Wie dit leest is zot

Er is een vierus op Inter­net via e‑mails. Nooit open doen als u niet weet of ziet van wie het komt .….… Lees ver­der !!!!!!!!!!!! Iemand anders op het Inter­net neemt jouw naam en pass­word over en vraagt om een biertje.
Het is nog maar pas in cir­cu­la­tie, van­af dins­dag. Het is een nieuw en heel gemeen vierus waar­van wei­nig men­sen op de hoog­te zijn. Deze gege­vens wer­den dins­dag­mor­gen door Inter­brew vrij­ge­ge­ven. Nog­maals, stuur dit bericht aan ieder­een in jouw adres­boek door zodat dit gestopt kan wor­den!!! Gie Ver­gof­statd zegt dat het een heel gevaar­lijk vierus is waar­te­gen momen­teel geen reme­die is, behal­ve veel en hart drin­ken ding dong poe­de­lie­woep­sie. Of pil­le pak­keu­h­hh!! Van die roze
Aan­ge­kon­digd door CNN : Het erg­ste vierus ooit bekend. Een nieuw vierus werd pas ont­dekt en vol­gens Mie­cro­fost nor­men is dit vierus het meest ver­nie­lent ooit!!!!!!!!! De uit­roep­te­kens zijn bij­na op!! Dit vierus werd gis­te­ren namid­dag ont­dekt in de grot van Alta­mi­ra en er werd nog geen bescher­ming ontwikkelt.
Moet ont­wik­kelt niet met een d? Het vierus ver­nie­tigt gewoon Sec­tor Zero van de har­de schijf, waar alle vita­le infor­ma­tie van de com­pu­ter gestoc­keerd is. Daar­na krijg je jeuk aan Sec­tor Zero van je vita­le delen. Het vierus werkt als volgt :
Alham­bra mak­mal­lak wak frog­gie­dust maf­lod­der kadod­der hop­sa fal­de­ra c‑schijf. Het ver­zendt zich auto­ma­tisch naar alle adres­sen van uw address book onder de naam “A Vir­tu­al Card for You”. And you and you. Zodra de zoge­zeg­de vir­tu­e­le kaart geo­pend wordt, blok­keert de com­pu­ter en moet de gebrui­ker een nieuw job zoe­ken en twee­de­hands­kle­ding kopen. Op het ogen­blik dat de toet­sen “ctrl+alt+del+backspace+spacebar +F2+F6+F8+tab+alt+#” inge­drukt wor­den of er plot­se­ling zes vin­gers aan je lin­ker­hand bij­groei­en, ver­nie­tigt het vierus Sec­tor Zero, wat een defi­ni­tie­ve ver­nie­ti­ging van de har­de schijf bete­kent, waar­na de rege­ring zal val­len. Met een lui­de bons. Vol­gens CNN heeft het vierus gis­te­ren in een paar uur tijd paniek gezaaid in New York door brui­ne zeep op de zebra­pa­den te sme­ren. Open dus geen e‑mail met als onder­werp “A Vir­tu­al Card for Your litt­le Goldfish-looking Microwave-comhommamaah-aaargh”, maar dele­te deze.
Boven­dien heeft Intel het bestaan van een ande­re zeer ver­nie­lend vierus aan­ge­kon­digd. Indien u een e‑mail ont­vangt met als onder­werp ” An Inter­net Flo­wer for Your Power Mamah”, moet u deze onmid­del­lijk dele­ten en naar de dichts­bij­zijn­de krui­de­nier hol­len, zon­der te ope­nen. Het vierus ver­nielt alle dyna­mic link libra­ries” files(.DLL). Uw pc zal onmo­ge­lijk kun­nen her­op­star­ten en u wordtt stin­kend rijk! Stuur dit bericht naar al uw ken­nis­sen en was uw han­den na het plas­sen. Of down­load de vierus-patch op 193.75.137.220

5 reacties

 1. Joli(e) schreef:

  wow.… dat ‘ding dong poe­de­lie­woep­sie’ vind ik briljant!
  Dat wordt de nieu­we naam van mijn laptopje… :-)

 2. robert schreef:

  een nie­we foto van pleun

 3. robert schreef:

  hoi schat ik heb iets te zege

 4. Yuri schreef:

  @ robert:
  je com­ments getui­gen van een genu­an­ceerd gevoel voor diep­gang en een eclec­tisch wereld­beeld. mag ik je telefoonnummer?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.