Tuinieren

Jean-Marie stond in ont­bloot boven­lijf het gras te maai­en. Vanop de zij­lijn werd hij aan­ge­spoord door Vin­cent van Quic­ken­bor­ne, de nieu­we vriend van Lynd­sey. Het huwe­lijk van Lynd­sey en Dave Vol­ders was enke­le weken gele­den op de klip­pen gelo­pen toen zij haar eega in het holst van de nacht had betrapt op het bezwan­ge­ren van Angie, de olij­ke vier­voe­ter van zus Kel­ly. «Ik mocht van Bom­pa», was zijn scha­me­le ver­de­di­ging. Zon­der ver­de­re dis­cus­sie werd hij uit de fami­lie gezet, ondanks het feit dat Angie het dui­de­lijk een fij­ne knaap had gevonden.

«Ik zen zo muug», brab­bel­de Jean-Marie, en hij duw­de de gras­maai­er in de eelt­lo­ze han­den van Vin­cent. Die had van zijn leven nog nooit zo’n toe­stel van dicht­bij gezien, en het duur­de dan ook niet lang of het gera­ni­um­perk­je van Car­men, de lin­ker­voet van Bom­pa, het glim­men­de nieu­we barbecue-stel, de heg van de buren, Sha­nia, de mand van Angie en de aan­drijf­ka­bel van de gras­ma­chi­ne wer­den in dui­zen­den splin­ters uit elkaar gere­ten. De cha­os was com­pleet. Net op dat moment kwam geluk­kig Piet Huy­sen­truyt langs, die in een ver ver­le­den nog voor die­ren­arts had gestu­deerd. Piet tracht­te de ont­sta­ne paniek in de fami­lie te tem­pe­ren door met een bos­je ver­se basi­li­cum door de tuin te dar­te­len, maar hield daar­bij geen reke­ning met het feit dat Sam Goor­is aller­gisch is voor krui­den. De arme pop­zan­ger stierf kort daar­op aan de gevol­gen van een hartaanval.

Om het goed te maken, stel­de de chef­kok voor om zijn dokters-kwalificaties aan te wen­den ten ein­de orde te schep­pen in de door Vin­cent aan­ge­rich­te cha­os. Car­men – die het vol­ste ver­trou­wen had in de talen­ten van Piet – assis­teer­de hem met ple­zier. Enke­le span­nen­de uren later zat de hele fami­lie her­e­nigd en in min of meer gezon­de toe­stand rond de eet­ta­fel over de span­nen­de gebeur­te­nis­sen van de dag te mij­me­ren. Enkel de lin­ker­voet van Bom­pa had Piet niet kun­nen terug­vin­den, en die had hij dan maar ver­van­gen door de res­tan­ten van de mand van Angie. De over­blijf­se­len van res­pec­tie­ve­lijk Sam en Sha­nia had Piet aan elkaar kun­nen naai­en, ver­mits de afzon­der­lij­ke licha­men niet meer in staat waren tot auto­no­me gedra­gin­gen. Tij­dens het des­sert pro­beer­de hij aan Kel­ly uit te leg­gen wat incest is, en dat zij daar van­af nu enigs­zins voor zou moe­ten oppas­sen, maar Kel­ly begreep niet wat hij bedoel­de, en kauw­de dood­ge­moe­de­reerd ver­der op de a point gebak­ken aan­drijf­ka­bel van de grasmachine.

1 reactie

  1. Zezunja schreef:

    «Ik zen zo muug»
    Ken­ne we dat effe nasynchroniseren?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *