Stokjes stinken

Een stok­je is een ver­klein­woord voor stok. Het is ook zo’n typisch esta­fet­tair weblogfe­no­meen waar ik schurft van krijg nog voor het begint te jeu­ken. Ik kreeg zo’n stok­je toe­ge­wor­pen in het mid­den van een auto­noom afge­kon­dig­de pau­ze, dus u begrijpt de frons in mijn wenkbrauw.

Maar laten we niet zeu­ren. De wereld zit vol ver­ras­sin­gen. Ik kreeg het stok­je toe­ge­wor­pen uit appel­blauw­zee­groe­ne rich­ting, en dat alleen is reden genoeg om me gevleid te voe­len. Boven­dien neem ik schaam­te­loos elke uit­da­ging aan, al was het maar om er op sub­ver­sie­ve wijs mijn ding mee te doen en jul­lie alle­maal eens flink op de zenu­wen te werken.
Bij deze.

1. Wat is de tota­le groot­te aan muziek­be­stan­den op je computer?
Onge­veer 6 hec­ta­re, orkest niet meegerekend

2. Wat is je laatst gekoch­te cd?
Ik zou hier­op iets kun­nen ant­woor­den in de zin van Ik koop enkel vinyl of Ik steel alleen muziek, maar lie­ver nog zeg ik gewoon Komt u hier vaak? en Vin­ce, heb je nog van die olij­ke Arwen-stickers?

3. Wat is let­ter­lijk het laatst geluis­ter­de nr voor je dit bericht las?
Leven en dood in de ast van Stijn Streuvels

4. Geef 4 nrs door die je heel vaak luis­tert of die veel voor je betekenen.
Vori­ge week heb ik staan brul­len tegen een oud vrouw­tje. Ik kon er echt niks aan doen. Ik stond in de plaat­se­lij­ke was­se­ret­te mijn naar alpen­wei­den geu­ren­de hand­doe­ken op te vou­wen, toen ik merk­te dat er een krom­ge­bo­gen gerim­peld dame­tje mij wil­de assis­te­ren met het leeg­ha­len van de machine.
Nu staat dat soort – door wild­vreem­den uit­ge­voer­de – acti­vi­tei­ten toe­val­lig toren­hoog aan­ge­schre­ven in mijn ’top­tien van ambe­tan­te din­ges’, dus ik meld­de het vrouw­tje vrien­de­lijk dat dat niet nodig was. De intel­li­gen­te lezer heeft op dit punt in het avon­tuur natuur­lijk al lang door dat het dame­tje pot­doof is, maar dat merk­te ik – dom­kop – op dat moment niet onmiddellijk.
Onver­stoor­baar ging ze ver­der en haal­de mijn sok­ken en onder­broe­ken uit de trom­mel. Juk. Mijn hoogst­per­soon­lij­ke inti­mi­teit in de han­den van een onbe­ken­de. Ik drong aan en zei dat ik dat wel zelf zou doen, maar niks hoor. 
Na zes opmer­kin­gen ging ik er van uit dat ze het moed­wil­lig deed om me te pes­ten, dus brul­de ik haar krach­tig toe dat het goed geweest was.
Arme oma. Ze schrok zich te plet­ter, ver­ont­schul­dig­de zich uit­voe­rig en trok zich schuch­ter terug ach­ter haar Dag Alle­maal.
Ik voel­de me als­of ik een klein lief kui­ken­tje had platgetrapt.

5. Aan wel­ke 3 per­so­nen geef jij het stok­je door en waarom?
Ten eer­ste aan Inge, omdat ik er qua­si van over­tuigd ben dat ze er niks mee zal aan­van­gen maar toch hoop dat ze er blij mee is.
Ten twee­de aan Urbain Alpain, omdat ik er qua­si van over­tuigd ben dat hij er niks mee zal aan­van­gen en omdat hij ver­ant­woor­de­lijk is voor één van Maan­zands vreemd­ste com­ments.
Ten der­de aan Filip Dewin­ter, omdat ik er qua­si van over­tuigd ben dat hij er niks mee zal aan­van­gen en omdat hij zo’n mooie glim­lach heeft.

6 Responses

 1. jessie schreef:

  Te horen aan de ach­ter­grond­mu­ziek houdt Dewin­ter wel van cocoon­ing bij kaars­licht en cock­tails met parapluutjes.

 2. cms schreef:

  ja get­ver! ik was ver­ge­ten zelf sub­ver­sief te zijn..maar goed, ik ben in 2005 meer toe­geef­lijk geworden… :-)

 3. Vryage schreef:

  appor­te­ren is voor honden

 4. Isabel schreef:

  Maar dat is toch geen echt stokje?

 5. Inge schreef:

  Wie zijn wij om niet blij te zijn met een presentje?

  Sub­ver­sief zou pas zijn om dit stok­je net­jes aan te nemen en braaf te beantwoorden.

 6. urbainalpain schreef:

  Sor­ry Yuri, maar ‘stok­jes’ inte­res­se­ren mij inder­daad hele­maal niet. Mijn groot­va­der zali­ger liep met een stok en als die mens die stok ‘door­gaf’ dan kon je maar beter dek­king zoe­ken wil­de je een beet­je toon­baar ver­der leven. Ik zal mijn ener­gie bewa­ren voor ‘vreem­de comments’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.