Gedicht voor Laura Lynn

De ran­ke rijp­heid van limoenen
De bijna-doof-ervaring van je luisterwerk
De stie­ke­me stroom­lijn van je leegheid
En toch die drang om je te likken

De falen­de ron­ding van je levenslust
De gebrek­ki­ge tex­tuur van een aan­ge­sne­den zin
Het won­de­re kok­hal­zen na je refrein
En de wulp­se braak­nei­ging op het eind

En toch die drang om je te draaien
Het wulp­se kok­hal­zen met je tong
De won­de­re ron­ding van limoe­nen voelen
Het tome­loos tas­ten naar dat wat niet

Ik wil je lal­len­de lip­pen smoren
Van levens­lied naar lou­ter lust
Je lite­rair ver­star­de smaakpapillen
Zal ik sus­sen met een kus

Ik wil je lal­len­de lip­pen doen rusten
Een afge­dwon­gen embar­go voor je lyriek
En als je dan dui­zend­maal zal zwijgen
Dan leer ik je pom­pend de juis­te ritmiek

Want toch die drang om je te vullen
De wil­de geil­heid van limoe­nen likken
De stok­ken­de stil­te van je prui­len­de lippen
Het wulp­se bra­ken van je zwij­gen­de lijf

Ik wil je mond maar niet je klanken
Ik wil je rit­me maar ongehoord
Ik wil je horen kreu­nen – nee niet zingen
Dat ik je dui­zend­maal heb aangeboord

36 Responses

 1. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Heer Yuri,
  Ik zal het even voor je (en voor de lezers) samenvatten:
  Je vindt haar een lek­ker wijf,
  (sor­ry Zezunja)
  maar je houdt niet van haar repertoire.
  (Jij hebt het natuur­lijk veel mooi­er ver­woord en verbloemd.)

 2. Ruben schreef:

  Van die lal­len­de lip­pen krijg ik spon­taan wulp­se braakneigingen.

 3. Noynourfe schreef:

  Geach­te heer Yuri,

  Wij heb­ben uw lid­maat­schap aan de Lau­ra Lynn fan­club in her­o­ver­we­ging geno­men. Om pre­cies te zijn: wij heb­ben het bestaan van de Lau­ra Lynn fan­club in her­o­ver­we­ging geno­men. Met fans als u wordt het luis­te­ren naar onze Lau­ra toch anders.

  Met vrien­de­lij­ke groet,
  Karel Citron (ex voor­zit­ter van de LL ex fan club)

  P.S. : Ik betreur ove­ri­gens het gebruik van de woor­den “Lau­ra Lynn” en “geno­men” in 1 zin. Ook de com­bi­na­tie “Lid” en “Lau­ra Lynn” in 1 zin: mijn excuses.
  Maar dat geheel terzijde.

 4. Yuri schreef:

  Geach­te heer Happollati,
  Dat is een aar­di­ge ana­ly­se die u daar epi­breert, maar des­niet­te­gen­staan­de zag ik dit expe­ri­ment eer­der als een alge­me­ne bespie­ge­ling over hoe het heden­daag­se levens­lied ons de band doet ver­lie­zen met wat er in de onder­ste regi­o­nen van het men­se­lijk libi­do gebeurt. En dat is natuur­lijk een spij­ti­ge zaak.
  Dood aan het heden­daag­se levens­lied! De Schla­ger op de slachtbank!

 5. Yuri schreef:

  Wel­edel­hoog­ge­bo­ren Noy­nour­fe par­don Karel Citron,
  Uw her­o­ver­we­ging doet mij blo­zen. Waar­lijk een fij­ne zaak.
  Hoe zit het trou­wens met de orga­ni­sa­tie van die eer­ste Schla­ger Gang Bang? Ik heb mij enke­le weken gele­den inge­schre­ven, maar heb sinds­dien niets meer mogen vernemen…

 6. lord cms schreef:

  idd typisch hé alle lek­ke­re gei­le wij­ven zou­den beter hun mond hou­den of ge begint spon­taan te kot­sen :D

 7. urbainalpain schreef:

  Over schla­gers gespro­ken. Zo zat ik op een ver­dwaal­de avond naar het Schla­ger­fes­ti­val op VTM te kij­ken. Ik vroeg mij af waar­om die drang­hek­kens daar geplaatst waren voor dat podi­um?!? De eer­ste rij bevat­te zo’n klei­ne 20.000 kilo fans aan een gemid­del­de van 150 kilo per fan. Ik vroeg me ern­stig af wie om den drom­mel ooit op dat podi­um zou gera­ken zon­der aan­wen­ding van hijs­kra­nen met hydrau­lisch ver­stel­ba­re armen.
  Uw ode aan Lau­ra Lynn deed in mijn dar­men een spon­taan drol­len­fes­ti­val opwel­len, heer Maan­zand. Ik heb van pure alte­ra­tie de email van de pot gescheten.

 8. Yuri schreef:

  Dui­zend­maal, mag ik hopen!

 9. urbainalpain schreef:

  Nou ja, zo besten­dig is onze Gamma-pot nu ook weer niet!

 10. Sparce schreef:

  Wie de neuk is Lau­ra Lynn? Oh wacht, ik heb goog­le laatst geïn­stal­leerd op mijn internet.

  Zingt die schla­gers? Eeu­wig zonde.

 11. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Heer Yuri,
  Aan­ge­zien het niet voor­uit­gaat, is het vol­gen­de als volgt:

  Lief­ste,
  Ik breng de avon­den tob­bend door. Het is ook mijn bezorg­de ouders niet ont­gaan. De reden van mijn wan­hoop is u wel­licht wel bekend, maar u heeft er moei­te mee. De symp­to­men? De onrus­ti­ge han­den, de zoe­ken­de, ver­twij­fel­de blik, de te snel­le adem­ha­ling, het hij­gend hert. Moet ik nu op die manier op weg naar het ein­de? Neen, toch? Is er voor mij in jouw leven geen ande­re rol weg­ge­legd dan die van ‘de stil­le vriend’? Ik spreek toch ook de taal der lief­de? Is dit voor jou niet genoeg? Zeg mij dan wat ik moet doen of laten om nader tot u te komen. Ik wil geen kant­te­ke­ning zijn in jouw leven; beschouw mij niet als een cir­cus­jon­gen die jou, tegen beta­ling en kort­ston­dig, deel­ach­tig heeft gemaakt aan enke­le grap­pen en grol­len. Ik weet het wel: er zijn veel lie­ve jon­gens, maar ik wil meer zijn dan dat. Ik wil je leven vol­ler maken; ik wil je over­wel­di­gen, over­rom­pe­len, oor­ver­do­vend, maar toch geluid­loos aan­we­zig zijn. In een gro­te menig­te val ik niet op, maar wees ervan over­tuigd: ik ben een wolf in schaaps­kle­ren. Laat mij in je leven toe en ik ver­vul al je wen­sen: lief­de, kin­de­ren, een luis­te­rend oor en… des­noods… als het niet anders kan… een eigen huis. En dan en alleen dan zal ik in staat zijn ooit eens mijn eigen ‘Het Boek Van Vio­let En Dood’ te schrij­ven, een hom­ma­ge aan jou.
  Niet?
  Nou, als ik jou niet kan krij­gen, dan nog lie­ver oud en eenzaam…
  Liefs, Johan

  Pro­beer nu maar eens uit te vlooi­en waar­mee ik het gedaan heb.

 12. Yuri schreef:

  Met Lau­ra Lynn?

 13. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Inder­daad…
  Heer Yuri,
  Nu u het zegt… De lief­des­brief heeft een gods­gru­we­lijk hoog Lau­ra Lynn-gehalte…
  Ik wist niet dat ik het in me had…

 14. Ann schreef:

  Wat een bull­shit is dat hier alle­maal over Lau­ra Lynn?
  In plaats van haar af te bre­ken zou­den jul­lie beter wat meer respekt voor haar hebben!!!
  Ein­de­lijk eens iemand die het aan­durft om nog een in het neder­lands te zin­gen. Wat heeft Lau­ra Lynn toch een mooie stem. Dat kan van som­mi­ge (ido­len) niet gezegt wor­den. Er is plaats voor Lau­ra Lynn in Bel­gië, en ont­hou maar goed dat we nog veel van haar zul­len horen!!!

 15. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Sor­ry, Mevrouw Ann,
  Maar wij hou­den niet zo van het reper­toi­re van Lau­ra Lyn en wij waren daar zo’n beet­je onder elkaar over aan het bab­be­len. Meer is het niet. Het schijnt dat Lau­ra inder­daad een heel vrien­de­lijk meis­je is en moesten alle men­sen zijn zoals zij, de wereld zou er een stuk beter uit zien, maar ze zingt wel gods­gru­we­lijk lelij­ke liedjes.

 16. Noynourfe schreef:

  Af te bre­ken? Ik heb de hele dis­cus­sie nog­maals her­le­zen, en ik lees alleen maar bewon­de­ring. Aan­bid­ding. Nach­te­lij­ke zweet­dro­men. In zwart­wit. Zon­der geluid. Ik lees pin-ups aan de muur en de ste­reo zacht, heel zacht. Heel zacht. De zach­te huid van Lau­ra Lynn, de vor­men, oh die vor­men, dat rit­me. Er is plaats voor Lau­ra Lynn in Bel­gie, neen zelfs in Amster­dam, hier naast mij, in een string. En als ze wil zin­gen ze doet maar, ik zal iets lui­der kreunen.

 17. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Begrijpt U dat, Mevrouw Ann?
  Wij houden
  IN ALLE STILTE
  van Lau­ra Lynn.

 18. sema schreef:

  kan er iemand een gedicht schrij­ve over feest ? zelf ver­zon­ne moet het zijn :s:s

 19. *janneke* schreef:

  Sema is jarig
  al is ze wat harig

 20. jules jan schreef:

  haha , wat is dat allemaal ??

  mooi is laurake !!

 21. Carels,François schreef:

  Nu er ein­de­lijk terug vlaams gezon­gen word,is er geen repect meer voor de vlaam­se liedjes!!Moet het altijd van dat gru­we­lij­ke Engels gesnot­ter zijn? Laat Lau­ra haar leven leiden.…en als jul­lie het beter kun­nen …doe het dan aub!!

 22. Yuri schreef:

  Geach­te heer Fran­çois, u slaat de nagel op de kop. Er is geen repect meer voor de vlaam­se muziek.

 23. Carels,François schreef:

  Hey Yury
  Bedankt voor de mooie reac­tie. Je hebt 100 pro­cent gelijk.Het ging heel slecht met het vlaam­se lied.Maar nu dat er ein­de­lijk een door­braak is heel onver­wacht met Lau­ra Lynn met de ver­ta­ling van een lied­je van Andrea Berg vind ik dat wij terug fier mogen zijn over onze roots. Onze ande­re vlaam­se arties­ten kun­nen nu ook ein­de­lijk een beet­je aan de opper­vlak­te komen. Bedankt bes­te Yury, bedankt dat je het voor haar opneemt.Ze ver­diend het hoor! En zoge­zegd van de covers? Wel­ke zan­ger van een ande­re taal zingt tegen­woor­dig geen covers? Ze zou veel geld verdienen…en dan? Wie werkt er nu voor niets?Fijne groetjes;François.

 24. Yuri schreef:

  Geach­te heer Fran­çois, weder­om enke­le nagels de kop inge­drukt. Dat een artiest (nou ja) als Lau­ra Lynn haar gerief moet gaan halen bij een Duit­se schla­ger­zan­ge­res zegt inder­daad veel over die zoge­naam­de fier­heid over onze roots. Zo komt er – zoals u kwam te zeg­gen – inder­daad heel wat aan de opper­vlak­te. Al vind ik het beeld dat er iets komt boven­drij­ven een geschik­te­re metafoor.

 25. Carels,François schreef:

  Bes­te Yury,
  Zoals U al zult gemerkt heb­ben, ben ik een groot lief­heb­ber van muziek.Dat komt ten dele omdat ikzelf een muzi­kant ben geweest (lang gele­den) en ten dele omdat ik vla­ming ben, en dus een warm hart toe­draag aan ONZE arties­ten. De wereld van de muziek is zoda­nig hard gewor­den dat het ver­do­rie heden ten dage moei­lijk is voor onze zan­gers en arties­ten. Als men ziet en hoort ‚wat er alle­maal nu op de markt (ik zeg niet dat alles slecht is hoor)…komt van het buitenland.….dan weet men al genoeg. Als zelfs onze eigen nati­o­na­le radio’s het (bijna)vertikken van vlaam­se arties­ten in hun programma’s veel­vul­dig op te nemen, dan gaat het niet goed met hun mentaliteit.…..waarom?Ik ben er zeker van dat U een oprech­te heer bent om dit even toe te geven. Nog­maals bedankt voor uwe oprech­te en door­zich­ti­ge kommentaar,(dit komt recht uit mijn hart)Vele groetjes .
  François.

 26. Carels,François schreef:

  Hal­lo iedereen,
  Een wel­ge­meen­de dankt aan elk­een die voor onze vlaam­se muziek is,en.…bedankt voor alle posi­tie­ve reac­ties over Lau­ra Lynn. Met deze woor­den zet ik een punt­je ach­ter mijn voor­gaan­de kom­men­ta­ren, want zo kan men in het onein­di­ge dicus­si­ë­ren niet­waar? Men is voor of tegen een zeke­re artiest.…alleman heeft recht op zijn opinie…maar ze moet dan wel eer­lijk zijn ! Dag lie­ve men­sen alle­maal en in het bizon­der (Yury) …het ga jul­lie ver­der alle­maal goed.
  Fij­ne groetjes.

 27. Yuri schreef:

  Zo door­zich­tig was mijn kom­men­taar blijk­baar toch niet.

 28. Carels,François schreef:

  Geach­te Yury,

  Toch nog (“even”) een klei­ne reactie.…Nou.…nou.…U hebt wel een scher­pe pen, maar wat ik wel denk,…is dat U het hart op de jus­te plaats hebt. En dat is al heel veel in deze zo som­be­re wereld. Ik stuur U nogma

 29. Carels,François schreef:

  Geach­te Yury,

  Toch nog even een klei­ne reactie.U hebt dan wel een scher­pe pen,toch denk ik dat U een klein hart­je hebt.Het ga U goed in uw leven.
  François.

 30. Yuri schreef:

  Een klein hart­je, maar een lid om u tegen te zeggen.

 31. Carels,François schreef:

  U zal wel al begre­pen hebben,dat ik een begin­ne­ling ben met de pc.t’ja,ik ben er ten­slot­te ook al 65. Maar ik vind jul­lie com­men­taar fijn (alhoe­wel ik het soms niet snap) Ik ben nog zo van den oude stem­pel hé? Maar wel als het over (heu.…goeie) muziek gaat ‚want dat zo een beet­je mijn leven. Ik lees en hoor graag kri­tiek hoor.…maar het mogen dan wel geen leu­gens zijn. Van­daar soms mijnverontwaardiging.

 32. Jozef schreef:

  Maan­zand heeft er een nieu­we fan bij!

 33. Carels,François schreef:

  Ja Jozef,
  Inderdiet.….en nu nog ff als ik de tijd vind.…een gedichteke.

 34. Carels,François schreef:

  Maar jon­gens toch..
  Vlaam­se muziek is tof.
  Soms voel ik mij rot..
  Als men ermee spot.

 35. wtf schreef:

  etf man, waar­om schrijf je over dat je een een of ander wijf wilt neu­ken? hou dat voor jezelf, je bent geen Hel­een van Roy­en (die ove­ri­gens ook wal­che­lijk is)

 36. Wannes schreef:

  En wat als ik wél Hel­een van Roy­en ben?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.