Koters

Sinds eni­ge tijd zit ik met een niet meer te ont­ken­nen kin­der­wens. Ik wil vader wor­den. Ik wil daar­voor zelfs zover gaan me een draag­moe­der te zoe­ken en alleen­staan­de vader van drie kin­de­ren te wor­den. Ik teken er onmid­del­lijk voor. Hier en nu. Kom op met die koters.

Ik ervaar dat dat soort gedach­ten samen­gaat met een toe­ne­mend melig­heids­ge­voel in mijn leven. Melan­cho­lie is altijd al een fun­da­men­teel onder­deel geweest van mijn doen en laten, maar de laat­ste tijd wordt dat melan­cho­li­sche mij­me­ren hef­tig melig inge­kleurd. Waar dat van­daan komt of hoe ik dat pre­cies moet uit­leg­gen, weet ik niet, maar de con­cre­te gevol­gen zijn dui­de­lijk zicht­baar. Als ik over de markt wan­del, kan ik als beze­ten stil­staan – let­ter­lijk halt­hou­den en stil­staan – bij het zien van een kin­der­wa­gen. Als ik een kind hoor wenen omdat zijn lek­stok geval­len is, krijg ik kip­pe­vel en begin ik spon­taan te glim­la­chen. Maakt niet uit hoe uit­bun­dig of enhou­si­ast mijn gemoeds­toe­stand is op een wel­be­paald moment van de dag, de aan­blik van een pas­ge­bo­re­ne doet al het bloed in mijn lijf stol­len en mijn traan­klie­ren wor­den aan­ge­dre­ven als ware mijn hoofd een citrus­pers. Melig­heid. Ik kan er niet zon­der. Ik heb ook – meer dan ooit tevo­ren – oor voor melig­heid op radio en tele­vi­sie. De Rode Loper heeft me nog nooit zo geboeid, en zelfs de drol­len van Gar­ry Hag­ger lij­ken tek­stu­eel een grond van waar­heid te bevat­ten. Zij het dan wel­is­waar een waar­heid die ik nog altijd lie­ver met de kwe­len­de uit­voer­der ervan op een mid­del­eeuws kanon kan ste­ken, maar toch ook een waar­heid die als een indrin­ger het dage­lijk­se leven bin­nen­sluipt, en alle raam­ko­zij­nen en deur­klin­ken met een dik­ke laag stroop insmeert. Ik kan er niet meer omheen, ik ben melig. Ik ver­zand in een soort zeem­zoe­te jaloe­zie jegens jon­ge moe­ders, aan­ge­dre­ven door de opge­fok­te moto­ren van het bete­re levens­lied. Mis­schien is het weer gewoon de len­te die me dit jaar meer dan ande­re jaren de hor­mo­na­le hor­le­piep doet dan­sen, maar even goed wordt het gewoon wer­ke­lijk tijd voor een nage­slacht. Hoe het ook zij, kandidaat-draagmoeders mogen zich altijd mel­den op onder­staand email-adres. Dan dan­sen we eer­ste samen die hor­le­piep, en dan zien we wel verder.

Upda­te (augus­tus 2018):  Op dit moment is boven­staan­de tekst zowat veer­tien jaar oud. Mijn leven heeft onder­tus­sen diver­se boch­ten en zij­we­gen geno­men, en het waar­heids­ge­hal­te van wat ik hier schreef is in de loop der jaren bij­zon­der rela­tief gewor­den. Nor­ma­li­ter voel ik zel­den de nei­ging om me voor poë­zie uit het ver­le­den te ver­ant­woor­den, maar bij dit spe­ci­fie­ke stuk­je heb ik een bij­zon­de­re reden. Ik zie name­lijk in de reac­ties nog steeds lou­che vra­gen dan wel aan­kon­di­gin­gen ver­schij­nen in ver­band met adop­tie en/of draag­moe­der­schap. Ik wens aan dit sche­mer­ge­bied niet mee te wer­ken. Als je een kind wil adop­te­ren of ter adop­tie wil aan­bie­den, of als je een draag­moe­der zoekt (of bent), ga dan op zoek naar offi­ci­ë­le instan­ties. Daar zal het ook lang niet altijd mak­ke­lijk gaan, maar alles is beter dan bij een wil­le­keu­ri­ge tekst op het inter­net een ali­nea met vage info en je email-adres ach­ter te laten.

27 reacties

 1. Nele schreef:

  Mmmmm, ik krijg zowaar goes­ting om me aan te bie­den. Ik oefen alvast de hor­le­piep; heb je nog ande­re verwachtingen?

 2. Yuri schreef:

  Belang­rijk is het op regel­ma­ti­ge tijd­stip­pen opdui­ken­de ver­lan­gen por­to te drin­ken in de ochtend.

 3. Nele schreef:

  Lap! Met mijn ijsgekoelde-melkverslaving raak ik echt ner­gens aan de bak…

 4. cindy schreef:

  IK lees hier iets over een alleen­staan­de vader , nu ik zit eigen­lijk al een tijd­je seri­eus erover na te den­ken om draag­moe­der te zijn .Ikzelf heb drie gezon­de kin­de­ren en wil graag ande­re ook de geneug­te van kin­de­ren geven.Indien ern­stig mag je altijd kon­takt opne­men met mij .groe­ten cindy

 5. mo schreef:

  hoi
  ook wij zijn op zoek naar een draag­moe­der, ik heb baar­moe­der­hals­kan­ker gehad en kan dus nooit zelf zwan­ger zijn maar onze kin­der­wens is echt heel groot, we wil­len heel graag een kind­je van ons eigen in ons armen slui­ten, dus wil­len we vra­gen wie voor ons, ons kind­je wil dragen.
  groet­jes mo

 6. oliviernoblet schreef:

  ik zoek goe­de draag­moe­der woon in brus­sel 0498104598 jm

 7. sarina schreef:

  ik en mijn vrien­din heb­ben een gro­te kinderwens.
  maar als les­bisch kop­pel is da heel moei­lijk. wie kan ons hel­pen aub. u kan mij berei­ken op het num­mer 0494/ 17/ 28/ 61

 8. sarina schreef:

  via draag­moe­der of zaad dona­tie. het blijft ons gelijk als we ons kin­der­wens maar ver­vult krij­gen. xxx

 9. wendy schreef:

  hoi ik ben Weny 28j heb 2 gezon­de jon­gens en denk er al een tijd­je aan om iemand anders het ple­zier van kin­de­ren te gun­nen. Je mag altijd con­tact opne­men BIEP Groet­jes en hope­lijk tot gauw

 10. Jozef schreef:

  Wen­dy… Is dat niet de Supernanny?

 11. sophie vanmoerkerke schreef:

  ik ben 44 jaar oud, heb één mis­val gehad en sedert­dien is het nooit meer gelukt door aller­lei tra­gi­sche omstan­dig­he­den. ik zoek dus een draag­moe­der die zou moe­ten arti­fi­ci­eel gein­se­mi­neerd wor­den want ik ben momen­teel alleen­staand. de adop­tie­pro­ce­du­res in bel­gie zijn zo lang­du­rig en rigi­de dat deze optie mijn laat­ste kans zou zijn om een kind­je in mijn armen te dragen.Ik ben bereid tot enorm veel con­ces­sies, ener­gie­be­ste­ding en hulp­ver­le­ning en natuur­lijk rui­me finan­cie­le com­pen­sa­tie. Ik speel spo­ra­disch pleeg­moe­der voor kin­de­ren die voor één of ande­re reden niet met hun ouders kun­nen zijn maar d.i; alleen maar tijdelijk…

 12. snoopy schreef:

  erva­ren draagmoeder

 13. peggy schreef:

  Ik heb zelf twee gezon­de kin­de­ren en zou graag men­sen hel­pen die zelf geen kin­de­ren kun­nen krij­gen!! alleen ern­sti­ge reacties!

 14. eldwin schreef:

  hallo…ik ben eldwin.…ik houd heel veel van kinderen…my dro­men is papa geworden…maar ik ben homo ik zoek voor een draagmoeder…wie can mij helpen.

 15. Erik En Nicole schreef:

  Goe­den­mor­gen,

  Aan alle draagmoeders,wij zijn een geluk­kig stel met een kinderwens.
  Door omstan­dig­he­den is het zelf krij­gen van een kind­je niet meer moge­lijk bij mijn vriendin.
  Om ons gezin com­pleet te maken heb­ben wij een kinderwens.
  Wie wil ons hel­pen om draag­moe­der te zijn?
  Of wie heeft voor ons infor­ma­tie naar het zoe­ken van een draagmoeder?
  Graag alleen ser­ri­eu­se reacties.

  tot gauw Erik en Nicole

 16. Ernst schreef:

  Dag alle­maal,

  Na wat speur­werk op het inter­net heb ik deze site ont­dekt. Ik ben samen met mijn part­ner (wij zijn twee man­nen) op zoek naar een draag­moe­der. In het ver­le­den heb ik al eer­der infor­ma­tie hier­over inge­won­nen. De groot­ste moei­lijk­heid voor ons is, waar vin­den wij een seri­eu­ze draag­moe­der. In onze fami­lie en vrien­den­kring is het niet gelukt iemand te vin­den. Ik lees hier op deze web­si­te dat een aan­tal dames over­weegt om draag­moe­der te wor­den. Ik zou graag in con­tact wil­len komen met deze vrou­wen. Over onze kin­der­wens kan ik ver­der nog zeg­gen dat wij in het kader van een adop­tie­pro­ce­du­re al gerui­me tijd hele­maal zijn goed­ge­keurd voor het ouder­schap, hier­mee aan­ge­ven­de dat het geen bevlie­ging is. We zijn er al ruim vijf jaar inten­sief mee bezig. Wij zou­den dan ook graag via een seri­eu­ze bege­lei­ding, bij­voor­beeld in het VU medisch cen­trum, dit tra­ject in wil­len gaan.

 17. nele schreef:

  hallo,ik ben een moe­der van 3 kin­de­ren waar­bij een tweeling.ik wil draag­moe­der wor­den ern­sti­ge kan­di­da­ten gelie­ve mij een mail te stu­ren. BIEP

 18. nele schreef:

  eric en nico­le reac­tie num­mer 15 ben zelf moe­der van drie kin­de­ren en zou graag jul­lie wil­len hel­pen enkel als seri­eu­se mensen.

 19. sarina schreef:

  ik krijg heel veel reac­tie maar tot nu toe niks
  aub help ons
  het bud­get van ons om een kind te krij­gen is niet wat te mees­ten wil­len verdienen
  wij wil­len een kind veel kun­nen geven maar de prij­zen voor draag­moe­der zen absurd

 20. sarina schreef:

  wij zen vier jaar samen en wil­len dood­graag een kind
  help ons aub

 21. peggy schreef:

  Hal­lo,
  Ik heb zelf twee gezon­de kin­de­ren en zou graag ande­re men­sen hel­pen door draag­moe­der te wor­den. Als jul­lie intres­se heb­ben laat me dan iets weten op het adres BIEP
  ENKEL ERNSTIGE KANDIDATEN!!!!!!!!!!!

 22. bianca schreef:

  zijn er nog seri­eu­ze vrou­wen die over­we­gen om draag­moe­der tezijn
  in noord­hol­land, deze mogen ons graag mailen!

 23. casey schreef:

  hey ik ben een vrouw van 21 heb een zoon­tje van 4 en zou heel graag draag­moe­der wil­len worden.
  gelie­ve me een mail te stu­ren naar
  BIEP

 24. eldwin schreef:

  ik zoek voor een draagmoeder…l wish one day l will have my own baby..

  email mij BIEP

 25. sanne janssen schreef:

  ook ik heb twee prach­ti­ge doch­ters, waar ik ont­zet­tend trots op ben.
  ook ik bied mij aan als draagmoeder.
  ik zou niets lie­ver wil­len dan dit geluk met ande­ren te delen. hun het­zelf­de won­der schen­ken als wat ik al twee­maal heb mogen ontvangen!

  con­tact: BIEP

 26. sylvia schreef:

  Hal­lo,

  Wij zijn een getrouwd kop­pel van 50 en 23 jaar,
  Ik heb een han­di­cap dit houd in dat ik wel kan lopen maar anders als een anders vali­de men­sen ook kan ik geen ver­re afstan­den lopen dan gebruik ik een rolwagen.
  Ik heb ver­no­men dat mijn eier­stok­ken langs de luie kan zijn en dus ik geen kin­de­ren kan krij­gen maar dat neemt niet weg dat we een gro­te kin­der wens hebben.
  We zijn er 100% zeker van dat ook ik goed kan zor­gen voor de baby ondanks mijn handicap.
  Bvb: ipv het kind te dra­gen naar over­al kan ik het met de kin­der wagen ver­voe­ren naar de plaats waar het moet zijn zoals bvb zijn bedje

  We hopen dat de boven­staan­de uit­leg je niet afschrikt want we wil­len immers alleen maar eer­lijk zijn met u

  Zelf heb­ben we nog enke­le vragen:

  Heb je nog steeds inte­res­se om een draag­moe­der te zijn?
  Zou u aub onze draag­moe­der wil­len zijn?

  Indien je nog vra­gen hebt mag je altijd terug mai­len naar: BIEP

  Vrien­de­lij­ke groeten,
  Wau­ters – vangeneugden

 27. Samantha schreef:

  Hal­lo Con­tact (BIEP) als u geïn­te­res­seerd bent in adoptie
  van kin­de­ren, heeft mijn man en ik hier pri­vé aangenomen

  Samant­ha

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.