Yuri’s verkiezingswijzer

Zon­dag zijn het weer ver­kie­zin­gen. Dat bete­kent dat u moet gaan stem­men. Wij leven name­lijk in een land waar ieder­een ver­plicht is om te gaan stem­men. Er zijn lan­den waar wij om die reden uit­ge­la­chen wor­den, maar trekt u zich daar ver­der niets van aan. Ieder­een die ons land een beet­je (of heel erg) bela­che­lijk vindt omwil­le van die kies­plicht, negeert stee­vast een belang­rijk gege­ven: Brus­sel­se Wafels.

Maar u komt hier niet terecht om over groen­ten te pra­ten. Inte­gen­deel. Uw komst wordt gedre­ven door een veel com­plexer pro­bleem: u bent een onbe­slis­te kie­zer. U ziet door de bomen het bos niet meer. U vindt Guy Ver­hof­stadt een lek­ker ding maar u denkt dat Jean-Marie Dedec­ker snel­ler voor uw char­mes zal val­len. U twij­felt tus­sen de par­tij van Jean-Pierre van Ros­sem en de zon­dags­mis. U stem­de vori­ge keer op de SP.A maar uw kleu­ren­con­su­len­te raadt u brui­ne tin­ten aan. U weet kort­om nog niet op wie u zon­dag eerst­ko­men­de uw stem zal uit­bren­gen. Dat is geen futiel probleem.

Maar vreest niet, Yuri Maan­zand snelt ter hulp!

Om deze aarts­moei­lij­ke keu­ze voor u allen wat draag­lij­ker te maken, heb ik mij de afge­lo­pen weken op inten­sie­ve wij­ze ver­diept in de tal­rij­ke partijprogramma’s en blogs van de deel­ne­men­de poli­tie­ke groot­he­den in ons land. Na zorg­vul­di­ge ana­ly­se en het onder­schei­den van hoofd- en bij­za­ken heb ik voor u een han­di­ge samen­vat­ting geschre­ven, waar­in u tel­kens het essen­ti­ë­le gedach­ten­goed van elke par­tij terugvindt.

Een bon­dig over­zicht voor de onbe­slis­te kie­zer. Hope­lijk wordt uw twij­fel hier­door klei­ner, en uw vast­be­ra­den­heid ver­groot. Ik wens u allen veel suc­ces bij uw keu­ze, en moge de bes­te winnen.

CD&V/N‑VA

CD&V/N‑VA vindt per­soon­lij­ke vrij­heid om zelf uw leven uit te bou­wen belang­rijk. Daar­bij wor­den fond­sen voor­zien voor kapel­le­tjes in uw ach­ter­tuin. Elke beel­te­nis van Yves Leter­me die daar­bij gebruikt wordt, levert extra sub­si­dies op.

De over­heid moet steun geven aan alles en ieder­een die bij­draagt tot het samen-leven. Er zul­len gra­tis hand­lei­din­gen voor buurt-orgieën ver­spreid wor­den, met daar­in onder ande­re tips om uw buren in bed te krij­gen en een selec­tie ero­tisch getin­te psalmen.

CD&V/N‑VA kiest voor een samen­le­ving die echt zorg­zaam omgaat met al haar leden en zeker­heid biedt, ook aan de kwets­ba­ren. De leden van ande­re par­tij­en wor­den d.m.v. een lan­de­lij­ke klop­jacht gebrand­merkt en waar moge­lijk in een spe­ci­aal daar­voor voor­zien reser­vaat nabij Bara­que Frai­tu­re samengebracht.

CD&V/N‑VA wil ook de gro­te tegen­stel­lin­gen over­brug­gen. Tegen­stel­lin­gen tus­sen oude­ren en jon­ge­ren, tus­sen alloch­to­nen en autoch­to­nen, tus­sen armen en rij­ken, tus­sen gezin en werk, tus­sen arbeid en kapi­taal, tus­sen eco­no­mie en eco­lo­gie, tus­sen Vla­min­gen en Frans­ta­li­gen. Veel van deze tegen­stel­lin­gen blij­ken ech­ter ono­ver­brug­baar. Daar­om wordt deze laat­ste ambi­tie na de ver­kie­zin­gen in onder­ling over­leg doodgezwegen.

Lijst Dedec­ker

Kriep kriep mof­fel magronk is één van de pri­mai­re pro­gram­ma­pun­ten van Lijst Dedec­ker. Onze samen­le­ving kan niet lan­ger ver­der op het pad van de kapang hug­ga­ma­hug­ga­ma friepk­wol­ba­kak­moe­zel. Daar­om moet er drin­gend werk wor­den gema­ho­chel­snokt van een open­ba­re drie­pa­poe­pie poe­pie poe­pie poe­pie poe­pie poe­pie poe­pie poe­pie poe­pie poe­pie poe­pie poe­pie poe­pie poe­pie poe­pie poe­pie poe­pie poe­pie. Jean-Marie zel­ve zal zich hier­voor kan­di­daat stel­len, ten­zij Groen! aan de macht komt (zie verder).

Daar­naast wordt er ruim­te gecre­ëerd om via een geza­men­lij­ke inspan­ning en op een uni­la­te­raal niveau ver­schil­len­de poe­pie­drang­zaam­hei­den­se pas­tel­ka­bon­kel­druul­der­strantt­tuü te vrij­wa­ren gan­ga­gan­ges gele­ri­vier­din­ges. Ook dat is belang­rijk name­lijk. De huig‑r wordt afge­schaft en de aan­ge­bla­zen west-vlaamse akmod­ro­voes­sel is niet lan­ger een pro­va­ha­hapoe­pied­rol poe­pie poepie.

Open Vld

Open Vld wil dat de ethi­sche tole­ran­tie op het ter­rein beter wordt toe­ge­past. Eti­en­ne Ver­meersch wordt daar­om ver­ban­nen naar het eiland waar The Others uit Lost de plak zwaai­en. Vin­cent van Quic­ken­bor­ne wordt aan­ge­steld als lan­de­lijk ethisch adviseur.

Open Vld ver­zet zich moe­dig tegen de oor­log in Irak. Daar is ver­der op geen enkel vlak iets van te merken.

Open Vld stapt in geen geval in een rege­ring die de belas­tin­gen wil ver­ho­gen. Zij zul­len daar­en­te­gen een uniek Studio-100-kabinet in het leven roe­pen, en meer geld voor­zien voor vro­lijk gekleur­de verkeersborden.

Open Vld wil van de strijd tegen armoe­de en kans­ar­moe­de een belang­rij­ke pij­ler van haar eco­no­mi­sche aan­pak maken. Haha­ha­ha­ha­ha­ha. Mijn poep jeukt.

Ook Open Vld wil vech­ten tegen onver­draag­zaam­heid tegen­over ieder­een die gedis­cri­mi­neerd wordt omwil­le van huids­kleur, sek­su­e­le voor­keur of soci­a­le afkomst. Dis­cri­mi­na­tie tus­sen men­sen met een ver­schil­lend inko­men is min­der belang­rijk. De arm­sten in onze maat­schap­pij zul­len daar­om van kleur­rij­ke en opval­len­de kle­dij wor­den voorzien.

De poli­tie werkt, de cri­mi­na­li­teit daalt. Maar jus­ti­tie blijft ach­ter. Daar­om wordt er een groot­scha­lig lan­de­lijk onder­zoek opge­start naar doping in de politiek.

Vlaams Belang

Het Vlaams Belang kiest uit­druk­ke­lijk voor de demo­cra­tie als poli­tiek model. Het volk beslist. Dat is met­een de kern van het Vlaams-Belangstandpunt ter­za­ke. Arties­ten die vlaams­ta­li­ge lie­de­ren ver­tol­ken wor­den auto­ma­tisch aan­ge­steld als volks­ver­te­gen­woor­di­ger en zul­len de mening van de door­snee Vla­ming verdedigen.

Het Vlaams Belang is een uit­ge­spro­ken gezins­par­tij. Dat blijkt uit de inces­tu­eu­ze ver­hou­din­gen bin­nen de par­tij­top. Na de ver­kie­zin­gen zul­len Frank Van­hec­ke en Gerolf Anne­mans in het huwe­lijk tre­den en Filip Dewin­ter zal een pro­ce­du­re star­ten om de kin­de­ren van Alexan­dra Colen te adopteren.

Vlaan­de­ren is geen immi­gra­tie­land en mag geen beleid voe­ren dat immi­gran­ten aan­trekt. De acti­vi­tei­ten van Stu­dio 100 zul­len daar­om streng inge­perkt wor­den. Bui­ten­lan­ders wor­den zon­der par­don terug­ge­stuurd naar het land van her­komst. Als dat niet lukt, krij­gen alle autoch­to­ne Bel­gen een pre­mie om te ver­hui­zen naar pro­bleem­sta­ten, waar­door uit­ein­de­lijk alle alloch­to­nen in het sop van een anar­chis­tisch Bel­gië zul­len gaar koken. Dat zal ze leren, de gei­ten­dra­gen­de hoofddoekneukers!

Het Vlams Belang vindt ande­re polie­ti­ke din­ges ook nog wel belan­ge­rijk. De retst van het ver­ki­zings­pro­grama was egter niet tei­dig, klaar dus de kei­zers zul­len het hier­mee mar moe­ten doen. Zeig hiel!

SP.A/SPIRIT

Vrij­heid en diver­si­teit lei­den alleen tot gelijk­heid als ze gepaard gaan met ver­bon­den­heid, met samen­hang, met een maat­schap­pe­lij­ke omka­de­ring waar ieder­een telt en waar gelij­ke kan­sen gewaar­borgd wor­den. Het onder­scheid tus­sen dames- en heren­toi­let­ten in open­ba­re gebou­wen zal daar­om opge­he­ven wor­den. Het aan­vech­ten van de sexu­e­le exclu­si­vi­teit bin­nen het heden­daag­se huwe­lijk wordt een belang­rijk dis­cus­sie­punt. Freya Van­den­bos­sche zal in elke pro­vin­cie rela­ti­o­ne­le therapie-sessies geven. Dat zal ze in haar nakie doen, om de gelijk­heid tus­sen haar linker- en rech­ter­borst te illustreren.

Dat laat­ste is niet waar natuur­lijk, maar het zegt wel iets over mijn eigen poli­tie­ke voorkeur.

Dat laat­ste is ook niet nood­za­ke­lijk waar, want ik vind Inge Ver­vot­te ook wel een euh toffe.

Dat laat­ste is niet gelo­gen, maar met Vera Dua zou ik anders­zins ook wel eens wil­len gaan kof­fie drinken.

Als het geen gra­nen­kof­fie is tenminste.

Maar goed, ik wijk af.

Mijn excu­ses daarvoor.

SP.A/SPIRIT wil niet alleen meer duur­za­me ener­gie pro­du­ce­ren, de par­tij wil ook zui­ni­ger omsprin­gen met onze bestaan­de ener­gie. Na elf uur moet daar­om over­al het licht uit. Johan Van­de­la­not­te komt kij­ken of u al slaapt. Als dat niet het geval is, wordt uw par­tij­kaart afge­pakt. U mag dan niet gaan hui­len, want dat is slecht voor het milieu.

