• Wannes Daemen

Nederland is tof

In De Morgen van dinsdag 22 mei ver­scheen een opi­niestuk van de hand van Margot Van­der­straeten over Neder­landers. Het artikel is een soort lei­draad voor Neder­landers die Vlaan­deren willen leren kennen, geschreven naar aan­leiding van de enquête die minister Geert Bour­geois liet uit­voeren bij 1600 Neder­landers. Uit die enquête kwamen uiteraard allerlei clichés naar voren, maar de belang­rijkste con­clusie is toch dat de kennis over Vlaan­deren bij onze boven­buren tekort­schiet. Zowel op politiek als cul­tureel gebied is het beeld van de Vlaming beperkt. Ver­moe­delijk vond mevrouw Van­der­straeten het daarom nodig een wat gede­tail­leerder beeld te schetsen van onze vlaamsche volksaard, daarbij gebruik­makend van alle clichés die zij tot haar beschikking had. Of zij met het artikel het fris geschim­melde paard der ironie wilde bestijgen, werd mij niet onmid­dellijk dui­delijk. Ik ont­waarde een zweem van zelfspot, maar vooral een dom­migheid over de eigen geboor­te­grond en een erg schamele kennis van de wondere kwa­li­teiten van de Hol­landers.

Mede daarom vond ik het nodig deze dol­dwaze tirade van repliek te dienen. Want als Geert Bour­geois beweert dat men in Nederland te weinig van Vlaan­deren weet, dan kan Yuri Maanzand evengoed het omge­keerde beweren. Gewoon omdat ik dat kan. En daar moet ik geen 1600 Vla­mingen voor inter­viewen. Laat ik er meteen ook bij zeggen dat ik dit ook doe voor mijn lief – een echte Hol­landse schone. Als oranje allochtoon in Vlaan­deren is het voor haar niet altijd een­voudig een plaats te geven aan de boe­ren­kin­ke­lende bou­tades die wij over Nederland pro­du­ceren. Dus als u wil beweren dat mijn weder­woord sub­jectief gekleurd is en enkel dient om mijn lief tot inter­cul­turele nach­te­lijke samen­smelting te ver­leiden, dan doet u maar. Ik vind dat een nobel doel. Zo.

1. Schattig

«[…] en slik de uit­spraak ‘wat spreken jullie toch een schattig taaltje, zeg’ zo snel mogelijk in. Vla­mingen hebben er geen behoefte aan schattig gevonden te worden. Alleen wat onvol­groeid is, is schattig.»

Aldus Margot ‘Lange Tenen’ Van­der­straeten. Het is helemaal niet erg om schattig gevonden te worden. Dat is meestal gewoon een com­pliment. Ze bedoelen het goed, die Neder­landers. En bovendien zijn meisjes met een neder­lands accent ook – en bij voorbaat – schattig. En fluis­teren in het neder­lands is drie­hon­derd­duizend maal schat­tiger dan vlaams fluis­teren. Neder­landers zijn ook schattig en het zou idioot zijn om onze ver­meende schat­tigheid als een onvol­groeide kwaal te zien. Want dat is het niet. Schattig zijn rocks.

2. U

«Als een Vlaming nadat u een zin, of zelfs maar het woord ‘neej’ heeft uit­ge­sproken, de opmerking maakt: ‘oh, maar u bent een Neder­lander’, wees dan op uw hoede. Het gebruik van de aan­spreking ‘u’ wordt hier niet zozeer door beleefdheid dan wel door een toe­ne­mende drang tot afstan­de­lijkheid ingegeven. »

Het is waar dat wij Vla­mingen vaak ‘u’ zeggen. Maar dat doen wij niet per defi­nitie tegen onbe­kende Neder­landers. Dan zeggen we in eerste instantie meestal ‘ge’ of ‘gij’. Soms slaat een Vlaming ook wel eens onna­tuurlijk aan het jijen en jouwen in het bijzijn van een Neder­lander, maar dat ligt dan weer aan ons min­der­waar­dig­heids­gevoel en de vage ont­kenning van onze eigen volksaard. Het pseudo-nederlandse gebral van de uit west­vlaamse boe­renklei opge­trokken Gringo uit Temptation Island is daar een mooi voor­beeld van.

Dat wij gedreven zouden worden door een toe­ne­mende drang tot afstan­de­lijkheid, gaat mis­schien op voor dat kwartje bruin­stemmers die zich de laatste jaren steeds luid­ruch­tiger in onze con­treien mani­fes­teren, maar los daarvan kan ons enkel een spo­ra­disch gevoel van mis­plaatste onder­da­nigheid ver­weten worden.

3. Margots eerste poging om een record­aantal clichés in enkele zinnen te persen

«De gemid­delde Vlaming vindt het goed dat u op de Vogel­markt geld uit­geeft. Maar hij vindt het nog beter dat die zon­dag­ochtend uw fout gepar­keerde auto – te her­kennen aan de schreeu­werige num­mer­plaat – weg­ge­sleept wordt. Nu u voor uw ver­blijf op onze wegen geen belasting aan­ge­rekend zal worden, vinden we dat zelfs absoluut uw ver­diende loon. ‘Leuk’ dat u ons vrien­delijk en hof­felijk blijft vinden.»

Dat gaat natuurlijk op voor die enkele belasting ont­dui­kende grens­streek­be­woners, maar bij mijn weten zijn er veel meer Neder­landers die nog nooit van de Vogel­markt gehoord hebben en verder gewoon met de trein naar België komen.

4. Klagen

«Klagen is onze nati­onale sport. (Afijn, we zijn geen natie, maar van onze staat­kundige structuur begrijpen Neder­landers niets, voor hen is alles België. Wedden dat ze Bour­geois als Bel­gisch minister pro­moten?) Omdat we zo goed kunnen klagen, hebben we er ook een eigen werk­woord voor bedacht: ‘zagen’. Vlaan­deren is het enige land ter wereld waar naar har­telust eco­lo­gisch vrien­delijk ‘gezaagd’ wordt.»

Huh? Klagen een nati­onale sport? Dat is mis­schien het geval voor – jaja – dat kwartje bruin­stemmers onder ons, maar laten we het gewee­klaag van die bende mie­ren­neukers asje­blief niet tot nati­onale sport ver­heffen. Dat clowns als F. Dewinter of JM. Dedecker van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat lopen te zagen, hoeft niet te bete­kenen dat we dat dan maar allemaal moeten gaan doen. U zaagt een beetje, beste Margot, en dat heeft ver­moe­delijk meer met uw per­soon­lijkheid dan met uw roots te maken.

Oh ja, die staat­kundige structuur. Dat de Neder­landers daar niets van begrijpen, kunt u hen toch niet kwalijk nemen? Ik denk niet dat er veel Belgen zijn die de poli­tieke structuur van ons land in enkele zinnen uit de doeken kunnen doen.

5. Gezellig

«In Vlaan­deren is gezellig geen uitroep maar een werk­woord. Het schuilt in het kraken van de wijn. In het dekken van de tafel. In het willen delen van zoveel mogelijk. En dan liefst met het eigen volk.»

Gezellig als uitroep mag dan in Nederland mis­schien ver­vangen worden door leuk of lekker of aan­genaam, maar dat betekent niet dat Neder­landers niet gezellig kunnen zijn in de oer­vlaamse bete­kenis van het woord. De gezellige beschrijving die mevrouw Van­der­straeten maakt, gaat in zekere zin op voor alle vol­keren met een beetje zin voor avondlijk genoegen of bour­gon­disch tafelen. Gezonde goesting – al is dat woord ook weer erg vlaams – is des men­schen, en dat geldt dus ook voor Nederland. Ik kan de gezellige momenten in Neder­landse woon­kamers, cafés of cof­fee­shops onder­tussen niet meer op twee handen tellen. En over cof­fee­shops gesproken: als het gezapige gedoog­beleid van onze noor­der­buren niet gezellig kan genoemd worden, dan weet ik het ook niet meer. Hoor.

6. Pauze

- You know that movie about the chinese godfather?
– He made him an offer he couldn’t understand.

7. Margots tweede poging om een record­aantal clichés in enkele zinnen te persen

«Als Neder­landers wensen dat Vla­mingen naar hun bedrijfs­re­ceptie komen, dienen ze gezel­ligheid als een werk­woord te inter­pre­teren. Schenk meer dan melk en suderans. Zet meer dan broodjes met kaas en een lading kro­ketten op tafel. Geef de receptie niet om vier uur in de namiddag. Op dat uur zitten zake­lijke Vla­mingen nog aan de koffie na de lunch! »

Hier wil ik nog even aan toe­voegen dat ik vier­en­dertig meter ver kan piesen en dat de maan vierkant is. Dat laatste enkel in de zomer, in de winter is er geen maan natuurlijk.

8. Mode

«Kijk naar Vlaamse vrouwen: ze doen, in tegen­stelling tot de Neder­landse, een beetje lip­stick op en zelden in een heftige kleur. Onze mannen dragen, in tegen­stelling tot de Neder­landse, zelden rode sjaals of felgele shirts. »

Ik weet niks van mode, dus ik wil u hier het voordeel van de twijfel gunnen, lieve Margot. Al draag ik regel­matig felgele shirts. Als u die eens wil zien, stuurt u maar een mailtje.

9. Margots derde poging om een record­aantal clichés in enkele zinnen te persen (het wordt nu wel een beetje zielig)

«Onze keuken behoort tot de beste ter wereld, omdat wij als proevers en eters tot de beste ter wereld behoren. Stijl en smaak liggen er nooit dik bovenop. Prakken doen wij niet. Daarom vinden Vla­mingen hun eigen stijl en smaak beter dan die van jullie. Jammer dat we dat nog niet nadruk­kelijk durven en kunnen zeggen. En liever rod­delen als u weg bent.»

Pardon? Prakken doen wij niet? Ik prak elke week min­stens drie keer een banaan en twee keer mijn aard­ap­pelen. En ik roddel nooit. Wat is prakken?

11. Slotstuk

En zo ratelt mevrouw Van­der­straeten nog enkele alinea’s verder. Ver­moe­delijk heeft zij in haar vrien­den­kring enkele rijke grens­streek­be­woners, of is zij ooit – god ver­hoede het – onheus behandeld door een Neder­landse trein­con­ducteur. Het staat in elk geval buiten kijf dat ze met haar artikel enkele per­soon­lijke frus­traties wilde ven­ti­leren, meer dan dat ze een vrolijk iro­nisch artikel over Nederland en Vlaan­deren heeft geschreven.

