Maxim’s mening

Op een dag zocht ik op goog­le naar «syno­nie­men­woor­den­boek» en kwam ik de weblog van Yuri Maan­zand tegen. «Yuri Maan­zand?», zal mij wel eerst gevraagd wor­den… Ja! Yuri fuc­king Maan­zand! *kuch* De draad oppak­ken­de, ik kwam dus op zijn weblog terecht en werd nog­al getrok­ken door zijn introductietekstje.
Ik vond dat de tijd dan ook ein­de­lijk voor mij was aan­ge­bro­ken om eens ver­der te kij­ken in die zandbak.
Ik trof aan in eer­der genoemd stofbakje:
– «Pro­za»
– «Poë­zie»
– Liefdesgedichtending
– Ande­re bodem­lo­ze onzin putjes.
Laat mij begin­nen met mijn mij­me­ren bij het «Lief­des­ge­dich­ten­ding», zoals ik het ele­gan­ter­wij­ze even genoemd heb.

..::>_‑_ ~\^= Lief­des­ge­dich­ten­ding =^/~>_‑_ ::.. De bedoe­ling die in dit in gebruik geno­men stuk­je inter­net gelegd is gewor­den door weblog­hou­der Yuri, is sim­pel: Jij reac­tie> Hij 1e 3 woor­den neem en ver­werk in lief­des­brief. Ugh!
Het zal menig wenk­brauw op doen trek­ken dat mij juist dit stuk­je zo goed mocht beko­men. Ik moet zeg­gen Yuri: Ik begrijp de uit­da­ging hele­maal en vind de oplos­sin­gen die je maakt bij elke brief ook erg goed gevonden.
Het is ove­ri­gens dat ikzelf geen weblog heb en er niet eer­der aan gedacht zou heb­ben, maar anders… ^^

*Ahum*, schraapt keel, pinkt traan weg en gaat verder.

|| Pro­za… ||

Hier zou, zo lijkt mij, pro­za aan te tref­fen moe­ten zijn. Eerst wil ik kwijt dat ik uiter­aard begrijp dat de grens tus­sen pro­za en poë­zie voor een gedeel­te wordt bepaald door iemand zijn/haar mening dus sub­jec­tief is, maar er zijn natuur­lijk wel vraag­te­kens te stel­len bij de bekwaam­heid die de per­soon bij het vor­men van die mening gebruikt heeft.
Nu… Wat een troep! Yuri toch! *tut tut tut* Bij pro­za denk ik aan ver­ha­len die iets los kun­nen maken in je, niet aan… Ja, wat is het eigen­lijk? Ik denk dat het voor­na­me­lijk bestaat uit geleu­ter… Droog, onge­zou­ten geleu­ter. Aan som­mi­ge stuk­jes weet ik nog wel iets van waar­de te hech­ten omwil­le van het taal­ge­bruik, maar het mees­te vind ik voor­beel­den die iemand zou geven van onzin.
Ik zou het mees­te dan ook ten zeer­ste niet wil­len reke­nen tot zijn­de pro­za. Hier­te­gen­in kan met gemak wor­den gebracht dat er geen mini­ma­le eisen wor­den gesteld om iets te maken tot pro­za, tot­dat ik even de vrij­heid neem om Van Dale Onli­ne te citeren:

pro·za (het ~)
1 de onge­bon­den stijl die niet door strak rit­me en rijm beperkt wordt
2 het­geen in pro­za geschre­ven is

2 Lijkt mij niet van toe­pas­sing. Nu 1…
«De onge­bon­den stijl die niet door strak rit­me en rijm beperkt wordt», hier wordt niks gezegd over waar­door het dan wel beperkt zou wor­den, als het al zou. Hier wordt dus plaats open gela­ten voor moge­lij­ke ande­re beper­kin­gen. Door ervan uit te gaan dat deze er zou­den kun­nen zijn is dit niet een geen-stijl, maar juist een daad­wer­ke­lij­ke stijl, wel­ke vaker ont­breekt. Er zal nu wel afge­vraagd wor­den hoe dit kan…
Laat mij dit dan maar even toe­lich­ten met een twee­de citaat, nu van http://www.thefreedictionary.com/poetry:

po·et·ry
4. Pro­se that resem­bles a poem in some res­pect, as in form or sound.
2.a. Poems regar­ded as for­ming a divi­si­on of literature.

En deze bete­ke­nis­sen vor­men de op elkaar aan­slui­ten­de basis van mijn toe­lich­ting. Bij een aan­tal tek­sten is een soort van poë­ti­sche klank of her­ha­ling terug te vin­den, wel­ke ook bij gedich­ten terug te vin­den valt, waar­door de tek­sten vol­gens 4. poë­zie zou­den zijn, maar omwil­le het bestaan van 2.a. kan dit niet.
Dit kan niet omdat het groot­ste gedeel­te van de tek­sten nog geen­eens als zijn­de wc-lectuur kan wor­den beschouwd.
ENOUGH!!

[To Yuri:] Dude, je mees­te ver­ha­len zui­gen rela­tief gezien wan­neer je intro tot iemands refe­ren­tie­ka­der behoort.
[/To Yuri]

-Poë­zie, traantje.

De gek heeft lef.
Zilt ver­liet dan ook mijn lichaam toen ik het las,
meer waard was het mij niet dan hondengekef,
en dan dat van een bastaardenras.

Pure onzin weet Yuri hier uit te kra­men, zel­den komt het voor dat het ook maar enig­zins poë­tisch is, wel­ke vaker van zelf­de kwa­li­teit of lager is dan die van het gedicht­je hierboven.
Mijn hart vul­de zich met het ver­driet, welk de leeg­te van Yuri zijn gedich­ten uitstraalde.
De hoop die ik geves­tigd had op kwa­li­teit en ori­gi­na­li­teit, werd de haven uit­ge­stuurd, EN…
een hevi­ge teleur­stel­ling voer­de mij naar mij en mijn puur­ste emoties…
Ik moest Yuri mai­len! Nadat ik mij de dag ervoor de moei­te had geno­men om een reac­tie te schrij­ven kwam ik erach­ter dat de rest gemid­deld geno­men kut was.

Dus Yuri lie­verd, bij deze.

Kus­je kus­je kusje,

Maxim.

P.S. Alles in deze mail mag op het weblog komen zolang er niet direct naar wordt door­ge­lin­ked, dank voor uw begrip.

Yuri ant­woordt beleefd:

bes­te maxim -

dank voor uw uit­ge­brei­de reactie
aan de leng­te van uw zin­nen, de gram­ma­ti­ca­le eru­di­tie en het feil­loos doch sober gebruik van lees­te­kens af te lei­den, heeft maan­zand u dui­de­lijk getroffen

dat stemt me blij

ook het feit dat u op het inter­net op zoek gaat naar een syno­nie­men­woor­den­boek, getuigt van een bodem­lo­ze en vol­was­sen ken­nis van onze moedertaal

het werkt boven­dien erg rela­ti­ve­rend om af en toe te horen dat er iemand mijn werk kut en zui­gend vindt, niet ieder­een die het maar niks vindt, doet ook effec­tief de moei­te om dat dui­de­lijk te maken

daar kan ik alleen maar dank­baar om zijn

dus maxim taal­rund, bij deze.

y -

ps je post-scriptum wordt ter har­te genomen

3 Responses

  1. NoCTuRNaL schreef:

    Komt voor mij per­soon­lijk nog­al eli­tair over? Ben ik nu in uw plaats op m’n (uw) tenen getrapt? :)

  2. jessie schreef:

    haha­ha!

  3. Evert schreef:

    Kom jon­gens, waar is dat syno­nie­men­woor­den­boek nu?!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.