Klotekutstokje

Hehe­he. Let’s fuck things up:
Als iemand je een vraag zou stel­len waar­op het ant­woord vol­strekt niets met die vraag te maken mag heb­ben en waar­bij je de vraag­stel­ler toch een vol­daan gevoel moet geven in die zin dat hij/zij ach­ter­af niet komt zeu­ren dat dat er niks mee te maken heeft, en als je er dan ook van uit­gaat dat dit zo’n vraag is, wat zou je dan antwoorden?

Mmh. Hoogst­waar­schijn­lijk zou ik het in eer­ste instan­tie op een lopen zet­ten, onder­tus­sen de Apo­lo­gie van Socra­tes cite­rend. Plots­klaps zou me dan een immens gevoel van onvre­de met de heer­sen­de orde over­val­len, waar­op ik alras op mijn schre­den terug­keer en de vraag­stel­ler het ein­de van The Usu­al Sus­pects ver­klap. En Citi­zen Kane. En The Sixth Sen­se. De kans is groot dat ik dan kwa­de blik­ken of in het slecht­ste geval zelfs rake klap­pen toe­ge­wor­pen krijg. Daar­op zal ik repli­ce­ren dat dat er god­ver­dom­me niks mee te maken heeft, waar­op de vraag­stel­ler zich de vraag zal stel­len wiens tekst dat nu eigen­lijk was. Een acu­te iden­ti­teits­cri­sis is het gevolg. Rade­loos en wan­ho­pig zal de vraag­stel­ler – een aar­di­ge dame in dit geval – zich in mijn armen stor­ten, onder­wijl jam­me­rend over haar gro­te onvre­de met de heer­sen­de orde in dit tra­nen­dal. Ik zal haar troos­ten, ik zal haar com­for­ta­bel toe­spre­ken. Ze zal zich thuis voe­len, op haar gemak, en gekoes­terd. Ik zal dan zeg­gen: Wat vroeg je ook alweer en zij zal zeg­gen dat het niet belang­rijk is. Dan krijg ik een kus die vier dagen duurt. 

Waar had ik het eigen­lijk over?

Ik weet niet of mijn arm­slag ver genoeg reikt, maar ik doe een poging om dit klo­te­kut­stok­je in de rich­ting van Kri­s­tof van Chipsand­cookies te pleuren.
Upda­te: Kri­s­tof blijkt het een en ander afge­zwo­ren te heb­ben. Over naar een vol­gend slacht­of­fer dan maar: Jes­sie & Lies­bet.
Upda­te 2: Zelfs Jes­sie & Lies­bet geven het op. Waar moet dat met de wereld naar toe?

6 reacties

 1. Kristof schreef:

  Het spijt me, maar ik heb de stok­jes defi­ni­tief afgezworen.

 2. Yuri schreef:

  Maar het is hele­maal geen stokje!
  Het is een klotekutstokje…

 3. Liesbet schreef:

  Mil­jaar. Ik zit hier al een half­uur te kij­ken op die dwa­ze vraag en ik zou bij God niet weten wat ik moet doen. Wat een klo­te­kut­stok­je ZEG.

 4. Liesbet schreef:

  Bedànkt he!

 5. Yuri schreef:

  @ Lies­bet: graag gedaan hoor!
  Hoe dan ook veel suc­ces. Mis­schien brengt het Paas­week­end wel wat inspi­ra­tie. Of toch op z’n minst enke­le ver­lep­te eitjes in de och­tend­zon. Altijd lekker…

 6. jane schreef:

  ik heb een moei­lij­ke jeugd gehad…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.