De hand van Zezunja

De hand van Zezunja

De hand van Zezunja

Boven­staan­de lin­ker­hand – en wat voor één – werd mij toe­ge­stuurd door Zezun­ja. Ik moet zeg­gen dat ik even stil werd toen ik deze foto voor het eerst aan­schouw­de. Een krop nam bezit van mijn keel, en in eer­ste instan­tie kon ik niet onmid­del­lijk iets waar­ne­men. Maar toen ik een poging deed om me voor te stel­len hoe de hand van Zezun­ja zou voe­len, stroom­de de ene won­de­re gedach­te na de ande­re als war­me melk met honing mijn ach­ter­hoofd bin­nen. Toen wist ik dat dit de hand­pal­men zijn waar elke hand­le­zer stie­kem op zit te wachten. 

Zezun­ja is een – ver­moe­de­lijk links – poli­tiek gedre­ven iemand. De kans dat zij een of ande­re hoog­waar­dig­heid bekleedt, is niet gering. Aan de gedre­ven­heid van haar vin­ger­sprei­ding kan je zien dat ze op han­den gedra­gen wordt, en met reden. Haar han­den dra­gen de teke­nen van een rijk gevuld en geën­ga­geerd leven. Maat­schap­pe­lijk gezien is haar aan­we­zig­heid onmis­ken­baar. Ze zet zich in voor tal­lo­ze levens­ver­rij­ken­de maat­re­ge­len zoals de invoe­ring van tra­di­ti­o­ne­le maatjes in Euro­pa, het open­baar uit­la­chen van extreem-rechtse poli­ti­ci en een tole­ran­te hou­ding ten opzich­te van sexu­a­li­teits­be­le­ving in het openbaar.

Meer per­soon­lijk lezen haar han­den als een boek. Meer­be­paald een rijk gescha­keerd en diep­gaand filo­so­fisch hel­den­ver­haal met tref­fen­de illu­stra­ties. Het valt me op dat ik – tij­dens het hand­le­zen – in dit spe­ci­fie­ke geval ver­vuld wordt met war­me en haast ero­tisch getin­te gedach­tes. Het warme-bad-aura dat van Zezunja’s hand­pal­men en vin­gers straalt komt ook voor een leek erg dui­de­lijk tot uiting. Kijkt u maar eens aan­dach­tig naar de foto en merk op hoe het kou­de mar­mer waar­op zij haar lin­ker­hand foto­gra­feer­de con­tras­teert met de warm­te van haar lichaam, zoals een win­ter­dag in febru­a­ri dat ook doet met de eer­ste len­te­zon. Dit zijn war­me en hech­te han­den die een gebor­gen­heid uit­stra­len die niet van deze wereld is. De kans is dan ook groot dat Zezun­ja gecon­ci­pi­eerd werd op een ver­re pla­neet, waar teder­heid en gevoe­lig­heid met de pap­le­pel wor­den inge­ge­ven. Op haar der­tien­de – dat is een erg ruwe schat­ting – werd Zezun­ja naar onze groe­ne pla­neet gestuurd om de mens­heid te ver­war­men en te inspi­re­ren. Om dich­ters en per­for­mers op mys­te­ri­eu­ze wij­ze te knuf­fe­len en hen te wij­zen op hun talen­ten. Om de men­sen ver­ha­len te ver­tel­len die ze nooit meer zul­len ver­ge­ten. Om de wereld te doen bloei­en en cre­a­ti­vi­teit in al haar gedaan­tes aan te wak­ke­ren. Over de zeld­za­me schoon­heid van deze lin­ker­hand valt veel te zeg­gen – daar­over bent u het onge­twij­feld met mij eens – maar er is één ding waar zelfs leken niet aan zul­len twijfelen.

Deze hand, bes­te vrien­den, is onte­gen­spre­ke­lijk de hand van een muze.

Bent u ook geïn­te­res­seerd in een ses­sie authen­tiek Maan­zands hand­le­zen? Hier vindt u meer uitleg.

4 reacties

 1. Frankske schreef:

  als je het mij vraagt heeft ze zweetpollen ;)

 2. Yuri schreef:

  Geluk­kig vraag ik het je niet.

 3. Noynourfe schreef:

  Zweet­pol­len, wat een ge-wel-dig woord.

 4. J schreef:

  ver­ha­lens­waar­di­ge handen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.