Handleiding tot het absurde: Hoe een valse Filip Dewinter te herkennen

A. Beno­digd­he­den

1. Een tandenborstel
2. Schoonmaakmiddel
3. Touw
4. Een bed of een bank
5. Een stoel
6. Liefst geen afstandsbediening
7. Een ver­moe­de­lij­ke Filip Dewinter
8. Evt. het hand­boek Psycho-analyse voor dummies
9. Een GFT-zak

B. Voor­be­rei­ding

1. Haal de ver­moe­de­lij­ke Filip Dewin­ter voor­zich­tig uit de ver­pak­king, zon­der hem te beschadigen.
2. Maak de ver­moe­de­lij­ke Filip Dewin­ter schoon met de tan­den­bor­stel en een wei­nig schoon­maak­mid­del. Let hier­bij goed op dat er geen schoon­maak­mid­del in de oog­jes van de ver­moe­de­lij­ke Filip Dewin­ter terechtkomt.
3. Zeg onder­tus­sen gewoon wat u denkt.(Bijvoorbeeld: «Hey gui­ti­ge jon­gen, hoe heet jij mis­schien?» of «Sjon­ge jon­ge wat heb jij een stink­voe­ten zeg!» of ook «Ik moet drin­gend bood­schap­pen doen.»)
4. Als de ver­moe­de­lij­ke Filip Dewin­ter tij­dens deze voor­be­rei­den­de maat­re­ge­len tegen­spar­telt of van zijn oor­tjes maakt, snoer hem dan tij­dig de mond. Als aan­ma­nen­de woor­den niet wil­len hel­pen, dreig dan met straf­werk. Niet te veel, maar ook niet te wei­nig. De ver­moe­de­lij­ke Filip Dewin­ter moet dui­de­lijk weten wie er de baas is. En dat bent u natuur­lijk. Indien de ver­moe­de­lij­ke Filip Dewin­ter zich na con­se­quen­te aan­ma­nin­gen nog steeds ver­ve­lend blijft gedra­gen, is het aan te raden om de fabri­kant te con­tac­te­ren. Even­tu­eel kan er dan een nieuw moe­der­bord geïn­stal­leerd worden.
5. Bind de ver­moe­de­lij­ke Filip Dewin­ter rug­ge­lings vast op een bed, een bank of een gro­te fauteuil.
6. Instal­leer een stoel of een klei­ne zetel naast de ver­moe­de­lij­ke Filip Dewinter.
7. Laat de ver­moe­de­lij­ke Filip Dewin­ter enke­le uren rus­ten. Even­tu­eel kan u hem tij­dens uw afwe­zig­heid naar her­ha­lin­gen van Dr. Phil laten kij­ken. Let er wel op dat u de afstands­be­die­ning van uw tele­vi­sie­toe­stel niet laat rondslingeren!

C. Wel­aan dan!

1. Neem plaats op de stoel naast de ver­moe­de­lij­ke Filip Dewin­ter, onder­wijl Muss I denn neuriënd.
2. Open het gesprek met wat gemak­ke­lij­ke vraag­jes over dage­lijk­se beslom­me­rin­gen. Wees alert voor de ant­woor­den van de ver­moe­de­lij­ke Filip Dewin­ter. Zin­sne­den als «Ik moet nog GFT-zakken kopen.» of «Dat doet me den­ken aan mijn Bar Mitz­vah.» ver­ra­den een val­se Filip Dewin­ter. In dat geval kan u punt 3 t.e.m. 6 overslaan.
3. Vraag de ver­moe­de­lij­ke Filip Dewin­ter ook zeker om even zijn naam te spel­len. Als hij zijn voor­naam met Ph laat begin­nen i.p.v. met F, hebt u te maken met een ver­moe­de­lij­ke Gerolf Anne­mans. In dat geval is het aan te raden om de fabri­kant te contacteren.
4. Ga over tot een indrin­gend en per­soon­lijk vraag­ge­sprek over de jeugd en de opvoe­ding van de ver­moe­de­lij­ke Filip Dewin­ter. Schaam u niet om door te vra­gen over intie­me details. Als de ver­moe­de­lij­ke Filip Dewin­ter het moei­lijk krijgt, kan u hem altijd een kop­je thee aan­bie­den of des­ge­wenst met een zak­doek­je zijn neus en ogen reinigen.
5. Laat tij­dens het gesprek enke­le onge­mak­ke­lij­ke stil­tes val­len. Ver­koop de ver­moe­de­lij­ke Filip Dewin­ter tij­dens één van deze stil­tes met uw vuist een onver­wach­te patoot op zijn bakkes.
6. Con­sta­teer dat de ver­moe­de­lij­ke Filip Dewin­ter op uw fau­teuil aan­stal­ten maakt om de ande­re kant van zijn bak­kes ter patoot aan te bie­den. Dit is het bewijs dat u te maken hebt met een val­se Filip Dewinter.
7. Zet de val­se Filip Dewin­ter in een GFT-zak op de stoep en impro­vi­seer een eigen­zin­ni­ge tekst, meer­be­paald het gedicht dat u vindt in het vier­de deel van deze cursus

D. Gedicht voor een ver­moe­de­lij­ke Filip Dewinter

Lie­ve lief­ste meneer Dewinter
Ik weet niet of u het wer­ke­lijk bent
Ik weet niet of ik u Filip mag noemen
Ik hoop het, want ik ben een fan

Ik bewon­der u reeds jaren
Ik hou van uw stijl en uw onge­dwon­gen lach
Uw fol­der­tjes bezor­gen mij lachkrampjes
En uw par­tij­pro­gram­ma maakt steeds weer mijn dag

Maar ik weet niet of ik u kan vertrouwen
Ik twij­fel of u het echt wel bent
De ech­te Filip past niet in een zakje
U huilt ook nooit, want u bent een vent

Ach Filip Dewin­ter gek­ke meneer
Laat mij niet lan­ger arg­wa­nend zijn
Geef me een teken of stuur me een telefax
Bent u het echt Filip? En houdt u van mij?

[hand­lei­ding]

7 reacties

 1. Jozef schreef:

  En wat te doen als blijkt dat het om de éch­te Filip Dewin­ter gaat (al is die kans maar klein, aan­ge­zien de éch­te Filip Dewin­ter zich ver­moe­de­lijk nooit door een of ande­re fabri­kant zou laten ver­pak­ken). En wat mogen we ver­wach­ten in het vol­gen­de deel? Hoe een ver­moe­de­lij­ke Gerolf Anne­mans te her­ken­nen? Leu­ke serie, Yuri!

 2. Noynourfe schreef:

  Geach­te heer Maanzand,

  Ik wil hier­bij toch echt een klacht indie­nen wegens de wel zeer kor­te lijst beno­digd­he­den. Een groot deel van het ple­zier in der­ge­lij­ke zaken bestaat juist uit het bij­een garen van het hoogst nood­za­ke­lij­ke, met daar­bij de nood­za­ke­lij­ke bezoek­jes aan de loka­le mid­den­stand. Zelf ben ik geen lief­heb­ber van het wild west gen­re, maar: wat een fij­ne lijst! Uren heb ik gezocht naar de juis­te ron­de bak­vorm om niet te kopen en voor­al de euh din­ges was een uitdaging.
  Maar dan de Heer de Win­ter. Een tan­den­bor­stel? Een wei­nig schoon­maak mid­del? En: wie bezit niet het hand­boek Psy­cho ana­ly­se voor Dummies?

  Het gedicht was wel weer van uit­zon­der­lij­ke klasse.

  Iet­wat telleurgesteld,

 3. Yuri schreef:

  Hoog­ge­ëer­de meneer Noynourfe!

  Uw betrok­ken­heid en bekom­mer­nis siert u. Uw klacht werd daar­om ook ogen­blik­ke­lijk ter har­te geno­men, en de lijst met beno­digd­he­den werd aan­ge­past en uit­ge­breid. Ik moet eer­lijk­heids­hal­ve inder­daad toe­ge­ven dat ik hier enigs­zins slor­dig te werk was gegaan. Ik wens u hoe dan ook veel suc­ces met de uit­voe­ring van uw plannen.

  Hopen­de u hier­me­de van dienst te zijn geweest, ver­blij­ven wij, hoog­ach­tend, laag­drem­pe­lig, vrien­de­lij­ke groe­ten, zweet­voe­ten, twee klont­jes als­tu­blieft en niet uit het raam hangen.

  Noot: Voor het hand­boek Psycho-analyse voor dum­mies ver­wijs ik u graag door naar ken­ners.

 4. TILI schreef:

  Deze dis­cus­sie is tot dus­ver uiterst inte­res­sant. De voor­ge­stel­de metho­de geeft blijk van een hoge graad van geni­a­li­teit. Toch zou ik er op wil­len wij­zen dat deze ana­ly­se slechts ver­moe­de­lij­ke Filip Dewin­ters detec­teert tot op de eer­ste orde. Na de eer­ste maal de metho­de uit te voe­ren, zal niet alleen de éch­te Filip Dewin­ter over­blij­ven, maar ook de ver­moe­de­lij­ke ver­moe­de­lij­ke Filip Dewin­ters. Deze laat­sten zijn zeer moei­lijk te onder­schei­den en ik twij­fel er dan ook sterk aan of de éch­te Filip Dewin­ter geen ver­moe­de­lij­ke ver­moe­de­lij­ke Filip Dewin­ter is.

 5. Noynourfe schreef:

  @ Tili: Ah maar ineen hand­lei­ding tot het absur­de, dan kan het doel toch niet voor­op staan? Of in elk geval: dan is het vin­den van de VERMOEDELIJKE FdW fij­ner dan het vin­den van de ech­te. Behal­ve wan­neer hij, dat wil zeg­gen “de ech­te”, inder­daad niet meer is dan een ver­moe­de­lij­ke FdW. EN wat is in dat geval meer toe­pas­se­lijk dan een gedicht?

 6. urbainalpain schreef:

  U kunt een Filip Dewin­ter het best uit zijn ver­pak­king nemen mid­dels inbreng van wijs- en mid­del­vin­ger in de neus­ga­ten van de betrok­ken Filip Dewin­ter. (Ver­geet de chi­rur­gi­sche hand­schoe­nen niet!) Als uw vin­gers niet soe­pel in de neus­ga­ten glij­den hebt u te maken met een val­se Filip Dewinter.
  PS: Deze aan­pak kan ook gedu­ren­de de zomer wor­den toegepast.

 7. Zezunja schreef:

  *piest in string*

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.