Yuri Regelnicht

Die gek­ke hol­lan­ders toch. Op About(:)blank wordt er wat heen en weer geluld over – al dan niet onge­schre­ven – web­lo­gre­gels. Laat ik mezelf aan de hand van dit gepa­la­ver aan een – al dan niet onge­le­gen – zelf­on­der­zoek onder­wer­pen. Ik heb het hier in deze blau­we zone name­lijk voort­du­rend over mezelf zon­der het over mezelf te heb­ben. (Zoek de samen­vat­ting van het ver­za­meld werk van Freud in deze laat­ste zin)

Altijd het woord ‘kof­fie’ in een reac­tie meenemen!

Alhoe­wel ik dat een nobel stre­ven vind, kan het niet goed zijn voor het meta­bo­lis­me van de door­snee weblog­ger. Is motor­olie voor de ziel ook okee?

regels?!? het is mijn log! mijn regels! tieft op!

Alhoe­wel het werk­woord optie­fen mij vol­ko­men vreemd is, vind ik dit goed klin­ken. Er sche­mert een beet­je anar­chie en rebel­lie in door, en dat is een kar waar ik altijd voor dan wel ach­ter te span­nen ben. Boven­dien is dit mijn log. Optie­fen dus, maar neem het niet te let­ter­lijk. Whatever.

Ver­bas­ter de namen van je vrien­den of kort ze af. ‘Ik was met P aan de wan­del’ of ‘M en I zijn echt toppers’

Ik her­in­ner me vaag wel eens namen van vrien­den afge­kort te heb­ben. Ver­bas­te­ren bete­kent let­ter­lijk ver­vormd wor­den, ver­vor­men, rad­bra­ken, ver­has­pe­len. Dat zijn din­gen die ik een vriend hoog­stens in een dron­ken bui zou aan­doen. Maar als het enkel hun namen betreft, wel­aan dan: Darth Moe­der, Konark, Odol de Podol, Kakapi­pi­stront en Repel­steel­tje zijn echt top­pers! (Ver­bas­terd door de redac­tie) (Redac­tie? Er is hele­maal geen redac­tie! Het is mijn log! Mijn regels! Tieft op!)

Als je niet naar mee­tings gaat tel je sowie­so niet mee

Excu­seer? Ik ben nog nooit naar een weblogmee­ting geweest en dat durf ik ook niet. Ik ben een ech­te broek­schij­terd en toch heb ik een weblog. Ik ben wel­licht hele­maal fout bezig. (Zou een ech­te weblogmee­ting trou­wens niet vir­tu­eel moe­ten zijn? Of drijf ik nu het con­cept te ver door?)

(a) Jij alleen leest je blog, (b) bezoe­kers­aan­tal­len doen er niet toe & © weg met de (zicht­ba­re) tellers

(a) Ik mag hopen van niet (al ben ik zelf mijn groot­ste fan), (b) bezoe­kers­aan­tal­len zijn even rele­vant voor een weblog als kijk­cij­fers voor een tele­vi­sie­pro­gram­ma (niet dus als we eer­lijk zijn), © en weg (dus) met zowat àlle tel­lers. Leve de onwe­tend­heid en een anaal inge­brach­te gras­kant­maai­er voor elk over­roe­pen statistiekje.
Noot: wat ik wél uit die sta­tis­tiek­jes te weten kom, is dat [insert wil­le­keu­rig fami­lie­lid] Pfaff de meest voor­ko­men­de google-zoekterm is waar­me­de nobe­le onbe­ken­den en first-time visi­tors op Maan­zand terecht­ko­men. Zo leer je ook nog eens wat over de voor­keu­ren van de door­snee inter­net­ter. Boehoehoe..

blogs­pot­jes en web-logs tel­len he-le-maal niet mee!

Deze regel snap ik niet he-le-maal maar dat zal wel aan mij lig­gen. Afgaan­de op dat regel­tje over tel­lers is het al dan niet mee­tel­len trou­wens totaal irre­le­vant. Wat ook irre­le­vant is, is dat ik Chris­top­her Ree­ve het aller­bes­te wens in The Gre­at Super­he­ro Bac­ky­ard In The Sky

Mini­maal één super­markt­be­le­ve­nis per maand!

Aan dat quo­ta kom ik nooit, maar ik heb het toch min­stens één keer over de super­markt gehad, en die post wordt regel­ma­tig her­le­zen door mijn groot­ste fan.

De com­ple­te dis­struc­tuur van het feno­meen weblog maakt het juist zo leuk. Ik denk dat, dat ook de kracht is van het webloggen.

Que? Dis­struc­tuur? Wat wordt hier­me­de bedoeld? Bestaat er een soort ref­ter waar alle weblog­gers tesa­men rond een gro­te tafel op de vol­gen­de gang – scampi’s in look­saus – zit­ten te wach­ten? Of moet ik dis­struc­tuur lezen als het ont­bre­ken van struc­tuur? In dat geval heeft een scha­ke­ling tus­sen een ted­dy­beer is ook maar een ’s och­tends drink ik zel­den wat staat er in de kroe­poek hoe schrijft ge dat????? WAAROM AL DIE VRAAGTEKENS// één twee drie ieder­een kan de boom in de straat in de boom in de straat zag ik de hoge bomen staan maar het kan ook anders­om zijn.
Noot: als ik bij Van Dale dis­struc­tuur intik, blij­ken er plots ‘onder­houds­werk­zaam­he­den plaats te vin­den’. Een wil­le­keu­rig woord als tafel levert een uit­ge­brei­de lijst van defi­ni­ties op, maar bij dis­struc­tuur wordt mij vrien­de­lijk ver­zocht ‘het later nog eens te proberen’…

Weblog­gen draait om vrij­heid. Vrij­heid van den­ken, vrij­heid van uiten, en vrij­heid in al het ande­re wat je maar kunt beden­ken. En het draait om onaf­han­ke­lijk­heid. Het is jouw blog, dus jij maakt de regels. Nie­mand zegt je dat je moet blog­gen, nooit. Je doet wat je zelf wilt.

Pfff�ik maak toch zeker zelf wel uit wan­neer ik iets schrijf? Soms heb ik hele­maal geen zin om iets te schrij­ven. Soms heb ik niks om over te schrij­ven. Soms heb ik gewoon geen inspi­ra­tie. So f*cking what?

Pre­cies. Je MOET doen wat je zelf wilt, zo hoort dat, da’s nou een­maal de regel.

Het Bel­gi­sche leger staat als één man ach­ter deze moe­di­ge uitspraken.

Zorg dat je word geddossed!

Mits het juis­te vrou­we­lijk gezel­schap en een glas [insert drank naar keu­ze], ben ik immer bereid om eens flink ged­dos­sed te wor­den. U mag zich aan­mel­den, maar liefst vóór mid­der­nacht. Daar­na muteer ik in Rund­bark Terog­noom, The Des­pe­ra­te Weblog­ger From Hell.

Wees hypo­criet, en links.

Hypo­criet en rechts gaat vol­gens mij gemak­ke­lij­ker, maar ik zal mijn best doen. Of wacht. Nee hoor. Fuck lek­ker off. Ik zal hele­maal niet mijn best doen. Het is mijn log! Mijn regels! Tieft op!

Ver­eis­te bezit: digi­ta­le camera

Vol­daan. Ik heb ook een uni­ver­se­le groen­ten­snij­der, een iPod en een schroe­ven­draai­er met ver­wis­sel­ba­re kop. Dat levert vast extra pun­ten op.

En een weblog zon­der spelfau­ten is geen weblog..

Hier kan ik una­niem en vol­mon­dig niet mee akkoord gaan. Ik ben een purist als het op taal­fou­ten aan­komt. Een­ie­der die op Maan­zand een spel­fout ont­dekt – dich­ter­lij­ke vrij­he­den niet mee­ge­re­kend – kom ik una­niem en vol­mon­dig een tong draay­en. Shit.

(a) Log mini­maal 1 maal daags anders lopen je bezoe­kers­aan­tal­len omlaag. (b) Zorg voor een rss feed. © Rea­geer ook vro­lijk mee met je rea­geer­ders en (d) link het liefst zoveel moge­lijk log­gers die jou lin­ken (niet dat je ze leest natuur­lijk) (e) Doe ook voor­al mee aan alle quasi-sekte-achtige ini­ti­a­tie­ven zoals de groep van lie­ve log­gers oid.

(a) Mijn bezoe­kers­aan­tal­len gaan hele­maal niet omlaag, maar zul­len me dan ver­der ook aan de reet roes­ten. (b) RSS is er: waf waf. © Mee rea­ge­ren, pri­ma. Of het altijd vro­lijk moet, dat weet ik niet zo. (d) Ik link alleen de bes­te – you know who you are. (e) Ik ben mijn eigen sek­te, danku.

Enzo­voort, enzo­ver­der. Als u het niet met me eens bent, dan ben ik daar heel erg blij om.
En tus­sen haken – het is alle­maal maar om te lachen. Maan­zand is hele­maal geen weblog, maar een pia­no­kwe­ker­schort. Zo hoort u het ook eens van een ander. Of niet. Ik moet hier stop­pen want mijn blad is vol.

Yuri Maan­zand, doc­tor in de doc­tor in de doc­tor in euh pff.

7 Responses

 1. Kelly schreef:

  Haha leuk om al die regel­tjes te lezen en ieder­een denkt er anders over! :)

 2. Dominiek schreef:

  Denk toch dat hypo­cri­sie en links­heid beter samen­gaan hoor. “Wij zijn pro­gres­sief en de ande­ren zijn slecht” ? My ass !

 3. kurai schreef:

  leuk om die dia­gno­ses te lezen alle­maal ^_^

  hypo­criet zijn gaat van links naar rechts..

 4. Yuri schreef:

  @ Kel­ly: Je hebt gelijk. Zelfs mijn ik van van­daag denkt er alweer anders over dan mijn ik van gis­te­ren. Shite…
  @ Domi­niek & Kurai: Ik ben nooit goed geweest in het uit elkaar hou­den van links en rechts. Veel paal­tjes omge­re­den in mijn leven. Soit. My ass too!

 5. Litso schreef:

  Erg leuk stuk­je :) Ik kom hier vaker lezen :)

 6. Carmen schreef:

  Hey,

  Ik ben hier niet terecht geko­men via de Pfaffs (jam­mer e), maar via het gegoog­le naar de Spre­ken­de Ezels.
  Hoe­wel ik op lite­rair niveau niet direct uit­mun­tend func­ti­o­neer en mijn kri­tiek dus abso­luut niet gefun­deerd is heb je me maar toch mooi een uur van het stu­de­ren afge­hou­den met je blog. :-) Fijn om te lezen. :-)
  groetjes

 7. Yuri schreef:

  Dank­je­wel! Men­sen van het stu­de­ren afhou­den is één mij­ner groot­ste ambities.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.