Lange tenen en wansmaak

Aller­lief­ste Stijn, Lynn en anderen -

(Wat voor­af­ging)

Nog maar eens blijkt dat fans van Nata­lia geen rela­ti­ve­rings­ver­mo­gen heb­ben. Ter­wijl ik nog zo van Nata­lia hou. Als u mijn gedicht wat gron­di­ger tot u had geno­men, had u dat wel begre­pen. Over al die uit­ver­koch­te con­cer­ten heb ik niet echt een mening. Ik zie alleen dat pak­weg Frans Bau­er en Hel­mut Lot­ti ook uit­ver­koch­te zalen trek­ken, en dat zijn niet echt refe­ren­ties me dunkt. Ik kan trou­wens alleen maar blij zijn dat de con­cer­ten van Nata­lia zoveel volk trek­ken, dan loop ik min­der risi­co om haar fans des avonds tegen het lijf te lopen. Wat een goeie titel trou­wens, die Me and my pro­du­cer. Daar draait het alle­maal om natuur­lijk. En The Poin­ter Sis­ters, ach ja. Wan­neer heb­ben die dames voor het laatst een ech­te plaat gemaakt? Tij­dens het interbellum?

Maar goed, ik wil jul­lie niet tegen de borst sto­ten, en boven­dien voelt het al sinds mijn puber­teit als een com­pli­ment als men­sen mij bela­che­lijk vin­den. De kans dat ik zou wil­len Opval­len, opval­len en nog eens opval­len acht ik klein. Ik haal niet eens de top tien van de bwards.

Stoer ben ik al hele­maal niet. Ik word kaal, ik ben bleek en mager en ik heb een ont­zet­tend klein pie­mel­ke. De aan­blik van Nata­lia alleen al zou vol­doen­de zijn voor mijn scro­tum om zich gil­lend uit de voe­ten te maken. Dat ik goed ben in gedich­ten schrij­ven, staat daar­en­te­gen natuur­lijk bui­ten kijf. Mijn poë­tisch talent is gro­ter dan dat van een eve­ne­men­ten­hal vol Natalia-songschrijvers. Ik zou gaar­ne eens een tekst schrij­ven voor jul­lie gro­te idool, al twij­fel ik of de onder­wer­pen waar­over ik schrijf geschikt zijn voor mil­joe­nen­con­sump­tie. Dat laat ik lie­ver aan pak­weg Shag­gy over. Die man staat immers al ette­lij­ke jaren aan de top van de hit­pa­ra­de, nietwaar.

En dat ik jul­lie als fans van Nata­lia zou bele­digd heb­ben, dat is uiter­aard jul­lie pro­bleem. After all, jul­lie mogen mij ook nege­ren hoor.

8 Responses

 1. Deh Haagh schreef:

  Broe­va! Haro! Om maar eens iemand te citeren.

 2. J schreef:

  *schud­de­buikt*
  haha­ha, ik vind u best stoer.
  after all, u houdt het met een cow­boy­girl :D

 3. roosje schreef:

  de pon­ter sis­ters zijn al deels dood…

 4. Yuri schreef:

  Is dat een bedreiging?

 5. Noynourfe schreef:

  Ah, een bedrei­ging, dus denk ik body­guards. En dat hoort toch: Gro­te stoe­re body­guards rond een klein kaal man­ne­tje. Erg erg maffioso…

 6. Yuri schreef:

  The Poin­ter Sis­ters zijn een klein kaal mannetje?

 7. Jozef schreef:

  The Poin­ter Sis­ters niet, nee, maar Pon­ter Sis­ters wel.

 8. Fred schreef:

  Welk inter­bel­lum ?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.