Boek mij!

Van­af heden ben ik te huur. Als per­for­mer. Als kabou­ter­vre­ten­de stot­te­raar. Als fala­fel pro­mo­ten­de hell’s angel. Als over­spe­li­ge blon­de stoot uit Tatit­tie­s­tan. Als Yuri Maan­zand, kort­om. Bat­te­ries not included.

Pardon.

Par­don.

Wat kan ik u bie­den? Op dit moment heb ik onge­veer 15 minu­ten the­a­tra­le waan­zin in de eta­la­ge. Poë­tisch onver­ant­woord kabou­termar­te­len. Gevoe­li­ge en emo­ti­o­neel diep­gaan­de slij­me­rij. Een mani­fest tot het res­pec­te­ren van han­sap­lof­fie poep­gat. Een ver­haal. Een gul­le maar onvoor­zie­ne lach. Een traan, zo u wil. Een lief­des­be­tui­ging aan Tama­ra. Hebt u een Tama­ra in uw publiek? Goed zo. De voor­lo­pi­ge maar daar­om niet min­der val­a­be­le werk­ti­tel van mijn podi­um­ding luidt Bloed­spo­ren in zaal De Gefop­te Fala­fel. En meer ver­klap ik niet. Het moet een ver­ras­sing blij­ven, natuur­lijk. Om u hele­maal van mijn kun­nen te over­tui­gen en om mijn beschei­den­heid inte­graal met het bad­wa­ter weg te gie­ten, geef ik u nog even de beoor­de­ling mee van de jury van het Leuven-Draait-festival. Op dat mul­ti­dis­ci­pli­nai­re feest beleef ik vol­gen­de week name­lijk mijn vuurdoop.

<start stoef­mo­dus>

- Yuri trak­teer­de ons op de meest door­dach­te act van de selec­tie. Zowel tek­stu­eel als vor­me­lijk zat het geheel bij­zon­der knap in elkaar, waar­bij we op het tek­stu­e­le vlak zelfs van een lite­rai­re kwa­li­teit dur­ven spreken.
– Bij­zon­der con­se­quent wat het taal­ge­bruik en het podi­um­per­so­na­ge betreft, het­geen een the­a­traal soli­de, geloof­waar­dig uni­ver­sum ople­vert dat geen secon­de ver­veelt of zelfs maar onze aan­dacht laat verslappen.
– Een gewaag­de act omdat de humor niet komt van rechttoe-rechtaan grap­pen maar eer­der vloeit uit het cre­a­tief spel met taal en de opbouw van een bizar universum.
– Yuri Maan­zand ver­trekt dui­de­lijk van­uit een ande­re posi­tie dan de ande­re gese­lec­teer­den. Hij wil ons een ver­haal ver­tel­len. Een ver­haal dat bij­na tegen wil en dank ook grap­pig is. Hij wil ons daar­en­bo­ven ook ont­roe­ren. Ont­roe­ren en daar­bij dan ook nog eens gebruik maken van een gedurf­de struc­tuur en een qua­si onbe­weeg­lijk per­so­na­ge. Dat is veel om in 15 minu­ten te wil­len, maar hij slaagt er won­der­wel in. Met Yuri heb­ben we een fas­ci­ne­ren­de podi­um­per­soon­lijk­heid gezien. Die kabou­ter­kes mag hij altijd meebrengen.

</end stoef­mo­dus>

Prak­tisch nu. Hoe duur ben ik? Als begin­nen­de caba­re­tier vraag ik niet veel. Een onkos­ten­ver­goe­ding lijkt me een mini­mum, en ver­der is alles bespreek­baar. Op dit moment heb ik maar één ambi­tie: ken­nis­ma­ken met de rest van de wereld. Over dat stin­kend rijk wor­den zal ik later wel naden­ken. En ver­der is een podi­um of the­a­traal speel­vlak ook mooi mee­ge­no­men. Als het echt moet, doe ik mijn ding ook vanop een bier­bak, maar ik kan niet garan­de­ren dat er dan geen gewon­den vallen.

U orga­ni­seert een lach­feest, een comedy-night of een record­po­ging boom­stam­wer­pen? I’m your man. Als u mij wil heb­ben, stuur dan een mail­tje naar yuri[at]maanzand[punt]com en dan gaan we onder­han­de­len. Eén klein nadeel­tje is mis­schien het feit dat ik niet over een wagen beschik, wegens nog niet stin­kend rijk. De Vort’n Vis is daar­om bij­voor­beeld niet erg han­dig. Maar ik woon zowat in het mid­den van het land, dus er is veel moge­lijk. En ik sta open voor alles. Doe mij een voor­stel, en u krijgt op zijn minst een glim­lach terug.

Mijn showbusiness-agenda ziet er op dit moment nog erg mager uit – zoals u onder­aan kan vast­stel­len – maar daar komt dank­zij u mis­schien ver­an­de­ring in. Ik hoop het van harte.

Dus. Ik zei het al. Boek mij.
U maakt van mij een geluk­kig man en van uzelf een wel­doe­ner. That’s a promise.

Upco­ming Gigs (Engels is koel, man)
*15 sep­tem­ber | Leu­ven Draait | Leuven
*15 okto­ber | De Spre­ken­de Ezels | Leuven
*18 novem­ber | Libertad Road­kill Come­dy | Leuven
*20 novem­ber | Le Bal Infer­nalLuna­tic Come­dy Club Night | Gent
*27 novem­ber | Come­dy @ Café Kos­mo­pol | Leuven

10 reacties

 1. Sana schreef:

  Ik denk dat het een over­bo­di­ge vraag is, maar laat je het even weten als je in Neder­land de plan­ken betreedt?

  Dan zal ik er zijn. (En heel mis­schien zelfs wel een shirtje aan­trek­ken met ’Tama­ra’ op de boezem.)

 2. Lilimoen schreef:

  We kre­gen op straat een fly­er in onze han­den gestopt waar­op jouw naam stond voor ’Leu­ven Draait’. Yuri Maan­zand op een fly­er,… als dat niet te gek leuk is dan weet ik het ook niet meer. We heb­ben er zin in en komen zater­dag dus kijken.

 3. Jozef schreef:

  Dof­fe ellen­de! Net de pro­gram­ma­tie van Leu­ven Draait beke­ken en tot de con­clu­sie geko­men dat ik geen kijk­je kan komen nemen. Ver­draaid! Als het nu eens wat vroe­ger op de dag was geweest…
  Maar als je wat meer infor­ma­tie kan geven over die Spre­ken­de Ezels, kan ik mis­schien dan wel eens komen genie­ten van het optreden.

 4. Lilimoen schreef:

  Voilà, ik ben net terug van je optre­den. Je bent een artiest, een ech­te. Onge­loof­lijk knap wat je daar deed. En wat ben je schat­tig, al weet ik niet of je dit gaat zien als een com­pli­ment. Dames en heren,… allen naar Yuri Maanzand.

 5. Lilimoen schreef:

  Oh, en ik kon ze bij­na echt zien, die kabouterkes.

 6. GDB schreef:

  Euh mijn­heer Maanzand,

  Ik wacht tot het film­pje op You Tube wordt gepleurd. Ik ben van natu­re name­lijk tame­lijk lui. Boven­dien ben ik bang dat je mij zult ont­goo­che­len op een podi­um. Ter­wijl je dat op jouw blog nog nooit hebt gedaan.

  En nu stop ik want ik ben het typen al beu. Lui, ik typ­te het al…

  Gegroet,
  GDB

 7. GDB schreef:

  Het is mij opge­val­len dat ik vaak al typ.

  Al stinkt.

  Gr,
  GDB

 8. Jozef schreef:

  Mis­schien eens ”reeds” als al-ternatief gebrui­ken, waar­de GDB?

 9. car­rie­re­tip: begin snel in Neder­land te spe­len, daar vin­den ze bel­gen te gek (omge­keerd werkt dat niet zo, dat weet u wel, ook al bent u zelf een leven­de uit­zon­de­ring op de regel). dus. mail Toom­ler in Amster­dam en doe mee aan de open woens­dag. en dan ben ik er. beloofd.

 10. Yuri schreef:

  @ Sana: Ik laat het je weten!
  @ Lili­moen: Dankjewel!
  @ GDB: Met per­mis­sie: U bent een ban­ge kwezel.
  @ Ivo Vic­to­ria: Goeie tip is dat. De kans dat ik op een woens­dag in Neder­land ben, is voor­lo­pig erg klein, maar gezien mijn onbe­schei­den plan­nen om de Lage Lan­den te ver­o­ve­ren ook weer niet onwaar­schijn­lijk. I’ll keep you posted.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *