7 Responses

 1. lord cms schreef:

  som sle­ve­ren emb­tan­te posers die nooit op de foto wil­len leu­ke plaat­jes op zoals deze hier ;-)

 2. Pieske schreef:

  ik ben hele­maal geen” embe­tan­te poser”, ik ben gewoon een heel lief meis­je en ik had jeuk aan mijn oog
  en aan mijn neus
  en er krie­bel­de iets in mijn ande­re oog
  en onder­tus­sen pro­beer­de ik een bot­je dat al drie dagen klem zat tus­sen mijn wijs­heids­kie­zen sub­tiel te verwijderen.

  Zo,
  is dat ook weer even opgeklaard.

 3. Peter schreef:

  Nou heb je me hele­maal jaloers gemaakt, Pies­ke. Nie­mand zegt mij nou eens dat ik gewoon een heel lief jon­ge­tje ben, zelfs niet als ze pose­ren. Er is gewoon nie­mand die aan­dacht heeft, die mij zoveel de moei­te waard vindt. Ik mag het bekij­ken en vege­te­ren. Er af en toe uit­bre­ken, beet­je musea doen, depri­me­ren­de kroe­gen in en uit, de tong uit­ste­ken tegen je refelc­tie in eta­la­ge­rui­ten van de koop­stad, waar aan­dacht om ego en modi­eu­se poses en koop­kracht draait, om koning­pant­sers, op maat gesne­den en in staal geklon­ken met sier­lij­ke bie­zen en voor de meis­jes jur­ken van bro­kaat, nu en dan ver­lo­ren zwer­ven langs fri­teskot­ten en sho­ar­ma’s­ten­ten ’s nachts, een dicht­re­gel cite­rend of aan Her­man Brus­sel­mans, de schat, den­kend, hard­op lal­len en een zwer­ver, sche­lend van de alco­hol, het gezicht kapot schop­pen, zijn tabak ste­len of een onsma­ke­lijk dik­ke hoer uitlachen..noem dat maar het goe­de leven . Als je alleen bent en min of meer uit keu­ze soli­tair leeft zoals ik, is dat wan­ke­len op een slap koord, zeg ik je. Voor­dat je het in de gaten hebt, stort je in de waan­zin en loop je rond als een bedrei­ging, een last­post en keert de wereld zich tegen je..niet dat u nou denkt dat ieder­een zo spon­taan wel­kom wordt gehe­ten, dat is een hard­nek­ki­ge illu­sie van pas­toors en mid­den­stan­ders en zo.

 4. Peter schreef:

  Ooit van dich­ter­lij­ke vrij­heid gehoord ? En van lachen om uzelf, de zaken met een kor­rel­tje zout kun­nen nemen, niet zo let­ter­lijk of bloed­se­ri­eus inter­pre­te­ren en elke syl­la­be op uzelf betrek­ken­de , pro­beer het eens, dat is bevrij­dend van tijd tot tijd. Uw onder­huids drei­gen­de taal wordt hier niet op prijs gesteld en als ‘last­post’ sta ik niet bekend, zeker toch niet voort­du­rend. Is dit reac­tie­pa­neel soms exclu­sief en eli­tair voor­be­hou­den aan ’ Pie­skes en geest­ver­wan­ten’. Ik wacht gela­ten af op de onge­twij­feld scher­pe abon­nee­t­a­rie­ven en regi­s­trie­pro­to­col­len. Dag, Pieske.

 5. Yuri schreef:

  NVDR:
  Zon­der in dit span­nen­de debat par­tij te kie­zen, wil ik toch even mel­den dat dit reac­tie­pa­neel niet exclu­sief en eli­tair is voor­be­hou­den aan ‘Pie­skes en geest­ver­wan­ten’. Ik maak er een ere­zaak van om – behal­ve spam – geen reac­ties te weigeren.

 6. Peter schreef:

  NVDR(eaguurderstribune) :

  Dat wil­de ik maar even horen. U her­be­ves­tigd uw plek in mijn favo- lijst­je maar wel­licht ris­keert u een val in de ach­ting van mevr. Pies­ke die, zo lijkt het, van de stren­ge­re ( mora­li­se­ren­de ?) cen­suur een hoge­re per­soon­lij­ke ere­zaak maakt. Zij ver­te­gen­woor­digt ken­ne­lijk wel het noma­le fat­soen van een vol­was­sen vrouw, haar bur­ger­mans­mo­raal klinkt alvast gerust­stel­lend pas­to­raal ‑bescher­mend. Ze lijkt op een oma. Ze wil u vast wel heel lief knuf­fe­len maar mij de lul, dat onding, afhak­ken, ze gunt me hele­maal niets, ik heb afge­daan, ik ver­dien een rot­schop en een open­ba­re ver­ne­de­ring of schof­fe­ring is haar veel te min, te soft voor haar smaak, ik ben een schand­vlek, een opper­ste nul. Het zij zo, de wereld is geluk­kig heel wat veel­be­lo­ven­der, gro­ter en avon­tuur­lij­ker dan daar­op kost­ba­re tijd te ver­doen aan een onza­keljke strijd om de sym­pa­tie en fysie­ke gun­sten van het veel­ei­sen­de onbe­vre­dig­de en zure ego van een mevr. Pies­ke. We zul­len elkaar onge­twij­feld mis­sen, ik vind het dames­ty­pe met een moe­der­lij­ke inborst altijd wel te prij­zen , ook al gaan ze er bij bos­jes en zien­de blind aan onder­door, aan zich­zelf dan he.. Bedoel, aca­de­mi­ci, psycho- the­ra­peu­ten, de phar­ma­ceu­ti­sche indus­tie en alle schur­ken van poli­ti­ci moe­ten toch ook ergens de kost mee ver­die­nen. We (en dames onder­ling) pra­ten elkaar mas­saal een min­der­waar­dig­heids­com­plex aan, niets pres­teert goed, nie­mand vol­doet ooit, zit je altijd goed mee. Ik doe daar niet aan mee, ik erken gene­reus als een nobelman..
  Mevr. Pies­ke, u wint, u heeft gewon­nen ! Ik geef het op, u bent me te sterk, neem er een­tje op uw zege met uw slaaf­se, volg­za­me, slij­me­ri­ge vriend­jes in die vroljke sta­mi­neetjes die u uit uw hoofd kent. Zal ik van­nacht ook goed sla­pen, lek­ker thuis.

 7. Yuri schreef:

  Waar ik ook een ere­zaak van maak, is om bepaal­de reac­ties op een­vou­dig ver­zoek van de auteur zelf te verwijderen.
  En Peter – zon­der afbreuk te wil­len doen aan uw ver­zuch­tin­gen – uit per­soon­lij­ke erva­ring weet ik dat het beeld dat u schetst van Pies­ke en haar vrien­den­kring niet over­een­stemt met de wer­ke­lijk­heid. Maar dat is mijn mening.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.