Tom Waits, 13–11-04

Voor ieder­een die geen tic­ket kon bemach­ti­gen voor het optre­den van Tom Waits in de Bour­la op 13 novem­ber eerst­ko­men­de (of er niet eens een­tje wil­de omdat ze zo pok­da­lig duur zijn), hier volgt – vers van­uit de toe­komst – de aller­eer­ste recen­sie van het optreden:

Een onge­dul­dig en rumoe­rig publiek zat ander­half uur te wach­ten voor er enig teken van leven te bespeu­ren viel op het podi­um. Toen ein­de­lijk de zaal­lich­ten uit­gin­gen, bleek er een onaan­ge­kon­digd voor­pro­gram­ma op te dagen in de gedaan­te van Kasper Ste­ver­lin­ck. Dit schaap in schaaps­kle­ren gaf gedu­ren­de drie kwar­tier het bes­te van zich­zelf. Wat dat pre­cies is, begreep nie­mand, maar de fans van Tom Waits kon­den er niet om lachen en begon­nen de bekle­ding van hun stoe­len te scheu­ren en met aller­han­de pro­jec­tie­len te wer­pen. Een van die pro­jec­tie­len trof doel. Kasper werd levens­ge­vaar­lijk ver­wond aan de stem­ban­den en lever­de op deze wij­ze een indi­rec­te zij het unie­ke bij­dra­ge aan de Vlaam­se pop­mu­ziek. Toen enke­le minu­ten later de eer­ste noten van «A litt­le rain never hurt no one» door de luid­spre­kers sij­pel­den, wer­den de toe­schou­wers rus­tig en werd er voor het eerst geap­plau­dis­seerd. Dat applaus sloeg ech­ter gauw om in hoon­ge­lach en boe­ge­roep toen dui­de­lijk werd dat het tech­nisch per­so­neel een plaat had opge­zet. Tom liet weer een half uur op zich wach­ten. Het publiek was woest en uit­zin­nig. Ten lan­ge les­te kwam Marc Ribot, gita­rist en muzi­kaal genie, zich voor het hele gebeu­ren ver­ont­schul­di­gen. Wat bleek? Tom had in de kleed­ka­mer – zon­der goed over de gevol­gen na te den­ken – van een rond­slin­ge­rend doos­je Lot­ti Voi­ce Pearls zit­ten snoe­pen. Zijn karak­te­ris­tie­ke schuur­pa­pie­ren stem­ge­luid was hier­door tij­de­lijk omfloerst om zeep gehol­pen. Marc vroeg of de toe­schou­wers zich qua ver­zoe­ning tevre­den kon­den stel­len met een twee­de optre­den van Kasper Ste­ver­lin­ck, daar deze na de onfor­tuin­lij­ke beko­geling eer­der die avond met een zwaar ver­roest stem­ge­luid was opge­za­deld en bereid was enke­le num­mers uit het reper­toi­re van de groot­mees­ter ten ber­de te bren­gen. Dat was ech­ter bui­ten de goe­de smaak van het vlaam­se publiek gere­kend, en het duur­de dan ook niet lang, of de flu­we­len rode gor­dij­nen van het Bourla-podium ston­den in lich­ter­laaie, en enke­le vip-balkonnetjes vie­len met een don­de­rend gekraak in de die­pe­rik. De zwaar teleur­ge­stel­de toe­schou­wers waren bui­ten zin­nen van woe­de en lie­ten geen spaan­der heel van de schouw­burg. Een twin­tig­tal minu­ten later kon de onder­tus­sen opge­trom­mel­de rijks­wacht de menig­te met traan­gas tot beda­ren bren­gen. Enke­le her­rie­schop­pers wer­den opge­pakt voor onder­vra­ging. Het mana­ge­ment van Tom Waits heeft beloofd alle gedu­peer­den terug te beta­len. Een zwar­te blad­zij­de in de geschie­de­nis van de Vlaam­se muziek.

7 reacties

 1. Dominiek schreef:

  Ik ben enorm blij dat ik, voor R.E.M., voor slechts 44 Euro een staan­plaats­je voor­aan het Sport­pa­leis kon veroveren !!!

 2. Yuri schreef:

  Een Yuri, en dan nog één van Tom Waits houdt ook. Leuk. Na Bel­gië doet Waits ook Neder­land aan en ik ben daar zeker, hoe­veel het ook gaat kos­ten, bij. Hij is name­lijk een must see… en boven­dien staat ie op mijn ver­jaar­dag in Carré.

 3. Yuri schreef:

  …ter aan­vul­ling: natuur­lijk is het altijd afwach­ten of een live-optreden goed is. Bezoek anders deze site eens: http://tom-waits.spb.ru/english/mp3.php3
  Kun je uit­ge­breid onder­zoe­ken hoe Waits door­gaans live is. Njoy!

 4. frédéric schreef:

  Ik wens al die­ge­nen die wél in staat waren tic­kets te bemach­ti­gen van har­te het con­cert toe dat u hier zo tref­fend weet weer te geven :)

 5. kris schreef:

  Als fan die het onge­lo­fe­lij­ke geluk had een tic­ket te bemach­ti­gen kan ik het mij­ne nu ver­ko­pen en hoef ik niet opge­pakt te wor­den door de rijkswacht,met dank voor het verslag.Of toch maar gaan zien tegen beter weten in?

 6. Vladimir schreef:

  dus we mogen er eigen­lijk om lachen dat we gaan kaart hebben
  en dat na zes jaar fanschap

 7. chris biesmans schreef:

  Den deze al 23 jaar die hard tom fan en geen tic­ket. Wie mij er 1 bezorgd krijgt van mij mijn heel col­lec­tie waar­on­der zeld­za­me bootlegs(Hamburg ’78, min­ne­a­po­lis ’75, enz. in het totaal 35 stuks). Ik moet en zal hem zien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *