Webloggen stinkt (001)

Gis­te­ren is het appar­te­ment boven het mij­ne in vlam­men opge­gaan. De bewo­ners (een neo-boeddhistische com­mu­ne met vijf leden) hiel­den een bar­be­cue op hun dak­ter­ras, maar ver­ga­ten na afloop het vuur te doven. Tij­dens hun slaap heeft een wind­stoot er voor gezorgd dat ach­ter­een­vol­gens het tafel­la­ken, de para­sol, enke­le vuil­nis­zak­ken, de deur­mat, drie keu­ken­kas­ten en ten­slot­te het com­ple­te appar­te­ment in vlam­men opgin­gen. Drie van de vijf com­mu­nis­ten zijn daar­bij omge­ko­men, twee ande­re lie­pen zwa­re ver­won­din­gen op omdat ze zich in blin­de paniek uit het raam heb­ben gewor­pen. Daar­bij wer­den ver­schil­len­de wagens beschadigd.

Het is nu veel rus­ti­ger in de straat en ook in huis, aan­ge­zien het boed­dhis­ti­sche dak­ter­ras boven mijn slaap­ka­mer gele­gen was. Na de bar­be­cue waar­van spra­ke valt er nog bit­ter wei­nig te roos­te­ren, en dat is maar beter zo. De poli­tie is me een paar vra­gen komen stel­len met betrek­king tot het dage­lijks leven van mijn boven­bu­ren, in de hoop aldus een gede­tail­leerd rap­port samen te stel­len over hun doen en laten. Ik heb ver­teld dat het onge­was­sen werk­schu­we azi­a­ten zijn die niks anders doen dan de meest waan­zin­ni­ge gerech­ten berei­den en zodoen­de de hele buurt het aro­ma van een indi­sche slop­pen­wijk bezorgen. 

Als­of de afge­lo­pen week nog niet avon­tuur­lijk genoeg was, is in mijn kel­der ook nog eens de boi­ler ont­ploft. Daar­bij is de erbo­ven gele­gen werk­ka­mer zwaar bescha­digd. Een expert heeft vast­ge­steld dat de ont­plof­fing ver­oor­zaakt werd door een slecht geplaatste lei­ding, die daar op ille­ga­le wij­ze gelegd werd door het per­so­neel van de aan­pa­len­de nacht­win­kel om zo gra­tis warm water te beko­men. Drie werk­ne­mers zijn – na een posi­tie­ve iden­ti­fi­ca­tie mij­nent­we­ge – voor het stad­huis gefusilleerd.

Last but not least kreeg ik ook nog eens bezoek van de huis­ei­ge­na­res, die mij voor alle kos­ten wil­de laten opdraai­en, maar ik heb haar eens goed gezegd wat ik van haar vond (daar werd ze erg bleek­jes van) en daar­na heb ik haar in stuk­ken gehakt en begra­ven in de tuin.

Opge­ruimd staat netjes.

6 reacties

 1. Ward schreef:

  Boed­dhis­tisch is met twee d’s

  - zo, nu ben ik zen

 2. Yuri schreef:

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAARGH – mijn erg­ste nacht­mer­rie (betrapt wor­den op taal­fou­ten) wordt (met dt) wer­ke­lijk­heid. dam­ned ward – het is aan­ge­pasd – shit!

 3. kurai schreef:

  heb toch lie­ver taal­fout­jes in mijn log dan wak­ker wor­den onder een infer­no en met koud water zit­ten bij het opstaan ;p

 4. jane schreef:

  lie­ve yuri,

  mijn tar­zan had het vuur­tje gezien, maar ik zei dat hij zijn oer­mens­in­stinc­ten maar eens moest opber­gen en dat er vast en zeker niks aan de hand zou zijn. sor­ry dat we je niet gewaar­schuwd heb­ben. en wat betreft die huis­ba­zin: ge zoudt ze onder bedrei­ging met vuur­wa­pen moe­ten dwin­gen om vier voor­stel­lin­gen van ’lord of the dan­ce’ ach­ter elkaar mee te dan­sen. kij­ken of er dan nog iets van haar overblijft.

  je jane

 5. OS schreef:

  Dat is de natuur die zich auto­ma­tisch van het vuil­nis ont­doet. No worries…

 6. Yuri schreef:

  @Jane: Dat is een behoor­lijk mid­del­eeuw­se prak­tijk die je daar voor­stelt. Staat ’Lord of the dan­ce’ niet op de zwar­te lijst van door amne­sty inter­na­ti­o­nal ver­bo­den prak­tij­ken? Ach wat – wel­licht ver­dient ze niet beter…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *