Mijn vriend Kennedy Mobutu

Ieder­een krijgt wel eens een mail in de inbox van één of ande­re afstam­me­ling of wedu­we van één of ande­re afri­kaan­se rij­ke stin­kerd die drin­gend één of ander gie-gan-ties bedrag via een euro­pe­se reke­ning wil doors­jas­sen om aller­lei tak­sen of belas­tin­gen te ont­dui­ken. De brie­ven zijn altijd opge­steld als­of je door het lot werd uit­ver­ko­ren deze hel­den­daad uit te voe­ren. Er wordt gevraagd of je het geld in ont­vangst wil nemen, en alle even­tu­e­le intres­ten mag je – als dank – in eigen zak ste­ken. Dit soort berich­ten zijn natuur­lijk zo lou­che dat zelfs een coma­teu­ze strep­to­kok al van ver ruikt dat er een patoot van een adder onder het gras zit, en ze belan­den bij de mees­te men­sen dan ook onmid­del­lijk in de junkmail-folder. Terecht.

Kennedy Mobutu

Ken­ne­dy Mobutu

In tegen­stel­ling tot mijn instinc­ten deed ik op een goe­de dag ech­ter het omge­keer­de. Ik rea­geer­de op één van deze lou­che emails. Ik kreeg een mail van een zeke­re Mrs. Sese-Seko, widow of the late pre­si­dent Mobu­tu Amme­hoe­la Jan­ha­ring enzo­voort. De tekst was vol­le­dig in boven­kast geschre­ven, en als ik ergens van moet kok­hal­zen, dan zijn het wel tek­sten die vol­le­dig in boven­kast zijn geschre­ven. Asje­blief zeg. In een nor­maal gesprek gebruik je toch ook geen mega­foon? Maar goed, voor één keer zet­te ik mijn typo­gra­fi­sche wal­ging opzij en besloot op de hulp­vraag te rea­ge­ren. Tot mijn gro­te ver­ba­zing werd er qua­si onmid­del­lijk terug­ge­schre­ven om me te bedanken.

Wat volgt is een bij­zon­der vreem­de brief­wis­se­ling met – hoofd­za­ke­lijk – Ken­ne­dy Mobu­tu, zoon van. Met trots mag ik hem onder­tus­sen een ech­te pen­ne­vriend noe­men. Of hij even geluk­kig is met het feit dat ik hem al die tijd in het afri­kaan­se ootje nam, valt te betwij­fe­len. Het levert in elk geval een hila­risch stuk­je lite­ra­tuur op.

Geniet u even mee.

Noot 1: Gelie­ve me bij voor­baat mijn scha­bou­we­lijk engels te ver­ge­ven. Dat kadert uiter­aard alle­maal in mijn undercover-strategie, waar­bij ik ten allen prij­ze wil­de ver­mij­den als een intel­li­gent mens over te komen.

Noot 2: Na wat opzoe­kings­werk ont­dek­te ik dat dit soort cri­mi­ne­le acti­vi­tei­ten niet zo onschul­dig zijn als ze op het eer­ste gezicht wel lij­ken. De truuk wordt door hen die het kun­nen weten Nige­ri­an Scam genoemd, naar het land waar oor­spron­ke­lijk de mees­te van dit soort brie­ven van­daan kwa­men. De tech­niek gaat al terug van voor de intre­de van het inter­net, en blijk­baar zijn er geval­len bekend van onschul­di­ge bur­gers die via de post op de hoog­te wer­den gebracht van de gro­te som geld die het lot hen zoge­zegd toe­be­deel­de. In enke­le geval­len wer­den er naïe­ve­lin­gen naar Afri­ka – daar komen de mees­te Nige­ri­an Scams van­daan – gelokt, waar op uiterst bru­ta­le wij­ze en onder bedrei­ging hun zak­ken tot op de laat­ste cent wer­den leeg­ge­roofd. Voor meer infor­ma­tie, en – wat bij­zon­der leuk om lezen is – zoge­naam­de Scam Baits (inter­net­ters die met zeer uit­ge­brei­de mid­de­len scam­mers voor de gek hou­den), kan u onder ande­re terecht op deze adressen.

Noot 3: Op 4 decem­ber 2007 besteed­den Radio 1‑presentatoren Pee­ters en Pichal een deel van hun zend­tijd aan Nige­ri­aan­se oplich­ters. Ook Ken­ne­dy Mobu­tu schon­ken ze op gul­le wij­ze 15 minu­tes of fame:

[audio:Kennedy Mobu­tu op de radio!.mp3|titles=Kennedy Mobu­tu op de radio!|artists=Peeters en Pichal]

Nige­ri­an 4–1‑9 Scam
Nige­ri­an Scam Bai­ting (The new Inter­net Bloodsport)
Scambusters.org
Scambuster419.co.uk
Nige­ri­an Fraud Email Gallery

En dan nu, wit­hout fur­ther ado, de won­der­lij­ke brief­wis­se­ling tus­sen Ken­ne­dy Mobu­tu en uw die­naar, Yuri Maanzand:

Noot i.v.m. foto’s: Klik op de thumb­nails voor een gro­ter exemplaar.
Of course.

 

DEAR FRIEND,

I AM MRS. SESE-SEKO WIDOW OF LATE PRESIDENT MOBUTU SESE-SEKO OF ZAIRE? NOW KNOWN AS DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (DRC). I AM MOVED TO WRITE YOU THIS LETTER, THIS WAS IN CONFIDENCE CONSIDERING MY PRESENT CIRCUMSTANCE AND SITUATION. I ESCAPED ALONG WITH MY HUSBAND AND TWO OF OUR SONS KENNEDY AND BASHER OUT OF DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (DRC) TO ABIDJAN, COTE D’IVOIRE WHERE MY FAMILY AND I SETTLED, WHILE WE LATER MOVED TO SETTLED IN MORROCO WHERE MY HUSBAND LATER DIED OF CANCER DISEASE. HOWEVER DUE TO THIS SITUATION WE DECIDED TO CHANGED MOST OF MY HUSBAND’S BILLIONS OF DOLLARS DEPOSITED IN SWISS BANK AND OTHER COUNTRIES INTO OTHER FORMS OF MONEY CODED FOR SAFE PURPOSE BECAUSE THE NEW HEAD OF STATE OF (DR) MR LAURENT KABILA HAS MADE ARRANGEMENT WITH THE SWISS GOVERNMENT AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES TO FREEZE ALL MY LATE HUSBAND’S TREASURES DEPOSITED IN SOME EUROPEAN COUNTRIES. HENCE MY CHILDREN AND I DECIDED LAYING LOW IN AFRICA TO STUDY THE SITUATION TILL WHEN THINGS GETS BETTER, LIKE NOW THAT PRESIDENT KABILA IS DEAD AND THE SON TAKING OVER (JOSEPH KABILA). ONE OF MY LATE HUSBAND’S CHATEAUX IN SOUTHERN FRANCE WAS CONFISCATED BY THE FRENCH GOVERNMENT, AND AS SUCH I HAD TO CHANGE MY IDENTITY SO THAT MY INVESTMENT WILL NOT BE TRACED AND CONFISCATED. I HAVE DEPOSITED THE SUM OF EIHGTEEN MLLION UNITED STATE DOLLARS(US$18,000,000,00.) WITH A SECURITY COMPANY , FOR SAFEKEEPING. THE FUNDS ARE SECURITY CODED TO PREVENT THEM FROM KNOWING THE CONTENT. WHAT I WANT YOU TO DO IS TO INDICATE YOUR INTEREST THAT YOU WILL ASSIST US BY RECEIVING THE MONEY ON OUR BEHALF.ACKNOWLEDGE THIS MESSAGE, SO THAT I CAN INTRODUCE YOU TO MY SON (KENNEDY) WHO HAS THE OUT MODALITIES FOR THE CLAIM OF THE SAID FUNDS. I WANT YOU TO ASSIST IN INVESTING THIS MONEY, BUT I WILL NOT WANT MY IDENTITY REVEALED. I WILL ALSO WANT TO BUY PROPERTIES AND STOCK IN MULTI-NATIONAL COMPANIES AND TO ENGAGE IN OTHER SAFE AND NON-SPECULATIVEINVESTMENTS. MAY I AT THIS POINT EMPHASISE THE HIGH LEVEL OF CONFIDENTIALITY,WHICH THIS BUSINESS DEMANDS, AND HOPE YOU WILL NOT BETRAY THE TRUST AND CONFIDENCE, WHICH I REPOSE IN YOU.

IN CONCLUSION, IF YOU WANT TO ASSIST US , MY SON SHALL PUT YOU IN THE PICTURE OF THE BUSINESS, TELL YOU WHERE THE FUNDS ARE CURRENTLY BEING MAINTAINED AND ALSO DISCUSS OTHER MODALITIES INCLUDING REMUNERATION FOR YOUR SERVICES. FOR THIS REASON KINDLY FURNISH US YOUR CONTACT INFORMATION, THAT IS YOUR PERSONAL TELEPHONE AND FAX NUMBER FOR CONFIDENTIAL PURPOSE AND ACKNOWLEDGE RECEIPT OF THIS MAIL.

BEST REGARDS,
MRS M. SESE SEKO
REPLY ME WITH THIS EMAIL ADDRESS FOR SECURITY
REASONS(mrssseko@she.com)

Bla­bla­bla. Tons of bun­ches of shit­lo­ads of bol­locks uiter­aard. Fas­ci­ne­rend ook hoe zo’n afri­kaan­se first lady er in slaagt nog slech­ter engels te fabri­ce­ren dan ikzel­ve. Boven­dien heeft ze een email-adres bij een azi­a­ti­sche pro­vi­der (zie hier), wat erg logisch is voor een afri­can refu­gee.
Maar goed – daar gaan we:

i would like to assist you
plea­se tell me what to do

yuri -

Kort maar bon­dig. Meer moet dat niet zijn. Et voilà:

My Dear,
Thanks for your reply,
I want to tell you that the lord God will bless you and your generations.
My dear you have to note that this trans­ac­ti­on has to be pri­va­te b/c i do not want any more pro­blems in my fami­ly .i will advi­ce you to call my first son ken­ne­dy who is right now in a refu­gee camp in Badag­ry his email address(k_kennn@yahoo.co.uk) reach him so that he will tell you what to do.He also has the docu­ments with him so that he can fax them to you and make you the bene­fi­ca­ry of the con­singment were the funds is put in the secu­ri­ty vault. I have to tell you this, see­ns you are part of the fami­ly now i will be going in for a heart ope­ra­ti­on on any time from now and i hope the lord God will see me out(Amen).
Sir,pls try and reach my son so that things can get stated.my son will be coming over to your coun­try when the funds most have got­ten into your hands.
Pls i will advi­ce you to think of a good inverst­ment that you and my sons can be patners.I will also want you to keep this per­so­nal. May the lord God bless you and your fami­ly (Amen).
Yours,
Mrs sseko.
REACH MY SON.

Waw. Ik heb amper twee zin­nen geschre­ven en I am part of the fami­ly now. Yuri Sese-Seko.

hel­lo -

i got this mes­sa­ge from your mother
she told me you are in a refu­gee camp
(i’m so glad they have email in refu­gee camps the­se days)

i would like to help
plea­se tell me what to do

gree­tings
yuri -

En hop, zie­hier het eer­ste lite­rair hoog­staan­de ant­woord van meneer Mobutu:

Dear Friend Yuri,
Thanks for your let­ter, my mum explai­ned to me your inten­ti­on to assist us to act as the bene­fi­ci­a­ry of the funds in con­sign­ments which we sent through a secu­ri­ty com­pa­ny through diplo­ma­tic means. plea­se I would want you to be sin­ce­re and relia­ble in all. And belie­ve me nothing fic­ti­tious about it, all my mum has told you is true.
My mum will be going for a heart ope­ra­ti­on any­ti­me from now, hen­ce it will be of an advan­ta­ge if we could put a finish touch to eve­ry­thing as soon as possible.
Note that I will be sen­ding a mes­sa­ge to the secu­ri­ty company(Europe) making you the bene­fi­ci­a­ry of the con­sign­ment. so I want you to send to me your con­tact address for me to be able to ful­ly intro­du­ce you as our repre­sen­ta­ti­ve to recei­ve the fund on our behalf to the com­pa­ny. I would want you to look at the pos­si­bi­li­ty of tra­vel­ling to Euro­pe to claim the con­sign­ment or being deli­ve­r­ed to you through diplo­ma­tic means by the secu­ri­ty com­pa­ny depen­ding on your deci­si­on? I want you to get me the feed­back as soon as pos­si­ble, so that I can for­ward to you the con­tacts of the company.And once again let’s rely on our sel­ves, I will plan to come over as soon as you have con­fir­med the receipt of the fund.
Thank you very much, may God bless you. Plea­se remem­ber to always put it in pray­er for my mum’s sur­vi­ving the heart operation.
Best regards
Kennedy

Haha. The com­pa­ny. Dat klinkt wel erg offi­ci­eel en ver­trou­we­lijk, zeg. Deli­ve­r­ed to you through diplo­ma­tic means. Geen idee wat daar­mee bedoeld wordt, maar het klinkt inge­wik­keld genoeg om seri­eus te nemen.
Maar goed. Geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt mijn adres door te spe­len aan een ben­de slecht spel­len­de kop­pen­snel­lers, dus ik hou me even van de domme:

dear ken­ne­dy -

i’m very glad that i can help you and that i can be your beneficiary

i wish all the best to your mother con­cerning her heart operation

i myself am a heart patient and i under­went seve­r­al ope­ra­ti­ons in the past so i know how you must feel

my con­tact address is yuri@maanzand.be

best regards and all the luck to your family

yuri -

Ken­ne­dy gaat over tot actie:

Dear Yuri,
Thanks so much for your res­pon­se and the con­cern to real­ly help us out of this who­le pro­blem. I pro­mi­sed you will be com­pen­sa­ted in mil­li­on folds.
What I nee­ded to be inclu­ded in the let­ter of intro­duc­ti­on to the com­pa­ny is your full name and your con­tact address, not email address. and it will be bet­ter if I can have your pho­ne num­ber to call you.
Thanks so much, I hope to hear from you in no lon­ger time to have eve­ry­thing done wit­hout delay.
God bless you.
Kennedy

Shit. De man dringt aan. En hij wil mijn telefoonnummer.

ken­ne­dy -

here is my address
yuri maanzand
gewel­da­dig­heids­straat 62
3000 leuven

i know about company-business becau­se i ran a com­pa­ny myself for many years

unfor­ta­ne­te­ly i lost eve­ry­thing and my com­pa­ny went bankrupt becau­se one of my employ­ees was sel­lin things for his own bene­fits things that had fal­len of the truck if you know what i mean

unfor­tu­na­te­ly some­bo­dy sto­le my pho­ne last week and i couldn’t get a new one yet
but if you real­ly want to, you can try and call the thief
the num­ber from my sto­len pho­ne is 0487 […] 

i hope eve­ry­thing will work out fine for you and your fami­ly and i am loo­king for­ward to the mil­li­on folds compensation

most sin­ce­re­ly
yuri -

Het adres dat ik opgaf, klop­te gedeel­te­lijk. Ik had het enigs­zins ver­vormd, en ver­mits ik kort daar­na ver­huis­de, was de kans klein dat ik een knok­ploeg aan mijn deur zou krij­gen. Het tele­foon­num­mer is uit de duim gezo­gen. Warem­pel won­der­lijk stelt die bes­te Ken­ne­dy zich geen vra­gen bij mijn verzinsels:

Thank you for your detals sent to me, I have sent a let­ter to the com­pa­ny today to intro­du­ce you as our fami­ly repre­sen­ta­ti­ve to recei­ve the fund, pen­ding on their res­pon­se I shall get back to you.
Thank you very much
Kennedy

En even later:

Dear Yuri,
As I have ealier pro­mi­sed to get back to you pen­ding on having a feed­back from the com­pa­ny, I have just recei­ved an appro­val let­ter as atta­ched in this mail and the one I sent to them which I obtai­ned from a legal advi­cer here. plea­se go through their let­ter and con­tact them with the address in the letter.
But remem­ber that the con­tents of the con­sign­ment is only known to you and my fami­ly, but known to the com­pa­ny offi­ci­als as valu­a­bles. so this should not be dis­clo­sed for safe deli­ve­ry if they have to deli­ver to you.
But con­tact them as soon as pos­si­ble to make final arran­ge­ment to have the con­sign­ment relea­sed to you on our behalf. once again the total amount in the con­sign­ment is $18million USD. and my mum has told me to sent asi­de 15% of the total fund for your compensation.
I hope to hear from you about the final arran­ge­ment. The offi­cer in char­ge is MR J. MORRIS.
Regards from my mum. God bless you.
Kennedy

De brie­ven waar Kun­ta Kin­te hier van spreekt zijn twee bij­zon­der betrouw­baar ogen­de word-documenten. Ener­zijds power of attorney.doc met de vol­gen­de won­de­re tekst:

powerofattorney

power of attorney.doc

Ander­zijds Pyramid Noti­fi­ca­ti­on Letter.doc met het ant­woord van The Com­pa­ny:

Notification

Pyramid Noti­fi­ca­ti­on Letter.doc

Ik kan enkel lachen om zoveel onschul­di­ge schoon­heid. Pyramid Trust Ser­vi­ces?? Waar blij­ven ze het halen…

Soit – ik snap het toch alle­maal niet zo goed. Even uit­leg vra­gen aan die bes­te Kennedy:

ken­ne­dy -

i’m sor­ry if i ask stu­pid ques­ti­ons but what should i say in the let­ter to con­tact the company?
should i just quo­te what your mother said in the letter?
or do i add some­thing else?

by the way – how is your mother doing?
i hope she is allright

how is the wea­ther in the refu­gee camp?
i hope they tre­at you well over there
here it is rai­ning and fog­gy, very foggy

yours sin­ce­re­ly,
yuri -

Ken­ne­dy maant me aan tot snelheid:

Dear Yuri,
it’s been long hea­rin­ng from you. I was a bit relief to have your email today, you cou could con­tact the com­pa­ny and sim­ply say you are the one our fami­ly has alrea­dy intro­du­ced to them as the repre­sen­ta­ti­ve to claim the con­sign­ment on our behalf. I have alrea­dy writ­ten them as regards that and they have sent me an appro­val let­ter to that effect which I have alrea­dy sent to you too.
pls do this quick­ly befo­re they clo­se for the year. and in your next email kind­ly send me your mobi­le pho­ne num­ber to always reach you.
Thank you God bless
Kennedy

De arme man wil me echt heel graag aan de tele­foon krij­gen. En hij wordt wer­ke­lijk ongeduldig:

Dear Yuri,
plea­se I need to know the posi­ti­on of things right now, have you con­tac­ted the com­pa­ny to make the arran­ge­ment to have the con­sign­ment ship­ped to you. pls it is very impor­tant we have this finis­hed on time so that my mum and I could come over to your coun­try immediately.
Thank you
Wai­ting to hear from you
Kennedy

Eer­lijk als ik ben, ver­tel ik mijn pen­ne­vriend waar­om ik zolang niets van me liet horen:

ken -

i’m sor­ry it has been so long
i had a car-accident last week and i was in a coma for four days but now i am ok, except a few bro­ken ribs

i have con­tac­ted the company
i wro­te them that i am the repre­sen­ta­ti­ve to claim the con­sign­ment on your behalf
i am wai­ting for their answer

i will keep you informed

best regards

yuri -

Er staan twee leu­gens in deze email. Ten eer­ste had ik the com­pa­ny nog niet gecon­tac­teerd, en ten twee­de duur­de mijn coma drie ipv vier dagen. Ken­ne­dy merkt geluk­kig niks…

Dear Yuri,
I am very sor­ry for the acci­dent, Thank God you are ali­ve. I wish you quick recovery.
pls do call them if you have not heard from them to avoid delay. remem­ber my mum is not fee­ling alright and she needs to be relo­ca­ted to your coun­try for bet­ter medi­cal atten­ti­on. our visa are almost out and we need to claim them as soon as you recei­ve the fund to come over immediately.
Thank you, God bless
Kennedy

Bla­bla­bla. Ik laat de daar­op­vol­gen­de dagen even niks van mij horen, en Ken­ny wordt ongedurig:

Dear Yuri,
you told me some days back that you have con­tac­ted the com­pa­ny to fina­li­se about our con­sign­ment. and uptill now I have not heard from you, pls I would want to know if you are real­ly serious over this issue becau­se it will be very auw­ful if at last you are not tel­ling me the truth, and remem­ber the amount of fund we are entrus­ting into your hands. Becau­se I know the com­pa­ny will never delay in res­pon­ding to you if you have writ­ten to them.
Thank you
Kennedy

(Plas­pau­ze)

ken­ne­dy -

i got a call today in english that i couldn’t qui­te understand
some­o­ne tal­ked about money and refun­ding or some­thing like that but the line was so noi­sy and it got cut off

could that have been the company?
should i try and return the call?

gree­tings -

yuri -

ps i recei­ved an email this week from miss Ami­na Yacub. you pro­ba­bly know her becau­se she is the daugh­ter of the chief com­man­der of rebel for­ces in Con­go. She also mai­led me con­cerning a money-deposit in a bank in euro­pe that she would like to have trans­fe­red. do you know this woman? should i also try and help her?

Die call in english zoog ik uit mijn duim, of cour­se. Haha­ha. Ik was blijk­baar te goed­ge­lo­vig geweest, aldus Kennedy:

Dear Yuri,
I got your email, pls I do not trust any­bo­dy becau­se that is exact­ly some other peo­p­le imper­so­na­ted us clai­ming they are mobutu’s fami­ly. pls do not take such risk. I am only sure of what I ask you to do for me and my mum of which it will be bene­fi­ci­al to you. so it might be the com­pa­ny that cal­l­ed you. so look at the appro­val let­ter I sent to you befo­re to get their pho­ne num­ber and call them imme­di­a­te­ly to fina­li­se everything .
Thank you
Kennedy

Enfin. Genoeg gek gescho­ren (gegek­scheerd? gek­ge­scheerd? wha­te­ver) Tijd om The com­pa­nyte con­tac­te­ren:

Hel­lo -

I recei­ved this let­ter of appro­val from Mobu­tu Ken­ne­dy. I am the one his fami­ly has intro­du­ced to you as the repre­sen­ta­ti­ve to claim the con­sign­ment on their behalf

He asked me to con­tact you. Plea­se tell me what to do and i will do so.

Sin­ce­re­ly -

Yuri Maan­zand

Prompt krijg ik een bericht van een zeke­re Mrs. Alwi­na Van Dirk:

Dear Mr.Yuri Maanzand,
We have recei­ved an ack­now­led­ge­ment let­ter from the Mobutu’s appoin­ting you as the­re new bene­fi­ci­a­ry and this com­pa­ny have also sent an ack­now­led­ge­ment let­ter accep­ting the family’s appointment.Kindly for our­pe­ru­sal for­ward the fol­lo­wing docu­ments to us,

1)Certificate of depo­sit of the consignment,

2)a power of attor­ney giving you the legal sta­tus to act on behalf of the
fami­ly and

3)the ack­now­led­ge­ment let­ter which was endor­sed and sent to the fami­ly you
are representing.

4)A valid form of your iden­ti­fi­ca­ti­on bea­ring your full names like a
pho­to­co­py of your inter­na­ti­o­nal pas­sport or driver’s license.

Thank you for your anti­ci­pa­ted co-operation.

Best Regards,

Alwi­na Van-Dirk(Mrs)

For:P.T.S

Hal­lo kro­ket. Waar moet ik een cer­ti­fi­caat van die depo­sit van­daan halen? Is dat al gebeurd dan? Wat heb ik gemist? Soit
Een bewijs van iden­ti­fi­ca­tie is ook niet evi­dent, het spreekt van­zelf dat ik geen per­soon­lij­ke gege­vens aan deze slecht engels spre­ken­de cri­mi­ne­len ga bezor­gen. Ik besluit Ken­ne­dy om raad te vragen:

Ken­ne­dy -

i’m sor­ry about the mix-up with the pho­ne call
i will not ans­wer it again
i will do eve­ry­thing i can to be as much of help pos­si­ble to you and your mother
it’s just that things are get­ting out of hand in my city
a few months ago i got rob­bed very bru­tal­ly at my home, which is the rea­son i am moving to ano­ther house
the cri­mi­na­li­ty in my city is swin­ging out of the frying pan, you wouldn’t belie­ve it
some­ti­mes i am very sca­red, becau­se yes­ter­day two men in suit came to my hou­se (my new address!!! i don’t know how they found it out) and they rang the door­bell but i was too sca­red to open
i hope this has nothing to do with the deal we are about to handle???

any­way, it’s time to get things done
i also recei­ved a let­ter from the com­pa­ny about me being the bene­fi­ci­a­ry of your family
they asked me for some nece­s­ar­ry docu­ments, so i think we can start hand­ling the deal now
they asked me also for a cer­ti­fi­ca­te of depo­sit to the con­sign­ment – is that some­thing you should give to me?

i hope eve­ry­thing is going well with you and your family
do you have any child­ren of your own?
i have three daugh­ters and four sons, they are my most precious
when do you plan to come over? may­be i can pre­pa­re for some pla­ce for you to sleep or stay?

i hope to hear from you soon

best regards,
yuri

Ken­ne­dy heeft dui­de­lijk geen inte­res­se in chit chat en komt – in hoofd­let­ters god­gloei­en­de – straight to the point:

PLS HURRY UP TO FINALISE EVERYTHING WITH THE COMPANY. WE NEED TO RELOCATE TO YOUR COUNTRY BY NEXT WEEK AS SOON AS YOU CONFIRM THE RECEIPT OF THE FUND.
HOPING TO HEAR FROM YOU.
REGARDS FROM MY MUM.
kENNEDY

Maar goed. Hoofd­let­ters, dat kan ik ook. En laat ik er met­een wat soci­aal enga­ge­ment bij­gooi­en. Dat ik me in ver­band met natuur­ram­pen van con­ti­nent ver­gis – enke­le dagen gele­den had een tsuna­mi lelijk huis­ge­hou­den in Azië – doet geen bel­le­tje rin­ke­len bij de gesle­pen dief:

YES YES I AM TRYING TO!!

but as i asked in my last mail:
the com­pa­ny asked me for a cer­ti­fi­ca­te of depo­sit to the consignment
but HOW CAN I GIVE IT TO THEM???????
which con­sign­ment are they tal­king about???
do i have a cer­ti­fi­ca­te of some kind?????

i real­ly want to help you as quick as possible
(i will be very alert this week as i always am)

i heard the­re was an earth­qua­ke in afri­ca this weekend
i hope you and your mum are allright!

at your service,
yuri

Onmid­del­lijk daar­na neem ik weer con­tact op met The Com­pa­ny. Ik voeg daar­bij de twee docu­men­ten van Ken­ne­dy en een inge­scand rij­be­wijs, dat ik enigs­zins aan­pas­te. [Bre­de grijns] 

Hel­lo -

in reply to your email con­cerning the Mobu­tu case, i here­by attach the fol­lo­wing documents:

1 – power of attor­ney which gives me the legal sta­tus to act on behalf of the mobutus
2 – the ack­now­led­ge­ment let­ter that they received
3 – a copy of my driver’s licen­ce for identification

hoping that this will help
and that we can arran­ge things as soon as possible

thank you

Maan­zand Yuri -

For the record: het rij­be­wijs bevat geen enkel juist gege­ven, zelfs de klei­ne cij­fer­tjes pas­te ik aan. Je weet nooit tot wat die ban­die­ten in staat zijn. De foto is het hoofd van – laat het bul­der­la­chen een aan­vang nemen – Yuri Gagarin.

My licence

My licen­ce

Leuk detail: in de metatag-info van mijn zgn. rij­be­wijs ver­stop­te ik vol­gen­de ver­hel­de­ren­de gege­vens. De kans is klein dat Sese Seko Wibra Bri­co dit ooit te weten zal komen, maar het maak­te de lol alleen maar groter.

Pietje

Piet­je

Enfin. Blijk­baar slik­ken ze het daar in The Nether­lands als zoe­te koek:

Dear Mr.Yuri,
We shall res­pond back to you at the start of work tom­mor­row so kind­ly send
us a fax whe­re we can send you a detail letter.Thank you for opting for
our services.

Best Regards,

Alwi­na Van Dirk(Mrs)

For:P.T.S

Het fax­num­mer dat ik hen daar­op door­speel klopt van geen kanten:

Mrs Van Dirk -

thanks for your reply
i have sent you a fax, but have not heard any­thing in return
if you want to reach me, this is my fax number:

(+32) […]

sin­ce­re­ly,

Yuri Maan­zand
RM for WI, Bxl

En dus stu­ren ze het docu­ment maar gewoon via mail door. Han­dig toch al die omwegen…

Dear Mr.Yuri Maanzand,
Kind­ly find the attach­ment for a let­ter of notification,thank you for
opting for our services.

Best Regards,

Alwi­na Van Dirk(Mrs)

For:P.T.S

Appointment

Appoint­ment

Shit. My phy­si­cal pre­sen­ce will be requi­red. Dat zie ik natuur­lijk niet zit­ten. Ik ben best een held ach­ter het com­pu­ter­scherm, maar hand­jes gaan schud­den met een ben­de cri­mi­ne­len behoort niet tot de top 10 van mijn favo­rie­te reis­be­stem­min­gen. Laat ik mijn goe­de vriend om raad vragen…

ken­ne­dy -

what the hell is this?
the com­pa­ny sent me a fax, tel­ling me that i should go to the netherlands
which is very dif­fi­cult for me, sin­ce my left-leg was ampu­ta­ted in hos­pi­tal after the acci­dent a few weeks ago
can’t they come over to me??

also, they asked me to bring admi­ni­stra­ti­ve char­ges of 12880 euros!!!!????
is that normal??

should i trust them to pay such a lar­ge amount of money?

yuri -

ps how is your mum? i hope she’s doing fine.
what is your favo­ri­te moviestar? i like sha­ron stone

Ik maak met­een ook mijn reser­ves bekend aan Alwina:

mrs -

it is of cour­se too dif­fi­cult for me to come to the nether­lands on such short notice
may­be we can arran­ge some­thing in belgium?
(i will be in brus­sels & leu­ven all week for a con­gress on artis­tic free­dom for delinquents)

also, i was not infor­med about any admi­ni­stra­ti­ve charges!
is the­re ano­ther way to sett­le this?

sin­ce­re­ly,

Yuri Maan­zand
RM for WI, Bxl

Alles is blijk­baar moge­lijk, maar het gaat me wel een flin­ke bom dui­ten kosten:

Dear Mr.Yuri Maanzand,
On our noti­fi­ca­ti­on letter,we said con­si­de­ra­ti­on is given to our client’s
ina­bi­li­ty to come down to the Nether­lands and as such deli­ve­ry could be
made but this attracts addi­to­nal charges.The admi­ni­stra­ti­ve charges
com­pri­ses both cus­t­oms and stor­a­ge char­ges and this has to be paid to the
accoun­ting depart­ment and a receipt issued and it is the receipt that will
be taken to the vault for the relea­se of the con­sign­ment which will be
brought to our offi­ce for you to inspect and take away amd if the­re is
any­thing you would want us to do for you,we shall take it up from
there.This is our we ope­ra­te and I advi­se that you con­tact Mr.Morris for a
bet­ter explai­na­ti­on as he is in char­ge or kind­ly pro­vi­de us with a direct
telep­ho­ne num­ber to reach you.Thank you for opting for our services.

Best Regards,

Alwi­na Van-Dirk(Mrs)

For:P.T.S

Ken­ne­dy spoort me nog­maals aan, dit­maal zwaar geïn­spi­reerd door the birth of our lord the cre­a­tor. Is dat een Fin­se metal-band?

Dear Yuri,
I am very sor­ry for the delay in reply­ing your email, actu­al­ly being the sea­son of the birth of our lord the cre­a­tor, I have been on con­ven­ti­on in request for pray­ers for my mum’s sur­vi­ving her con­di­ti­on. I have recei­ved your mes­sa­ge about what the com­pa­ny requi­res from you to have things finis­hed. But I have to plead to you on this ground that you should try your best, advi­ce the com­pa­ny to deli­ver the con­sign­ments to you becau­se of your ina­bi­li­ty to tra­vel to make the claim, and wha­te­ver it might cau­se you to sett­le the fees, do not delay in doing it on our behalf, I pro­mi­se it must be paid back to you in addi­ti­on of the 15% of the 18million USD in the con­sign­ment my mum has agreed to pay to you as com­pen­sa­ti­on. plea­se once again I stron­gly plead that you should try your best to have eve­ry­thing finis­hed within this week so that my mum and I can set for the jour­ney to meet you up by next week.
Thank you, God bless you. regards from my mumy.
I hope to hear from you soonest.
Kennedy

Geïn­spi­reerd door the farts of our lord the farth vader, toon ik even mijn goe­de wil aan The Com­pa­ny

Mrs -

as i said befo­re, it is very dif­fi­cult for me to tra­vel in the coming weeks
howe­ver i will try and do eve­ry­thing to make all this work smoothly

i will check how much money i can collect,
so i’ll be able to pay any addi­ti­o­nal charges

now for this mr.morris
how and whe­re can i con­tact him?

sin­ce­re­ly,

Yuri Maan­zand
RM for WI, Bxl

En ik hou natuur­lijk Ken The Man op de hoogte:

Ken­ne­dy -

i am glad to hear from you
i hope that you had a good time in see­king pray­ers for your mums con­di­ti­on in this win­tery sea­son of the ari­sing of our lord the cre­a­tor (are you a chris­ti­an? i know i am!)

as i men­ti­o­ned befo­re: i like sha­ron stone

i will try to col­lect as much money as i can to pay the admi­ni­stra­ti­ve char­ges asked
i pro­mi­se you that i will do my very best to have things sett­led by the time you arri­ve next week
plea­se give me details about whe­re and when you will arri­ve in europe
may­be i can arran­ge some­o­ne to come and pick you up. i have an uncle who is a dri­ver for Hugo Coveliers
do you know Hugo Cove­liers? he is a famous and intel­li­gent poli­ti­ci­an here in belgium
one of his most urgent agenda-points is a more easy integration-policy for foreign refugees

any­way, may­be i can ask my uncle to come and pick you up
will you arri­ve in the nether­lands or brussels?
how will he recog­ni­ze you?

i got ano­ther mes­sa­ge from the company,
advi­sing me to seek con­tact with a mr morris

i hope this is a trust­wort­hy gentleman
and that i will be able to con­tact him very soon

also i have done some calculations
15% of 18million USD is more than 2.500.000 USD!!
are you sure that you can miss such a lar­ge amount of money?
i will be glad to take pea­ce with 2.000.000 if that relea­ves you of any finan­ci­al pressure

any­way
i’m gon­na hit the sack now,
i have to put some oint­ment on my leg befo­re i go to sleep

i pro­mi­se you that your wor­ries will soon be over!

Een drol her­kent men aan zijn streken”
(that is an old fle­mish pro­verb that elder­ly peo­p­le use to call on good luck and prosperity,
which you could trans­la­te as “may nothing but hap­pi­ness come through your door”)

most sin­ce­re­ly,
your litt­le bel­gi­an helper,

Yuri -

Ken­ne­dy pent weder in mijn richting:

Dear Yuri,
Thank you very much for the pro­mi­se to have things resol­ved wit­hout delay, I have equal­ly told my mum about your mes­sa­ge in the cli­nic right now and she pray­ed for you. now my inten­ti­on is to have our tra­vel­ling docu­ments rec­ti­fied befo­re next week which I have alrea­dy sub­mit­ted through a lawy­er here, but he request for a pro­fes­si­o­nal fees, I agreed with him that I shall pay him imme­di­a­te­ly befo­re we move from here. so as soon as you have the con­sign­ments with you, you will send some money for me to be able to pay him, and to sett­le the air flight tic­kets with the BTA. the camp we are is in a bor­der Town bet­ween three coun­tries, so the nea­rest inter­na­ti­o­nal air is in COTE-DE VOIRE. so we are taking off from cote de voi­re to Brus­sels straight. so I will col­lect the key codes of the con­sign­ment from my mum imme­di­a­te­ly you con­firm that eve­ry­thing is sett­led with the com­pa­ny and a date of deli­ve­ry fixed. which will ena­ble you to open the con­sign­ments to have access to the fund.

The per­cen­ta­ge alrea­dy pro­mi­sed for you is cer­tain, we will not regret in giving you the amount becau­se your assis­tan­ce to have us remo­ved from this bon­da­ge here is much appre­ci­a­ted than the money. so I stron­gly plead that you be faith­ful to us wit­hout disappointment.
I hope to hear from you to know when things has been resol­ved with the com­pa­ny for me to be able to effect my plan­ns immediately.
regards from my mum.
Kennedy

COTE-DE VOIRE? Is dat een merk van chocolade?
Onder­tus­sen krijg ik nog wat gege­vens door­ge­speeld uit Nederland:

Dear Mr.Yuri Maanzand,
Mr.Morris is in char­ge of your con­sign­ment and he can be rea­ched on
telep­ho­ne num­ber +31–616 760 649 so kind­ly call him up for any
clarification.Thank you and hap­py new year in advance

Best Regards,

Alwi­na Van Dirk(Mrs)

For:P.T.S

Ik heb geen zin om te tele­fo­ne­ren, dus tracht ik op sub­tie­le wij­ze ande­re media aan te spreken:

Mrs -

is the­re a fax num­ber whe­re i can reach this mr.morris?
becau­se you see, i once had a brain­tu­mor removed
and i am very sen­si­ti­ve for radi­a­ti­on from elec­tric devi­ces such as micro­wa­ves and telephones
i am sorry
but i am very dif­fi­cult to reach through the phone
besi­des i have mee­tings to attend all day long which lea­ves me litt­le or no time for any­thing else

if mr. mor­ris himself wis­hes to con­tact me,
this is my fax number:

(+32) […]

i will hand­le his requests and eve­ry­thing that needs to be sett­led with the utmost importancy

sin­ce­re­ly and a hap­py new year indeed,

Yuri Maan­zand
Regi­o­nal Manager
W.U.S.S.Y Indu­stries, Brussels

Merk op dat ik hier voor het eerst de naam van mijn zgn. fir­ma min of meer vol­uit schrijf. Er kraait geen haan naar…

Dear Mr.Yuri Maanzand,
Our fax num­ber is +31–847 308 274 and Mr.Morris email address is
jamorris@p‑tserve.com.Kindly let us know when you would want to visit our
ofi­ce or when you would want us to deli­ver the con­sign­ment to your desire
destination.Kindly expe­di­te issues and thank you for opting for our
services.

Best Regards,

Alwi­na Van Dirk(Mrs)

For:P.T.S

Weer een email-adres! Weer een nieu­we pennevriend!
Beleefd richt ik mij tot meneer Jack Morris:

mr -

i recei­ved your email-address from mrs alwi­na van dirk
i am wri­ting you con­cerning the mobutu-consignment-case

i alrea­dy infor­med the com­pa­ny and mr mobutu
that it is very dif­fi­cult for me to tra­vel abroad on such short notice

also i am having dif­fi­cul­ties in col­lec­ting the admi­ni­stra­ti­ve charges

but may­be we can set up a mee­ting pla­ce so that we can get together to sett­le the deal?
i think brus­sels should be con­ve­nient, what do you think?

sin­ce­re­ly and a hap­py new year,

Yuri Maan­zand -
Regi­o­nal Manager
W.U.S.S.Y Indu­stries, Brussels

Jack begrijpt de hei­sa niet en spoort me even­zeer aan om naar Neder­land te komen:

Dear Mr.Yuri,
I got your email today as I have been on a deli­ve­ry trip to Asia.What is
the dif­fi­cul­ty with the admi­ni­stra­ti­ve charges?I can­not come to Brussels
for a mee­ting with you as this is not our policy.If you want to hold a
mee­ting with me,I will advi­se that you come over to the Nether­lands but if
you want us to deli­ver the con­sign­ment to you in Brussels,we can give you
a con­ces­si­on to pay half of the char­ges and then pay the balan­ce when we
deli­ver to you in Brussels.If this is suit­able with you,kindly wri­te me
back so that I can advi­se on a fas­ter mode of pay­ment and then we deliver
same day.Happy new year and I await your swift response.

Regards,

Jack

Kennedy’s hoofd­let­ter­toets krijgt onder­tus­sen weer kuren:

Dear Yuri,
WARMEST GREETINGS TO YOU AND FAMILY, MAY THE LORD GOD GRANT YOU MUCH BLESSINGS. PLS LET ME KNOW THE SITUATION OF THINGS IN RESOLVING THE ISSUE WITH THE COMPANY.
THANK YOU
KENNEDY

Tot hier toe heb ik me qua kwink­sla­gen en onzin rede­lijk op de vlak­te gehou­den. Ik besluit het reso­luut over een ande­re boeg te gooi­en, en ik stuur een bericht naar The Com­pa­ny dat eigen­lijk niet voor hen bedoeld is:

hey moe­ke

béar­nai­se saus, moet daar melk in?
en zo ja, hoeveel?

is miran­da al terug van tora bora?

goed week­end he!

y -

Van een bedrijf in Neder­land – hoe inter­na­ti­o­naal ook – mag je toch op zijn minst ver­wach­ten dat er iemand enke­le woor­den neder­lands spreekt, dacht ik even. Maar van die illu­sie word ik ook algauw afgeholpen:

Dear Mr.Yuri Maanzand,
Kind­ly wri­te to us in english as this is not a dut­ch company.We will
appre­ci­a­te you expe­di­te this trans­ac­ti­on as demur­ra­ge char­ges will start
accruing on your con­sign­ment and it is 40 euros per day and this will take
effect from mon­day the 10th of January,2005.We thank you for your
anti­ci­pa­ted co-operation.

Best Regards,

Alwi­na Van Dirk(Mrs)

For:P.T.S

Nota bene: dit laat­ste bericht van Albi­no Van Dork werd vreemd genoeg vanop het email-adres van Mr. Mor­ris ver­zon­den. Als ik niet beter wist, zou ik warem­pel gaan den­ken dat het hier om één en dezelf­de per­soon ging. Ik stuur hen daar­om bei­den het vol­gen­de bericht:

Mr. Mor­ris, Mrs. Van Dirk -

i acci­den­ti­ly sent you a wrong email
it was inten­ded for my mother – she is also named morris
i apo­lo­gi­ze – you can igno­re it of course

con­cerning the consignment:
sin­ce my medi­cal con­di­ti­on does not allow me to tra­vel far,
it is advi­sa­ble that the con­sign­ment is deli­ve­r­ed to belgium

howe­ver i may try to make a spe­ci­al effort to travel,
becau­se of the urgent natu­re of the case

kind­ly give me some more details on all possibilities

thank you & also a nap­py hew year!

y -

ps – i noti­ced that you two both use the email-address of mr. morris
that is kind of con­fu­sing – who exact­ly is in char­ge of the consignment?

Ach ja, natuurlijk:

Dear Mr.Yuri Maanzand,
I am the secre­ta­ry of Mr.Morris and he some­ti­mes instructs me to respond
to emails on his behalf.If you want the con­sign­ment delie­ver­ed to you,like
it was explai­ned to you,you shall need to make an addi­ti­o­nal pay­ment of
7500 euros befo­re the con­sign­ment can be delievered.Meanwhile,you can
reach our accoun­ting depart­ment for a break down of the charges.The email
address is acct@p‑tserve.com and we shall deli­ver within 24 hours after
pay­ment confirmation.Thank you for your anti­ci­pa­ted co-operation.

Best Regards,

Alwi­na Van Dirk(Mrs)

For:Jack Mor­ris

Die For:Jack Mor­ris doet het hem natuurlijk.
Maar goed, het moet hier voor­uit gaan. Of wacht, mijn been speelt weer op:

Mrs Van Dirk -

i have check­ed with my accoun­tant to see if i can free the addi­ti­o­nal payments
it should be pos­si­ble by the end of this week

so the total cost from me to you is 7500 euros?

i will try and make some time free to tra­vel to the netherlands
i think it will be dif­fi­cult sin­ce my ampu­ta­ted leg is severe­ly infected
but my heart goes out to your clients so i will make an effort

i am not fami­liar with amsterdam
tell me whe­re we should meet, if i mana­ge to get there

sin­ce­re­ly -

Yuri Maan­zand -
Regi­o­nal Manager
W.U.S.S.Y Indu­stries, Brussels

Jack Mor­ris ver­liest – wel­licht door mijn geäm­pu­teer­de lede­maat – op fij­ne wij­ze zijn geduld:

I think you are making a fool of yourself.I will instruct the vault not to
relea­se the con­sign­ment to you becau­se you are not wort­hy to have such
con­sign­ment in your custody.I belie­ve you are port­raying a childish
atti­tu­de which you are.Do not wri­te me again

Jack

Ik laat me natuur­lijk niet zomaar uit­schel­den. Boven­dien wil ik die arme Ken­ne­dy nog altijd graag hel­pen, en ik hou een klein plei­dooi voor de vriend­schap met mijn afri­kaan­se soulmate:

excu­se me??

what are you tal­king about? what chil­dish atti­tu­de am i portraying??

as far as i know, this is a very urgent and deli­ca­te matter,
so i don’t think it’s the right time to start insul­ting each other

through my emails in the last weeks, i have build a sin­ce­re and honest rela­ti­ons­hip with mr mobutu
and i have no inten­ti­on to have it rui­ned by this sort of unfoun­ded bragging

plea­se tell me what is cau­sing your anger and i will do my best to set it straight

sin­ce­re­ly

yuri -

En hop, we’­re back on track:

Dear Mr.Yuri,
Plea­se stop using your phy­si­cal health to give excu­ses as this has nothing
to do with your trans­ac­ti­on with us.If you want to make claims of the
consignment,kindly come down to our offi­ce and make the claims and if you
want us to deli­ver to you,we can but the char­ges has to be met befo­re we
can under­ta­ke any delivery.Thank you for your anti­ci­pa­ted co-operation.

Best Regards,

Alwi­na Van Dirk(Mrs)

For:P.T.S

Wel nog even mijn medi­sche con­di­tie verduidelijken:

Mrs -

with all res­pect, my medi­cal con­di­ti­on has eve­ry­thing to do with it
i’ve explai­ned eve­ry­thing to mr mobutu
i have to rely on others for trans­porta­ti­on sin­ce my accident,
so it is very dif­fi­cult for me to come to your office

howe­ver, i will make an effort – as i said before

so plea­se, sim­ply tell me when and whe­re and i will try to be there
i’m taking the day off on thurs­day and fri­day, so that would be suitable…

sin­ce­re­ly

Yuri Maan­zand -
Regi­o­nal Manager
W.U.S.S.Y Indu­stries, Brussels

Het vol­gen­de bericht staat weer vol met won­der­lij­ke engel­se uit­druk­kin­gen die ik nog niet eer­der hoorde:

Dear Mr.Yuri,
We are sor­ry about this as we thought you were mere­ly saying it.Kindly
give us your flight sche­du­le so that our pro­to­col offi­cer can pick you up
from the air­port and bring you to the offi­ce for the relea­se and
inspec­ti­on of the consignment.You also have to come han­dy with the sum of
12,880 euros(twelve thou­sand eight hund­red and eigh­ty euros).Sorry once
more and we look for­ward to see­ing you soon in our office.

Best Regards,

Alwi­na Van Dirk(Mrs)

For:P.T.S

You also have to come han­dy? Is dat een oproep tot onanie?
Soit. Ik lieg weder­om dat ik zwart zie. De vlieg­ge­ge­vens heb ik ergens van een site geplukt. Ze klop­pen dus wel, zij het dat ik niet van plan ben ook maar één voet in een vlieg­tuig te zetten.

Mrs -

i mana­ged to book a flight on thurs­day 6th of january
i will arri­ve on Amster­dam Schip­hol at 15:20 PM, my flightnr is NW8230
i will bring all the neces­sa­ry docu­ments with me
and i’ll do my best to col­lect the sum of 12,880 euros

sin­ce­re­ly

Yuri Maan­zand -
Regi­o­nal Manager
W.U.S.S.Y Indu­stries, Brussels

Onder­tus­sen in Afrika:

Dear Yuri,
I have read your email and the company,s offi­ci­al too. plea­se tell me what hap­pe­ned, you sup­po­se to know the impor­tan­ce of hand­ling this case ammi­ca­bly which I have explai­ned to you befo­re. pls appo­lo­gi­se to the com­pa­ny offi­ci­al to have things resol­ved soon­sest as I do not have any­bo­dy else within the com­pa­ny to contact.
Thank you, hope to hear from you.
Kennedy

Ik stel Ken­ne­dy ‘Appo­lo­gi­se’ Mobu­tu vlug gerust:

ken­ne­dy -

i’m sor­ry for the excitement
i have sett­led eve­ry­thing with the com­pa­ny and all is ok

i’m fly­ing over to amster­dam this thurs­day to pick up the consignment

i’ll keep you informed

war­mest greetings

yuri -

ps do you like movies? my favo­ri­te movie of all time is tootsie!

De dol­lar­te­kens in Kenny’s ogen nemen onder­tus­sen wel­licht epi­sche pro­por­ties aan. Toch wil hij nog meer con­fi­den­ce:

Thanks for your email, I will be glad if you could real­ly do as you pro­mi­sed. But for more con­fi­den­ce in you I would like to speak with you on the pho­ne. so send me your con­tact mobi­le pho­ne num­ber in your next email.
Thank you.
Kennedy

Onge­veer tege­lij­ker­tijd krijg ik ook Alwina’s num­mer. Hmm. Wie weet zit er wel een afspraak­je in…

Dear Mr.Yuri,
We advi­se that you call this telep­ho­ne num­ber when you arri­ve so that we
can arran­ge for a mee­ting with you in our office.The num­ber to call is
+31–616 760 649 and you will be able to speak with Mr.Morris on how you
can be able to be brought to the office.We will be expec­ting to hear from
you.

Best Regards,

Alwi­na Van Dirk(Mrs)

For:P.T.S

Ik heb geen zin om te bel­len (ik haat tele­fo­ne­ren), dus besluit ik een tric­ky stunt uit te halen. Ik trom­mel Miran­da – ad inte­rim zus Maan­zand – op om het avon­tuur nog wat aan te dik­ken. Ze schrijft het volgende:

Hel­lo,

my name is Miran­da, sis­ter of Yuri Maanzand.
I am wri­ting you becau­se Yuri can­not reply to any emails.
Unfor­tun­at­ly, he had a stro­ke becau­se of com­pli­ca­ti­ons after a seve­re acci­dent a whi­le ago.
He has to remain in hos­pi­tal for seve­r­al days,
but has asked me to check his email.

He told me about how he was hel­ping you and how the­re was a lar­ge sum of money involved.
I don’t exact­ly know what has to be done, but may­be I can be of some assistance?

Just let me know…

Gree­tings,
Miranda

Zoals te ver­wach­ten valt, hoor ik lan­ge tijd niets meer van Ken­ne­dy of Alwi­na. Na een stil­te van een dik­ke week neem ik zelf weer con­tact op:

dear ken­ne­dy -

i am so sor­ry for my delay in writing
but life does not always go as you want it to go

i had a seve­re stro­ke about two weeks ago,
which made me inca­pa­ble of per­for­ming my day­ti­me tasks
i had to stay in the hos­pi­tal for ten days
i am slow­ly reco­ve­ring now and i am wor­king from my house

i am so ter­ribly sor­ry that i couldn’t hand­le eve­ry­thing with the com­pa­ny as planned
i hope you and your mum are all­right? are you still in the refugee-camp? i hope they’­re tre­a­ting you all­right and that you get a decent dai­ly meal over there

i’m beg­ging you, plea­se, if i still can help you,
let me know what i should do
if neces­sa­ry, i shall con­tact the com­pa­ny again and make all the arrangements

just let me know,
and i will make it my first priority

with sin­ce­rest apologies,

yuri -

Als ik een afri­kaans gang­ster was, ik had deze ellen­lan­ge cor­res­pon­den­tie met een vla­ming die niet weet wat ie wil allang opge­ge­ven. Maar blijk­baar is er in Kenny’s hart toch een spe­ci­aal plaats­je voor mij gere­ser­veerd. En dat ter­wijl zijn arme mama dieing is…

Dear Yuri,
Accept my sym­pa­thy over your ill­ness, I was real­ly praying over it, but thank God you are hea­led again. But what sur­pri­se me most was after the trust we vec­ted on you to hand­le this fund on my fami­ly behalf, some­bo­dy else wro­te me to repre­sent you. which I felt dis­ap­poin­ted about, becau­se it was a thing that has to be kept bet­ween you and my fami­ly alone.
Now I am not still con­vin­ced that you have real­ly made up your mind to help us out. If so this issue needs urg­en­cy to have it finis­hed. I can no lon­ger wait to see my mum dieing here whi­le we have this amount lying some­whe­re. pls make up your mind on what you intend to do and let me know.
Thank you
Kennedy

Ik slijm weder­om een eind in de goe­de richting:

ken­ne­dy -

i am sor­ry for all the inconveniences
the per­son that wro­te to you on my behalf was my sister,
whom i trust totally

howe­ver, if you feel uncom­for­ta­ble with it,
i will not invol­ve her again in any way with this matter

you must abso­lu­te­ly trust me that i wish to help you
i can­not bare the thought of your mum dieing over there

but you must under­stand also my position
after all, it is not easy to entrust some­o­ne in the netherlands
that i have never seen befo­re with my money…

but sin­ce you are very sin­ce­re to me
and becau­se the wor­ries i have for you and your family
i will not hesi­ta­te to help you

if nee­ded, i can tra­vel to the nether­lands next week
if you want, i can con­tact the com­pa­ny again

your wish is my command,
sincerely

yuri -

Natuur­lijk ben ik nog steeds geens­zins van plan om effec­tief op reis te gaan, laat dat dui­de­lijk wezen.
In de vol­gen­de brief van Ken­ne­dy zegt hij me trou­wens voor het eerst om in Neder­land zeker om een fac­tu­re­ke te vra­gen. Grmpf.

Dear Yuri,
I accept your apo­lo­gy. as you have pro­mi­sed to have things finis­hed on our behalf on time. pls I will be most gra­te­ful if this could be done. It will be good if you could tra­vel to make the claim phy­si­cally in nether­lands so that you can see that myself and my mum can not tell lies. but in case you can not make it, beli­ve in what I have told you and rest your hope in the trust you have on us and con­tact the com­pa­ny to make the pay­ment for the deli­ve­ry to be done in the ear­liest time.
pls do obtain receipt of the pay­ment for our record.
Thank you God bless you. regards from my mum.
Kennedy

En na de zoveel­ste radio­stil­te mijnentwege:

Dear Yuri,
I never heard from you again. pls let me know if you have con­tac­ted the com­pa­ny and the­re is a reso­lu­ti­on for the deli­ve­ry to be made. I pro­mi­se wha­te­ver you spend must be paid back in addi­ti­on to the com­pen­sa­ti­on my mum has agree to give you out of the fund, pls I am plea­ding, have sym­pa­thy on me and my mum.
Thanks
Kennedy

Ein­de­lijk neem ik dan maar weer eens con­tact op met de Neder­land­se afde­ling van Mobu­tu Cri­mi­nal Rip-off Ser­vi­ces. Ik beloof nog maar eens zeker naar Amster­dam af te zakken.

Mrs -

i am sor­ry it has been so long
com­pli­ca­ti­ons on my side

i will be visi­ting Amster­dam next week for business
(pro­ba­bly thursday)

i’ll call you when i arrive
hope­ful­ly we can arran­ge a mee­ting then

sin­ce­re­ly,

Yuri Maan­zand -
Regi­o­nal Manager
W.U.S.S.Y Indu­stries, Brussels

In eer­ste instan­tie hoor ik weer lan­ge tijd niets, en net als ik begin te den­ken dat ik heel de zaak ver­kloot heb, krijg ik het vol­gen­de wan­ho­pi­ge bericht uit Afri­ka. Mét een wel heel bij­zon­der attachment…

Dear Yuri,
This issue has taken so long that I do not real­ly feel you have the mind to help us. But if you are real­ly a child of God, do not mista­ke this issue with wha­te­ver some­bo­dy else told or wro­te you. have a clean mind and help me and my mum, we are not hap­py here, I have atta­ched in this email my mum’s pic­tu­re my late dad, and my inter­na­ti­o­nal paas­port. bel­kow is our pre­sent address. I hope with this you do not have any fur­ther excu­se to give?
SAINT ANDREW MISSIONARY HOME,
KM115 BADAGRY EXPRESS WAY,
SAINT THERESA AVE,
BORDER TOWN
BADAGRY WEST AFRICA

I wait to hear from you. pls our pic­tu­res must be kept safely.
Thank you.
Kennedy

Waga­gagaha­haaa. Of cour­se i am real­ly a child of God. Not.
De bij­ge­voeg­de foto’s van Kennedy’s ouders en zijn paas­port zijn te mooi voor woor­den. Als­of er een lach­band wordt bij­ge­le­verd, rol ik drie dagen en nach­ten over de grond van het lachen. Alhier:

My picture

My pic­tu­re

Daddy

Dad­dy

Kennedy Mobutu

Ken­ne­dy Mobutu

Het wordt nu echt tijd om de zaak af te han­de­len. Tus­sen de eer­ste email die ik ont­ving en de nu vol­gen­de lig­gen bij­na vier maan­den. Het doet me ple­zier dat ik een ben­de ama­teu­ris­ti­sche ban­die­ten zo lang in het ootje heb kun­nen nemen.