Wij – Vla­mingen – moeten trots zijn op onze noor­der­buren. Wij wonen met onze klein­bur­ger­lijke beschei­denheid en infan­tiele into­le­ran­tietjes zowaar naast één der meest voor­uit­stre­vende en open­hartige naties op het wereldrond. Zonder het tole­rante, mul­ti­cul­turele en cul­tuur­min­nende voor­beeld van dat oranje volkje, zouden wij wel­licht nog verder worden terug­ge­worpen op het pad dat beschaving heet. Onze wortels zijn dezelfde, onze idealen ook. Dat we er – na al die jaren – niet het­zelfde taaltje op nahouden, maakt het alleen maar mooier. En als die olie­domme regering van ons ooit zo oliedom zal zijn om België in twee te hakken en de Walen in hun sop te laten gaar koken, dan hoop ik dat ze min­stens het ver­stand hebben om annexatie bij Nederland aan te vragen. Wie A zegt, moet namelijk ook B zeggen. Maar dat is wel­licht een ander debat.

Wat ik eigenlijk wil zeggen, is dit: Nederland is tof.

Nederland is tof, en de Neder­landers ook. Hun water ook. Hun vro­lijke ministers ook (niet allemaal hoor). Hun cabaret ook. Hun televisie-programma’s ook. Hun webloggers ook. Hun wad­den­ei­landen ook. Hun groot­ste­de­lijke gezel­ligheid ook. Hun wei­landen met koeien en boompjes ook. Hun liefde voor funk en jazz ook. Hun sma­ke­lijke belegde broodjes ook. Hun Hema ook. Hun debatten ook. Hun asser­ti­viteit ook. Hun vrien­de­lijkheid, gast­vrijheid en tole­rantie ook. Hun schattige accentje ook. De manier waarop ze ook zeggen ook. En nog veel meer. Ook.

Maar het aller­be­lang­rijkste – en eigenlijk het enige dat ik had moeten schrijven – staat in de nu vol­gende alinea, die ik opdraag aan Zezunja.

Liefste lief, ik weet dat Vla­mingen zich vaak op boertige en onge­nu­an­ceerde wijze over de Neder­landers kunnen uit­laten. Ik weet dat veel Vla­mingen jullie taaltje raar en luid­ruchtig vinden. Ik weet dat wij inge­togen en stil en bescheiden zijn en de indruk geven te rod­delen over zaken die we niet in jullie Hol­landse gezicht durven te zeggen. Maar ik weet ook dat we naar jullie opkijken. Dat we van jullie houden en dat we jullie graag zien komen. Dat jullie goed­lachs zijn en fijn gezel­schap. En dat Vlaan­deren daarom een fijne plek is voor een Neder­landse schone. (En dat Margot Van­der­straeten een klein pietje heeft, gesteld dat ze een pietje heeft.)

Mora­li­se­rende epiloog: Een­ieder die zich hier­onder in mijn reac­tie­dinges laat­dunkend, negatief of spottend over Nederland en haar inwoners wenst uit te drukken, mag van mij een levens­lange ip-ban en een vir­tuele patoot op zijn/haar bakkes ver­wachten. Laten we niet kin­der­achtig doen, en gewoon even flink van elkaar houden. Zullen we dat afspreken?
Update (1 december 2017)
Bijna tien jaar na dato heb ik mijn tirade nog eens grondig her­lezen. En hoewel ik Nederland nog steeds tof vind, en ik er nog steeds van over­tuigd ben dat wij Vla­mingen de Neder­landers soms erg bevoor­oor­deeld beje­genen, wil ik toch een kleine ver­ont­schul­diging in de richting van Margot Van­der­straeten zwieren. Ik heb haar hier en daar in mijn tekst onnodig zwaar aan­ge­vallen. Soms neemt mijn wilde schrij­verij vreemde afslagen, en niet nood­za­kelijk de juiste. Bovendien zie ik – na her­lezing van haar stuk – wel degelijk dat ook zij met iro­nische pen te werk is gegaan.

20 reacties

 1. Charlotte schreef:

  Mevrouw Ver­straeten, ge zijt een onnozele truttemie.

 2. johanna schreef:

  dit is de tekst in kwestie. Jammer voor Maanzaad, maar de tekst steekt juist de draak met alle moge­lijke en meest banale clichés en voor­oor­delen die er te vinden zijn over de Neder­landers. Daar­naast wordt de Vlaming ook over de hekel gehaald, want hoe je het ook wendt of keert, Vla­mingen hebben nog steeds een min­der­waar­dig­heids­complex tov de Neder­landers, dat wordt in de opinie van Margot Van­der­straeten precies gehekeld.

  Dat van­der­straeten weet waarover ze spreekt, mag dui­delijk zijn. Ze deelt al decen­nialang het leven met een Neder­lander, en kent Nederland en zijn inwoners bij­zonder goed. Dat lees je in de inleiding trouwens. Zin­sneden uit de context rukken is zelden een eer­lijke manier van analyse.

  Die Neder­landers toch! 

  Margot Van­der­straeten maakt de boven­buren wegwijs in Vlaanderen

  Zowel privé als pro­fes­si­oneel loop ik geregeld – en van harte – een Neder­lander tegen het lijf. In die mate zelfs dat ik oprecht van mening ben dat Geert Bour­geois, Vlaams minister van Bui­ten­lands Beleid, in plaats van aan 1.600 Neder­landers te vragen wat ze van Vlaan­deren en de Vlaming vinden, evengoed bij mij had kunnen aan­kloppen. Omdat de uit­ge­breide enquête bij onze noor­der­buren niets anders dan de beves­tiging van eeu­wenoude clichés over de Vlaamse iden­titeit heeft opge­bracht, doe ik er – spe­ciaal voor het minis­terie van Buren­beleid – nog een gratis schepje bovenop. Aan alle Neder­landers die dankzij het pro­mo­ti­onele actieplan van minister Bour­geois bin­nenkort Vlaan­deren zullen ont­dekken, raad ik aan om bij het eerst­vol­gende contact met hun vrien­de­lijke edoch racis­tische zui­der­buren de vol­gende vuist­regels in acht te nemen.

  Als een Vlaming zegt dat hij een boontje voor zijn platte land heeft, kijk hem dan niet met gefronste doch bemin­ne­lijke wenk­brauwen aan en slik de uit­spraak ‘wat spreken jullie toch een schattig taaltje, zeg’ zo snel mogelijk in. Vla­mingen hebben er geen behoefte aan schattig gevonden te worden. Alleen wat onvol­groeid is, is schattig.

  Als een Vlaming nadat u een zin, of zelfs maar het woord ‘neej’ heeft uit­ge­sproken, de opmerking maakt: ‘oh, maar u bent een Neder­lander’, wees dan op uw hoede. Het gebruik van de aan­spreking ‘u’ wordt hier niet zozeer door beleefdheid dan wel door een toe­ne­mende drang tot afstan­de­lijkheid inge­geven. De gemid­delde Vlaming vindt uw nati­o­na­liteit immers geen troef. De gemid­delde Vlaming vindt het goed dat u op de Vogel­markt geld uit­geeft. Maar hij vindt het nog beter dat die zon­dag­ochtend uw fout gepar­keerde auto – te her­kennen aan de schreeu­werige num­mer­plaat – weg­ge­sleept wordt. Nu u voor uw ver­blijf op onze wegen geen belasting aan­ge­rekend zal worden, vinden we dat zelfs absoluut uw ver­diende loon. ‘Leuk’ dat u ons vrien­delijk en hof­felijk blijft vinden.

  Als een Vlaming na een res­tau­rant­maaltijd met meerdere per­sonen niet meteen aan het tellen slaat (en hij ook de ober niet om een gedeelde rekening vraagt), denk dan niet dat dit een ver­ge­telheid is. Als Vla­mingen met meerdere mensen uit eten gaan, is het gangbaar dat de uit­no­di­gende partij betaalt, of dat de rekening, ach­teraf en onder elkaar, grofweg door het aantal aan­we­zigen wordt gedeeld. Nooit zal een Vlaming openlijk zeggen: ‘Maar ik heb water gedronken, dus ik betaal de wijn niet mee.’ De kans dat hij achter uw rug klaagt dat hij teveel heeft bij­ge­dragen, is echter zeer reëel. Klagen is onze nati­onale sport. (Afijn, we zijn geen natie, maar van onze staat­kundige structuur begrijpen Neder­landers niets, voor hen is alles België. Wedden dat ze Bour­geois als Bel­gisch minister pro­moten?) Omdat we zo goed kunnen klagen, hebben we er ook een eigen werk­woord voor bedacht: ‘zagen’. Vlaan­deren is het enige land ter wereld waar naar har­telust eco­lo­gisch vrien­delijk ‘gezaagd’ wordt.

  Als een Vlaming zegt dat alle voor­waarden voor een con­tract of een afspraak vervuld zijn, wees daar dan niet zeker van. De vaagheid die bij het betalen van de rekening regeert, beheerst ook de agenda. Het is ook deze vaagheid die de fiscale vluch­teling in u – de enige vluch­teling die wij graag asiel ver­lenen – zo aan­trekt. Rom­melen maakt deel uit van ons cul­tureel erfgoed. Dat ziet u bij­voor­beeld ook aan ons wis­pel­turige landschap.

  De enquête bij de Neder­landers heeft het nog­maals bevestigd: wij Vla­mingen zijn gezellig. Dat is een beetje zielig voor de Neder­landers. Want, behalve dat het woord in sommige landen geen equi­valent heeft, bestaat er geen volk dat zo vaak iets nadruk­kelijk ‘gezellig’ vindt als de Neder­landers. Zelf gehoord bij de kassa van de Albert Heijn: ‘En dan krijgt u nog twee euro terug’. ‘Gezellig!’ In Vlaan­deren is gezellig geen uitroep maar een werk­woord. Het schuilt in het kraken van de wijn. In het dekken van de tafel. In het willen delen van zoveel mogelijk. En dan liefst met het eigen volk. Met de Walen, door u Wal­lonen genoemd, wensen we ook liever niet al te veel meer te delen. Maar dat begrijpt u niet, omdat u denkt dat een staat pas een aparte staat is als hij een eigen voet­bal­ploeg (zoals Wales, Schotland, enz..) heeft.

