The seven year itch

Vol­gens weten­schap­pers die het kun­nen weten omdat ze gestu­deerd heb­ben of gewoon omdat ze heel slim zijn, is het men­se­lijk lichaam aan voort­du­ren­de ver­an­de­ring onder­he­vig. Dat wil zeg­gen dat elke cel van ons lijf zich om de zoveel tijd inte­graal ver­nieuwt. Dat pro­ces volgt een zoda­ni­ge cyclus, dat het onge­veer zeven jaar duurt voor­dat alle cel­len van een men­sen­lijf zich alle­maal min­stens één keer heb­ben laten ver­van­gen. Na zeven jaar is er met ande­re woor­den niks meer over van de mens die ge zeven jaar daar­voor nog waart.

Vol­gens weten­schap­pers die het niet zo goed meer weten omdat ze nooit – of te lang – gestu­deerd heb­ben of gewoon omdat ze teveel gedron­ken heb­ben, krijgt ge als mens om de hoger­ge­noem­de reden elke zeven jaar een vre­se­lij­ke jeuk. De jeuk duikt zomaar ergens op. De bin­nen­kant van uw elle­boog, uw voor­hoofd, uw lin­ker­dij of nog veel erger. Ge kunt krab­ben wat ge wilt, de jeuk duurt min­stens een week. En dat is dan het teken dat ge van boven tot onder com­pleet ver­van­gen zijt. Dan is het gedaan met jeu­ken en kan elke cel weer aan zijn cyclus­ke beginnen.

Er is ooit een weten­schap­per geweest die zoda­nig veel gedron­ken had, dat hij op een of ander con­gres – voor een publiek van een paar hon­derd man – beweer­de dat het com­ple­te men­se­lij­ke lichaam zich vol­le­dig ver­nieuwt om de zeven uur in plaats van om de zeven jaar. En in plaats van jeu­ken zei hij neu­ken, waar­door de con­clu­sie van zij­ne zat­te­praat er op neer­kwam dat ge als mens om de zeven uur moet neu­ken om elke nieu­we cel het ple­zier van licha­me­lij­ke opwin­ding te geven. En als ge te lang wacht, dan zijn er cel­len in uw lijf die als maagd ten onder gaan.

2 reacties

  1. Viviane schreef:

    oh my god.… telt vir­tu­e­le sex ook ? Of doe-het-zelf ? Bij gebrek aan een lief ? Alles om die arme cel­le­tjes toch maar te helpen !

  2. Yuri schreef:

    Moei­lij­ke vraag…
    Ik pro­beer die weten­schap­per te berei­ken, maar ik ver­moed dat hij nog niet wak­ker is. Hope­lijk krijg ik hem te pak­ken bin­nen de zeven uur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.