Ik stuur voor de twee­de keer mijn vlucht­ge­ge­vens door naar The Com­pa­ny:

Mrs -

as i men­ti­o­ned before,
i will be in Amster­dam tomor­row (thurs­day feb 3d)
con­cerning the mobutu-case

i’ll arri­ve at 12:45 at Amster­dam Schiphol
my flight num­ber is CO9788

it would be nice if you could send some­o­ne to come and pick me up
i shall wait at the air­port for some­o­ne with a sign with my name on it

i will have on me the sum of 20,000 euros
that should be enough to cover all the taxes
and to com­pen­sa­te you for my trans­port from and to the airport

loo­king for­ward doing busi­ness with you,
i will hope­ful­ly see you tomorrow

also i would like to apo­lo­gi­ze again
for all the delay

all things will be sett­led soon

thank you

Yuri Maan­zand -
Regi­o­nal Manager
W.U.S.S.Y Indu­stries, Brussels

Onder­tus­sen bedank ik Ken­ny voor zijn photoshop-talenten, en – ik ben onder­tus­sen een gedi­plo­meerd slijm­jurk – prijs even tus­sen­door de schoon­heid van zijn behangpapier…

dear ken­ne­dy -

thank you for your com­for­ting pictures
i will be tra­ve­ling to amster­dam tomor­row to sett­le everything
i am real­ly a child of god with a clean mind

your mum looks beautiful
i hope she’s doing fine

i also like the wall­pa­per in the back!
whe­re is this pic­tu­re taken? it’s a beau­ti­ful place!

i will let you know soon about the mee­ting with the company

gree­tings

yuri -

Van Alwi­na krijg ik gede­tail­leer­de instruc­ties die ik dien uit te voe­ren bij mijn komst naar Nederland:

Dear Mr.Yuri,
We have recei­ved seve­r­al of your emails in the past time and you promised
to arri­ve some­ti­me ago wit­hout mee­ting up and we got an email from your
sis­ter which we did not res­pond back.Please when you arrive
Amsterdam,check into an hotel and we shall detail our pro­to­col offi­cer to
pick you from the hotel to the offi­ce for the sig­ning of the final release
order docu­ment and also the pay­ment of the requi­red char­ges befo­re the
con­sign­ment can be relea­sed to you.Please note that we shall need you to
come along with you to our offi­ce the char­ges in cash as we do not accept
any other mode of pay­ment except cash.Kindly call this telep­ho­ne number
when you have final­ly boo­ked into the hotel +31–629282009 when you are
calling with your Bel­gi­um pho­ne but when dia­ling with a Holland
number,please dial 0629282009.Thank you for your anti­ci­pa­ted co-operation.

Best Regards,

Alwi­na Van Dirk(Mrs)

For:Jack Mor­ris

Het ver­schil tus­sen een Bel­gië tele­foon en een Hol­land num­mer begrijp ik niet zo goed, maar laat ik daar maar geen woor­den aan vuil maken. Mobutti-Frutti spoort me onder­tus­sen nog­maals aan tot spoed, en om hem zeker te con­tac­te­ren wan­neer ik terug­keer naar mijn base:

Dear Yuri,
God will bless you if you could real­ly do this for the sake of my mum, so that he will be hea­led at last. be rest assu­red that all I have told you is the truth. and thank God you will see it phy­si­cally. imme­di­a­te­ly you are back to your base with the fund, then you will let me know so that I can come over with my mum. then we can have enough fund to pay for her bills and air tickets.
Thank you very much God bless you. I hope to hear from you befo­re your depar­tu­re. tho­se pic­tu­res were taken when we were still lea­ving in our fami­ly home coun­try befo­re the poli­ti­cal war started.
Kennedy

Haha. Still lea­ving in our fami­ly home coun­try… Dat is het tegen­over­ge­stel­de van Not staying any­mo­re in our unfa­mi­li­air stran­ge coun­try. Of zoiets.

Het is tijd om de zaken af te han­de­len. Onder­tus­sen moet het die regen­dan­sen­de schle­mie­len toch stil­aan begin­nen te dagen dat er met mij niet te onder­han­de­len valt. Laat ik dus maar vlug die hotel­ka­mer boeken:

Mrs -

i boo­ked a room at the Lloyd Hotel
i will call you when i get there

Yuri Maan­zand -
Regi­o­nal Manager
W.U.S.S.Y Indu­stries, Brussels

Dit is de laat­ste mail – snif – die ik van Ken­ne­dy ontvang:

Dear Yuri,
I wai­ted to hear from you yes­ter­day to know if you have made the claim from the offi­ce in hol­land. plea­se let me know becau­se my mum was wor­ried becau­se we need to know how we could lea­ve here to meet you in your coun­try, and our lea­ving here depends on the fund, mea­ning you will send us some money for the air tic­ket and bta from the fund.
Thanks
Kennedy

Ik van mijn kant stuur een com­pleet idi­o­te mail naar lie­ve Alwi­na. Als ze nu nog niet door­heeft dat ik haar voor de gek hou, mag ze op haar kop gaan staan.

mrs -

i wan­ted to thank you for the co-operation
i’m glad eve­ry­thing went well in holland
your peo­p­le were very kind to me

i must say i was a litt­le wor­ried in advance,
but in the end eve­ry­thing tur­ned out fine

i have con­tac­ted the mobutu-family and will arran­ge a meeting
so i can hand the fund to them

thank you

Yuri Maan­zand -
Regi­o­nal Manager
W.U.S.S.Y Indu­stries, Brussels

En last but not least, breng ik ook meneer Mobu­tu op de hoog­te van mijn ware beweeg­re­de­nen. Het mag van­zel­ve spre­ken dat ik hier­na niets meer hoor van mijn trou­we pen­ne­vriend. En dat is wel­licht maar goed ook. Ik moet eer­lijk toe­ge­ven dat op den duur de lol er een beet­je van­af was. Alhoe­wel ik toch enigs­zins hoop dat ik – al was het maar voor even – een zie­li­ge slecht engels spre­ken­de gang­ster flink op de heu­pen heb gewerkt. May the lord our cre­a­tor bless him. Amen.

dear ken­ne­dy -

is your mum still worried?
well so should she, cau­se her son is not qui­te the smartest

last fri­day i had a mee­ting in hol­land with the company
they hand­ed me the fund as soon as i paid all the taxes

which was nice

i am now the richest man in town, for which i tru­ly thank you

the first thing i did in hol­land, was joi­ning an under­ground sata­nic church
the sata­nic priest advi­sed me to keep the money myself and to tell them mobutu-suckers to go knock on their chin

so here it is, dear kennedy:
i’m thank­ful for our fine cor­res­on­den­ce and for all your kind prayers
but in the end, i like to do what the dark lord himself would have done, and that is to be as ego­cen­tric as pos­si­ble and for­get about eve­ry­o­ne else
that’s why i am kee­ping your money myself and you and your fami­ly can – indeed – go knock on your chins
you can do it simul­ta­neous­ly if you like

i sure hope you are not too much pis­sed off now
after all, as your mum told me in one of her emails:

i tru­ly am part of the family

most sin­ce­re­ly,
yuri -

39 reacties

 1. bert schreef:

  Mega gewoon. Zalig. Zul­ke con­ver­sa­ties, niet te doen. Onge­lo­fe­lijk dat je het zo lang vol houdt.

 2. vince schreef:

  prach­tig!!
  yuri blijft me verbazen!

 3. jessie schreef:

  Holy crap :)

  Ik zou het na de eer­ste 4 mails al zwaar op m’n heu­pen heb­ben gekregen :)

 4. Stijn schreef:

  Wat kun jij men­sen bezig hou­den :p Mss eens over­we­gen zelf zo’n winst­ge­vend bedrijf­je uit de grond te stampen? ;)

 5. charlotte schreef:

  Prach­tig. Of zoals we het hier zou­den zeg­gen: keihard!

 6. brun0 schreef:

  LOL! Wan­neer ik nor­maal zo een mail krijg, stuur ik een scheld­mail terug. Van­af nu beant­woord ik ze gewoon. Pret gegarandeerd!
  Goe gedaan

 7. Kurt schreef:

  Yuri, en ande­ren die in zijn voet­spo­ren wil­len tre­den. Ver­geet niet dat via de whois data­ba­ses alle per­soons­ge­ge­vens van licen­tie­ne­mers op te vra­gen zijn. Als je ze in ’t ootje wil nemen, speel het vei­li­ger en gebruik iets moei­lij­ker te tra­ce­ren webmail…
  Neemt niet weg dat ook ik geno­ten heb…

 8. Zezunja schreef:

  Zijn de film­rech­ten al verkocht?

 9. Tijd schreef:

  Het lezen duur­de wat lang maar uit­ein­de­lijk bleek het z’n tijd zeker waard. Wat een avon­tu­ren man. Je zou eens met een knok­ploeg in Amster­dam moe­ten opda­gen, en even­tjes je €20.000 omrui­len voor enke­le mil­joe­nen. De ene maf­fia tegen de ande­re. Zezun­ja heeft ove­ri­gens gelijk, ik kijk er al naar uit.

 10. noname schreef:

  Heer­lijk. Super gewoonweg…

 11. Wim schreef:

  Dit is echt heer­lijk! Lang gele­den dat ik zo heb gela­chen. Waar­voor dank. :-)

 12. Tony schreef:

  Een abso­luut zalig sce­na­rio, mijn bes­te Yuri. Ik heb zonet mijn scherm onder de kof­fie gesproeid van het lachen. Moge God en zijn Fin­se metal band u eeu­wig behoe­den voor scams!

 13. dave schreef:

  PRACHTIG man!!
  schit­te­rend hoe je hen bleef over­tui­gen met die manier van reageren.
  ZALIG, alleen vraag ik me af waar­om je niet een of ande­re instan­tie hier­van op de hoog­te hebt gebracht :)

 14. Lizzie schreef:

  So fun­ny! Prach­tig. I wish I had a a pen pal like Kennedy. : )

 15. Liesbet schreef:

  Zalig om te lezen! Schit­te­ren­de stek­ken in je mails. Bij die van uw non­kel, de chauf­feur van Cove­liers moest ik het hardst lachen :p

 16. Kennedy schreef:

  I have final­ly truck­ed you down… I hope you are hap­py to here that my sweat and loving mother (the one from the pic­tu­re with the wall­pa­per) has fai­led her second heart­ope­ra­ti­on. Becau­se we spent all our money on paying our inter­net­con­nec­ti­on, the sheep doc­ter took out her kid­ney instead. I will come to maan­zand per­so­nal­ly and lick your ass!

  PS: Fan­tas­tisch gedaan, voor­al die tag met kenny’s klei­ne piet­je vond ik HILARISCH!

 17. MOBUTU' S NEPHEW schreef:

  I AM SO SORRY FOR YOUR LEG AND I WANT TO SAY SORRY FOR MY FAMILY BUT NOW WE REALLY NEED MONEY BECAUSE MY NEPHEW’S SON HAS RAN AWAY WITH THE SWISS AGENT’S DOG AND NOW THE DAUHTER OF GAGARIN IS BLACKMAILING US

  PLEASE HELP THE DARK LORD WILL BE VERY PLEASED IF YOU DO

 18. Yuri schreef:

  And ano­ther case of ACD…
  (Afri­can Caps­lock Disease)

 19. Anita schreef:

  Sha­ro­ne Sto­ne, Gag­a­rin, Cove­liers. Man man man, prach­tidee voor Hol­ly­wood. Hope­lijk speelt je been­stomp­je niet teveel op (ze geven regen van­avond). Spij­tig dat ik geen friend of the fami­ly ben; ik zou me rot amu­se­ren. Prach­tig gewoon!

 20. Harry Beuker schreef:

  ik heb ook een mail gestuurd naar onze vriend kennedy…

  En ik kreeg een mail terug van de secre­ta­res­se van Yukos oil com­pa­ny . Straf he. Als ik haar vraag hoe het gaat met onze vriend Mobu­tu en hoe het eigen­lijk komt dat ze elkaar ken­nen ont­wijkt ze steeds mijn vraag.

  Dit is mijn voor­stel: als we nu alle­maal een eens mail­tje stu­ren naar laris_aya@yahoo.com met de vraag hoe het met Ken­ne­dy en zijn moe­der is?

  PS GEBRUIK NOOIT UW EIGEN E MAIL ADRES OM DIT TE DOEN maak er een­tje aan bij gmail.

  PPS een citaatje van een boze scam­mer : “You are the ille­gi­ti­ma­te son of a three-legged goat and
  a disea­sed baboon! Your balls will turn green and fall off! ”

  Heert Gos­te is er niets tegen.

 21. Johan schreef:

  amai, dat die daar intrapten!
  ik heb echt plat gele­gen van t lachen! Leve Hugo Cove­liers met zijn immigratie-vriendelijk beleid!!

 22. Zezunja schreef:

  Cool! Ze cite­ren je op bui­ten­land­se blogs!

 23. Yuri schreef:

  En dan heb ik nog niet eens mijn smeer­geld overgeschreven…

 24. johan schreef:

  Gewel­dig gewoon !

 25. DonRon schreef:

  Fan­tas­tisch gewoon! Wat een drop­sta­ven zeg!

 26. kleine keizerin schreef:

  ik blijf din­gen ont­dek­ken op uw site. lekker!

 27. Pik Botha jr. schreef:

  I hope this amu­sing stuff will echo around the Nig­ge­ri­an bush-bush for many long times to come. Hila­rious, the Lord our Savi­our died laug­hing, his balls green with envy. May all your goats in life prosper, and U keep having goes­ting for Maan­zaad wit­hout sand in your shoes.

 28. cheater schreef:

  Ik heb dit ook een keer gedaan het de eikels van grouplotto555 of zoiets. rond 20 mails heen en weer todat we elkaar zou­den ont­moe­ten. Ink­lu­sief plaats dar­tum en vlucht. Gewel­dig hoe lang dit kon wor­den vol­ge­hou­den. Uit­ein­de­lijk heb ik zelfs mijn mobiel num­mer gege­ven, eb ver­rek ja, ze bel­den. Nooit opge­no­men natuur­lijk en daar­na num­mer geblokkeerd.
  In mijn laat­ste kon­takt heb ik fijn­tjes ver­teld dat ik zel­den zo gela­chen heb door hun tijd te ver­knal­len. Sinds­dien (2 maan­den gele­den) niets meer van gehoord,. Ik heb het ster­ke ver­moe­den dat het de Nige­ri­aan­se ben­de was die nu is opge­pakt. Burn in hell suc­kers, you made my day:-)

 29. P. schreef:

  Heer­lijk lees­voer! Je zou zelf zin krij­gen om der­ge­lij­ke pipo’s wat te gaan wijs­ma­ken. Aan­val is name­lijk de bes­te verdediging…

  P.

 30. kopsterk schreef:

  Pracht­ver­haal!! I’m on a con­gress for artis­tic free­dom for delin­quents! Briljant.

 31. Jantien schreef:

  Wat een geduld heb jij!
  Zijn er trou­wens ook men­sen die de poli­tie erbij halen? Was een mooie plek geweest, in het Lloyd hotel. Ik was eigen­lijk best benieuwd of er iemand was gekomen.

  En dat pas­poort! Man man! Alleen een blin­de ziet niet dat die gepho­to­shopt was!

  Maar­euh, chap­peau voor de scam-scam :)

 32. Bert schreef:

  …zelfs een coma­teu­ze strep­to­kok al van ver ruikt… ”

  Ok, het gaat bij deze over de ver­min­der­de zin­tui­ge­lij­ke capa­ci­tei­ten van de coma­teu­ze strep­to­kok, maar bes­te heer Maan­zand, onder­schat de strep­to­kok alsu­tu­blieft niet !

  Ik ben één van die saaie men­sen die het ervoor over heb­ben om 7 jaar – eigen­lijk min­stens 9 maar ssst- van hun leven te beste­den aan stu­dies genees­kun­de. Zo kreeg ik dit jaar les van pro­fes­sor Goos­sens ‑goog­le maar eens Her­man Goossens- over de viru­len­tie van de strep­to­kok. Niet te ver­war­ren met viri­li­teit trou­wens, virulentie.

  U als niet-gediplomeerde alles­om­vat­ter met licht-perverte nei­gin­gen (maak ik op uit uw prach­ti­ge gedich­ten over Lau­ra Lynn en Nata­lia) heeft onge­twij­feld al gehoord over bac­te­ri­ën­seks. Pro­fes­sor Goos­sens kan daar­over boei­end vertellen.

  Er zijn bac­te­ri­ën met uit­stul­pin­gen en er zijn bac­te­ri­ën met ont­van­gen­de ele­men­ten. De uit­stul­pen­de bac­te­ri­ën bren­gen DNA in de ont­van­gen­de bac­te­ri­ën en zo ont­staan er nieu­we DNA combinaties.

  Deze vorm van viri­li­teit neemt men vnl. waar bij de gram­ne­ga­tie­ven. De gram­po­si­tie­ven heb­ben ande­re metho­den voor DNA uitwisseling.

  Er was eens … een micro­bi­o­lo­gisch expe­ri­ment waar­in men levens­ge­vaar­lij­ke strep­to­coc­cen die al dood waren meng­de met de meest onschul­di­ge, edoch leven­de strep­to­coc­cen die er nog te vin­den waren.

  Een dag later waren de dode strep­to­coc­cen nog steeds dood. De leven­de onschul­di­ge strep­to­coc­cen waren onder­tus­sen levens­ge­vaar­lijk geworden!

  Ik weet niet wat er in dat expe­ri­ment juist gebeurd is, maar gege­ven het bestaan van bac­te­ri­ën­seks, ruikt het naar necro­fi­lie… Dit zou trou­wens ook de manier zijn waar­op de MRSA-bacterie zijn spe­ci­fie­ke genen verspreidt.

  Bij deze heb ik mij­zel­ve ontlurkt.
  Sinds eer­gis­te­ren heeft u er een fan bij !

 33. Hanneke schreef:

  Is dit niks voor Peter Reu­tel­neus de Vries?

 34. Jerry schreef:

  Gewel­dig man! Hier zou je je beroep van moe­ten maken. De NL staat zou je maan­de­lij­ke een som cen­ten moe­ten geven om al die gas­ten zo lang moge­lijk aan het lijn­tje te hou­den! Moet je kij­ken hoe snel ze iets anders gaan zoe­ken omdat het niet meer loont :o)) Spuug­ziek wor­den ze er van! Gewel­dig dit!!

 35. freezotic schreef:

  Is dat echt een Vlaams spreek­woord “een drol her­kent men aan zijn streken”?

  Heel grap­pig alle­maal! U bent een lite­rair genie!

 36. Wannes schreef:

  In mijn hoofd is elke vol­zin met een drol erin een echt spreek­woord. Maar over die mate­rie heb ik door­gaans niet veel zeggingskracht…

  Hoe dan ook dank voor het compliment!

 37. saus schreef:

  Het dage­lijks aan­tal onli­ne oplich­tin­gen is indruk­wek­kend. We moe­ten dus al deze cri­mi­ne­len tegen­hou­den zodat goed­ge­lo­vi­ge men­sen niet lan­ger in de val kun­nen lopen. De meest voor­ko­men­de bron van dit soort spam is Ivoor­kust. We weten het maar doen niets om te voor­ko­men dat ze scha­de berokkenen…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.