  Als Neder­landers wensen dat Vla­mingen naar hun bedrijfs­re­ceptie komen, dienen ze gezel­ligheid als een werk­woord te inter­pre­teren. Schenk meer dan melk en suderans. Zet meer dan broodjes met kaas en een lading kro­ketten op tafel. Geef de receptie niet om vier uur in de namiddag. Op dat uur zitten zake­lijke Vla­mingen nog aan de koffie na de lunch!

  [quote] U mag dan wel het volk zijn dat ons land het meeste toe­ris­megeld oplevert, dat u gierig bent en blijft, dàt staat buiten kijf [/quote]

  Vla­mingen worden ten opzichte van Neder­landers inge­togen genoemd. Dat zijn we ook. Zo is onze keuken en zo is ook onze mode. Kijk naar Vlaamse vrouwen: ze doen, in tegen­stelling tot de Neder­landse, een beetje lip­stick op en zelden in een heftige kleur. Onze mannen dragen, in tegen­stelling tot de Neder­landse, zelden rode sjaals of felgele shirts. Onze keuken behoort tot de beste ter wereld, omdat wij als proevers en eters tot de beste ter wereld behoren. Stijl en smaak liggen er nooit dik bovenop. Prakken doen wij niet. Daarom vinden Vla­mingen hun eigen stijl en smaak beter dan die van jullie. Jammer dat we dat nog niet nadruk­kelijk durven en kunnen zeggen. En liever rod­delen als u weg bent.

  Kijk niet ver­baasd op als Vla­mingen, als ze elkaar voor het eerst ont­moeten, naar elkaars geboor­tedorp polsen. Vla­mingen hebben, in tegen­stelling tot de Neder­landers, de uit­ge­sproken behoefte om de ander geo­gra­fisch te kunnen plaatsen. Hoe dichter de ander in de buurt van jouw geboor­tedorp is groot­ge­bracht, hoe groter de sym­pathie. De sym­pathie voor de Neder­lander blijft klein, zelfs in de grens­dorpen. Als u wat minder bij­dehand en bet­we­terig zou zijn, of als u de voor­naamste win­kel­straten van Vlaan­deren nu eens niét opkocht, zouden wij u sym­pa­thieker vinden.

  Wees er als Neder­lander van over­tuigd dat grappen over Duitsers in ons land niet even uit­bundig ont­haald worden als in eigen land. Wees er eveneens van over­tuigd dat wij er met ver­bazing op toezien hoe jullie zo kundig com­mer­cieel uit­pakken met alles wat met Anne Frank te maken heeft, terwijl jullie Neder­landers, haar aan­we­zigheid zelf aan de nazi’s hebben ver­klikt. Uiteraard benijden wij jullie onge­breideld talent voor het han­delen, maar dat zeggen we niet.

  Ga ook eens naar het prachtige maar moei­lijkere Brussel. Vlaan­deren is meer dan Ant­werpen. En o ja, u mag dan wel het volk zijn dat ons land het meeste toe­ris­megeld oplevert, dat u gierig bent én blijft, dàt staat buiten kijf.

  Van­der­straeten Margot is schrijfster en free­lan­ce­jour­na­liste. Voor De Gedachte schrijft ze om de twee weken een opiniestuk

 3. Yuri schreef:

  Lieve Johanna,

  Ten eerste: Het is Maanzand en niet Maanzaad.

  Ten tweede: Dat de tekst van mevrouw Van­der­straeten de draak zou steken met banale clichés en voor­oor­delen is juist het hele punt. Als dat haar bedoeling was, dan vind ik dat ze daar niet in geslaagd is. Ironie is een ver­ra­derlijk wapen, en als ironie niet op een dui­de­lijke manier op je lezers wordt over­ge­bracht, sor­teert ze een omge­keerd effect. Ik vond het artikel in dat opzicht flauw en zijn doel voor­bij­schietend. Ik wilde er daarom een schepje bovenop doen.

  Ten derde: Dat mevrouw Van­der­straeten weet waarover ze spreekt, mag dan mis­schien dui­delijk zijn. Dat die kennis ook naar voren komt in haar tekst, is heel wat minder dui­delijk. Dit soort opsom­mingen van banale clichés en voor­oor­delen lees je ook in opstel­letjes uit de lagere school. Daarvoor hoef je niet eens een Neder­lander als partner te hebben.

  Ten vierde: Ik ruk geen zin­sneden uit de context. Ik citeer (let­terlijk) en ik reageer. Dat ik daarbij haar inleiding over het hoofd zie, is wel­licht niet echt ver­ant­woord vanuit een eerlijk ana­ly­tisch standpunt. Maar ik heb dan ook niet de pre­tentie een eer­lijke analyse te maken. Bovendien vind ik de inlei­dende woorden van mevrouw Van­der­straeten flauw en niet scherp genoeg. Gelukkig helpt u het debat een stap vooruit door de vol­ledige tekst te plaatsen.
  Ik heb trouwens even de vrijheid genomen uw reactie wat orde­lijker te for­mat­teren, dat leest vlotter en ver­kleint de kans op oneer­lijke interpretaties.

  Ten vijfde: Kent u die film over die chinese peetvader?

  Ten zesde: Niets van dit alles is echt belangrijk, want ik deed het vooral en voor­na­melijk voor mijn lief. Dat ik u op uw teen getrapt heb, zal me verder worst wezen.

 4. JeroenJosMaarten schreef:

  Ik moet eerlijk zijn en zeggen dat deze tekst me nauw aan het hart ligt,
  zijnde een Belg in het verre Gro­ningen, met slechts Neder­landse vrienden (en een ver­dwaalde canadees) om me mee te enter­tainen en een vriendin waar het Hol­landse gewoon van afstraalt. (Terwijl mr. yuri Maanzand uit­ein­delijk nog steeds een Amster­damse tot licht van zijn leven heeft benoemd, en Amster­dammers en Neder­landers dat is niet hetzelfde).
  De opmer­kingen die Margot in De Morgen te kennen geeft zijn niet altijd even door­dacht, maar vaak wel herkenbaar.
  1. Mijn vlaams accent wordt door iedereen schattig gevonden (behalve door de canadees, want zij ver­staat me niet als ik vlaams spreek). Mijn liefje claimt zelfs dat het een van mijn aan­trek­kings­punten is. Ik ben dus ook als de dood voor de dag dat we in Vlaan­deren zouden komen wonen, waar ze zal worden omringt door een heleboel schattige accenten. Het is inderdaad wel leuk en een com­pliment, maar het zorgt tevens voor een heleboel mis­ver­standen (Ik: Ben je lastig? Zij: Wat! Klootzak! ik voel me niet zo lekker en jij noemt me een lastpost! klets!). Tevens zorgt het voor een vorm van klei­nering (als ik een euro kreeg voor elke keer dat ze tijdens een dis­cussie tegen mij zei: “maar liefje, dat is een woord dat alleen in vlaan­deren bestaat. Jullie met jullie schattig taaltje toch” dan had ik nu enkele euro’s).
  2. Neej – ik hoor zelf het accent niet meer, maar verbaas me wel over enkele uit­druk­kingen hier zoals “het haasje zijn” (het slacht­offer zijn, volgens mij een ver­wijzing naar de haas in reinaard de Vos die door iedereen geneukt wordt) , “op die fiets” (ah-zo, op die manier, geen idee waar dit vandaan komt)en ‘lekker in je bek schijten’(alle copro­fa­gisten ten spijt lijkt het me niet lekker om in mijn bek te worden gescheten).
  3. Klagen. Vla­mingen klagen, het is inderdaad onze nati­onale sport. Je kunt het er niet mee eens zijn, maar dan heb je een zonnige kijk op je mede­vlaming. Volgens Europese enquettes zijn we het meest anti-politieke volkje ooit. Neder­landers klagen ook, maar het ver­schil is vooral dat Neder­landers altijd een eigen visie hebben (mening volgens vla­mingen), terwijl Vla­mingen NOOIT een eigen visie hebben. Het mooiste voor­beeld is wel het voetbal, waar elke Neder­lander zichzelf een betere coach vindt dan de huidige nati­onale coach, terwijl elke Vlaming de huidige nati­onale coach slecht vindt maar het zelf ook niet wil oplossen.
  4. Neder­landers betalen evenzeer totale reke­ningen als Vla­mingen. Het ver­schil zit zich vooral in de tip voor de bediening. Vla­mingen doen daar niet aan. Neder­landers wel. Wie is nu de gierige aap.
  5. Gezellig. Het woord waar ik nog steeds voor huiver maar gelukkig hier in het Noorden niet fre­quent gebruikt. Vla­mingen zijn uit­ein­delijk nog steeds beter in gast­vrijheid dan de Neder­landers. Sorry, het klinkt ste­reotyp, maar prin­cipes als wijn mee­nemen als je ergens op bezoek gaat, de koek­jesdoos open­laten rond het thee-uurtje en vooral nabor­relen na een diner is voor mij van­zelf­sprekend terwijl Neder­landers altijd ver­rassend opkijken. Begrijp me niet ver­keerd. Ze appre­cieren het allemaal wel. Ik geef de gezel­ligste feestjes en er is altijd lol als de vlaming mee-eet.
  6. Er is niets frus­tre­render dan een lunch waar het menu bestaat uit een glas kar­nemelk en een broodje kalfs­kroket. Zeker niet als het gaat over een lunch van wat moet doorgaan als de creme-de-la-creme van de aca­de­mische wereld. Behalve natuurlijk het moment na de lunch waar iedereen zich laat excu­seren en je uit­ein­delijk alleen met het per­soneel blijkt te zijn en je onschuldig vraagt waar de koffie blijft.
  7. Er is een ver­schil in eet­cultuur, maar ik heb evenveel lekkere dingen gegeten in Nederland dan in Vlaan­deren. In Vlaan­deren heb je echter niet zo veel eet­cafes waar ze je bij je steak ook geprakte aard­ap­pelen en bloemkool als bij­ge­recht ser­veren. ..Mijn vriendin was geschokt toen ik voor de eerste keer aard­ap­pelen voor haar klaar­maakte. Sip keek ze me aan en vroeg waar de Jus was. Maar dat heeft met smaak te maken, mijn bomma zou het­zelfde zeggen.
  8. Neder­landers vragen ook naar het geboor­tedorp. Mis­schien neit in de randstad, maar in het Zuiden of in het Noorden is het van het­zelfde belang als in Vlaan­deren. Hoeveel keren heb ik Friezen elkaar wel niet horen vragen van welk dorp ze kwamen, om dan in elkaars armen te vallen als ze horen dat ze ook woud­friezen, kust­friezen, moe­ras­friezen, stads­friezen of hei­kneut­friezen zijn (ik onthou het altijd met kabouters).
  9.Nederlanders zijn bang van Wal­lonië, en ook van Brussel. ELke neder­lander kent Ant­werpen, maar maar enkelen kennen Brussel. En ze willen Vlaan­deren best wel hebben, maar willen niets weten van Brussel of van Wallonië.

  Om dan toch te besluiten dat Neder­landers fan­tas­tisch zijn zowel als frus­terend, net zoals Vla­mingen gezellig en ver­velend zijn. Tis allemaal een pot nat.

 5. Kapitein Kapot schreef:

  jaa mooie discussie.
  een bevriende Neder­lander vond dEUS onlangs een heus schattig rock­bandje (en ik hekel ver­klein­woorden). dat heeft gewoon te maken met het woord schattig dat een andere bete­kenis heeft. we spreken elk een andere taal, of we dat willen toe­geven of niet volgens mij.

  Vla­mingen zitten ook met een min­der­waar­dig­heids­complex. het heeft trouwens lang geduurd voor­aleer Vlaamse boeken in Nederland terecht­kwamen, ahja, ze waren in een vreemd­soortig Vlaams-Nederlands geschreven.

  verder vind ik de Neder­landers best knudde en gezellig.

 6. JeroenJosMaarten schreef:

  om toch nog even te zeggen dat er evenveel goede dingen over Neder­landers te zeggen zijn. En om Zezunja een hart onder de riem te steken. Vla­mingen zijn over het algemeen gezien veel gemener tegenover Neder­landers dan andersom. Maar dat is omdat ze bang zijn. Omdat ze denken dat jullie hun gaan over­troeven. We denken vaak dat jullie met ons lachen of dat in ieder geval binnen de kortste keren gaan doen. En dus gaan we bij het begin van het gesprek al in de aanval. Sorry daarvoor.
  Aan de andere kant. Ik woon al vier jaar in de Gro­ningse klei en nog steeds noemen ze mij Belgje. Neder­landers hebben een auto­ma­tisme om Belgen als kin­deren te behan­delen. Maar uit­ein­delijk zijn kin­deren nog steeds schattig. Van nu af zal ik Neder­landers dus ook schattig vinden, om de balans in even­wicht te houden.

 7. Kapitein Kapot schreef:

  - ja, volgens mij hebben Vla­mingen over het algemeen nog steeds een klein minderwaardigheidscomplex
  – en ja belgje, schattig, … het zijn allemaal schattig kleine verkleinwoorden

 8. Bart schreef:

  Twee mini-buurlandjes in een wijde wereld die elkaars taal redelijk spreken en dat heu­ge­lijke feit gebruiken om zo veel mogelijk ver­schillen te ont­dekken. Kos­telijk. Als Iraniër in Gent-zuid zul je daar veel minder last van hebben. Of als Suri­namer in Tjietjerkskeradeel.

  Volgens mij speelt dit zich op elk niveau af, trouwens. In Nederland heb je ver­ge­lijkbare ver­schillen tussen de brutale Hol­landers (lees randstad) en het gemoe­de­lijke zuiden (lees Brabant). Inclusief het zachte taaltje van de Brabo’s en de grof­ge­bektheid van de stadjers.

 9. Zezunja schreef:

  @ Jeroen­Jos­Maarten (wat een geweldige naam!) en Kapitein Kapot:
  Dat ‘schattig’ en die ver­klein­woorden vind ik eveneens irritant. Ook als het niet over Belgen gaat. Mensen die zeggen ‘mijn vrouwtje’ of ‘mijn col­le­gaatje’ moeten per direct op taalles, hoofdstuk ‘con­no­tatie’. U zou dan Kapitein Kapotje worden, trouwens, en dat is wel weer leuk. (Jaja, ‘leuk’, ik blijf een Nederlandse).

  @ Bart: Ja, het speelt zich inderdaad op veel niveaus af. Soms denk ik dat mijn gevoel ver­ge­lijkbaar is met dat van een Marokkaan, over wie men ook vaak nare dingen zegt. Of met een, god­betert, Lim­burger. Die hebben het echt zwaar, die Lim­burgers. Die zijn zowel in Nederland àls in België de pispaal van de klas.

 10. Irene schreef:

  Om het allemaal nog erger te maken, moet ik je zeggen dat Luxem­burgers ook grappen maken over Belgen. Je zou zeggen hoe kleiner het land des te meer het mikpunt, maar niet in dit geval dus. Ik weet er eentje. Een groep Belgen en een groep Luxem­burgers maken samen een tochtje met een tou­ringcar van de firma Erny Wewer (die dub­bel­dekkers heeft). De Luxem­burgers ver­maken zich best en genieten van het uit­zicht. Dan komt er een op het idee om eens bovenin te gaan kijken of de Belgen het ook naar hun zin hebben. Tot zijn ver­bazing zitten ze daar bleekjes uit het raam te kijken en niemand zegt wat. Wat is er aan de hand, vraagt de Germain, beneden zit de stemming er goed in. Vinden jullie het geen ple­zante tour? Jamaar, zegt een der Belgen met een benauwd gezicht, júllie hebben een chauffeur.
  Nou. Nu iemand een grap over Luxem­burgers. Ik ken er geeneen.

