De hand van Sara

De hand van Sara Theunynck

De hand van Sara Theunynck

Deze lin­ker­hand werd mij toe­ge­stuurd door Sara Theu­nyn­ck. Sara is een rebel­se twin­ti­ger met plein­vrees. Ze houdt van cous­cous, luis­tert enkel naar muziek van vóór 1985, en is aller­gisch voor Phi­lips Sof­to­ne lam­pen. Ze bezit het merk­waar­di­ge talent om haar hand­druk ergens ach­ter te laten. Men­sen bij wie ze op bezoek komt, heb­ben soms dagen later nog steeds het vage gevoel haar vin­ger­top­pen te voe­len. Dat gevoel ver­dwijnt meest­al pas na ette­lij­ke was­beur­ten. De ver­de­re levens­loop van Sara is enigs­zins ondui­de­lijk, maar moge­lijk wordt ze schrijf­ster van hand­boe­ken voor men­sen met plein­vrees. Het is ech­ter even­min ondenk­baar dat ze rond haar der­tig­ste in een onge­val terecht­komt, waar­bij ze bei­de han­den ver­liest na een ope­ra­tie­ve fout van een dron­ken chi­rurg. Die chi­rurg zal in dat geval levens­lang ach­ter­volgd wor­den door inge­beel­de schou­der­klop­jes, en uit­ein­de­lijk uit pure waan­zin van een flat­ge­bouw sprin­gen. Na dit voor­val zal er een sere­ne rust over de han­den­lo­ze Sara neder­da­len, die haar de open­heid en de cre­a­ti­vi­teit geeft haar plein­vrees te over­win­nen, waar­na ze kort­ston­di­ge inter­na­ti­o­na­le roem zal ken­nen met een cover van Chi­na in your hands van T’Pau.

Bent u ook geïn­te­res­seerd in een ses­sie authen­tiek Maan­zands hand­le­zen? Hier vindt u meer uitleg.

5 reacties

 1. Susan schreef:

  Half elf ’s och­tends. Mijn vaat­doek uit­wrin­gend aan de goot­steen van mijn thuis­zorg­adres. En wat hoort mijn oor… Chi­na in your hands van T’Pau!
  Sta ik daar een beet­je aan Maan­zand en de han­den van Sarah te den­ken, en me seri­eus af te vra­gen of ze mis­schien wel ooit die cover gaat doen!

  Uw hand­le­zin­gen doen rare din­gen met een mens!

 2. Yuri schreef:

  Het is natuur­lijk alle­maal niet zo onschul­dig als het lijkt.
  *kucht veel­be­te­ke­nend en slurpt van zijn paddestoelenthee*

  Ik merk trou­wens net dat ik per onge­luk de foto’s van Sara en Susan ver­wis­seld had.

   
   
   
   
   
   
   
  Nee hoor.
  Grapje.

 3. Urbain Alpain schreef:

  Heer maan­zaad,
  Zou het u dan ook een keer schik­ken om een keer mijn rech­ter­voet te lezen (mocht ge uw hand­le­zin­gen ach­ter de rug heb­ben uiter­aard) want in novem­ber van 2005 ben ik eens een schoen kwijt­ge­raakt op een T Dan­sant (gelijk dat ze dat inder­tijd noem­den) ter­wijl ik met Cin­dy van Wil­ly van Naes­sens een slow aan het dan­sen was op een lied van Will Tura (waar­van ik nu ded­ju vanei­gens op de naam niet kan komen). Tij­dens de slow viel mij voor­al de bevreem­den­de blik in de ogen van Cin­dy op (zo hele­gans naar omho­ge dat haar wit vol­le­dig te zien was) Een gewaar­wor­ding die mij alras deed ver­moe­den aan een ern­sti­ge vorm van occul­tis­me onder­wor­pen te zijn geweest. Van­daar dat ik een keer zou vra­gen om mijn voet een keer te lezen. Foto van Cin­dy even­tu­eel beschik­baar. Wel aan de wazi­ge kant (drugs peins ik).

 4. Yuri schreef:

  Heer Olpain, uw rech­ter­voet is steeds wel­kom. Gelie­ve hem aan­ge­te­kend te ver­zen­den in een goed afge­slo­ten plas­tic zak, met de foto van Cin­dy tus­sen de tenen geklemd. Heeft u wel vaker dit soort dan­san­te erva­rin­gen? Het is name­lijk goed moge­lijk dat er een vloek rust op uw rech­ter­voet. Uit­drij­ving op aanvraag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.