De Aanhang Oetan

De Aan­hang Oetan is een bedreig­de apen­soort, die zich laat ken­mer­ken door fre­quent voor­ko­mend frot­teu­ris­me. Frot­teu­ris­me is het sek­su­eel opge­won­den raken door licha­me­lijk con­tact met onbe­ken­den. Bij de mens mani­fes­teert de aan­doe­ning zich vaak op een over­vol­le tram of tij­dens pop­con­cer­ten, waar de frotteurisme-lijder zal trach­ten – al dan niet met erec­tie of nat­te doos – tegen zijn of haar niets­ver­moe­den­de mede­mens op te rijden.

Tot aan het begin van de jaren negen­tig van vori­ge eeuw werd alge­meen aan­ge­no­men dat dit soort sexu­e­le afwij­kin­gen in de die­ren­we­reld zel­den of nooit voor­kwam, maar een bij­zon­de­re gebeur­te­nis op 13 augus­tus 1993 deed weten­schap­pers over­al ter wereld de wenk­brau­wen fron­sen. Op die war­me zomer­dag ont­snap­te er een Orang Oetan uit de Ant­werp­se zoo, en richt­te een rava­ge aan op de Meir en aan­pa­len­de win­kel­stra­ten. Het duur­de door de druk­te een tijd voor het beest weer gevan­gen werd, en tal­rij­ke win­ke­len­de oog­ge­tui­gen ble­ken ach­ter­af eens­ge­zind over het hit­si­ge karak­ter van het dier. De ont­snap­te aap was geil als boter. Hij wurm­de zich her­haal­de­lijk met een dui­de­lijk geë­rec­teer­de penis tus­sen wan­de­laars of bus­hal­te­wach­ters, en zorg­de daar­bij voor gro­te paniek. Er vie­len geluk­kig geen gewon­den, enke­le schram­men en bul­ten niet mee­ge­re­kend. Wel werd een bejaar­de man in shock in het zie­ken­huis opge­no­men, nadat de aap zijn indruk­wek­ken­de kwak­je in het gelaat van de man had geschoten.

Een half jaar later werd in een afge­le­gen gebied in Bor­neo een kolo­nie apen ont­dekt, waar­van men in eer­ste instan­tie ver­moed­de dat het om Orang Oetans ging. Bij nader onder­zoek bleek ech­ter dat een groot deel van de kud­de dezelf­de sexu­e­le symp­to­men ver­toon­de als de ont­snap­te aap uit Ant­wer­pen. Een nauw­keu­ri­ge DNA-analyse gaf uit­sluit­sel over de kwes­tie. Men had hier te maken met een wel­is­waar evo­lu­ti­o­nair ver­wan­te soort, maar gedrags­ma­tig leek de pas ont­dek­te aap geens­zins op zijn beken­de fami­lie­lid. Door de afge­le­gen habi­tat was het bestaan van de zoge­naam­de Aan­hang Oetan tot dan toe ver­bor­gen geble­ven. Hoe dat ene hit­si­ge exem­plaar in de zoo van Ant­wer­pen terecht­kwam, is tot op heden een raadsel.

De iso­la­tie in de jun­gle en de hoge Bor­ne­o­se tem­pe­ra­tu­ren heb­ben ver­moe­de­lijk in de loop van een hon­derd­tal jaren geleid tot het ont­staan van een nieu­we soort Oetans, behept met een zo goed als voort­du­ren­de sexu­e­le opwin­ding. De Aan­hang Oetan is sinds eind vori­ge eeuw uit­voe­rig bestu­deerd, en er zijn plan­nen om een cen­trum te ope­nen waar de met uit­ster­ven bedreig­de aap geob­ser­veerd kan wor­den en even­tu­eel geas­sis­teerd in zijn voort­plan­ting. Het is immers zo dat – behal­ve de eer­der genoem­de nei­ging tot frot­teu­ris­me – de Aan­hang Oetan even­eens behept is met een ern­sti­ge penetratie-fobie, en de eigen­lij­ke pro­cre­a­tie slechts zel­den plaats­vindt. Dat is met­een ook de reden waar­om men in prin­ci­pe nooit bang moet zijn van het dier. Ondanks zijn voort­du­ren­de staat van geil­heid is ver­krach­ting immers zo goed als uit­ge­slo­ten. Al zal die bejaar­de man op de Meir daar wei­nig bood­schap aan gehad hebben.

Bij een onver­wach­te con­fron­ta­tie met een Aan­hang Oetan kan men zich nog het best zo klein moge­lijk pro­be­ren te maken, door snel te hur­ken of te buk­ken. Het dier zal immers altijd op zoek gaan naar leven­de orga­nis­men met een zeke­re gestal­te – groot genoeg om oog­con­tact mee te maken – om het opge­won­den geslachts­deel tegen aan te heng­sten. Kin­de­ren hoe­ven door­gaans niet bang te zijn voor een aan­ran­ding, bas­ket­bal­spe­lers en foto­mo­del­len des te meer. De bes­te oplos­sing is gewoon even het schur­ken te onder­gaan en af te wach­ten tot het beoog­de hoog­te­punt bereikt wordt. Negen van de tien keer druipt het opge­luch­te dier daar­na af.

[nieu­we­die­ren]

14 reacties

 1. Heer Maan­zand,
  ’t Is voor­al die ‘nat­te doos’ die in mijn gedach­ten zal blij­ven hangen.
  Waar­voor dank.

 2. Jozef schreef:

  Nou, dààrover werd in mijn bio­lo­gie­boek op school nooit een woord gerept, hoor! Over bij­en en konij­nen des te meer. Geluk­kig zijn er nog men­sen als Yuri om het taboe rond de Aan­hang Oetan te door­bre­ken. Waar­voor dank!

 3. Yuri schreef:

  @ Drs: Laat die doos daar niet te lang han­gen; voor u het weet zit u met een verkoudheid.
  @ Jozef: Het heeft tot begin 2004 geduurd voor­dat weten­schap­pers dit iet­wat genan­te ver­haal in de media durf­den brengen.

 4. Jozef schreef:

  Nu ik er zo over nadenk… Eigen­lijk zijn er best wel veel gelij­ke­nis­sen tus­sen de Aan­hang Oetan en Bet­ty van Big Bro­ther. Toeval?

 5. Yuri schreef:

  Zoals het onmis­ken­ba­re talent om al kreu­nend de ver­ge­tel­heid in te sukkelen?

 6. Jozef schreef:

  Geluk­kig maar. Voor het­zelf­de geld had ze nu nog steeds in de hit­pa­ra­de gestaan. (Al zou ook dat enigs­zins betwij­fel­baar geweest zijn.)

 7. GDB schreef:

  Geach­te Heer Maanzaad,

  Vindt u de bonobo’s het ver­mel­den niet waard? Groot was mijn penis toen ik… Ent­schul­di­g­ung. Groot was mijn ver­ont­waar­di­ging toen ik enkel dui­zend­tig keren de naam Oer­ang las. Oer­ang doet mij in de eer­ste plaats den­ken aan een limonadetje.
  Dar­win draait zich om in zijn graf. Het frot­teu­ris­me strookt geheel en al niet met zijn the­o­rie die zegt dat de sterk­ste soort over­leeft. Als die gei­le apen­soort zich over­al tegen­schurkt dan zijn zij in no time de sigaar. In de jun­gle toch, waar gif­ti­ge spin­nen, wurg­slan­gen (de seks! de seks!) en meer van die uiterst gevaar­lij­ke bees­ten het op hun geslach­te­lij­ke delen heb­ben gemunt.
  Druk ik mij goed uit?

  Nee zeker.

  Het is altijd het­zelf­de met mij.

  Gr,
  GDB

 8. Yuri schreef:

  Bes­te GDB, ik wil u niet ont­hut­sen, maar meneer Dar­win was een com­pul­sief mas­tur­ba­tor en dien­ten­ge­vol­ge geen refe­ren­tie. Hoe dan ook stel ik uw over­pein­zin­gen erg op prijs.

 9. Yuri schreef:

  Trou­wens. Het is Maanzannnnnnnnnnnnnnnnnnnnd.
  Doch dit terzijde.

 10. GDB schreef:

  Jaaaaaaaaaaaaaaaaa, Maaaaaaaaaaaaaan­zaaaaaaaaaaaaaaag, ik dacht dat een ver­bas­te­rin­ge­tje van jouw naam onder deze tekst wil op z’n plaats was.

  Excu­seert.

  Seg.

  Gr,
  GDB

 11. Yuri schreef:

  Geen erg, mister!
  Ik was nog niet goed wak­ker. Dan zie ik ner­gens de iro­nie van in.
  Maar ver­der ben ik wel een ver­draag­zaam per­soon hoor.
  Behal­ve Piet Huy­sen­truyt. Die ver­draag ik voor geen goud ter wereld.

 12. Jozef schreef:

  En wat dan met Natalia?

 13. Yuri schreef:

  Die ziet wel­licht ook ner­gens de iro­nie van in.

 14. Sparce schreef:

  Nata­lia? Nat­te doos? En dat in één web­pa­gi­na!? Wat moet Stijn er niet van den­ken? Tsk..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.