Flauw maar ongelooflijk

Ik hou van flau­we grap­pen. Ik hou van flau­we grap­pen via email. Maar het meest hou ik van flau­we grap­pen via email die een onver­wach­te invloed blij­ken te heb­ben op de media. U begrijpt waar­schijn­lijk niet waar ik het over heb, dus laat ik even dui­de­lijk­heid scheppen.

Afge­lo­pen week zag ik in De Mor­gen de vol­gen­de advertentie:

Ongelooflijk

Onge­loof­lijk

Mijn oog viel onmid­del­lijk op de onge­loof­lijk taal­fout in de titel. Ik las ver­der, en con­sta­teer­de tot mijn ver­ba­zing nog meer gerom­mel, met name in de klei­ne let­ter­tjes onderaan:

Prij­zen met con­di­ties. Ver­koops peri­o­de van 15 novem­ber 2007 tot 15 decem­ber 2007. Reis­pe­ri­o­de van 16 novem­ber 2007 tot 31 mars 2008. Geen vluch­ten moge­lijk tus­sen de 22 decem­ber 2007 en 6 janu­a­ri 2008. De prij­zen zijn heen en terug. All tas­ken inbegrepen.

Ver­moe­de­lijk betreft het hier een ama­teu­ris­ti­sche ver­ta­ling uit het frans of het engels, maar dat neemt niet weg dat het niet echt pro­fes­si­o­neel oogt. Dat dacht ook Pro­fes­sor Eme­ri­tus M.Y. Ver­hae­gen, de bejaar­de en bekrom­pen hoog­le­raar taal­kun­de in mijn ach­ter­hoofd. Prompt liet ik hem een email­tje stu­ren naar Jet Air­ways Benelux:

Geach­te heer, mevrouw,

Ik schrijf deze email naar aan­lei­ding van uw adver­ten­tie in De Mor­gen (27/11/07) op pagi­na 9.
Ver­mits mijn vrouw en ik op zoek zijn naar een inte­res­san­te bestem­ming om onze veer­tig­ste huwe­lijks­ver­jaar­dag te vie­ren, zijn wij bei­den al enke­le dagen erg opmerk­zaam als het om voor­de­li­ge tic­ket­prij­zen gaat. In dat ver­band oogt uw adver­ten­tie op het eer­ste gezicht erg aan­trek­ke­lijk qua prijsaanbod.

Ik vrees ech­ter dat we dat eer­ste gezicht bij­zon­der let­ter­lijk moe­ten nemen. Uw adver­ten­tie puilt name­lijk uit van de taal­fou­ten, te begin­nen met een bij­zon­der opval­len­de kemel in de titel. Dat is een pro­fes­si­o­neel bedrijf als Jet Air­ways uiter­aard vol­strekt onwaar­dig. Mijn vrouw en ik vie­len spreek­woor­de­lijk van onze stoel toen we de tekst van nader­bij onder de loep namen. Als pro­fes­sor taal­kun­de heb ik in mijn car­ri­è­re van­zelf­spre­kend al heel wat stom­mi­tei­ten moe­ten dul­den. Maar als een stu­dent mij een tekst zou bezor­gen van het kali­ber van de pro­mo­tekst in uw adver­ten­tie, dan zou ik hem of haar stan­te pede en zon­der ver­de­re uit­leg een retour­tje naar zijn schrijf­ta­fel aanraden.

De vraag die ons na het lezen van uw onder­maat­se tekst­je bezig­houdt, is de volgende:

Hoe kun­nen wij erop ver­trou­wen dat de prij­zen die u in de betref­fen­de adver­ten­tie han­teert, ook daad­wer­ke­lijk een fout­lo­ze weer­spie­ge­ling zijn van de wer­ke­lijk­heid? Wel­ke reden heb­ben wij om uw zoge­naamd voor­de­li­ge prij­zen voor waar aan te nemen, als de bij­ho­ren­de zin­sne­den bol staan van taal­kun­di­ge onjuistheden?

In blij­de ver­wach­ting van een ophel­de­rend ant­woord groet ik u,

Prof. Em. M.Y.Verhaegen

Op dit cyni­sche schrij­ven volg­de uiter­aard geen ant­woord. Case clo­sed, dacht ik samen met de pro­fes­sor. Maar groot was onze ver­ba­zing, toen twee dagen later de vol­gen­de adver­ten­tie opdook in De Mor­gen. Ziet u het verschil?

Ongelooflijke

Onge­loof­lij­ke

Min­der opval­lend waren de wij­zi­gin­gen in de klei­ne let­ter­tjes onder­aan. En hoe­wel er wel dege­lijk wat gewij­zigd werd, kan er niet echt van een ver­be­te­ring gespro­ken worden:

Prij­zen met con­di­ties. Ver­koops peri­o­de van 15 novem­ber 2007 tot 15 decem­ber 2007. Reis­pe­ri­o­de van 16 novem­ber 2007 tot 31 mars 2008. Geen vluch­ten moge­lijk tus­sen de 22 decem­ber 2007 en 6 janu­a­ri 2008. De prij­zen zijn heen en terug. Alle­taks en inbegrepen.

Het kan natuur­lijk puur toe­val zijn, maar ik maak mezelf graag wijs dat ik een klei­ne bij­dra­ge heb gele­verd aan de inhoud van mijn och­tend­krant. Flauw mis­schien, maar wel ongelooflijk.

Upda­te (3–12-07):

Het lijkt erop dat de pro­fes­sor daad­wer­ke­lijk een invloed heeft gehad op de gang van zaken bij Jet Air­ways. Onder­staand bericht beland­de name­lijk enke­le dagen later in ’s mans mailbox:

Geach­te Pro­fes­sor Verhaegen,

Naar aan­lei­ding van deze adver­ten­tie heb­ben wij onze gan­se inter­ne pro­ce­du­re voor het lan­ce­ren van pro­mo­ties her­zien. De ver­ant­woor­de­lijk­heid voor het opstel­len van de adver­ten­ties werd nu naar het Bel­gi­sche kan­toor over­ge­dra­gen en kun­nen we soort­ge­lij­ke situ­a­ties vermijden.

De tarie­ven in de adver­ten­tie zijn even­wel kor­rect. Meer infor­ma­tie kan u vin­den op www.jetairways.com of bij uw reis­agent in de buurt.

Ik wens u nog te bedan­ken voor uw reac­tie en ik hoop u bin­nen­kort aan boord van één van onze toe­stel­len te mogen verwelkomen.

Met vrien­de­lij­ke groeten,

[Per­soons­ge­ge­vens gecensureerd]

Gene­ral Mana­ger Bel­gi­um – Luxembourg

Afge­zien van die kor­rec­te tarie­ven, meen ik hier toch van een inslaand suc­ces te mogen spreken.

6 reacties

 1. Het Schoonste zusje schreef:

  euh, die ‘kor­rec­te tarie­ven’ is toch niet de eni­ge fout die Meneer Gene­ral Mana­ger gemaakt heeft? Of heb ik het mis? Ik snap de laat­se zin van de eer­ste ali­nea in elk geval niet. Het twee­de deel ten­min­ste niet. Maar dat kan natuur­lijk wel aan mij liggen.
  Meneer­tje GM heeft zich­zelf dus eigen­lijk een beet­je bela­che­lijk gemaakt.

  Maar dat was nooit Yuri’s bedoe­ling, toch?

 2. Lo shogun schreef:

  Ik vind dat u en de pro­fes­sor dan toch op z’n minst enke­le vlieg­tuig­tic­kets verdienen…

 3. Mr. Coenegracht schreef:

  Bespeurdt ik hier eenig ras­si­cis­me? Mochen men­se nu al niet meer van een ande­re talig­heid zijn? Dat Bart De Wäfer zulk­se ener­van­te tek­sten escri­veerd kan ik noch begrij­pen, maar van een prof­fes­ser ver­wachd ik mehr!

 4. JS schreef:

  Vreemd toch dat een inter­na­ti­o­naal bedrijf zo slor­dig met zijn com­mu­ni­ca­tie omspringt.
  Geluk­kig zijn er nog waak­za­me academici!

 5. Yuri schreef:

  @ Zus­je: Als Gene­ral Mana­ger van Maan­zand Incor­po­ra­ted zou ik het nooit in mijn hoofd halen om een col­le­ga bela­che­lijk te maken.
  @ Lo Sho­gun: Dat vindt de pro­fes­sor zelf ook. Op dit eigen­ste moment staan hij en zijn vrouw met molo­tov­cock­tails in de aan­slag aan de hoofd­in­gang van Jet Air­ways Benelux.
  @ Mr. Coe­ne­gracht: Bejaar­de pro­fes­so­ren gaan nu een­maal ver­bit­terd door het leven. Hij laat mij trou­wens weten dat u altijd mag langs­ko­men voor een taal­kun­di­ge bij­scho­ling met zweepslagen.
  @ JS: Inderdaad!

 6. Offerte schreef:

  Ik schrijf zon­der taalvauten.…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.