• Wannes Daemen

Hand­leiding tot het absurde: Hoe een valse Filip Dewinter te herkennen

A. Beno­digd­heden

1. Een tandenborstel
2. Schoonmaakmiddel
3. Touw
4. Een bed of een bank
5. Een stoel
6. Liefst geen afstandsbediening
7. Een ver­moe­de­lijke Filip Dewinter
8. Evt. het handboek Psycho-analyse voor dummies
9. Een GFT-zak

B. Voor­be­reiding

1. Haal de ver­moe­de­lijke Filip Dewinter voor­zichtig uit de ver­pakking, zonder hem te beschadigen.
2. Maak de ver­moe­de­lijke Filip Dewinter schoon met de tan­den­borstel en een weinig schoon­maak­middel. Let hierbij goed op dat er geen schoon­maak­middel in de oogjes van de ver­moe­de­lijke Filip Dewinter terechtkomt.
3. Zeg onder­tussen gewoon wat u denkt.(Bijvoorbeeld: «Hey guitige jongen, hoe heet jij mis­schien?» of «Sjonge jonge wat heb jij een stink­voeten zeg!» of ook «Ik moet dringend bood­schappen doen.»)
4. Als de ver­moe­de­lijke Filip Dewinter tijdens deze voor­be­rei­dende maat­re­gelen tegen­spartelt of van zijn oortjes maakt, snoer hem dan tijdig de mond. Als aan­ma­nende woorden niet willen helpen, dreig dan met strafwerk. Niet te veel, maar ook niet te weinig. De ver­moe­de­lijke Filip Dewinter moet dui­delijk weten wie er de baas is. En dat bent u natuurlijk. Indien de ver­moe­de­lijke Filip Dewinter zich na con­se­quente aan­ma­ningen nog steeds ver­velend blijft gedragen, is het aan te raden om de fabrikant te con­tac­teren. Even­tueel kan er dan een nieuw moe­derbord geïn­stal­leerd worden.
5. Bind de ver­moe­de­lijke Filip Dewinter rug­ge­lings vast op een bed, een bank of een grote fauteuil.
6. Installeer een stoel of een kleine zetel naast de ver­moe­de­lijke Filip Dewinter.
7. Laat de ver­moe­de­lijke Filip Dewinter enkele uren rusten. Even­tueel kan u hem tijdens uw afwe­zigheid naar her­ha­lingen van Dr. Phil laten kijken. Let er wel op dat u de afstands­be­diening van uw tele­vi­sie­toestel niet laat rondslingeren!

C. Welaan dan!

1. Neem plaats op de stoel naast de ver­moe­de­lijke Filip Dewinter, onderwijl Muss I denn neuriënd.
2. Open het gesprek met wat gemak­ke­lijke vraagjes over dage­lijkse beslom­me­ringen. Wees alert voor de ant­woorden van de ver­moe­de­lijke Filip Dewinter. Zin­sneden als «Ik moet nog GFT-zakken kopen.» of «Dat doet me denken aan mijn Bar Mitzvah.» ver­raden een valse Filip Dewinter. In dat geval kan u punt 3 t.e.m. 6 overslaan.
3. Vraag de ver­moe­de­lijke Filip Dewinter ook zeker om even zijn naam te spellen. Als hij zijn voornaam met Ph laat beginnen i.p.v. met F, hebt u te maken met een ver­moe­de­lijke Gerolf Annemans. In dat geval is het aan te raden om de fabrikant te contacteren.
4. Ga over tot een indringend en per­soonlijk vraag­ge­sprek over de jeugd en de opvoeding van de ver­moe­de­lijke Filip Dewinter. Schaam u niet om door te vragen over intieme details. Als de ver­moe­de­lijke Filip Dewinter het moeilijk krijgt, kan u hem altijd een kopje thee aan­bieden of des­ge­wenst met een zak­doekje zijn neus en ogen reinigen.
5. Laat tijdens het gesprek enkele onge­mak­ke­lijke stiltes vallen. Verkoop de ver­moe­de­lijke Filip Dewinter tijdens één van deze stiltes met uw vuist een onver­wachte patoot op zijn bakkes.
6. Con­stateer dat de ver­moe­de­lijke Filip Dewinter op uw fau­teuil aan­stalten maakt om de andere kant van zijn bakkes ter patoot aan te bieden. Dit is het bewijs dat u te maken hebt met een valse Filip Dewinter.
7. Zet de valse Filip Dewinter in een GFT-zak op de stoep en impro­viseer een eigen­zinnige tekst, meer­be­paald het gedicht dat u vindt in het vierde deel van deze cursus

D. Gedicht voor een ver­moe­de­lijke Filip Dewinter

Lieve liefste meneer Dewinter
Ik weet niet of u het wer­kelijk bent
Ik weet niet of ik u Filip mag noemen
Ik hoop het, want ik ben een fan

Ik bewonder u reeds jaren
Ik hou van uw stijl en uw onge­dwongen lach
Uw fol­dertjes bezorgen mij lachkrampjes
En uw par­tij­pro­gramma maakt steeds weer mijn dag

Maar ik weet niet of ik u kan vertrouwen
Ik twijfel of u het echt wel bent
De echte Filip past niet in een zakje
U huilt ook nooit, want u bent een vent

Ach Filip Dewinter gekke meneer
Laat mij niet langer arg­wanend zijn
Geef me een teken of stuur me een telefax
Bent u het echt Filip? En houdt u van mij?

[hand­leiding]

7 reacties

 1. Jozef schreef:

  En wat te doen als blijkt dat het om de échte Filip Dewinter gaat (al is die kans maar klein, aan­gezien de échte Filip Dewinter zich ver­moe­delijk nooit door een of andere fabrikant zou laten ver­pakken). En wat mogen we ver­wachten in het vol­gende deel? Hoe een ver­moe­de­lijke Gerolf Annemans te her­kennen? Leuke serie, Yuri!

 2. Noynourfe schreef:

  Geachte heer Maanzand,

  Ik wil hierbij toch echt een klacht indienen wegens de wel zeer korte lijst beno­digd­heden. Een groot deel van het plezier in der­ge­lijke zaken bestaat juist uit het bijeen garen van het hoogst nood­za­ke­lijke, met daarbij de nood­za­ke­lijke bezoekjes aan de lokale mid­den­stand. Zelf ben ik geen lief­hebber van het wild west genre, maar: wat een fijne lijst! Uren heb ik gezocht naar de juiste ronde bakvorm om niet te kopen en vooral de euh dinges was een uitdaging.
  Maar dan de Heer de Winter. Een tan­den­borstel? Een weinig schoonmaak middel? En: wie bezit niet het handboek Psycho analyse voor Dummies?

  Het gedicht was wel weer van uit­zon­der­lijke klasse.

  Ietwat tel­leur­ge­steld,

 3. Yuri schreef:

  Hoog­ge­ëerde meneer Noynourfe!

  Uw betrok­kenheid en bekom­mernis siert u. Uw klacht werd daarom ook ogen­blik­kelijk ter harte genomen, en de lijst met beno­digd­heden werd aan­gepast en uit­ge­breid. Ik moet eer­lijk­heids­halve inderdaad toe­geven dat ik hier enigszins slordig te werk was gegaan. Ik wens u hoe dan ook veel succes met de uit­voering van uw plannen.

  Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest, ver­blijven wij, hoog­achtend, laag­drem­pelig, vrien­de­lijke groeten, zweet­voeten, twee klontjes als­tu­blieft en niet uit het raam hangen.

  Noot: Voor het handboek Psycho-analyse voor dummies verwijs ik u graag door naar kenners.

 4. TILI schreef:

  Deze dis­cussie is tot dusver uiterst inte­ressant. De voor­ge­stelde methode geeft blijk van een hoge graad van geni­a­liteit. Toch zou ik er op willen wijzen dat deze analyse slechts ver­moe­de­lijke Filip Dewinters detec­teert tot op de eerste orde. Na de eerste maal de methode uit te voeren, zal niet alleen de échte Filip Dewinter over­blijven, maar ook de ver­moe­de­lijke ver­moe­de­lijke Filip Dewinters. Deze laatsten zijn zeer moeilijk te onder­scheiden en ik twijfel er dan ook sterk aan of de échte Filip Dewinter geen ver­moe­de­lijke ver­moe­de­lijke Filip Dewinter is.

 5. Noynourfe schreef:

  @ Tili: Ah maar ineen hand­leiding tot het absurde, dan kan het doel toch niet voorop staan? Of in elk geval: dan is het vinden van de VERMOEDELIJKE FdW fijner dan het vinden van de echte. Behalve wanneer hij, dat wil zeggen “de echte”, inderdaad niet meer is dan een ver­moe­de­lijke FdW. EN wat is in dat geval meer toe­pas­selijk dan een gedicht?

 6. urbainalpain schreef:

  U kunt een Filip Dewinter het best uit zijn ver­pakking nemen middels inbreng van wijs- en mid­del­vinger in de neus­gaten van de betrokken Filip Dewinter. (Vergeet de chi­rur­gische hand­schoenen niet!) Als uw vingers niet soepel in de neus­gaten glijden hebt u te maken met een valse Filip Dewinter.
  PS: Deze aanpak kan ook gedu­rende de zomer worden toegepast.

 7. Zezunja schreef:

  *piest in string*

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *