Benny

Geach­te -

Het is me de laat­ste tijd opge­val­len dat de bank­au­to­ma­ten van KBC uit­ge­rust zijn met een vro­lij­ke en ver­strooi­en­de ani­ma­tie in de vorm van een leven­de bank­kaart – lachend gezicht­je, arm­pjes en been­tjes – die de gebrui­ker bege­leidt tij­dens mura­le trans­ac­ties. Graag had ik via deze weg dan ook de makers gefe­li­ci­teerd met deze aar­di­ge ingreep. Na Kabou­ter Plop en ande­re beken­de ont­dek­kin­gen kan Ben­ny de Bui­te­len­de Bank­kaart zeer zeker een schot in de roos genoemd wor­den. Stu­dio 100 heeft waar­lijk bij­zon­der fraai werk gele­verd. Boven­dien wordt er hier voor een onver­wach­te drem­pel­ver­la­ging van de KBC-diensten gezorgd. Het zijn niet lan­ger enkel meer­der­ja­ri­ge vol­was­se­nen die zich aan­ge­spro­ken voe­len door de dienst­ver­le­ning, oh nee! Zelfs de aller­klein­sten kun­nen zich nu ver­heu­gen op een op maat gemaak­te vorm­ge­ving en een kind­vrien­de­lij­ke digi­ta­le omge­ving. Kleu­ters en peu­ters voe­len zich van­af nu even­zeer wel­kom bij de KBC.

Bank­ver­rich­tin­gen voor ieder­een van 3 tot 7 jaar!

Van har­te dank van­we­ge een tevre­den gebruiker,

Yuri Maan­zand -

Hier­op kreeg ik een mail­tje van de KBC Cliëntenservice:

Bedankt voor het com­pli­ment, Yuri.
Bin­nen­kort, op het­zelf­de scherm: Karel­tje, de Kwet­te­ren­de Kredietkaart…
met geluid!
Vrien­de­lij­ke groeten,

Waar­op ik reageerde:

zet­ten jul­lie dan wel een trap­je voor de automaten?
mijn neef­je van vier kan niet bij de knopjes…

Na de KBC Cli­ën­ten­ser­vi­ce doet ook het KBC Tele­cen­ter een duit in het zakje:

Geach­te heer Maanzand,

Wij namen ken­nis van het e‑mailbericht dat u ons stuur­de op 22/03/05. Hier­uit blijkt dat u zich ergert aan de ver­nieu­win­gen aan het KBC-Matic systeem.

U vindt de frat­sen van het ani­ma­tie­fi­guur­tje “Max” tij­dens de ver­rich­tin­gen sto­rend. Deze leven­de bank­kaart met chip werd ech­ter niet zomaar gecre­ëerd. Tij­dens de ver­schil­len­de ver­rich­tin­gen die onze cli­ën­ten uit­voe­ren wor­den er diver­se controle-en vei­lig­heids­pro­ce­du­res uit­ge­voerd. Omwil­le van de steeds gro­te­re per­for­man­tie van deze auto­ma­ten, wor­den de con­tro­les en de bevei­li­gin­gen inge­wik­kel­der, en vra­gen zij ook meer tijd. Daar­om werd dit ani­ma­tie­fi­guur­tje gecre­ëerd om de wacht­tijd op te vul­len. Het figuur­tje zorgt dus niet zelf voor lan­ge­re wachttijden.

Een twee­de func­tie van “Max” is het bege­lei­den van clien­ten die min­der erva­ring heb­ben met het gebruik van KBC-Matic. Het ani­ma­tie­fi­guur­tje pro­beert hen gra­fisch dui­de­lijk te maken wan­neer en wel­ke actie de client moet nemen. Dat was bij de vori­ge omge­ving voor deze clien­ten niet altijd snel duidelijk.

Wij bie­den u onze ver­ont­schul­di­gin­gen aan indien dit uw erger­nis opwekt, en infor­me­ren de bevoeg­de dien­sten hiervan.

Wij hopen u met deze toe­lich­ting van dienst te zijn geweest en hopen op een ver­de­re samenwerking.

Met vrien­de­lij­ke groeten

KBC-Telecenter

Kijk, zulks schenkt mij uiter­aard wei­nig vol­doe­ning. Boven­dien voel ik aan mijn water dat er hier een lang­du­ri­ge en pen­ne­vrien­de­lij­ke cor­res­pon­den­tie in de lucht hangt. Wel­aan dan:

Bes­te KBC-Telecenter -

Ik vraag me af wie hier de grap­jurk is…

Waar het om gaat, is dat ik me als gebrui­ker dom en onno­zel voel wan­neer het blijk­baar nodig is om op dit soort kleu­ter­ni­veau met seri­eu­ze bank­za­ken gecon­fron­teerd te wor­den. Ik ben heus vol­was­sen genoeg om even te wach­ten als bepaal­de auto­ma­ten meer tijd nodig heb­ben, en ik heb hele­maal geen zin om op dat moment behan­deld te wor­den als een klein kind of een analfabeet.

Als er wer­ke­lijk gebrui­kers zijn, die dank­zij Bui­te­len­de Ben­ny beter kun­nen omgaan met een bank­au­to­maat, dan stel ik me ern­sti­ge vra­gen bij het gemid­deld ver­stan­de­lijk niveau van uw cliënteel…

Ik vind uw uit­leg erg mager en ontoe­rei­kend en over­weeg mijn KBC-rekening op te zeggen

Aan­ge­bran­de groeten -

Yuri maan­zand

20 reacties

 1. jessie schreef:

  Haha! Ik had ’t ook al gezien. Fijn zo.
  Van­af nu hoef ik me dan ook niet meer te gene­ren wan­neer ik met mijn rode paar­de­staart­jes en bloe­me­tjes­hand­tas ter plaat­se sta te hup­pe­len wan­neer ik geld afhaal.

 2. Sillycrazyme schreef:

  Hoe ver­zin­nen ze het?:-S

 3. Sarah schreef:

  Tsss Yuri Maanzand,

  Ik geloof dat ik maar eens een mail­tje moet stu­ren om die arme Har­ry van het KBC tele­cen­ter gerust te stel­len (wed­den dat zijn baas checkt watie schrijft? Veel cre­a­ti­vi­teit magie er vast niet inleg­gen). Bra­ve men­sen zomaar voor het lap­je hou­den, het is me wat!

 4. tint schreef:

  de max, ochar­me het kaartje…

  hij kan er zelf ook niet aan doen dat hij gebo­ren is in deze mate­ri­a­lis­ti­sche wereld… heel de dag zit hij opge­slo­ten in zo’n dom kast­je ter­wijl hij vro­lijk van de len­te zou kun­nen genie­ten… het is me wat!
  uit mede­lij­den heb ik wel wat syma­thie voor hem gecreërt…
  fijn dat jij hem uit zijn lij­den wil verlossen.

  nog enke­le ideeën:

  - een handtekeningactie
  – een betoging?
  – een brief naar de regering

  met een beet­je geloof, door­zet­tings­ver­mo­gen en ver­trou­wen in een bete­re toe­komst zou de max bin­nen­kort een vreug­dig pret­park met gra­tis inkom kun­nen openen!

  klap­ro­zig groet­je, tint

 5. tint schreef:

  * gecre­ërd

  (wat het ook uitmaakt)

  :o) hou je haaks en groe­ten aan de KBC-bank!

 6. Liesbet schreef:

  Ik wil wel al mee­doen aan de beto­ging. We kun­nen zo’n reu­ze­gro­te kerel laten rond­lo­pen in een hand­ge­maakt Max-kostuum, en die dan knock-out laten slaan door een ben­de kleu­ters met KBC-t-shirten aan. Ik zie het al zo voor mij. (Y)

 7. NoCTuRNaL schreef:

  Ik vind de reac­tie van het KBC-Telecenter heel toe­rei­kend, eigen­lijk… Ze halen vol­doen­de argu­men­ten aan waar­om het ze het figuur­tje er is, en ik denk dat ze ver­wach­ten dat hun cli­ën­teel vol­was­sen genoeg is om te kun­nen glim­la­chen met wat jij noemt ‘kleu­te­rig­heid’.

 8. Yuri schreef:

  @ tint/Liesbet: count me in. we noe­men het dan niet de wit­te woe­de, maar de bank­kaart boos­heid. of zoiets.
  @ NoC­TuR­NaL: vol­doen­de argu­men­ten? ik word hier in elk geval niet door over­tuigd. ik voel me nog altijd een rand­de­biel als ik voor zo’n toe­stel sta…

 9. urbainalpain schreef:

  Ge moogt in die “wacht­an­ni­ma­tie” ook niet tè pro­gres­sief gaan doen, vind ik. Zet daar een vrouw op die stript en de kans dat de heren met het pas afge­haal­de geld naar de hoe­ren gaan is groot.

 10. jessie schreef:

  haha­ha! Dit is way funny :)

  Ik kan me best voort­sel­len dat de gemid­del­de bejaar­de con­tent is met bui­te­len­de benny.

  Ik stel voor om net als die siga­ret in die rek­lame’s, het bui­te­len­de benny-kostuum te trak­te­ren op wel­ge­mik­te kara­te­sla­gen. Way to go :)

 11. Yuri schreef:

  Hoe heet die kerel die er een ere­zaak van maakt om beroemd­he­den een slag­room­taart in de facie te pleuren?
  Mis­schien moe­ten we hem vra­gen om een gigan­ti­sche taart te bak­ken om Ben­ny ook even te laten proeven.

 12. jessie schreef:

  Noel Godin? ofzoiets…

 13. joeri (die andere) schreef:

  Yuri, we lachen hier wat af hoor :)

 14. Matthias L. schreef:

  Als ik u was zou ik eer­der eens een psy­chi­a­ter gaan opzoe­ken. Of nee, er is hele­maal niets mis met u.
  U voelt zich blijk­baar niet alleen een kind als u ach­ter die bank­au­to­maat staat , want u moet al erg kin­der­ach­tig inge­steld zijn om men­sen die ook maar hun job doen zo te moe­ten las­tig­val­len met leu­ter­mail­tjes om dan op inter­net uw “erva­ring” te kun­nen dis­play­en. En er dan nog een site aan toe­wij­den om te laten zien hoe naïef en bela­che­lijk u over zoiets kan doen, maakt hele­maal dui­de­lijk dat u (hoe oud u ook bent) nog niet half vol­was­sen bent.
  Mooi sar­cas­me btw, maar dat was dan ook het eni­ge dat iets waard was in al de mail­tjes KBC stuur­de. Ze zul­len ook gedacht heb­ben snel weer een of ande­re idi­oot die wrs niets te doen heeft afpoei­e­ren en weer aan het werk.

  Als u niet tegen ver­fraai­ing kan van wat dan ook, klaag dan ineens Micro­soft aan met zijn paper­clip. Mis­schien nog iets voor u; u kan nog kie­zen welk beest­je je neemt ook. Mail Gates eens! Het gaat erg veel uit­ha­len! Of neen wacht, toch niet, bui­ten weer een web­pa­ge met een hoop nut­te­lo­ze zever die men­sen stoort tij­dens mijn zoek­tocht naar info Micor­soft op Google.

  Maar blijk­baar stoort u zich enkel aan bewe­gen­de man­ne­tjes tij­dens het vijf minu­ten opha­len van uw geld. Spij­tig dat u ze nog geen eten kan geven, anders kon u KBC nog een mail­tje stu­ren dat het schooi­ers waren.
  En ps sar­cas­me wordt meest­al gebruikt over rea­lis­ti­sche situ­a­ties. Een kind van 4 heeft geen bank­kaart. Zegt u dit iets?
  Zul­ke ani­ma­ties maakt KBC enkel voor kin­der­ach­ti­ge vol­was­se­nen zoals u. Blijk­baar doet men u dan toch niet zoveel ple­zier als ze dachten.

  En aub, zwijg me over drem­pel­ver­la­gin­gen, die is de eer­ste drem­pel het trap­je naar boven.

  Ik zou toch maar iets doen aan dat zwart­kij­ken van u. Leu­ke levens­hou­ding om over­al kri­tiek op te geven. Als u hier dan toch van geniet, ga dan vol­gen­de keer voor de spie­gel staan en begin een keer over uzelf te pra­ten tegen U EIGEN. Dan valt u er ten­min­ste geen ande­re men­sen mee las­tig die dege­lijk gebruik wil­len maken van Google.

  Dit is abso­luut het meest bela­che­lij­ke onder­werp dat ooit is aan­ge­sne­den om kri­tiek op te geven. Echt zielig.

  Ps: Gelie­ve hier niet op te rea­ge­ren. De men­sen zou­den toch weer een onge­zou­ten stom­me reac­tie moe­ten lezen die, boor­de­vol van sar­cas­me, over­drui­pend van cynis­me, ner­gens op zou slaan.

  Pps: Als dit uw eni­ge bezig­heid is, doe dan aub uw site dicht.

 15. Matthias L. schreef:

  Ver­der zou ik me ook seri­eus vra­gen stel­len bij uw intel­li­gen­tie­ver­mo­gen. Ik heb nog nooit iemand trots zien zijn over iets wat hem zo’n afgang bezorgd.

  En zeg u reke­ning aub op, doe de men­sen een plezier.
  Al één last­pak minder.

 16. Matthias L. schreef:

  Ja schrijf aub een brief naar de rege­ring in de hoop dat ze dan iemand stu­ren om u in the­ra­pie te houden.

 17. Yuri schreef:

  Waar­de Mat­thi­as L.
  Bedankt voor uw feed­back en opbou­wen­de woorden.
  Ik zal trach­ten er in de toe­komst zoveel moge­lijk reke­ning mede te houden.

 18. Matthias L. schreef:

  Waar­de Yuri
  Niet meer opbou­wend dan ik kon zijn.
  Het niveau van uw onder­werp beschrijft net zozeer het opbouw­ge­hal­te van mijn speech als de mate waar­in u niet sar­cas­tisch was in u reac­tie op de mijne.

 19. Yuri schreef:

  Danku­wel.
  En dan heb ik me nog ingehouden.
  Ik was eerst van plan iets over uw cre­a­tie­ve taal­ge­bruik te zeggen.

 20. marjan schreef:

  We lachen hier wat af !!!
  gewel­dig nagel op de kop !
  je speels­heid in het uiten van kri­tiek is p/krachtig! en neem ik een voor­beeld aan.
  Mathi­as Als je mis­schien es veeel tijd hebt beveel ik je de film the money­mas­ters warm aan op Goog­le video die bui­te­len­de kabou­ters zijn een voor­bo­de.…… na 1 uur al is het kris­tal klaar

  .. This film is pro­ba­bly the best his­to­ry movie you will ever see in your life. In total it is about 5 hours of foot­a­ge but worth eve­ry second. …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.