Tamara wordt 18

Een tijd gele­den las ik in de krant dat de Leu­ven­se poli­tie de nacht­win­kels in de stad een brief heeft gestuurd met de mel­ding dat het nach­te­lijk ver­bod op ver­koop van alco­hol rond deze tijd in voe­ge treedt. De poli­tie gaat con­tro­les uit­voe­ren om na te gaan of het ver­bod wordt nage­leefd. Boven­dien is het voort­aan ook ver­bo­den om tus­sen mid­der­nacht en 8 ’s mor­gens op de open­ba­re weg alco­hol te drin­ken. (Citaat uit De Stan­daard van 28 juli 2005)

Dat ik bij het lezen van dit bericht vol onver­wach­te ver­bo­den met een lui­de en pijn­lij­ke bons van mijn stoel tot­ter­de, zal u hope­lijk niet ver­ba­zen. Ik pro­beer­de mij in te beel­den hoe rel­len en racis­ti­sche brand­stich­tin­gen in het ghet­to van Kessel-Lo tot deze maat­re­gel had­den geleid. Of hoe de knok­ploe­gen van het plaat­se­lij­ke drugs­kar­tel de Oude Markt tot een nach­te­lijk infer­no had­den her­leid. Of hoe tweede-zitters in het stads­park in groep op het gras had­den zit­ten stu­de­ren. Luid­op. Met milieu-vervuilende mar­keerstif­ten. Zo kan het niet ver­der, dat is wel duidelijk…

Des­al­niet­te­min wil­de ik mijn ver­ba­zing ven­ti­le­ren en maak­te ik plan­nen om met een één­mans­pe­ti­tie en een doos éclair­kes naar het stad­huis te trek­ken. Ech­ter, omdat ik – met al die bom­mel­din­gen in fri­tuur Fons­ke en de Hema – mij niet meer in het stads­cen­trum durf te bege­ven, bedacht ik een iets omfloer­ster plan. Ik kroop in de huid van Tama­ra Van­goid­sen­ho­ven, en liet haar een bezorg­de email schrij­ven naar bur­ge­mees­ter Louis Tob­back en zijn vol­tal­li­ge sche­pen­col­le­ge. Leest u even mee:

hal­lo geachte,

ik ben tama­ra van­goid­sen­ho­ven, 17 uit leu­ven en ik wil­de iets vragen
het gaat over de stad leu­ven dus ik dacht: aan wie kan ik dit beter vra­gen dna aan de bur­ge­mees­ter en de schepen??!!

ik woon in de brou­wers­straat in leu­ven en ik ver­jaar bin­ne­kort op 12 augustus
ik word 18 dan dus meer­der­ja­rig en het is ook markt­rock dan
ik wou een fee­s­j­te doen dan voor de buurt ook en men vrienden
en dan op voor­hand de buren verwittigen

mar nu las ik in de karnt dat je in leu­ven niet meer mag bier en zo drin­ken na middernacht
ik snap het niet zo goed dus ik dacht: ik vraag ff hoe het pre­cies zit
mag ik gewoon dat feest­je doen dan of moet ik stop­pen om 12u s’ nachts?
ik heb ook vrien­den uit por­tu­gal die op beo­zek zijn dan ongeveer
mijn pa zegt dat we zeker niet (as we naar markt­rock zou­den gaan)
dat we dan niet naar nacht­win­kels moe­ten gaan omdat bui­ten­lan­ders dat niet mogen
waar­om eigen­lijk niet? (mijn vrien­den zijn 17 en 19 jaar oud)

any­way, bes­te bur­ge­mees­ter en schepen!
danku­wel voor uw aan­dacht en ik wens u ver­der een goed week­en­de en nog een fij­ne zomer!

groet­jes xxx van tamara

Na drie Out of office-replies, kreeg ik een behulp­zaam ant­woord van Pier­re Neefs, Leu­vens sche­pen van leef­mi­li­eu en senioren:

Bes­te Tamara,

Eerst wens ik je een pret­ti­ge ver­jaar­dag, 12 augus­tus is niet meer zo ver af.
Als jij thuis een ver­jaar­dags­feest­je gaat bou­wen, met vrien­den en buren, lijkt het mij gepast dat je de buren op voor­hand gaat verwittigen.
Dat er na mid­dag­nacht in Leu­ven geen alco­hol mag gedron­ken wor­den, hoe gaan we dat regelen.
Er is in de kran­ten geschre­ven dat de poli­tie kan/mag optre­den na mid­der­nacht, en ook voor mid­der­nacht, wan­neer er pro­ble­men zou­den zijn wat betreft het drank­ver­bruik. Men denkt aan de plein­tjes en stra­ten waar con­cen­tra­ties zou­den zijn van groep­jes gelegenheidsdrinkers.
Het is ook zo dat de nacht­win­kels na mid­der­nacht tot 8 uur in de mor­gend, geen alco­ho­li­sche dran­ken meer mogen ver­ko­pen, daar gaat de poli­tie ook con­tro­le op uit­oe­fe­nen. Het is NIET zo dat dit alleen voor de bui­ten­lan­ders telt, dat zou dis­cri­mi­na­tie zijn. De nacht­win­kels mogen GEEN alco­hol ver­ko­pen na middernacht.
Dus Tama­ra bouwt gij maar een mooi ver­jaar­dags­feest­je, maar wat het alco­hol­ge­bruik betreft, drinkt met mate en liefst zo wei­nig moge­lijk. Feest­vie­ren moet niet per­sé gelijk staan met alcoholgebruik.

Groet­jes,

Pier­re Neefs

Het was mij – ondanks de vrien­de­lij­ke woor­den van Pier­re, toch nog niet geheel dui­de­lijk. Ik wil me er ten­slot­te van ver­ge­wis­sen dat ik zon­der tus­sen­komst van de poli­tie een luid en dron­ken feest­je kan geven. Want in tegen­stel­ling tot wat het stads­be­stuur de Leu­ve­naars pro­beert diets te maken, vind ik per­soon­lijk dat – burp – feest­vie­ren ALTIJD gelijk staat met alco­hol­ge­bruik, en liefst nog tot 8 uur in de morgend.

bes­te pierre,

bedankt voor uw reactie!!
ik wou het feest­je doen op ter boel­ha­ge (waar ik onge­veer woon omdat onze tuin heel klein is) maar ik ga zeker wl de buren ver­wit­ti­gen. de mees­ten weten er al van en vin­den het heel leuk omdat er nog een jon­gen uit de buurt is die ook 18 wordt in dezelf­de periode.
wat ik alleen niet snap is waar­om ge inleu­ven na mid­der­nacht niet moogt drin­ken?? hoe is dat dan door het jaar met al die zat­te stu­den­ten in de stad?? die maken toch ook veel lawaai???
we zul­len in elk geval geen vie­ze din­gen doen (mis­schien wel cock­tails maken mag dat??) en we stop­pen zeker om één uur dat heb ik al aan een paar buur­men­sen belooft.

moe­ten de nacht­win­kels dan slui­ten om mid­der­nacht? ik vind nacht­win­kels wel tof. ik haal vaak nog chips of drin­ken as we video kij­ken of zo. ik heb een vriend en die heeft es iemand in elkaar zien geslag­ne wor­den bij ne nacht­win­kel toen zei ik dat hij naar de poli­tie moest gaan mar hij durf­de niet stom he?

any­way, bes­te pier­re, ik weet er alle­maal nie zoveel van en ik bedank u dan ook har­te­lijk voor de infor­ma­tie! en ik vind leu­ven de tof­ste stad van de wereld en veel groet­jes aan de bur­ge­mees­ter en de ande­re schepnen!!

van tama­ra
xxx groetjes

Los van alle onno­ze­li­tei­ten in mijn brief­jes, wil ik even bena­druk­ken dat ik nacht­win­kels echt heel tof vind. Nacht­win­kels alleen al zijn voor mij reden genoeg om nooit op het plat­te­land te gaan wonen. Maar goed. Ver­der ben ik wer­ke­lijk te dom om los te lopen:

Bes­te Tamara,

Er kan in Leu­ven nog altijd gedron­ken wor­den na mid­der­nacht. De cafés moe­ten niet dicht. Je moet mijn eer­ste ant­woord eens goed lezen. In het najaar wan­neer de stu­den­ten terug hier zijn, zal er ook stren­ger opge­tre­den wor­den tegen nacht­la­waai en drin­ken op straat.
Waar­om zou jij geen cock­tails mogen maken? Wat het stop­pen betreft om één uur, als een buur naar de poli­tie belt na tien uur, omdat er veel lawaai is, kan de poli­tie uw feest­je dat bui­ten op een gras­plein­tje op Ter Boel­ha­ge door­gaat, doen stop­pen hoor.
Je moet mijn eer­ste ant­woord toch eens goed lezen, de nacht­win­kels moe­ten niet slui­ten om mid­der­nacht, want dan zou­den het geen nacht­win­kels zijn. Ze mogen alleen GEEN alco­ho­li­sche dran­ken ver­ko­pen tus­sen mid­der­nacht en 8 uur in de morgend.
Nog een pret­ti­ge ver­jaar­dag en groetjes,
Pier­re Neefs

Let goed op wat Pier­re hier zegt. Als een feest­je (maakt niet uit waar) lan­ger duurt dan mid­der­nacht, en een buur belt naar de poli­tie wegens lawaai­hin­der, dan kan de poli­tie het feest­je op een gras­plein­tje op Ter Boel­ha­ge doen stop­pen. Met ande­re woor­den, als het een feest­je in Marche-en-Famenne betreft, dan kan de poli­tie vra­gen om alle gas­ten naar Ter Boel­ha­ge in Leu­ven te escor­te­ren, om aldaar het feest te doen stoppen.