Bel­gië moet voor­op lopen in de strijd. We zijn klein maar we kun­nen veel bete­ke­nen. Voor SP.A/SPIRIT is het niet meer dui­de­lijk op welk pro­gram­ma­punt die bou­ta­de ook weer van toe­pas­sing was, maar daar zal na de ver­kie­zin­gen aan gewerkt wor­den. Ook de JA!-ver­kie­zings­cam­pag­ne zal gron­dig geë­va­lu­eerd wor­den. Tij­dens die eva­lu­a­ties zal het woord Nee niet mogen gebruikt worden.

GROEN!

Voor Groen! is het dui­de­lijk. Wie op een eer­lij­ke manier naar de toe­stand van mens en pla­neet kijkt, kan eigen­lijk alleen maar beslui­ten dat de keu­ze voor een eco­lo­gi­sche omslag de meest voor de hand lig­gen­de rea­lis­ti­sche keu­ze is. Gei­te­wol­len kle­ding wordt daar­om gra­tis ter beschik­king gesteld en baard­groei wordt aan­ge­ra­den. Het aan­wen­den van de eigen stoel­gang als brand­stof zal moge­lijk gemaakt wor­den d.m.v. recyclage-installaties die in elke gemeen­te ver­deeld zul­len wor­den. Er wordt een onder­zoek gestart op gemeen­te­lijk niveau naar Vlaams-Belang-stemmers die niet voor hun keu­ze dur­ven uit te komen, en deze laten­te racis­ten zul­len door de VDAB ver­plicht wor­den aan­ge­steld als onder­houds­per­so­neel van de recyclage-installaties van hun stads­ge­no­ten. Jean-Marie Dedec­ker zal deze onder­houds­teams coachen.

Groen wordt de nati­o­na­le kleur, zoals oran­je dat is voor onze noor­der­bu­ren. Het konings­huis wordt daar­en­te­gen afge­schaft, behal­ve Prins Lau­rent en Konin­gin Fabi­o­la. Dit olij­ke duo krijgt de moei­lij­ke maar uit­da­gen­de taak de VRT te herstructureren.

Yuri Maan­zand wordt president.

11 Responses

 1. Noynourfe schreef:

  Ah, Maan­zand for President.
  Klinkt als een plan. Een goe plan.

 2. Lilimoen schreef:

  Ik ga voor de tie­ten van Freya. :-) Chrrrrrrrr.

 3. Daan schreef:

  Ik woon lek­ker niet in een land waar je MOET stem­men :p (het idee klinkt eigen­lijk wel heel erg grappig ;) )

 4. Jozef schreef:

  Och, toch zo ple­zant, verkiezingstijden.

 5. Jaco schreef:

  Met een der­ge­lijk bont gezel­schap onder het rode pot­lood moet ik zeg­gen dat ik het enorm betreur dat ik tot de noor­der­bu­ren behoor, en daar­om niet gerech­tigd ben om één van deze par­tij­en met mijn stem tot steun te zijn. Daar­om een punt ter over­we­ging van de over­win­naar van uw ver­kie­zin­gen: is het geen tijd om Neder­land te annexeren?

 6. Freydis schreef:

  Stem Frey­dis!
  (ik ga dan ook écht op zoek naar een par­tij die deze naam in zijn ran­gen heeft staan… al denk ik dat de zoek­tocht nog­al vruch­te­loos zal zijn :p)

 7. molady schreef:

  dit is één van de bes­te stuk­jes die ik ooit las in mijn blog­ging life! cha­peau mis­ter pre­si­dent! let me light your cigar!

 8. Yuri schreef:

  @ Lili­moen: That’s the spirit!
  @ Daan: Jij woont in dat land van de zoe­te may­o­nai­se zeker?
  @ Jaco: Ik breng de strijd­mach­ten in gereedheid.
  @ Frey­dis: Succes!
  @ Mola­dy: Danku­wel! Wat­son, brengt u even de Havana’s?

 9. Daan schreef:

  Zoe­te may­o­nai­se ?? Ja inder­daad. Hoe moet het anders sma­ken :S ???

 10. Yuri schreef:

  Naar may­o­nai­se natuurlijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.