 11. Sandrissimo schreef:

  Te weten dat toen we nog bij Nederland hoorden, je je opleiding vol­ledig in het Neder­lands kon doen. Die klok is danig terug­ge­draaid na die stomme revolutie…

 12. Heer Maanzand,
  Dat zijn hier hele lappen tekst en ik moet toe­geven dat ik eigenlijk niet alles gelezen heb…
  Des­al­niet­temin durf ik toch gerust beweren hetgeen volgt:
  mocht men mij ver­bannen naar Nederland, ik zou daar onmid­dellijk mijn draai vinden en dat meen ik echt. Ik vind Neder­landers vlotte, vrij­ge­vochten mensen met erg veel humor. En hun vrouwen vind ik erg verleidelijk.
  Ik zou er nog veel meer kunnen over zeggen, maar gelet op de grote lappen tekst hier­boven laat ik het maar zo.
  Met vrien­de­lijke groeten,
  Drs. Johan Arendt Happolati

 13. Yuri schreef:

  U bent allen helden. En verder is het inderdaad één pot nat.

 14. Lilimoen schreef:

  @ Yuri, ant­woord op laatste zin in blauwe balk: ja, dat zullen we dan zo afspreken! Deal! Wil ook gewoon even zeggen dat ik erg met jullie mee voel.

 15. Centrum schreef:

  Als ik zo op de diverse weblogs meelees en reageer, dan merk ik eigenlijk nau­weljiks tot geen ver­schillen tussen Neder­landers en Vla­mingen; hooguit ken ik als Neder­lander bepaalde Vlaamse woorden niet, die op mijn vraag dan altjid uit­ge­breid worden toegelicht.

  Voor­beelden van deze weblogs zijn: http://drs.punt.nl/ en http://urbainalpain.punt.nl/ , grappig genoeg 2 bekende Vlaamse webloggers op Neder­landse websites.

  Ik zie dus weinig ver­schillen tussen Neder­landers en Vla­mingen en gigan­tisch veel overeenkomsten.

  Ook ik heb een gloeiende hekel aan allerlei ver­klein­woorden, omdat daarmee een flinke neer­bui­gendheid tot uit­drukking wordt gebracht.

  Ik houd het maar op het plezier, dat ik beleef op en aan de weblogs van de Heer Drs. Johan Arendt Hap­polati en de Heer Land­graaf Urbain Alpain, die ik als vrienden ervaar en waarbij er geen grenzen bestaan via internet.

 16. Waarvoor dank, Heer Centrum.
  (U bent zelf ook een schatje, trouwens. Toch?)

 17. Yuri schreef:

  Aah. De liefde overwint. Zo hoort het.

 18. Arjan schreef:

  Hmm, tjsa. We zijn het­zelfde en toch heel anders. Als echte Hol­lander (met een deels niet-nederlandse – oud-koloniale – ach­ter­grond) weet ik dat Neder­landers nogal van het hokjes proppen en labelen zijn. Daarom vinden wij Belgen schattig en voor­komend en beleefd, Lim­burgers (neder­lands limburg) vinden we bour­gon­disch, Gro­ningers stug en zo zijn er nog vele voorbeelden.

  Wat mij in omgang met onze zui­der­buren het meest opviel, is dat a) men in het algemeen meer weet over Nederland, dan andersom, en b) dat men onze bel­gen­moppen ook kent, maar dan steevast met een hol­lander in de nega­tieve hoofdrol.

  En tot slot: ook in nederland wordt klagen weleens zagen genoemd en ook hier is het een nati­onale sport. Sterker nog: volgens mij hebben we het hier uitgevonden.

  Maar goed, al met al kan ik in het algemeen goed met alle mensen uit de lage landen opschieten.

 19. Jessica schreef:

  Het artikel heb ik laatst gelezen in de krant en werd daar zelf niet vrolijk van. Ik woon in Brussel, al enkele jaren, vanwege mijn lief. Ik ben neder­landse en dat valt meteen op, zodra ik spreek. Ik wordt door frans­ta­ligen en door neder­lands­ta­ligen, hier in Brussel, vaak onheus behandeld. Kortom, ik voel me hier weleens enorm klote. Ik geloof niet, dat belgen in Nederland, zo rot worden behandeld als neder­landers in België.

 20. Peter Liplijn schreef:

  Beste Margot,

  wat een ont­zettend simpel wereld­beeld heb jij toch . De cliche’s vliegen me om de oren. Ik heb al meer arti­kelen van je gelezen en de Neder­landers schijnen een stok­paardje van je te zijn. Blijf maar lekker in je kleine Belgie zitten en doe je best met je boeken. Wij Neder­landers zijn van dat alles weinig onder de indruk. Het is het soort schrijven en denken (bewust in deze volgorde) wat bij ons sinds de jaren 80 heeft afgedaan. Nederland ken je zeg je,omdat je een Neder­landse partner hebt die met jou samen­woont? Omdat je er vaak komt? Ik kom ook vaak in Belgie maar meen echt niet de Belgen te kennen. Ove­rigens praat ik niet over “de Belgen” . Ik praat over mensen met eigen karakters en ken­merken. Het­zelfde doe ik vwb mijn collega Neder­landers. Toch wel jammer dat een (zichzelf) pro­gressief noe­mende schrijfster (de Morgen etc) zulke oud­bollige en simpele gedachten heeft.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *