• Wannes Daemen

De Aanhang Oetan

De Aanhang Oetan is een bedreigde apen­soort, die zich laat ken­merken door fre­quent voor­komend frot­teu­risme. Frot­teu­risme is het sek­sueel opge­wonden raken door licha­melijk contact met onbe­kenden. Bij de mens mani­fes­teert de aan­doening zich vaak op een over­volle tram of tijdens pop­con­certen, waar de frotteurisme-lijder zal trachten – al dan niet met erectie of natte doos – tegen zijn of haar niets­ver­moe­dende medemens op te rijden.

Tot aan het begin van de jaren negentig van vorige eeuw werd algemeen aan­ge­nomen dat dit soort sexuele afwij­kingen in de die­ren­wereld zelden of nooit voorkwam, maar een bij­zondere gebeur­tenis op 13 augustus 1993 deed weten­schappers overal ter wereld de wenk­brauwen fronsen. Op die warme zomerdag ont­snapte er een Orang Oetan uit de Ant­werpse zoo, en richtte een ravage aan op de Meir en aan­pa­lende win­kel­straten. Het duurde door de drukte een tijd voor het beest weer gevangen werd, en tal­rijke win­ke­lende oog­ge­tuigen bleken ach­teraf eens­gezind over het hitsige karakter van het dier. De ont­snapte aap was geil als boter. Hij wurmde zich her­haal­delijk met een dui­delijk geë­rec­teerde penis tussen wan­de­laars of bus­hal­te­wachters, en zorgde daarbij voor grote paniek. Er vielen gelukkig geen gewonden, enkele schrammen en bulten niet mee­ge­rekend. Wel werd een bejaarde man in shock in het zie­kenhuis opge­nomen, nadat de aap zijn indruk­wek­kende kwakje in het gelaat van de man had geschoten.

Een half jaar later werd in een afge­legen gebied in Borneo een kolonie apen ontdekt, waarvan men in eerste instantie ver­moedde dat het om Orang Oetans ging. Bij nader onderzoek bleek echter dat een groot deel van de kudde dezelfde sexuele symp­tomen ver­toonde als de ont­snapte aap uit Ant­werpen. Een nauw­keurige DNA-analyse gaf uit­sluitsel over de kwestie. Men had hier te maken met een wel­iswaar evo­lu­ti­onair ver­wante soort, maar gedrags­matig leek de pas ont­dekte aap geenszins op zijn bekende fami­lielid. Door de afge­legen habitat was het bestaan van de zoge­naamde Aanhang Oetan tot dan toe ver­borgen gebleven. Hoe dat ene hitsige exem­plaar in de zoo van Ant­werpen terechtkwam, is tot op heden een raadsel.

De iso­latie in de jungle en de hoge Bor­neose tem­pe­ra­turen hebben ver­moe­delijk in de loop van een hon­derdtal jaren geleid tot het ont­staan van een nieuwe soort Oetans, behept met een zo goed als voort­du­rende sexuele opwinding. De Aanhang Oetan is sinds eind vorige eeuw uit­voerig bestu­deerd, en er zijn plannen om een centrum te openen waar de met uit­sterven bedreigde aap geob­ser­veerd kan worden en even­tueel geas­sis­teerd in zijn voort­planting. Het is immers zo dat – behalve de eerder genoemde neiging tot frot­teu­risme – de Aanhang Oetan eveneens behept is met een ern­stige penetratie-fobie, en de eigen­lijke pro­creatie slechts zelden plaats­vindt. Dat is meteen ook de reden waarom men in principe nooit bang moet zijn van het dier. Ondanks zijn voort­du­rende staat van geilheid is ver­krachting immers zo goed als uit­ge­sloten. Al zal die bejaarde man op de Meir daar weinig bood­schap aan gehad hebben.

Bij een onver­wachte con­fron­tatie met een Aanhang Oetan kan men zich nog het best zo klein mogelijk pro­beren te maken, door snel te hurken of te bukken. Het dier zal immers altijd op zoek gaan naar levende orga­nismen met een zekere gestalte – groot genoeg om oog­contact mee te maken – om het opge­wonden geslachtsdeel tegen aan te hengsten. Kin­deren hoeven door­gaans niet bang te zijn voor een aan­randing, bas­ket­bal­spelers en foto­mo­dellen des te meer. De beste oplossing is gewoon even het schurken te ondergaan en af te wachten tot het beoogde hoog­tepunt bereikt wordt. Negen van de tien keer druipt het opge­luchte dier daarna af.

[nieu­we­dieren]

14 reacties

 1. Heer Maanzand,
  ’t Is vooral die ‘natte doos’ die in mijn gedachten zal blijven hangen.
  Waarvoor dank.

 2. Jozef schreef:

  Nou, dààrover werd in mijn bio­lo­gieboek op school nooit een woord gerept, hoor! Over bijen en konijnen des te meer. Gelukkig zijn er nog mensen als Yuri om het taboe rond de Aanhang Oetan te door­breken. Waarvoor dank!

 3. Yuri schreef:

  @ Drs: Laat die doos daar niet te lang hangen; voor u het weet zit u met een verkoudheid.
  @ Jozef: Het heeft tot begin 2004 geduurd voordat weten­schappers dit ietwat genante verhaal in de media durfden brengen.

 4. Jozef schreef:

  Nu ik er zo over nadenk… Eigenlijk zijn er best wel veel gelij­ke­nissen tussen de Aanhang Oetan en Betty van Big Brother. Toeval?

 5. Yuri schreef:

  Zoals het onmis­kenbare talent om al kreunend de ver­ge­telheid in te sukkelen?

 6. Jozef schreef:

  Gelukkig maar. Voor het­zelfde geld had ze nu nog steeds in de hit­parade gestaan. (Al zou ook dat enigszins betwij­felbaar geweest zijn.)

 7. GDB schreef:

  Geachte Heer Maanzaad,

  Vindt u de bonobo’s het ver­melden niet waard? Groot was mijn penis toen ik… Ent­schul­digung. Groot was mijn ver­ont­waar­diging toen ik enkel dui­zendtig keren de naam Oerang las. Oerang doet mij in de eerste plaats denken aan een limonadetje.
  Darwin draait zich om in zijn graf. Het frot­teu­risme strookt geheel en al niet met zijn theorie die zegt dat de sterkste soort over­leeft. Als die geile apen­soort zich overal tegen­schurkt dan zijn zij in no time de sigaar. In de jungle toch, waar giftige spinnen, wurg­slangen (de seks! de seks!) en meer van die uiterst gevaar­lijke beesten het op hun geslach­te­lijke delen hebben gemunt.
  Druk ik mij goed uit?

  Nee zeker.

  Het is altijd het­zelfde met mij.

  Gr,
  GDB

 8. Yuri schreef:

  Beste GDB, ik wil u niet ont­hutsen, maar meneer Darwin was een com­pulsief mas­tur­bator en dien­ten­ge­volge geen refe­rentie. Hoe dan ook stel ik uw over­pein­zingen erg op prijs.

 9. Yuri schreef:

  Trouwens. Het is Maanzannnnnnnnnnnnnnnnnnnnd.
  Doch dit terzijde.

 10. GDB schreef:

  Jaaaaaaaaaaaaaaaaa, Maaaaaaaaaaaaaan­zaaaaaaaaaaaaaaag, ik dacht dat een ver­bas­te­rin­getje van jouw naam onder deze tekst wil op z’n plaats was.

  Excu­seert.

  Seg.

  Gr,
  GDB

 11. Yuri schreef:

  Geen erg, mister!
  Ik was nog niet goed wakker. Dan zie ik nergens de ironie van in.
  Maar verder ben ik wel een ver­draagzaam persoon hoor.
  Behalve Piet Huy­sen­truyt. Die ver­draag ik voor geen goud ter wereld.

 12. Jozef schreef:

  En wat dan met Natalia?

 13. Yuri schreef:

  Die ziet wel­licht ook nergens de ironie van in.

 14. Sparce schreef:

  Natalia? Natte doos? En dat in één web­pagina!? Wat moet Stijn er niet van denken? Tsk..

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *