De hand van Karin

De hand van Karin

De hand van Karin

Boven­staan­de lin­ker­hand werd mij toe­ge­stuurd door Karin. Karin is een zes­en­twin­tig­ja­ri­ge uit­zon­de­ring op de regel dat kik­kers in een prins ver­an­de­ren. Gebo­ren als groe­ne boom­kik­ker, werd zij op vier­ja­ri­ge leef­tijd name­lijk tot men­sen­meis­je gezoend door een dame die wel­licht iets anders ver­wacht­te. Enkel de flexi­bi­li­teit van haar pin­ken ver­raadt nog een beet­je haar amfi­bi­sche ver­le­den. En ze wil zich wel eens opbla­zen als ze kwaad wordt, maar dat gebeurt zel­den. Karin kan heel goed vlie­gen van­gen en splijt de buit dan in twee met haar duim­na­gel. Ze is aan­ge­slo­ten bij de spi­ri­tu­e­le seance-groep Sha­ke Hands to Medi­ta­te, waar zij op hum­men­de wij­ze haar bij­dra­ge aan de wereld­vre­de levert. Karin werd twee jaar gele­den zon­der bij­ko­mend sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek aan­ge­no­men als ser­veer­ster in een Indisch res­tau­rant, enkel omdat ze zo goed met haar han­den kon eten. Over twee­ën­ze­ven­tig jaar zal Karin over­lij­den na het eten van een bedor­ven groen­te­bur­ger, maar ze zal reïn­car­ne­ren als vlieg.

Bent u ook geïn­te­res­seerd in een ses­sie authen­tiek Maan­zands hand­le­zen? Hier vindt u meer uitleg.

5 reacties

 1. karin schreef:

  Wat een uit­ste­kend micro­bi­o­lo­gisch ana­ly­tisch ver­mo­gen heb je toch!
  Cha­peau! *lol*

 2. Yuri schreef:

  Satis­fying cus­to­mers is our only goal.

 3. Trucido schreef:

  Die hand doet nog geen vlieg kwaad.

  (leu­ke post btw:D)

 4. GDB schreef:

  Geach­te heer Maanzand,

  Ik vind het opstu­ren van foto’s van mijn hand een beet­je te intiem. Vraag mij niet waar­om. Ik zal wel oer­con­ser­va­tief wezen. Mis­schien is de aan­hef van deze brief ook een teken aan de wand.
  Wel kijk ik anders tegen mijn han­den aan sinds u deze rubriek hebt inge­voerd. Ik heb er dit week­end vele minu­ten aan gespen­deerd. Vaak dacht ik ter­wijl ik mijn hand aan­schouw­de: wat zou Maan­zand hier­over kwijt kun­nen? Maar ook: is deze hand niet te vet­tig van de Vickx Vapo­rub? Of: is mijn hand niet te oud? Of zijn de lij­nen een beet­je gelijk­lo­pend met de lij­nen op ander­mans han­den? Ook vrees ik dat ik de reso­lu­tie niet haal. Waar­om weet ik niet. Moei­lijk zal het alle­maal niet zijn en met Irfan­view valt een reso­lu­tie te wijzigen.
  Ach, het is alle­maal een hele moei­te, dat is het. Je moet foto­gra­fe­ren, je moet je toe­stel met je lap­top aan­slui­ten, je moet de foto­re­so­lu­tie ver­an­de­ren, je moet het com­pri­me­ren en door­stu­ren… Ik ben nog te lui om de film­pjes en foto’s van mijn toe­stel naar m’n lap­top te swit­chen, wat zou ik dan m’n hand foto­gra­fe­ren en die opstu­ren naar jou?
  Mis­schien komt het er nog ooit es van…
  Ik ben een ramp, hé?

  Groe­ten van
  GDB

 5. Yuri schreef:

  Bes­te meneer GDB,

  ik begrijp uw frustratie.

  Laat u ech­ter niet over­man­nen door gevoe­lens van ver­war­ring of onge­le­zen han­den­jeuk. Mijn occul­te tech­nie­ken zul­len u – mits u er ooit in slaagt uw hand te foto­gra­fe­ren – geen stap ver­der bren­gen op het pad naar geluk, rijk­dom en zeven­tig ran­ke maag­den. Dus wat dat betreft, kan ik u op het hart druk­ken dat u niets zult missen.
  Maar aan de ande­re kant komen er mis­schien zaken en din­gen en toe­stan­den over uzel­ve aan het licht, die met nor­ma­le ver­ba­le dan wel non-verbale uitin­gen nooit ofte nim­mer zou­den ken­baar gemaakt kun­nen wor­den, juist omwil­le van hun seman­ti­sche en sym­bo­li­sche beperkingen.

  Met ande­re woor­den: Laat die Vickx Vapo­rub niet slin­ge­ren want daar komen onge­luk­ken van.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.