Ontlichting

Heeft u ook zo de buik vol van al die over­da­di­ge en sma­ke­lo­ze kerst­ver­sie­rin­gen? Dank­zij het Eer­ste Een­vou­dig Ini­ti­a­tief van het Esthe­tisch Insti­tuut (EI), kan u een ver­schil maken! Down­load het ontlichtings-verzoek, druk af op een gewenst aan­tal exem­pla­ren, schrap wat niet van toe­pas­sing is, en depo­neer het docu­ment in de brie­ven­bus van de woning of het win­kel­pand dat uw tole­ran­tie op de proef stelt met over­dre­ven in het oog sprin­gen­de kerst­ver­lich­ting of omhoog klim­men­de kerstmannetjes.

[…] Van­uit deze optiek, en van­we­ge het vol­tal­li­ge bestuurs­or­gaan van het EI, vraag ik u dan ook met gro­te aan­drang de door u aan­ge­brach­te ver­sie­ring met onmid­del­lij­ke ingang te wil­len ver­wij­de­ren, dan wel in hoe­veel­heid of over­da­dig­heid te ver­min­de­ren. Dit om een sere­ne kerst­be­le­ving moge­lijk te maken voor ieder­een, als­me­de de zin voor esthe­tiek – die ons allen eigen is – recht­ma­tig eer aan te doen. […]

Schop de kerst­vie­ren­de mede­mens een geweten!
Stop de lichtvervuiling!
Neen aan de slech­te smaak!
Actie!

Down­load ontlichting.pdf (80Kb) of ontlichting.jpg (92Kb)
Ontlichting

Ont­lich­ting

21 reacties

 1. an schreef:

  Yes,Yes,Yes,

  ein­de­lijk iemand die opstaat en iets onder­neemt tegen al die ones­the­ti­sche prul­len die op alle moge­lij­ke en onmo­ge­lij­ke plaat­sen opduiken!
  Er is mis­schien toch nog hoop dat ik voor Kerst­mis mijn blind­doek kan afne­men als ik naar mijn werk rijdt ( zou wel han­dig zijn want ik kom al een paar dagen te laat op mijn werk!).

  Een ver­lich­te geest…

 2. Zezunja schreef:

  Als de len­te komt dan…

 3. Peter schreef:

  An, met alle res­pect: ooit al een zon­ne­bril overwogen?
  Ik weet wel, het is win­ter enzo, maar ge moet idd wel nacht­blind zijn om nog gewoon te kun­nen rijden…

  Vei­li­ge kerst!
  Peter

 4. urbainalpain schreef:

  Ik ben zot van kerst­ver­lich­ting. Voor mijn part kan het niet genoeg flik­ke­ren en klet­te­ren en spet­te­ren. Na de aan­koop van de over­vloe­dig knip­pe­ren­de ‘slee met ren­dier’ vorig jaar gaan wij dit jaar over tot aan­schaf van levens­gro­te flu­o­ri­se­ren­de kerst­beel­den voor in de stal die op zijn beurt qua licht­ge­vend kolo­riet nu reeds kan wed­ij­ve­ren met een door­snee amu­se­ments­bou­le­vard in Las vegas.

  Als ik straks ook maar iemand met zo’n peti­tie ont­waar dan pleur ik dat geval met­een per keren­de in zijn hol. Ge zijt bij deze alle­maal gewaarschuwd!

  Mij een beet­je mijn sfeer ont­zeg­gen zeker. ’t Zal aan/in uw gat zijn!

 5. Jozef schreef:

  Noe moe, ik begin me toch vra­gen te stel­len bij de in de post­jes terug te vin­den foto’s met delen van een mans­per­soon op. Een ‘Yuri Maanzand’-reconstructie?

 6. Peter II schreef:

  Sjiek he, Peter de Twee­de, nou, enorm

  Weet je, als het je raakt. d.w.z. als het je ple­zier, de lol en het ver­maak ver­galt, heeft nie­mand een gewe­ten. Men koes­tert en ver­went zich­zelf ter com­pen­sa­tie van het poli­tiek cor­rect keurs­lijf, de beleefd­heid en het ‘vol­strek­te begrip voor ander­mans situ­a­tie’ , ech­ter naden­ken of anti­pi­ce­ren over zoiets com­plex als soli­di­a­ri­teit is te dure luxe, het smelt aan de ran­den, de golf­stroom en het getij is er niet naar.. Een gewe­ten is toch geen voor­deel, maar een obsta­kel. Een gewe­ten is voor pas­toors, domi­nee’s, voor de soci­a­len, voor de tra­ves­tie­ten van de macht, nee, niets voor zaken­lie­den en ech­te mannen.
  Uit­scha­ke­len is min­stens zo’n een­vou­dig gebaar als de stek­ker in het stop­con­tact te ste­ken waar­mee de gevel in vol­le glo­rie komt om de nacht en de dood te ontkennen.

  Het ver­maak, de lol en het ple­zier ‚dat is het laat­se bas­ti­on wat de blan­ke en rij­ke, zoge­naamd wel­op­ge­voe­de kas­teel­he­ren en dames met hun blau­we bloed ver­de­di­gen. Kom niet aan hun cho­co­lapro­duc­tie, hun import­ta­rie­ven, het kerst­feest, hun vuur­werk, hun monar­chie, hun auto’s, hun kaal­slag, hun gen­ge­was­sen, hun golf­ter­rein, hun oce­aan­rei­zen, hun drugs, hun gad­gets, hun lin­ge­rie, hun villa’s met modi­eu­ze inrich­ting, hun schoot­hond­jes, slan­gen­le­ren tas­jes, hun wijn­kel­ders, de hor­den zwar­te poets­vrouw­tjes, hun ontrouw, hun klas­sie­ke smaak en het ver­te­de­rend ima­go van de war­me, ron­de, bol­le en orde­lij­ke cul­tuur van de zui­ni­ge cal­cu­la­tor en stren­ge, strak­ke sexualiteit..
  Peta ? Terroristen !

 7. Zezunja schreef:

  Peter II?
  Niet!
  Nove II

 8. Zezunja schreef:

  toe­lich­ting: Nove is Neer­lands beroepsreageur.
  Schrijft even onbe­grij­pe­lij­ke lap­pen tekst, maar wordt gedoogd en zelfs gekoesterd.

 9. urbainalpain schreef:

  Meer nog, heer Nove is een begrip in de wereld van het rea­ge­ren. Maar ik zie er toch niet met­een zijn stijl in hoewel
  die ‘strak­ke sek­su­a­li­teit’ aar­dig in de buurt komt!

 10. Zezunja schreef:

  Maar hij heeft wel het­zelf­de spa­tie­ge­brek als Nove.

  …ple­zier ‚dat…

  …situ­a­tie’ , echter…

  En de zwie­ri­ge wij­ze waar­op Peter II zijn reac­tie Off Topic slin­gert is ook des Noves.

 11. charlotte schreef:

  Wat staat er in de titel­balk van dat kader­tje dat open­springt als je op de foto klikt asje­blieft? Dat wil­de ik vori­ge keer al vra­gen toen ik een soort­ge­lij­ke foto-kader de zin niet lezen kon, maar toen won het sere­ne deel in mij het van de curi­eu­ze­neu­ze­mos­terd­pot. Van­avond niet.

 12. Yuri schreef:

  Euh. Bij mij staat er ‘naam­loos’, maar dat hangt erg af van je OS en je brow­ser en je taal-instellingen…

 13. Nico schreef:

  Geach­te Ontlichtingsbevorderaar,

  Van har­te eens met uw idee­ën en ini­ti­a­tief om de ver­lich­tings­ver­vui­ling terug te drin­gen. Mijn bij­dra­ge in dezen is dit kerst­ver­haal http://www.ncrv.nl/ncrv?nav=imogtCsHtGDQVcDgL (Nico Voskamp-Te licht bevon­den). Helaas kreeg het een mage­re waar­de­ring (stem­men hoeft niet meer, te laat) maar het geeft wel heel goed mijn gevoel weer. En dat is ook wat waard nietwaar.

  Dank voor uw gees­te­lij­ke steun in don­ke­re dagen.

  Met vrien­de­lij­ke groet,
  Nico Voskamp

 14. lord cms schreef:

  nja elec­tra­bel bij­voor­beeld “libe­ra­lis­eirng an de ener­gie­markt” maar ze hebebn wel enorm veel cen­ten om een koel­to­ren ene heel jaar vol lich­tekjs te doen schi­te­ren de markt van brus­sel in te pal­men en al hun ves­ti­gi­gin­gen van kleurij­r­ke lichtjkes t vroozien, heel mooi ware het niet da thet ONZE ener­gie is!!! met onze centen!!!
  als ik eens uit­re­ken wa tik betaal per maand gewoon om wat lam­pen en een fri­go en een pc en een tv en een radio en ver­war­ming te laten draaien…
  lol

 15. Zezunja schreef:

  is er een tolk in de zaal?

 16. Yuri schreef:

  u bedoelt een tlok?

 17. urbainalpain schreef:

  een klot zou natuur­lijk ook kunnen!

 18. Jozef schreef:

  De ont­lich­ting leeft voort! En wel op http://porticus.blogspot.com/2006/12/kerst-kitsch.html .

 19. Licht schreef:

  Yes! Vier hui­zen ver­der: meters tuinslang-achtige baby-blauwe ver­lich­ting die de vol­le­di­ge con­tou­ren van het huis volgt en steeds blijft bran­den – of het nu dag of nacht is, zodat je wan­neer je de straat inrijdt opeens een nieuw hoe­rekotje meent ont­dekt te heb­ben. Boven deur, op het dak, etc. steeds de kerst­ver­lich­ting. Daar hangt dan nog eens een klau­te­ren­de kerst­man aan, voor het raam han­gen alle­maal zilver-gouden ijs­pe­gels met een stuk of tien kerst­bal­len erach­ter. Bui­ten staat een kerst­man van je ho ho ho te zin­gen van­af iemand het waagt aan te bellen.
  En sin­ter­klaas moet nog komen!

 20. itsme schreef:

  wat n gezeik zeg over kerst­ver­lich­ting pak n paar kaar­sen en dat gezeur over pc kerst ver­lich­ting als jij t niet leuk vind maar ande­re wel nou fijn dan lek­ker laten gaan oke over­dre­ven gezeik altijd pret­ti­ge kerst met je kaarsje

 21. Didi schreef:

  Is het Bel­gisch om iets met gro­te aan­drang te vra­gen? (sor­ry, ben nooit de pies- en poep­grap­pen ont­ste­gen ken­ne­lijk ‑ben ook dol op kerst­ver­lich­ting boven­dien, komt dit nog goed…)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.