Webloggen stinkt nog steeds.

Een essay over de sta­tus van wit brood in onze samenleving.

1. Wine-gums en melkpoeder
Ik heb onder­ont­wik­kel­de smaak­pa­pil­len. Ik proef geen ver­schil tus­sen een groe­ne en een gele wine-gum. Van­och­tend deed ik melk­poe­der in mijn kof­fie en het smaak­te net het­zelf­de als the real thing. Maar daar­over later meer. Dit is één van die stuk­jes die ik eigen­lijk hele­maal niet wil schrij­ven, omdat mijn kla­vier er van gaat dam­pen. Maar ik doe het lek­ker toch. Ik was afge­lo­pen zater­dag aan­we­zig op de uit­rei­king van de Dut­ch Blog­gies in Den Haag, omdat mijn lief geno­mi­neerd was. Ik zei haar dat ze voor mijn part al gewon­nen had, en dat heel dat weblogmee­ting­ge­doe­din­ges mij ver­der gesto­len kon wor­den. En dat het al een hele pres­ta­tie was om samen met de wal­rus­sen van de Neder­land­se blo­gosfeer geno­mi­neerd te wor­den. Zo dacht ze er zelf ook onge­veer over, dus trok­ken we samen naar de con­fe­ren­tie­zaal van een hip muse­um, alwaar weblog­gend Neder­land onder het alziend oog van tal­lo­ze spon­sors samenhokte.

2. Kun­nen wij iets leren van de Nederlanders?
Ik vind dat wij Vla­min­gen heel wat kun­nen leren van de Neder­lan­ders. Ik vind ook dat we niet alles kun­nen leren van de Neder­lan­ders. Want soms maken ze er wer­ke­lijk een pot­je van, die boven­moer­dijk­se rak­kers. Zo bleek de orga­ni­sa­tie van de Dut­ch Blog­gies afge­lo­pen zater­dag wer­ke­lijk met haken en ogen aan elkaar te han­gen. But then again, dit stuk­je is niet veel beter.

3. Tus­sen­tijd­se analyse
Dit stuk­je is niet veel beter (zei ik dat al?). Ik vind weblogmee­tings en alles wat er op lijkt stom. Weblog­gen is vir­tu­eel, een live ont­moe­ting is dat niet. Een weblogmee­ting is dus een con­tra­dic­tio in ter­mi­nis. En de uit­rei­king van weblog-awards is al hele­maal onno­zel. Vind ik. Ach. Eigen­lijk ben ik gewoon te verlegen.

4. Nog snoepjes
Ik heb onder­ont­wik­kel­de smaak­pa­pil­len. Ik proef geen ver­schil tus­sen een rode en een oran­je wine-gum. Alleen de zwar­te sma­ken dui­de­lijk anders dan de rest. Maar daar­over later meer. Dit is één van die stuk­jes die ik eigen­lijk hele­maal niet wil schrij­ven, omdat ik over mezelf moet ver­tel­len. Ik ben eigen­lijk een aso­ci­a­le asceet, dus u begrijpt dat ik niet echt uit­keek naar de uit­rei­king van de Dut­ch Blog­gies afge­lo­pen zater­dag. Weblogmee­tings zijn stom. Weblog­gen ook. Weblog­prij­zen stin­ken uren in de wind. Gespon­sor­de weblog­prij­zen ver­sprei­den een pene­tran­te lijkgeur.

5. Waar­om het saai is om bij de bak­ker om een merel te vragen
Merel­ro­ze won. Alweer. Hehe. Dat is als­of wit brood elk jaar de prijs voor het lek­ker­ste brood wint. Het zal inder­daad wel lek­ker zijn, maar je mist toch iets. En je gaat voor­bij aan het geva­ri­eer­de aan­bod bij je war­me bak­ker. Ik vind dat wit brood bij voor­baat moet wor­den uit­ge­slo­ten van deel­na­me aan weblogwed­strij­den. Als die über­haupt al geor­ga­ni­seerd moe­ten wor­den. Ik hoor­de op een Haag­se plee trou­wens twee kerels leu­te­ren over kutroze.com. Ik weet niet wat voor belang het heeft om dat te ver­tel­len. Ik weet ook niet of plee en leu­te­ren geschik­te onder­de­len zijn voor een zin die niet over seks gaat.

6. Waar­om de lezers van Geen­stijl zo van Sex and The City houden
Geen­stijl won ook. Alweer. Hehe. Dat is stom. Ik vind niet dade­lijk een culi­nai­re meta­foor om de sta­tus van Geen­stijl te omschrij­ven, maar mis­schien is dat niet nodig. De lezers van Neer­lands meest popu weblog zijn niet echt in staat tot rela­ti­ve­ring en iro­nie, me dunkt. Maar laat ik er vlug het zwij­gen toe doen, voor ik in elkaar gesla­gen word.

7. Inter­mez­zo spam
Wan­na hold a brick on your dick? Try our Soft Cia­lis Tabs. (Warning: don’t try it).
Don’t you wan­na fuck like a por­no­s­tar in the movie you saw yesterday?
Via­gra Soft Tabs can make a por­no­s­tar out of you.
You always wan­ted to use your penis as a bil­li­ards cue.
Our Soft Cia­lis Tabs can help you ful­fill your dreams.

8. De moraal van het verhaal
Dat ik een hele hoop weblog­gers bij elkaar heb gezien en niet wist wat te zeggen.
Dat zelfs een over­vloed aan spon­sors niet kan ver­hin­de­ren dat een eve­ne­ment soms op vier­kan­te wie­len draait.
Dat een jury zich bela­che­lijk maakt door slechts voor enke­le win­naars een jury-rapport te schrijven.
Dat een jury zich bela­che­lijk maakt door de prijs voor best geschre­ven stuk­je toe te ken­nen aan iemand die het win­nen­de stuk­je niet geschre­ven heeft. Dat was het hoog­te­punt van de dag.
Dat ik ver­der mijn mond ga houden.

9. Het kabaal van de wielewaal
Dat Neder­land­se weblog­gers lief en grap­pig zijn.
Dat ik er in geslaagd ben om van al die lie­ve en grap­pi­ge weblog­gers de aller­lief­ste aan de haak te slaan.

10. Al tien hoofd­stuk­ken en ik heb niet eens een diploma
Ik heb onder­ont­wik­kel­de smaak­pa­pil­len. Ik proef geen ver­schil tus­sen een blau­we en een groe­ne wine-gum. Ik proef ook geen ver­schil tus­sen dip­saus en dip­saus die over datum is. Dat is erg ver­ve­lend. Maar nog veel ver­ve­len­der is webloggen.

Dat stinkt namelijk.

14 reacties

 1. Winegumqueen schreef:

  Mag ik even mee­de­len dat er hele­maal geen blau­we wine­gums bestaan? En als de laat­ste die u at toch die kleur had, zou het me sterk ver­ba­zen dat u niet het ver­schil proef­de met de wit­te voor­gaan­de… (De haren die er op ston­den moe­ten toch min­stens heel even­tjes bizar heb­ben aangevoeld…)

 2. Yuri schreef:

  Blau­we wine-gums bestaan wel.
  Ik zag er gis­te­ren nog een­tje een kap­pers­zaak buitenwandelen.

 3. Zezunja schreef:

  Ik heb nog wel ergens een diplo­ma voor je.

 4. Yuri schreef:

  Moet ik dan eerst exa­men afleggen?

 5. Marina schreef:

  Het event na het event was wat mij betreft een stuk geslaag­der. En wat mij betreft heeft uw aan­we­zig­heid daar ook wezen­lijk aan bijgedragen.

  Ik ben gek op stuk­jes waar heel vaak het woord stom in staat.

 6. herman schreef:

  Ben ook niet zo van de wine­gums, pre­fe­reer een groen Hari­bo kik­ker­tje of anders een zou­te gri­ot.… Wat me trou­wens opviel aan die blog­gies: Geen mui­zen op stok­jes maar ordi­nai­re bekers voor de win­naars waren, ook al jammer.

 7. Mikaël schreef:

  Heeft de per­soon rechts­bo­ven op de gel­ink­te foto nu pan­tof­fels aan of hoe zit dat ?

 8. Zezunja schreef:

  Zijn dat niet van die ska-bootschoenen van Vans?

 9. Ruben schreef:

  Laat uw ver­le­gen­heid niet dat cor­rec­te oor­deel in de weg zit­ten. Mijn eigen ver­le­gen­heid ten spijt zie ik maar al te goed de onno­zel­heid van weblog­prij­zen en ruik ik maar al te goed die pene­tran­te lijk­geur die u blijk­baar ook signaleert.

  En ik hou inder­daad van wit brood. Met mijn smaak­pa­pil­len is ook van alles mis.

 10. buitel schreef:

  Op de foto lijkt het eer­der als­of zij jou aan de haak heeft gesla­gen. Niet­te­min: zeer mooie haak.

 11. Sparce schreef:

  Ik had het niet beter en meer to the point kun­nen verwoorden.

 12. J schreef:

  Ik heb noch­tans een klei­ne poging gedaan het te verwoorden;)
  bij nader inzien denk ik dat ik samen­vat­tend kan vol­doen met “stom”
  http://www.iuty.punt.nl

 13. Max J. Molovich schreef:

  Ik ben tegen de gele winegums.

 14. urbainalpain schreef:

  Het zou hoogst onge­past zijn om tij­dens de nabe­spre­king van zo’n belang­rijk eve­ne­ment u kond te doen van mijn avon­tu­ren met de zak wine­gums die mijn eer­ste lief onder haar matras ver­bor­gen had. Met name de zwar­te (die inder­daad qua smaak ECHT ver­schil­len van ande­re kleu­ren) wine­gums heb­ben die avond voor een plat­vloer­se por­no­gra­fi­sche ver­ras­sing van jewel­ste gezorgd maar zoals eer­der gezegd zou het onge­past zijn om een samen­vat­ten­de ver­tel­ling aan­gaan­de de Neder­land­se Blogkam­pi­oen­schap­pen te ver­sto­ren mid­dels ero­tisch gela­den her­in­ne­rin­gen uit een ver ver­le­den. Bij deze wens ik uw lief en uzelf het eeu­wig leven en een twaalf­tal gezon­de kinderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.