Harry

Har­ry heeft altijd een siga­ret ach­ter zijn lin­ker­oor zit­ten. Hij gaat er name­lijk van uit dat er elke dag wel een moment aan­breekt waar­op die siga­ret wel­ge­ko­men is. Zo’n moment waar­op ge zegt God­ver­dom­me en nu een siga­ret. Har­ry is daar erg con­se­quent in. Hij rookt maxi­maal één siga­ret per dag en als hij es een dag door­maakt zon­der stress of siga­ret­mo­ment, dan gooit hij zijn rook­waar voor het sla­pen­gaan in de vuil­bak. En dan ’s ande­ren­daags pakt hij een nieu­we. Want uit­ge­droog­de siga­ret­ten, daar houdt Har­ry niet van. 

En als er zich dan op zo’n dag meer dan één rook­mo­ment voor­doet, wat dan? Ik hoor het u den­ken. Ik dacht het ook, toen ik Har­ry vori­ge week ont­moet­te. Hij zat op een trap­ke aan het sta­ti­on en rook­te zijn siga­ret. Hij ver­tel­de me dat hij net de trein had gemist en dat hij daar­door zijn lief op de lucht­ha­ven niet meer zou kun­nen uit­zwaai­en. Dat was behoor­lijk balen en Har­ry vond dat hij zijn siga­ret toen god­ver­dom­me wel ver­diend had.

Maar wat als ge dan straks nog zo’n god­ver­domd moment voor­hebt, dacht ik. Ik kreeg de kans niet om de vraag luid­op te stel­len, want Har­ry vroeg me of ik wist waar­om de Genus Edi­ti­on van Tri­vi­al Pur­s­uit eigen­lijk Genus heet. Dat wist ik niet. Geluk­kig volg­de prompt een ver­hel­de­ren­de uit­leg van de man van één saf. Die klonk onge­veer aldus:

«Vori­ge week ging ik win­ke­len in de Col­ruyt. Nor­maal gezien kom ik daar alleen voor mijn eten natuur­lijk. Maar toen die dag zag ik dat ze in de Col­ruyt ook spel­le­kes­do­zen ver­koch­ten. Ik dacht: daar moet ik van pro­fi­te­ren. Een spel­le­ke is nooit weg, zeker niet zo één met kwis­vra­gen, want kwis­sen is een hob­by van mij. Nu had­den ze daar tus­sen die spel­le­kes­do­zen de laat­ste Tri­vi­al Pur­s­uit Genus Edi­ti­on staan, toch wel het kwis­spel bij uit­stek, dacht ik. Ik dacht: die kans kan ik niet laten lig­gen, want die spel­le­kes hier in de Col­ruyt zijn te goed­koop voor woor­den. Ik dus met mijn eten en met die kwis­doos naar de kas­sa. Ik koos de schoon­ste kas­sier­ster uit en ik ging fier als een kind staan aan­schui­ven. Schui­ven dat gaat goed in de Col­ruyt want de vloe­ren zijn daar van glad­ge­schuurd beton. Opeens was het mij­nen toer voor af te reke­nen. Bleek dat ik dat spel­le­ke niet zomaar mocht mee­pak­ken. Die Genus Edi­ti­on wordt blijk­baar alleen ver­kocht aan men­sen met een hoog genoeg IQ. En om dat vast te stel­len, wordt er van iede­re spel­le­kes­ko­per aan de kas­sa ne kor­ten IQ-test afge­no­men. Ik ver­schoot daar nog­al van, maar ik ben ook nog­al ne slim­me – ik kwis nog­al veel moet ge weten – dus ik deed zon­der mor­ren mee met dat test­je. Ik moest wat getal­len­reek­skes afma­ken en wat logi­sche din­ges doen en toen bleek dat ik die kwis­doos mocht kopen van­we­ge dat ik dus een hoog genoeg IQ bleek te heb­ben. En dat heeft zo’n schoon Colruyt-kassajufferke voor mij uit­ge­vo­geld. En daar­om heten die Trivial-dozen dus Genus. Straf he meneer.»

Plots was ik ver­ge­ten wat ik ook alweer wil­de vragen.

11 reacties

 1. Niggle schreef:

  den Har­ry toch…

 2. Ook weer mooi, hè?
  Had ik dat al eens gezegd, dat er zo veel moois ver­kocht wordt, hier? En zomaar voor ieder­een, hoor, niks geen tests of kwiz­zen. Wat een weel­de, zou mijn groot­moe­der gezegd hebben.

 3. Jozef schreef:

  En te beden­ken dat wij zulk een Tri­vi­al Pur­s­uit Geni­us Edi­ti­on in huis hebben…

 4. Zezunja schreef:

  Wij ook. ;)

 5. Noynourfe schreef:

  Ik weet niet zeker of het per­so­neel in de C1000 bij ons een der­ge­lij­ke test kan afne­men. Waar­schijn­lijk niet, en is dat de reden dat daar geen TPG edi­ti­on wordt ver­kocht. Ver­moed ik.

 6. discofrisko schreef:

  Nu wil ik nie moei­lijk doen of zo, maar het is de Genus edi­tie, niet de Geni­us edi­tie :p
  Maar ’t is wel grap­pig geschreven!

 7. Yuri schreef:

  GODGLOEIENDE!

 8. discofrisko schreef:

  Hela hola, azo mijn vori­ge com­ment inva­li­de­ren! :p

 9. Yuri schreef:

  Excuus. Even een ver­dui­de­lij­king voor de ver­war­de voor­bij­gan­ger. Er stond dus eerst Geni­us. Na de opmerk­za­me opmer­king van meneer (mevrouw?) dis­cof­ris­ko werd deze kemel rechtgezet.
  En laten we er ver­der het zwij­gen toe doen, want het schaam­rood staat me tot onder de oksels.

 10. Jozef schreef:

  Neen maar! Da’s nu toch wel een ver­ras­sing. Maar om dus even­tjes mezelf te cor­ri­ge­ren: En te beden­ken dat wij zulk een Tri­vi­al Pur­s­uit Genus Edi­ti­on in huis heb­ben… De Bel­gi­sche ver­sie nog wel!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *