Spannend!

Het was weder­om een bewo­gen dag bij de fami­lie Pfaff. Deb­by en Nico­las had­den een hele namid­dag op het adop­tie­bu­reau geze­ten om een nieuw kind­je te bestel­len. De koter die Deb­by zopas op de wereld had gezet, bleek name­lijk niet te vol­doen aan de door het ouder­paar voor­op­ge­stel­de eisen. De baby was hele­maal niet zin­de­lijk en krijs­te elke nacht dat het een lie­ve lust was. Zelfs bom­pa Pfaff – hard­ho­ri­ger dan een mol blind is – stond regel­ma­tig in het mid­den van de nacht met een baseball-knuppel bij het wieg­je omdat hij niet kon sla­pen door de kin­der­lij­ke deci­bels. Dus beslo­ten Deb­by en haar plas­tic play­boy om het kind­je naar de kring­loop­win­kel te bren­gen om daar­na voor zich­zelf een goed­koop afri­kaan­tje te bestel­len. Een Aliplast-tattoo behoort tot de mogelijkheden.

Onder­tus­sen lopen de bouw­wer­ken van Sam en Kel­ly naar het eind. Sam had heel de week de werk­ne­mers aan­ge­spoord om er vaart ach­ter te zet­ten, omdat hij nog voor het week­end de kerst­ver­lich­ting op zijn nieu­we dak wil­de zet­ten. Kel­ly heeft de afge­lo­pen dagen niet veel kun­nen hel­pen omdat haar filosofie-examen steeds dich­ter­bij komt en ze nog flink wat Nietz­sche en Spi­no­za te ver­wer­ken heeft.

Onder­tus­sen draait de geruch­ten­mo­len weer op vol­le toe­ren. In Dag Alle­maal ver­scheen afge­lo­pen week het bericht dat mater fami­li­as Car­men zou over­we­gen uit de reeks te stap­pen omdat ze vindt dat het beeld dat er via de mon­ta­ge van haar wordt geschetst niet strookt met de vrij­ge­voch­ten femi­nis­te die ze in wer­ke­lijk­heid is. Een citaat:

Op tele­vi­sie kom ik over als een sloof die de god­gan­se dag niks anders doet dan alle vui­le klus­jes van de rest van de fami­lie op te knap­pen. In wer­ke­lijk­heid pro­beer ik her­haal­de­lijk sta­te­ments te maken over de nieu­we man of over de inte­gra­tie van de vrouw in het bedrijfs­le­ven. Door de selec­tie die de makers op het gefilm­de mate­ri­aal door­voe­ren komt die kant van mezelf ech­ter niet aan bod.
(Car­men Pfaff in Dag Alle­maal, 30–11-04)

Komen­de zater­dag gaan Jean-Marie en zijn gezin uit­ge­breid dine­ren in Bras­se­rie Her­tog Jan te Brug­ge. Het eet­maal is een actie voor het goe­de doel. Alle rest­jes zul­len nog die­zelf­de avond naar het vluchtelingen-opvangcentrum van Wes­ten­de wor­den gebracht.

Wat de fami­lie ech­ter nog niet weet, is dat Lynd­sey van huis is weg­ge­lo­pen omdat haar man – Dave – zich niet vaak genoeg wast. Ze is onder­ge­do­ken bij Vin­cent Van Quic­ken­bor­ne maar dat mag natuur­lijk nie­mand weten.

We wen­sen Lynd­sey in elk geval het allerbeste!

33 reacties

 1. Jozef schreef:

  Naar ik heb gehoord, zou de broer van zij­ne hoog­heid Jean-Marie ieder­een aan­kla­gen die de vader van onze aller Car­men nog zou bestem­pe­len als ”bom­pa Pfaff”. Broer Pfaff wou immers niet dat Bom­pa, de zuip­schuit, nog lan­ger zou ver­ward wor­den met zijn bra­ve vader Honoré.
  Bij deze, Yuri, hebt ge dus het spek aan uw been.

 2. guido schreef:

  de PAFS heb­ben hun naam niet gestolen
  Hope­lijk loopt die geit van een lynd­sey wer­ke­lijk weg
  moe­der gans zou ook beter zwij­gen en wat min­der geld verteren
  wat wan­neer vtm de boe­ken sluit
  geen ene rij­ke mens leeft zoals die verkwisters
  alles wat er op tv te zien is is pure fake, waar­in zij hun spel­le­tje moe­ten spe­len omdat paf zijn geld op was ;
  van mij mogen ze die rot­zooi ver­bie­den op tv

  thanks

 3. Yuri schreef:

  @ Jozef: Bom­pa Pfaff! Bom­pa Pfaff! Bom­pa Pfaff!
  @ gui­do: goed gespro­ken gui­do (wat een mooie alliteratie)
  In het Laat­ste Nieuws staat deze week trou­wens een arti­kel over Shi­na­ka, het (tot op heden onbe­ken­de) kind van Lynd­sey Pfaff.

 4. vince schreef:

  car­men is een coole

 5. Geert schreef:

  In Leu­ven, en naar het schijnt ook in Sint-Truiden, loopt al jaren een man rond met een gitaar die alle cafés bin­nen­loopt en dan gedu­ren­de enke­le secon­den begint te ram­men op één of twee akkoor­den. Ver­vol­gens gaat hij rond om je nog-niet-weggestoken-wisselgeld op te rapen. Van deze man nu, een zwer­ver of een clo­chard, wordt beweerd dat hij een half­broer is van JM Pfaff. Het lijkt me sterk, maar uit goe­de bron heb ik ver­no­men dat de fami­lie Pfaff afstamt van zigeu­ners. En dan lijkt het niet meer zo onmo­ge­lijk. Wie weet het juis­te ant­woord hier­op? Wie het weet mag het ook naar mijn adres stu­ren geert_van_de_velde@yahoo.com

 6. Yuri schreef:

  Bril­jant! Zal de wer­ke­lijk­heid er dan toch in sla­gen de fic­tie in te halen?
  Ik heb die half­broer al her­haal­de­lijk zien optre­den, ik moet zeg­gen dat de gelij­ke­nis tref­fend is! Als ik mij niet ver­gis, hangt er trou­wens een Aliplast-sticker op zijn gitaar…

 7. lindsay schreef:

  bon,nu is het genoeg nog 1 keer
  en ik ben de politie !!!!!!!
  ieder­een heeft een eigen mening dat weet ik maar nu over­drij­ven jullie
  jul­lie maken van iets kleins,iets dat niet erg is,iets groot !!!!!!!
  zoals het spreek­woord jul­lie maken van een
  muis een olifant
  ik durf zelfs de wed­den dat jul­lie alle­maal dik­ke oli­fan­ten zijn en juri curry
  en vin­ce is de eni­ge die mij begint te begrijpen
  en trou­wens hebt ge schrik juri dat uw ’klan­ten’ gaan weg­lo­pen als ge mijn bericht­je niet laat staan !!!
  eh ??!!!!!!!!!

 8. juri curry schreef:

  kijk maar uit lindsay
  die vin­ce is geen kat­je om zon­der hand­schoe­nen aan te pakken
  (ik wou graag nog een uit­roep­te­ken gebrui­ken, maar jij hebt ze alle­maal opgebruikt…)

 9. lindsay schreef:

  wa ???????????
  ik heb vin­ce een com­pli­ment gegeven
  en als alle uit­roep­te­kens op zijn dan is dat maar jam­mer voor u !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 10. Geert schreef:

  Waar­op rea­geert die Lin­d­sey nu zo heftig?
  Dat van die zigeu­ners heb ik uit het boek ”van Man­go tot Tan­go”, uit­ge­ge­ven door NCOS/11.11.11. Daar­in wordt gezegd door ene Toon Machiels van de Vlaam­se belan­gen­ver­e­ni­ging voor woon­wa­gen­be­wo­ners VCW dat de zigeu­ners bestaan uit vier ver­schil­len­de groe­pen: Manoes­jen, Rom, voy­a­geurs en Oost-Europese Rom. ”Voy­a­geurs stam­men af van ver­pau­per­de Vla­min­gen en Walen die in het spoor van Rom en Manoes­jen gin­gen zwer­ven. Machiels schat hun aan­tal op 6000. Ze heb­ben veel gebrui­ken van de zigeu­ners over­ge­no­men, spre­ken een bar­goens met veel leen­woor­den uit het Roma­ni en trou­wen ook wel met Manoes­jen. Vlaan­de­rens beroemd­ste voy­a­geurs­zoon is Jean-Marie Pfaff.” (blz 236–237)
  Dat van die half­broer heb ik alleen maar van horen zeg­gen en ik wou graag weten of dat waar is of niet.

  Groe­ten,
  Geert.

 11. lindsay schreef:

  ik kijk niet naar de stom­me uit­leg van juri curry
  ik kijk alleen naar de reac­ties en als ik dat zie weet ik al genoeg !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ik laat mij niet doen !!!!!
  en als ik wil blijf ik zo verderdoen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 12. shana schreef:

  niks van aan trek­ken lindsey.ik vind je heel leuk hoor groet­jes van shana

 13. lindsay schreef:

  oké het is goed.….…
  maar dan moe­ten ze niks slecht meer zeggen
  over de pfaffs eh.……

 14. celien schreef:

  De Pfaffs is een super tof­fe famil­lie !! ik wil geen enke­le afle­ve­ring mis­sen van De pfaffs !!

 15. lindsay schreef:

  je hebt groot gelijk celien dat vind ik ook !!!
  alleen de ande­re men­sen die op deze site komen
  vin­den dat een debie­le familie !!
  en dat laat ik niet zeggen

 16. Sjakie schreef:

  Ze komen inder­daad van sigeu­ners af, JM is met broer opge­voed in ”Het Zwa­luw­nest” te Oost­kamp (Nabij Brug­ge), dit was een opvang­te­huis voor sigeu­ner­kin­de­ren gerund door wij­len pries­ter Delareu.
  Iemand die de bei­de broers kent van school con­fir­meerd dat het inder­tijd niet de slim­ste waren. Naar mijn zeg­gen is er nog niets ver­an­derd daar je het IQ van de hele fami­lie optelt nog met moei­te aan 100 geraakt.

 17. lindsay schreef:

  seg eej gaat het een beetje !!!!!>-(

 18. lindsay schreef:

  jaja het zal weer intre­sant zijn !!8‑O8-O8‑O

 19. Yuri schreef:

  nee nee lie­ve lindsay -
  het is al interessant…

 20. lindsay schreef:

  dat is het nooit geweest en zal het ook nooit worden8-O8-O8‑O

 21. Cindy schreef:

  Lie­ve Lyndsey,
  rea­geer als­tu­blieft niet op het soort nega­tie­ve opmer­kin­gen over uw fami­lie want de mens op wie u rea­geert is het niet waard!
  Het is de jaloer­se, bekrom­pen en onge­luk­ki­ge mens waar u uw goe­de ener­gie niet aan moet verliezen.

  vrien­de­lij­ke groet van een neder­land­se fan.
  Cin­dy Andries.

 22. Yuri schreef:

  Maar Sin­dy toch – het is Lin­ds­ay en niet Lyndsey.
  Het ver­heugt me trou­wens dat onze typi­sche vlaam­se streek­pro­duk­ten die onze con­trei­en zo ken­schet­send ver­te­gen­woor­di­gen, nu ook bij onze noor­der­bu­ren een ido­la­te thuis­ha­ven vinden…

 23. Cindy schreef:

  Toch bezoekt Cin­dy al jaren onze zui­der­bu­ren en werkt er gere­geld maar heeft nog nooit zo een leu­ke fami­lie als de Pfaffs mee­ge­maakt en vind ze bij uit­stek een hoge uit­zon­de­ring op de rest van de Bel­gi­sche bevolking!
  De fami­lie Pfaff ver­te­gen­woor­digt enig en alleen zichzelf!

  Ik wens ze nog vele suc­ces­sen toe, dat doe ik graag bij men­sen die het oprecht verdienen!

 24. Yuri schreef:

  Een hoge uit­zon­de­ring op de rest van de Bel­gi­sche bevolking?
  U krijgt bij deze de hoofd­prijs uit­ge­reikt in de cate­go­rie ’helm­bos­wui­ven­de understatements’
  En bedankt voor het com­pli­ment, trouwens.

 25. lindsay schreef:

  ge hebt er weer niks van begre­pen juri curry
  en cin­dy bedankt dat ge met mij mee­ver­de­digt voor het res­pect van de fami­lie pfaff
  en ik moet zeg­gen cin­dy dat ge een hele goeie smaak hebt en heel groot gelijk hebt !!!
  en juri uw moe­der heeft u waar­schijn­lijk niet goed opge­voed want ze heeft u niet geleerd om uw manie­ren te houden !!!!!

 26. inge joos schreef:

  wil­len jul­lie de groe­ten eens doe n aan sam gooris
  zeg da ik hem goe vind
  ik vind jul­lie alle­maal tof
  vele groet­jes inge

 27. Yuri schreef:

  Sam laat weten dat ie zich­zelf ook eel goe vindt.

 28. lindsay j schreef:

  kga maar een j zet­ten of ze den­ken dat ik van de fami­lie ben hihi ben dat dus niet e
  lin­ds­ay naam­ge­noot­je ;-) wind je niet op in dat soort men­sen ze weten niet beter. Wat dan nog kijk eens hoe­ver jul­lie de gan­se fami­lie trou­wens wat jul­lie bereikt heb­ben!! is gewoon pure jaloe­zie meer niet

  Veel liefs Lindsay

 29. sam schreef:

  dit is je rein­ste waanzin!

 30. webber schreef:

  Span­nend !

 31. timmermans schreef:

  nu eens mij zeg over het zwa­luw­nest, ik ben daar terecht geko­men in 72, en ik was de eni­ge niet zigeu­ner, en ik mag zeg­gen ik voel­de me echt goed tus­sen die man­nen heb daar 9 jaren bij gewoond, het zijn ook maar men­sen zoals wij hoor, en soms beter zelf , ik heb een ding geleerd van hen weest tevre­den met wat je heb al was het soms niet veel,
  lin­ds­ay , ik weet niet of je vader mij nog zal ken­nen , ik ben nu 44 jaar, en ik zou zeg­gen trek je niet veel aan van de comen­taars, en Sja­kie maak mij niet kwaad man , want jou uit­spraak is onte­recht, ik weet wat zul­ke men­sen zijn (zigeuner’s zoals de pio­tos) Dat wou ik nu eens kwijt.

 32. carmen schreef:

  ben er ook geweest samen met men broer zigeu­ners ja niks abnor­maal zelfs fier op zwa­luw­nest was wat anders enke­le jaren geweest en tim­mer man denk dat we elkaar gezien hebben

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *