Stokjes stinken (bis)

God­ver­de­god­ver. Wel­aan dan.

Hoe­veel boe­ken heb je in je boe­ken­kast staan?
Bij de tand­arts werk­te een nieu­we assis­ten­te. Kit­ty was haar naam en rond­bor­stig haar karak­ter­trek­ken. Zij het dat dat min­der met haar karak­ter te maken had dan met haar fysie­ke ver­schij­ning. In elk geval werd mijn schou­der – tel­kens de tand­arts aan Kit­ty vroeg om het over­tol­li­ge speek­sel even weg te zui­gen – com­pleet lam gemas­seerd door de rit­mi­sche bewe­gin­gen van Kitty’s karak­ter­trek­ken. Na ver­loop van tijd vroeg Kit­ty dan stee­vast: «Zal ik nog even zui­gen?» en dan vond ik het steeds jam­mer dat je niks kan zeg­gen met je bek opengesperd.

Wat is het laat­ste boek dat je hebt gekocht?
The fly van David Cro­nen­berg. Maar ik ga het terug naar de win­kel bren­gen want in plaats van tal­lo­ze span­nen­de en bloed­stol­len­de pagi­na’s, zit er een vreemd rond plas­tic schijf­je tus­sen de kaft.

Welk boek lees je nu?
Ik kan niet lezen en schrij­ven tege­lij­ker­tijd. (Dat moet zowat de meest voor de hand lig­gen­de grap zijn sinds Wal­ter Grootaers zong van Maak me wak­ker voor je gaat. Daar­om: kan u de vraag nog eens herhalen?)

Welk boek lees je nu?
Herb Lub­a­lin, Art Direc­tor, Grap­hic Desig­ner and Typo­grap­her, maar dat is meer een kijk- dan een lees­boek dus dat ant­woord telt waar­schijn­lijk niet?

Welk boek lees je nu?
Goed. Okee okee. Ik lees niet zoveel. Maar dat is ver­der vol­ko­men en com­pleet oninteressant.

Welk boek lees je nu?
Feck off.

Wat zijn de 5 laat­ste boe­ken die je gele­zen hebt?
Waar­om krijg ik het gevoel dat er met mijn voe­ten wordt geram­meld? Ik lees niet zoveel, zei ik al, en dat dat ver­der vol­ko­men en com­pleet onin­te­res­sant is.

Welk boek lees je nu?
Als er nu nog iemand twij­felt aan het feit of stok­jes stin­ken, weet ik het ook niet meer. Dit gedrocht gaat zowaar een eigen leven lei­den. Danku­wel Kri­s­tof. Dat doet me trou­wens ergens aan den­ken. Ik ben ook ooit een stok­je begon­nen, maar ik vond nie­mand om het aan door te geven. Bij deze doe ik een ultie­me poging. Een­ie­der die Maan­zands eni­ge ech­te klo­te­kut­stok­je durft aan te nemen en er iets ori­gi­neels mee doet, wint een pijl­vor­mi­ge post-it met daar­op de tekst Yuri loves you!. Al twij­fel ik ten zeer­ste of jul­lie het aan­dur­ven. Ha! Lafbekken.

Wel­ke boe­ken heb­ben een spe­ci­a­le bete­ke­nis voor je?
Kit­ty vroeg voor de zeven­de keer of ze nog even moest zui­gen en ging schrij­lings op mijn benen zit­ten om te ver­hin­de­ren dat ik zou gaan lopen. Dat was ik geens­zins van plan. Ik zou wel gek zijn. Rechts van mij kreeg de tand­arts een hart­aan­val en zeeg leven­loos ten gron­de neder. Kit­ty kus­te mij wild en pas­si­o­neel en ver­doof­de alzo elke tand­pijn die ik ooit even­tu­eel nog zou ont­wik­ke­len en samen reden we een stra­len­de zons­on­der­gang tege­moet. Onder­weg vroeg Kit­ty nog of ze even moest zui­gen en om een of ande­re reden moest ik toen aan een stok­je den­ken. Maar dat is een ander verhaal.

Lees ook Stok­jes stin­ken. It sucks!

3 reacties

  1. Zezunja schreef:

    Ik stel voor: stok­jes wassen.

  2. jane schreef:

    hmm, blijk­baar maakt kit­ty van stin­ken­de stok­jes geen probleem…

  3. Yuri schreef:

    Ha! Dus! Kit­ty stok­jes wassen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.