Onder­tus­sen krijg ik ook een mail­tje van de Wijk coör­di­na­tor.

Geach­te,

Als je een feest­je doet in de Brou­wers­straat is er geen enkel pro­bleem in ver­band met Markt­rock, als dit in de woning gebeurt. Buren ver­wit­ti­gen is een goed idee om klach­ten wegens over­last te ver­mij­den.. Vindt het feest­je in open lucht plaats dan stop je best om mid­der­nacht.. Geluids­hin­der dien je steeds te vermijden.
Het drin­ken van alco­hol­hou­den­de dran­ken gegis­te of ster­ke dran­ken is ver­bo­den van mid­der­nacht tot 08 uur ’s mor­gens op de open­ba­re weg of domein,buiten de ter­ras­sen en ande­re toe­ge­la­ten plaat­sen spe­ci­aal bestemd van dit doel. Het in bezit zijn van geo­pen­de fles­sen mag even­eens niet op de open­ba­re weg, na middernacht.
Ieder­een, ook bui­ten­lan­ders mogen in nacht­win­kels bin­nen, men mag enkel geen alco­hol­hou­den­de dran­ken ver­ko­pen in de nacht­win­kels na mid­der­nacht en dit van 01 juni tot 30 september.

Met vrien­de­lij­ke groeten

Jules Van Romphey
hoofd hore­ca­cel PZ-Leuven

Jahaa. Dat weet ik alle­maal wel. Ik heb van­nacht om twee uur mijn kat­ten nog wat te drin­ken gege­ven en heb onge­veer vier minu­ten op het open­ba­re domein gestaan met een geo­pen­de melk­fles. Ik ben heel blij dat de wijk-coördinator mij niet gezien heeft, of ik had waar­schijn­lijk een nacht­je op een hou­ten plank kun­nen door­bren­gen in het span­nen­de gezel­schap van enke­le vrou­wen­han­de­laars en onder­ge­do­ken oor­logs­mis­da­di­gers. Want u moet weten dat de orde­hand­ha­ving in mijn wijk nog­al onge­co­ör­di­neerd verloopt…

Maar goed. De brief­wis­se­ling met Pier­re ver­loopt geluk­kig op een aan­ge­na­mer niveau. Wel­op­ge­voed als ik ben, beant­woord ik zijn laat­ste email met blij gemoed:

dag pier­re,

nog­maals bedankt voor de reactie!
ik heb uw mails nog eens gele­zen en ik sanp het nu wel alle­maal denk ik.
ik zal zeker zien dat ik op voor­rand genoeg drank koop voor de cock­tails, dan moe­ten we niet meer naar de nacht­win­kel in het kot van de nacht. en we zul­len zeker stop­pen om één uur
ik heb hele fij­ne buren die ook goed vrien­den zijn dus ik denk niet dat die gaan recla­me­ren bij de poli­tie hoor

er is alleen één oude mevrouw die altijd kwaad is en die het waar­schijn­lijk niet ple­zant zal vin­den, maar die klaagt over alles ook over een kat die op haar stoep gaat zit­ten. maar ik dank dat ik haar gewoon een lek­ke­re cock­tail ga geven en dan zal zze wel con­tent zijn. mijn broer zei dat hij in haar brie­ven­bus gaat pis­sen (maar dat was maar om te lachen hoor!!)

nu wou ik nog iets vra­gen. tis maar uit nieuws­gie­rig­heid en omdat ik inte­res­se heb in poli­tiek (mis­schien ga ik pol en soc stu­de­ren). hoe komt het toch dat ge in al die nacht­win­kels zoveel bui­ten­lan­ders ziet wer­ken? ik ken bij­na geen enke­le belg die zo een win­ke­lek heeft?? zijn dat zo’n slech­te jobs dan? ik zou het wel wil­len doen, voor vakan­tie­werk of zo dan.

any­ways pier­re, ik ben zeer dank­baar dat u mijn mails beant­woordt, want van de bur­ge­mees­ter heb ik hele­maal niks gehoord!
(maar die zal het wel veel te druk heb­ben zeker?)

groe­ten van tama­ra vangoidsenhoven

En weder­om ant­woord van Pierre:

Bes­te Tamara,

De bur­ge­mees­ter is met vakan­tie. Ik denk niet dat een nacht­win­kel uit­ba­ten zo aan­ge­naam is. Altijd het ’s nachts wer­ken. Je krijgt regel­ma­tig klan­ten over de vloer die mis­schien niet meer zo aan­ge­naam zijn om tegen te komen, enz.
Groet­jes en suc­ces met je verjaardag.
Pier­re Neefs

Enfin, het moge dui­de­lijk zijn dat Pier­re me goed gezind is. Om hem te bedan­ken voor alle vrien­de­lij­ke woor­den van uit­leg, stuur ik hem een uit­no­di­ging toe van het feest­je dat Tama­ra orga­ni­seert ter gele­gen­heid van haar acht­tien­de ver­jaar­dag (klik voor gro­te­re versie).

Feest!

Feest! (klik voor groter)

Om één of ande­re reden werd het daar­na stil aan de ande­re kant. Dat is wel­licht maar goed ook. Het wordt hoog­drin­gend tijd voor een ter­ras­je. Een vol­strekt geïm­pro­vi­seerd ter­ras­je op het mid­den van het Ladeu­ze­plein met enke­le geo­pen­de fles­sen ster­ke en gegis­te drank. Ieder­een mag komen, het hele gebeu­ren wordt op film vast­ge­legd voor het nage­slacht, en alle nachtwinkel-uitbaters wor­den op een vei­li­ge afstand gehouden.

Samen wer­ken we aan een bete­re wereld.

(Lees in dit ver­band ook U wordt gefilmd)

19 Responses

 1. Pieter schreef:

  Lang leve Tama­ra! Ik sluit me vol­le­dig aan bij het ree­le onvei­lig­heids­ge­voel in Leu­ven (voor­al op de oude markt): rond­vlie­gen­de kebab­ben, spuug­le­lij­ke wit­te para­sol­len waar­mee het goed kop-inhakken is, samen­troe­pen­de men­sen in stoe­len onder de para­sol­len die bier drin­ken! Bier zeg ik U, Bier! Waar blijft dat samen­scho­lings­ver­bod? Een flik in elk cafee! Dat zal de vei­lig­heid ten­goe­de komen. Dat is al zo zegt u? Ik denk dat u teveel in cafe de Jee­s­kes­boom of cafe Maren­go hangt dan.
  Ik heb me alvast voor­be­reid op de onvei­lig­heid: ik betreed de oude markt enkel nog tus­sen 9 en 10 uur ’s mor­gens, uit­ge­rust met een zon­ne­bril (die wit­te para­sols he) en Bart Pee­ters (ik wil er wel pro­fes­si­o­neel uit­zien met al die came­ra’s!). een Oude Markt Fan. (heb­ben die ook supporterskaarten?)

 2. Jane schreef:

  lang leve tama­ra! – en goed te weten wat voor pipo’s hier de touw­tjes in han­den hebben…

 3. doosti schreef:

  weer schit­te­rend geschre­ven Yuri, schitterend!

 4. nicodemus schreef:

  Schit­te­rend :-D!!

 5. Pietel schreef:

  Maan­zand is weer aan het mai­len gesla­gen. Heer­lijk om te lezen.

 6. Grant schreef:

  Wie wil er nu in het open­baar drinken?

 7. Yuri schreef:

  Voor­al Ken­ny eigenlijk.
  Dat is de broer van Tama­ra maar ook het var­ken van de familie.

 8. marjan schreef:

  Goe gela­chen Tama­ra fan­tas­tisch met humor dat grij­se zootje
  wie ben je?
  2 van mijn bui­ten­land­se vrien­den heb­ben een paar uur op het buro van de polies moe­ten alles prijs­ge­ven van hun bestaan omdat ze op het ladeu­ze­plein op de grond zaten bier te drin­ken Ze snap­ten natuur­lijk niets daar­van en Ik heb zin om al die pok­ke­pa­ra­sols op een nacht te ver­ven in alle kleu­ren van deze kleur­rij­ke wereld vol kleur­rij­ke mensen
  doe je mee?

 9. Tasmijn schreef:

  ik dacht dat alleen de Pief Pfaff Poef draad bestemd was voor dit soort reacties?

 10. Yuri schreef:

  Ik zag enke­le nach­ten gele­den iemand met emmer en kwast over de Oude Markt struinen…

 11. marjan schreef:

  goh Hal­lu­ci­na­ties zeker?

 12. saminshirazi schreef:

  I have fuck you
  انا احب الاستمتاع منک حلالا یعنی المتعه

 13. Yuri schreef:

  I have see slecht engels

 14. fdks schreef:

  ik ook

 15. Zonzaad schreef:

  ge zijt ne woor­den kunstenaar.

 16. Schilder schreef:

  Heb ook een doch­ter die begint te pube­ren. Vond pas een fles wijn in haar kast.

 17. Tyson schreef:

  Mooi ver­haal, ik kom nog wel een keer terug om meer­de­re ver­ha­len van jou te lezen.

 18. Heb ook een doch­ter die begint te puberen.

 19. Barry schreef:

  Haha bril­jant.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.