een bondig over­zicht voor de onbe­sliste kiezer. Hopelijk wordt uw twijfel hierdoor kleiner, en uw vast­be­ra­denheid ver­groot. Ik wens u allen veel succes bij uw keuze, en moge de beste winnen.

CD&V/N‑VA

CD&V/N‑VA vindt per­soon­lijke vrijheid om zelf uw leven uit te bouwen belangrijk. Daarbij worden fondsen voorzien voor kapel­letjes in uw ach­tertuin. Elke beel­tenis van Yves Leterme die daarbij gebruikt wordt, levert extra sub­sidies op.

De overheid moet steun geven aan alles en iedereen die bij­draagt tot het samen-leven. Er zullen gratis hand­lei­dingen voor buurt-orgieën ver­spreid worden, met daarin onder andere tips om uw buren in bed te krijgen en een selectie ero­tisch getinte psalmen.

CD&V/N‑VA kiest voor een samen­leving die echt zorgzaam omgaat met al haar leden en zekerheid biedt, ook aan de kwets­baren. De leden van andere par­tijen worden d.m.v. een lan­de­lijke klop­jacht gebrand­merkt en waar mogelijk in een spe­ciaal daarvoor voorzien reservaat nabij Baraque Fraiture samengebracht.

CD&V/N‑VA wil ook de grote tegen­stel­lingen over­bruggen. Tegen­stel­lingen tussen ouderen en jon­geren, tussen alloch­tonen en autoch­tonen, tussen armen en rijken, tussen gezin en werk, tussen arbeid en kapitaal, tussen eco­nomie en eco­logie, tussen Vla­mingen en Frans­ta­ligen. Veel van deze tegen­stel­lingen blijken echter ono­ver­brugbaar. Daarom wordt deze laatste ambitie na de ver­kie­zingen in onderling overleg doodgezwegen.

Lijst Dedecker

Kriep kriep moffel magronk is één van de pri­maire pro­gram­ma­punten van Lijst Dedecker. Onze samen­leving kan niet langer verder op het pad van de kapang hug­ga­ma­huggama friepk­wol­ba­kak­moezel. Daarom moet er dringend werk worden gema­ho­chel­snokt van een openbare drie­pa­poepie poepie poepie poepie poepie poepie poepie poepie poepie poepie poepie poepie poepie poepie poepie poepie poepie poepie. Jean-Marie zelve zal zich hiervoor kan­didaat stellen, tenzij Groen! aan de macht komt (zie verder).

Daar­naast wordt er ruimte gecreëerd om via een geza­men­lijke inspanning en op een uni­la­teraal niveau ver­schil­lende poe­pie­drang­zaam­hei­dense pas­tel­ka­bon­kel­druul­der­strantttuü te vrij­waren gan­ga­ganges gele­ri­vier­dinges. Ook dat is belangrijk namelijk. De huig‑r wordt afge­schaft en de aan­ge­blazen west-vlaamse akmod­ro­voessel is niet langer een pro­va­ha­hapoe­piedrol poepie poepie.

Open Vld

Open Vld wil dat de ethische tole­rantie op het terrein beter wordt toe­gepast. Etienne Ver­meersch wordt daarom ver­bannen naar het eiland waar The Others uit Lost de plak zwaaien. Vincent van Quic­ken­borne wordt aan­ge­steld als lan­delijk ethisch adviseur.

Open Vld verzet zich moedig tegen de oorlog in Irak. Daar is verder op geen enkel vlak iets van te merken.

Open Vld stapt in geen geval in een regering die de belas­tingen wil ver­hogen. Zij zullen daar­en­tegen een uniek Studio-100-kabinet in het leven roepen, en meer geld voorzien voor vrolijk gekleurde verkeersborden.

Open Vld wil van de strijd tegen armoede en kans­ar­moede een belang­rijke pijler van haar eco­no­mische aanpak maken. Haha­ha­ha­hahaha. Mijn poep jeukt.

Ook Open Vld wil vechten tegen onver­draag­zaamheid tegenover iedereen die gedis­cri­mi­neerd wordt omwille van huids­kleur, sek­suele voorkeur of sociale afkomst. Dis­cri­mi­natie tussen mensen met een ver­schillend inkomen is minder belangrijk. De armsten in onze maat­schappij zullen daarom van kleur­rijke en opval­lende kledij worden voorzien.

De politie werkt, de cri­mi­na­liteit daalt. Maar jus­titie blijft achter. Daarom wordt er een groot­schalig lan­delijk onderzoek opge­start naar doping in de politiek.

Vlaams Belang

Het Vlaams Belang kiest uit­druk­kelijk voor de demo­cratie als politiek model. Het volk beslist. Dat is meteen de kern van het Vlaams-Belangstandpunt terzake. Artiesten die vlaams­talige lie­deren ver­tolken worden auto­ma­tisch aan­ge­steld als volks­ver­te­gen­woor­diger en zullen de mening van de doorsnee Vlaming verdedigen.

Het Vlaams Belang is een uit­ge­sproken gezins­partij. Dat blijkt uit de inces­tueuze ver­hou­dingen binnen de par­tijtop. Na de ver­kie­zingen zullen Frank Van­hecke en Gerolf Annemans in het huwelijk treden en Filip Dewinter zal een pro­cedure starten om de kin­deren van Alexandra Colen te adopteren.

Vlaan­deren is geen immi­gra­tieland en mag geen beleid voeren dat immi­granten aan­trekt. De acti­vi­teiten van Studio 100 zullen daarom streng inge­perkt worden. Bui­ten­landers worden zonder pardon terug­ge­stuurd naar het land van her­komst. Als dat niet lukt, krijgen alle autochtone Belgen een premie om te ver­huizen naar pro­bleem­staten, waardoor uit­ein­delijk alle alloch­tonen in het sop van een anar­chis­tisch België zullen gaar koken. Dat zal ze leren, de gei­ten­dra­gende hoofddoekneukers!

Het Vlams Belang vindt andere polietike dinges ook nog wel belan­gerijk. De retst van het ver­ki­zings­pro­grama was egter niet teidig, klaar dus de keizers zullen het hiermee mar moeten doen. Zeig hiel!

SP.A/SPIRIT

Vrijheid en diver­siteit leiden alleen tot gelijkheid als ze gepaard gaan met ver­bon­denheid, met samenhang, met een maat­schap­pe­lijke omka­dering waar iedereen telt en waar gelijke kansen gewaar­borgd worden. Het onder­scheid tussen dames- en heren­toi­letten in openbare gebouwen zal daarom opge­heven worden. Het aan­vechten van de sexuele exclu­si­viteit binnen het heden­daagse huwelijk wordt een belangrijk dis­cus­siepunt. Freya Van­den­bossche zal in elke pro­vincie rela­ti­onele therapie-sessies geven. Dat zal ze in haar nakie doen, om de gelijkheid tussen haar linker- en rech­ter­borst te illustreren.

Dat laatste is niet waar natuurlijk, maar het zegt wel iets over mijn eigen poli­tieke voorkeur.

Dat laatste is ook niet nood­za­kelijk waar, want ik vind Inge Ver­votte ook wel een euh toffe.

Dat laatste is niet gelogen, maar met Vera Dua zou ik anderszins ook wel eens willen gaan koffie drinken.

Als het geen gra­nen­koffie is tenminste.

Maar goed, ik wijk af.

Mijn excuses daarvoor.

SP.A/SPIRIT wil niet alleen meer duurzame energie pro­du­ceren, de partij wil ook zui­niger omspringen met onze bestaande energie. Na elf uur moet daarom overal het licht uit. Johan Van­de­la­notte komt kijken of u al slaapt. Als dat niet het geval is, wordt uw par­tij­kaart afgepakt. U mag dan niet gaan huilen, want dat is slecht voor het milieu.

België moet voorop lopen in de strijd. We zijn klein maar we kunnen veel bete­kenen. Voor SP.A/SPIRIT is het niet meer dui­delijk op welk pro­gram­mapunt die boutade ook weer van toe­passing was, maar daar zal na de ver­kie­zingen aan gewerkt worden. Ook de JA!-ver­kie­zings­cam­pagne zal grondig geë­va­lueerd worden. Tijdens die eva­lu­aties zal het woord Nee niet mogen gebruikt worden.

GROEN!

Voor Groen! is het dui­delijk. Wie op een eer­lijke manier naar de toe­stand van mens en planeet kijkt, kan eigenlijk alleen maar besluiten dat de keuze voor een eco­lo­gische omslag de meest voor de hand lig­gende rea­lis­tische keuze is. Gei­te­wollen kleding wordt daarom gratis ter beschikking gesteld en baard­groei wordt aan­ge­raden. Het aan­wenden van de eigen stoelgang als brandstof zal mogelijk gemaakt worden d.m.v. recyclage-installaties die in elke gemeente ver­deeld zullen worden. Er wordt een onderzoek gestart op gemeen­telijk niveau naar Vlaams-Belang-stemmers die niet voor hun keuze durven uit te komen, en deze latente racisten zullen door de VDAB ver­plicht worden aan­ge­steld als onder­houds­per­soneel van de recyclage-installaties van hun stads­ge­noten. Jean-Marie Dedecker zal deze onder­houds­teams coachen.

Groen wordt de nati­onale kleur, zoals oranje dat is voor onze noor­der­buren. Het koningshuis wordt daar­en­tegen afge­schaft, behalve Prins Laurent en Koningin Fabiola. Dit olijke duo krijgt de moei­lijke maar uit­da­gende taak de VRT te herstructureren.

Yuri Maanzand wordt president.

11 reacties

 1. Noynourfe schreef:

  Ah, Maanzand for President.
  Klinkt als een plan. Een goe plan.

 2. Lilimoen schreef:

  Ik ga voor de tieten van Freya. :-) Chrrrrrrrr.

 3. Daan schreef:

  Ik woon lekker niet in een land waar je MOET stemmen :p (het idee klinkt eigenlijk wel heel erg grappig ;) )

 4. Jozef schreef:

  Och, toch zo plezant, verkiezingstijden.

 5. Jaco schreef:

  Met een der­gelijk bont gezel­schap onder het rode potlood moet ik zeggen dat ik het enorm betreur dat ik tot de noor­der­buren behoor, en daarom niet gerechtigd ben om één van deze par­tijen met mijn stem tot steun te zijn. Daarom een punt ter over­weging van de over­winnaar van uw ver­kie­zingen: is het geen tijd om Nederland te annexeren?

 6. Freydis schreef:

  Stem Freydis!
  (ik ga dan ook écht op zoek naar een partij die deze naam in zijn rangen heeft staan… al denk ik dat de zoek­tocht nogal vruch­teloos zal zijn :p)

 7. molady schreef:

  dit is één van de beste stukjes die ik ooit las in mijn blogging life! chapeau mister pre­sident! let me light your cigar!

 8. Yuri schreef:

  @ Lilimoen: That’s the spirit!
  @ Daan: Jij woont in dat land van de zoete may­o­naise zeker?
  @ Jaco: Ik breng de strijd­machten in gereedheid.
  @ Freydis: Succes!
  @ Molady: Dankuwel! Watson, brengt u even de Havana’s?

 9. Daan schreef:

  Zoete may­o­naise ?? Ja inderdaad. Hoe moet het anders smaken :S ???

 10. Yuri schreef:

  Naar may­o­naise natuurlijk.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *