Neuken is kankerverwekkend

Het is geens­zins mijn bedoe­ling om het voort­du­rend over sex te heb­ben, maar de omstan­dig­he­den dwin­gen mij. Bij deze beschul­dig ik Vitaya van het ver­strek­ken van fou­tie­ve en mis­lei­den­de infor­ma­tie. Tot zover de inleiding.

Ik ga niet begin­nen uit te leg­gen hoe ik enke­le dagen gele­den op een ontie­ge­lijk nach­te­lijk uur op Vitaya terecht­kwam, maar het gebeur­de. Ik stoot­te op een of ander pseudo-wetenschappelijk pro­gram­ma over voor­be­hoeds­mid­de­len en intie­me zor­gen. Daar­in werd er door een mevrouw de dok­ter gespro­ken over het nut, de nood­zaak en de bete­ke­nis van een uit­strijk­je. Ik weet natuur­lijk wel wat een uit­strijk­je is want ik ben een man van de wereld. Wat ik niet wist, is dat de belang­rijk­ste reden voor het laten – euh – uit­strij­ken van je intie­me bin­nen­kant het voor­tij­dig opspo­ren van baar­moe­der­kan­ker is. Wat ik natuur­lijk ook wist, is dat het beho­ren tot het vrou­we­lijk geslacht een ver­eis­te is. Ik mag er niet aan den­ken dat ik als man zo’n spe­cu­lum in mijn intie­me bin­nen­kant gepleurd krijg.

Tot zover was alles dui­de­lijk en een­dui­dig. Toen vroeg de repor­ter aan de mevrouw de dok­ter of alle vrou­wen een uit­strijk­je moe­ten laten nemen en wan­neer dan wel pre­cies. De mevrouw de dok­ter sprak van het hoog­te­punt van vrucht­baar­heid en sexu­e­le kun­nen en der­ge­lij­ke en plak­te daar de leef­tijd van 23 jaar op. Ze vul­de haar uit­een­zet­ting aan met sta­tis­tiek­jes en kwam tot de con­clu­sie dat elke vrouw die regel­ma­tig sexu­e­le betrek­kin­gen heeft, ook op regel­ma­ti­ge tijd­stip­pen (bij­voor­beeld om de drie jaar) zich bij de dok­ter moet aan­mel­den voor zo’n uit­strijk­je. De kans op een kan­ker is rela­tief klein, maar beter voor­ko­men dan gene­zen, sprak de mevrouw de dok­ter als­of ze dat spreek­woord net zelf had uitgevonden.

Toen vroeg de repor­ter of er ook vrou­wen zijn die géén uit­strijk­je nodig heb­ben. De mevrouw de dok­ter frons­te haar gestu­deer­de wenk­brau­wen en pala­ver­de wat over dat ieder­een in the­o­rie het risi­co loopt om enzo­voort enzo­ver­der. Maar, sprak ze bezwe­rend, als je bij­voor­beeld onge­veer acht­en­twin­tig bent, en je hebt nog nooit sexu­e­le betrek­kin­gen gehad, dan is het niet nodig dat je een uit­strijk­je laat nemen. Het is pas door de wrij­vin­gen van het lief­des­spel dat de baar­moe­der­wand en alle in de buurt lig­gen­de kana­len het risi­co lopen dat er enke­le cel­len de woe­ker­toer opgaan. De repor­ter vat­te toen illu­stra­tief samen dat het dus niet nodig is voor een maag­de­lij­ke vrouw van der­tig om een uit­strijk­je te laten nemen. De mevrouw de dok­ter ant­woord­de beves­ti­gend, want een maag­de­lij­ke vrouw heeft – zo wil het woor­den­boek – nog nooit geneukt.

Als ik die repor­ter was geweest, dan had ik het voor­beeld aan­ge­haald van een maag­de­lij­ke der­tig­ja­ri­ge vrouw die het al vijf­tien jaar in alle een­zaam­heid met een kom­kom­mer doet. In elk geval leek de alge­me­ne con­clu­sie van het won­de­re Vitaya-programma als volgt te klin­ken: neu­ken is kan­ker­ver­wek­kend.

Vol­gens mij is het kij­ken naar Vitaya nog veel erger.

30 Responses

 1. jt schreef:

  Zei de meno­pau­ze­ren­de vrouw tot de gynae­co­lo­ge: “ik ben hier voor mijn uitsmijter!”.

 2. Lord CMS schreef:

  nja idd een col­le­ga van me heet ook voor het eerst een uit­strij­jk­je laten nemen… ik zie dat ze zich er geen zor­gen over hoef­de te maken…hoe ik dat nu kan weten als man, dat kotm omdat alle vrou­wen om de een of ande­re reden zo’n din­gen wkijt moeten…dus the­o­re­tisch ben ik even­goed een bij­na gynae­co­loog (al kan ik het woord niet schrij­ven), maar goed, een ande­re col­le­ga (waar­mee ik een buro deel) trad nog niet in in details die ik eigen­lijk niet wil­de weten( of toch niet laten blij­ken dat ik ze wel wil­de weten), punt is voro pre­ven­t­eif kan­ker­on­der­zoek krij­gen ze hier een dag ver­lof zefls als is hun afspraak 18u45 ’s avonds… omdat dat zo raar is zo’n een­de­bek in uw intie­me delen… ik vraag me af waar­om ze dan niet ACHTERAF een dag moe­ten recuperen…vrouwen maken zich duid­le­ijk VOORAF het hoofd zot over onbenulligheden…

  sor­ry voor deze onbe­doel­de sexis­ti­sche uitspraken :-)

 3. Yuri schreef:

  Jezus fuc­king Mina, CMS. U geeft het begrip blind typen een wel erg unie­ke invul­ling. Iro­nisch genoeg is gynae­co­loog zowat het eni­ge juist geschre­ven woord. Wagagagah

 4. Jurgo schreef:

  Ik wil niet kom­ma­neu­ken (zou dat ook kan­ker­ver­wek­kend zijn?), maar het is seKS en niet seX!
  Meer infor­ma­tie hier­om­trent op: http://woordenlijst.org/leidraad/3/5/

 5. Yuri schreef:

  Maar ik vind dat sex sexy moet zijn.

 6. jessie schreef:

  Ik moet steeds den­ken aan die – man­ne­lij­ke – repor­ter van ‘medisch dos­sier’ op Vitaya. Die bleef het maar heb­ben over ‘onze menstruatie’.

  It still cracks me up ^_^

  En trou­wens: wtf zit een man als gij naar Vitaya te kij­ken? Weet ge dan niet dat elke zich­zelf res­pec­te­ren­de man – met vet­zak­ke­rij en jupi­ler bij de hand – demon­stra­tief in het kruis krabt wan­neer hij nog maar de pro­gram­ma­tie­lijst van Vitaya ziet? Tsssk. *maan­zand daalt in mijn achting*

  http://www.struikgewas.be/?itemid=1120

 7. Yuri schreef:

  Haha­ha. Wat een grap. De avond red­den met Des­pe­ra­te Hou­se­wi­ves. Dat is het­zelf­de als een feest­je red­den met Four Non Blondes.
  (Btw – Ik hing in de zetel met vet­zak­ke­rij en meneer J. Wal­ker. En ik ben ver­ge­ten om in mijn kruis te krab­ben. Mis­schien was dat de oor­zaak van het probleem)

 8. Dr. peter schreef:

  Ik doe het niet graag, maar deze keer moet ik Vitaya gelijk geven: neu­ken is inder­daad kan­ker­ver­wek­kend. Een gro­te fak­tor in het ont­staan van baar­moe­der­hals­kan­ker is name­lijk een besmet­ting met het HPV virus (ver­want aan het virus dat de wrat­ten onder uw voe­ten veroorzaakt).
  In dat opzicht is die kan­ker dus sexu­eel overdraagbaar.
  Nu zijn, zover ik weet kom­kom­mers nooit besmet met het HPV virus.
  Ik ga hier even gevaar­lij­ke zaken tik­ken (ik spreek name­lijk ook tegen mijn eigen (ballen-)winkel): Dames, kom­kom­mers zijn baar­moe­der­hals­kan­ker­ge­wijs vol­strekt vei­lig; man­nen helaas niet.

  (ern­stig kijkend),

  Dr. Peter

 9. Yuri schreef:

  Hehe. En dat kan niet eens een sim­pe­le voor­be­rei­den­de kwis­vraag oplossen…

 10. urbainalpain schreef:

  Bene­vens het vuist­neu­ken kan ik nu dus ook al het voet­fuc­ken ver­ge­ten. Wat rest mij straks nog dan alleen de handkar?

  Maar to the point nu. Mijn groot­va­der, die dage­lijks een hap maan­zand neemt, las dit arti­kel en vroeg prompt aan mijn groot­moe­der: “Irma, worom loa­te gie nog iede­re moand da sop üt joen preu­te con­tro­le­ren, ‘k pak­ken ik joen toch moar drie kèren ip een joar mèr?”

  Toen­volg­de die sier­lijk door mijn groot­moe­der uit­ge­voer­de kara­te­stamp met gestrekt been pats in de fluit van mijn groot­va­der waar­bij ik bewon­de­rend uit­riep: “Wat een sou­ples­se nog, voor zo’n oud wijveke!”

 11. Lord CMS schreef:

  ik type niet blind maar mijn ogen zijn tijd­nes het typen meest­al niet gericht op die let­ters die nooit in de juis­te volg­or­de op muijn scherm verschijnen…
  ’tis ster­ker dan mezelf…

 12. jkk schreef:

  hgdgf­hh­g­frfd­fgkljh hftrguy­t­e­duyf hjh

 13. jkk schreef:

  hal­lo,

  ik ben jkk en ik heb een vrien­din en haar vrien­din is 7jaar en heeft gepijpt!

  j is ver­lieft op d en k is op r en k is op j!

  wij wil­len ook eens sex
  en wij zijn 3 lek­ke­re blon­de vuur hete gei­le tieners.
  we zijn 20 21 en 19 !
  wie wil met mij? NEUKEN

  wij wach­ten op jou elke dag en nacht maand en jaar!
  op de eikel­bos­straat in hasselt

  doei
  xxxxxxxxxxxx cia cia

 14. Yuri schreef:

  En zo wordt nog maar eens bewe­zen dat geil­heid vaak omge­keerd even­re­dig is aan taal­vaar­dig­heid. Hoe dan ook vind ik uw oproep bewon­de­rens­waar­dig. Ik zou ook wel eens drie lek­ke­re blon­de vuur hete gei­le tie­ners wil­len zijn.

 15. tom schreef:

  ik zoek en lek­ker heet wijf die graag neukt mijn e‑mail adres is tomdirken@hotmail.com kom maar af ben 14 jaar !.

 16. Yuri schreef:

  Kan je iets spe­ci­fie­ker zijn, Tom?
  Wat zijn je maten? Favo­rie­te stand­je? Voor­keur voor hulpstukken?
  En dat hete wijf: blond, bruin, groot, klein, oud, jong?

 17. Carmen schreef:

  En what about the les­bi­an thing? Ook kan­ker­ver­wek­kend? Of draagt alleen een man dat risi­co over?

 18. Yuri schreef:

  Dat weet ik niet. Mis­schien een mail­tje stu­ren naar Vitaya?

 19. Saradeth schreef:

  zie hier juis­te din­gen staan , maar de mees­te zijn onno­zel , voor­al dan dat klef gedoe , van een zoge­zegt jon­gen­tje van 14 jaar naar een vrouw , zou die niet beter eerst zijn fruit­pap gaan eten bij zijn mama , of is het een gestoor­de van 41 jaar die de cij­fers mis typ­te , over dat uit­strijk­je daar beslist ieder­een voor zich zelf over , maar dat neu­ken kan­ker ver­wek­kend is daar geloof ik geen barst van , het is al veel gevaar­lij­ker de straat over­ste­ken , dat is 1 ding dat ik noem , er zijn gevaar­lij­ker din­gen dan neu­ken , trou­wens aan neu­ken beleef je nog ple­zier , zou ik niet kun­nen zeg­gen van omver gere­den te wor­den en al die soort toestanden

 20. Yuri schreef:

  Dat hangt er natuur­lijk maar van­af door wie je omver gere­den wordt, nietwaar?

 21. Mie schreef:

  Wel bes­te auteur van het arti­kel “neu­ken is kankerverwekkend”…
  Voor­al­eer je (al dan niet) onte­rech­te uit­spra­ken doet over een vrij deli­caat en toch veel­voor­ko­mend pro­bleem de laat­ste eeuw, is het mis­schien niet slecht om je eerst is een keer­tje beter in te lich­ten over het onderwerp.
  Ga maar is in de sta­tis­tie­ken kij­ken: tus­sen al die vrou­wen die BMHK heb­ben, zal geen enke­le non tus­sen staan. Niet-seksueel actie­ve vrou­wen zul­len dit geluk­kig nooit doorstaan.
  Conclusie:
  Vitaya weet waar­over ze het heb­ben – De auteur van dit arti­kel jam­mer genoeg niet.
  Maar uit­ein­de­lijk kri­oelt het hier op het ‑World Wibe Web- van de onbe­trouw­ba­re bronnen ;)

 22. Yuri schreef:

  Natuur­lijk weet ik niet waar ik het over heb. Ik ben toch zeker geen wetenschapper.
  Ik wil wel graag weten wat voor onte­rech­te uit­spra­ken er in mijn ‘arti­kel’ staan. Dus.

 23. fate schreef:

  daar komen fotos van hele bel­gie en neder­land tinners

 24. marco schreef:

  heeyyy

  ALLEEN voor meis­je mag msn
  zoek alleen meis­je 15 jr tus­sen 25 jr zuid – holland
  ik kan je help keer of kles­ten pra­ten uitleggen
  als je zin weet

  voeg me even toe op msn: neukengril@hotmail.com

  ik wacht op meis­je hoor

  GEEN op jon­gen NIET MSN

  Groet­jes Marco

 25. steffi schreef:

  sexs sex ojojoj

 26. steffi schreef:

  hoe hout ben jij eigen lijkmarco

 27. Anoniem schreef:

  hij wie ben jij

 28. Yuri schreef:

  En die vraag wordt gesteld door Ano­ny­mous. Grap­pig hoor.

 29. ej wqil nueken schreef:

  hooi ik ben 14 enk wil nue­ken ik woon in vries­land mail me wieland100@msn.com voor als je skes wilt

 30. Bert schreef:

  Ok. Een paar blad­zij­den uit mijn cur­sus micro­bi­o­lo­gie samen­ge­vat. En ja ik haal oude koei­en uit de gracht. Maar t is in naam van de volks­ge­zond­heid, dus dan mag dat naar t schijnt.

  HPV staat voor humaan papil­lo­ma­vi­rus (papil­loom wil eigen­lijk zeg­gen wrat­ach­tig ding). Er zijn ver­schil­len­de vari­an­ten van HPV.

  Er is de vari­ant die zich ophoudt in het water dat op de grond ligt in zwem­ba­den en ervoor zorgt dat je voet­wrat­ten krijgt. Er is ook een vari­ant die ervoor zorgt dat je geni­ta­le wrat­ten krijgt. En ten­slot­te is er de vari­ant die ervoor zorgt dat je baar­moe­der­hals­kan­ker krijgt.

  Baar­moe­der­hals­kan­ker kan dus door HPV uit­ge­lokt te wor­den, maar dat hoeft niet. Je kan per­fect de baar­moe­der­hals­kank­er­va­ri­ant van HPV heb­ben en nooit baar­moe­der­hals­kan­ker krij­gen, dat is meest­al trou­wens zo, in meer dan 90% van de geval­len. En àls je al baar­moe­der­hals­kan­ker krijgt, is het pas na decen­nia. Daar­om dat ook onder­tus­sen sek­su­eel non-actieve vrou­wen nog at risk zijn.

  De over­drachts­wij­ze is van huid tot huid. Dus of je nu hetero- of homo­seks hebt met een HPVbe­smet iemand, dat maakt niet uit. Zelfs of je pene­treert maakt niet uit, immers huid­con­tact kan al volstaan.

  Het groot pro­bleem van HPV is dat het zoveel voor­komt. Omdat het virus zoveel voor­komt, is de kans op HPV-baarmoederhalskanker in abso­lu­te cij­fers groot en wordt het een zaak voor de volks­ge­zond­heid. En wor­den er screeningsprogramma’s inge­zet, dit is het uit­strijk­je waar­van sprake.

  Tegen­woor­dig bestaat er een HPV-vaccin dat immu­ni­teit opwekt tegen de spe­ci­fie­ke HPV­stam­men die 70% van alle baar­moe­der­hals­kan­ker ver­oor­za­ken. Dat wil zeg­gen 1) dat je dit vac­cin moet krij­gen als je nog geen huid­con­tact hebt gehad in ‘de geva­ren­zo­ne’, 2) dat je als je dit vac­cin gehad nog steeds niet 100% beschermd bent tegen baar­moe­der­hals­kan­ker, maar toch al een pak vei­li­ger bent dan zon­der vaccin.

  Voor man­nen is het vac­cin trou­wens ook inte­res­sant in die zin dat het óók gericht is tegen de spe­ci­fie­ke HPV-stammen die 90% van de geni­ta­le wrat­ten veroorzaken.

  Voilà. Dat had een exa­men­vraag kun­nen zijn :)

  Om het even samen te vat­ten: als je geen enkel risi­co wil lopen op geni­ta­le wrat­ten of baar­moe­der­hals­kan­ker, heb dan geen seks!

  Maar dan kan je even goed ter plek­ke dood­val­len, wat denkt u?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.