«Kim Clijsters is uiteen.»

«Kim Clijs­ters is uit­een.», zei Lynd­sey Pfaff, op het hoog­te­punt van een filo­so­fi­sche dis­cus­sie met haar kers­ver­se gelief­de. Dave stak onge­ïn­te­res­seerd een siga­ret op wijl ik hem zag den­ken: Het is te hopen dat gij nooit uit­een gaat, poep­ke, want ik wil hier zoveel moge­lijk spon­sor­geld opstrij­ken voor het te laat is. Lynd­sey sloeg hun zo goed als onaan­ge­roer­de huwe­lijk­sal­bum open en kwijl­de een eind weg over de foto’s van de dans hun­ner ton­gen die in de kerk van Bras­schaat Pep­pi en Kok­ki voor­goed tot man ende vrouw had gebom­bar­deerd. Weder­om stak Dave onge­ïn­te­res­seerd een siga­ret op (met de vori­ge had hij den bom­pa het zwij­gen opge­legd) en mom­pel­de een zin­sne­de met stik­ka­pot, kop­pijn en mij es gerust zeg als belang­rijk­ste ingre­di­ën­ten. De pruil­lip van Lynd­sey groei­de tot epi­sche pro­por­ties en ter ver­lich­ting van de gespan­nen sfeer in de woon­ka­mer tracht­te zij haar wit­te prins met stink­stok lief­de­vol op de mond te zoe­nen – daar zij in de Flair had gele­zen dat een jon­ge vrouw aldus een hele hoop kool­hy­dra­ten in de ver­doe­me­nis brandt. Doch de lip­pen van Dave had­den enkel aan­dacht voor de zacht­brui­ne fil­ter­huls van zijn Mar­l­boro, waar­door onze hel­din zich lelijk ver­brand­de en voor ver­de­re ver­zor­ging naar Stuy­ven­berg werd afge­voerd. Dave viel daar­op in slaap voor de televisie.

22 reacties

 1. lindsay schreef:

  ik vind het echt bela­che­lijk wat jul­lie alle­maal zeg­gen de pfaffs is een tof­fe fami­lie en ze bele­ven ver­schil­len­de tof­fe en soms span­nen­de din­gen ze zijn tof en trou­wens kie­ken van vin­ce ik heet lin­ds­ay dus hoe uw bak­kes ja ??
  en al de rest ook begre­pen !!!!!! nog één keer en ik zeg het ze want ik ben fami­lie van hen ik ben de doch­ter van de zus van dave
  maar die uit­leg snap­pen jul­lie natuur­lijk niet ah nee jul­lie zijn te dom daarvoor

 2. Yuri schreef:

  Lin­d­sey, Lin­d­sey, toch.
  Zomaar wat schel­den en mijn gas­ten bele­di­gen – dat kan ik echt niet pik­ken hoor.

  Ik zal je even wat inside-informatie geven over de fami­lie Pfaff: deze men­sen wor­den stie­kem betaald door onze rege­ring om aller­lei zgn. span­nen­de avon­tu­ren te bele­ven op tele­vi­sie. Op die manier wil­len de minis­ters hun bur­gers dom en volg­zaam hou­den! Boven­dien zit het pro­gram­ma vol met subli­mi­na­le bood­schap­pen en ver­do­ken recla­me­slo­gans die je – voor je het goed en wel beseft – naar de apo­theek doen hol­len om via­gra en slaap­pil­len! De Pfaffs zijn des dui­vels! Niet meer kij­ken! Af die TV! Bui­ten spe­len! Kssjjjt!

  (Die laat­ste zin van ’jul­lie zijn te dom daar­voor’ snap ik wel niet zo goed)

 3. lindsay schreef:

  nu ga jij je mond eens hou­den ja ???
  en trou­wens ik noem niet lin­d­sey maar
  lindsay
  dus uw bak­kes toe
  als ge alleen zo’een din­gen kunt zeggen
  en trou­wens ik ben geen baby meer eh ik ga niet meer niet meer bui­ten spe­len en trou­wens het is bij­na win­ter dus
  shut op
  en mijn laat­ste zin klopt dus want je snapt de zin zelf niet

 4. Yuri schreef:

  lie­ve lin­d­sey (lin­ds­ay? lindsya?)
  het spijt me als ik je bele­digd heb.
  ik heb het goed voor met de fami­lie pfaff.
  ik heb net een nieuw stuk­je geschre­ven over hun fan­tas­ti­sche avonturen:
  https://www.wannesdaemen.com/proza/spannend
  dan zal ik nu op shut­ten want mijn blad is vol
  daaag lindsey!

 5. lindsay schreef:

  lin­d­sya is mijn schuil­naam ma bon
  als ik een bericht wil typen doe ik dat en wat er in staat gaat jou niet aan !!!!!!!!!
  ik schrijf wat ik wil begrepen!!!!!
  en voor de laat­ste keer het ik niet lin­d­sey maar lin­ds­ay compri ???????????
  rot maar op

 6. Yuri schreef:

  lie­ve linsday
  waar­om toch al die uitroep- en vraagtekens?
  is er nog niet genoeg van die troep in de wereld?
  en wat is een schuil­naam ma bon precies?

 7. lindsay schreef:

  waar­om die uit­roep en die vraagtekens
  omdat ik het meen !!!!!!!!!!!!
  en ik blijf zo ver­der­doen als ik wil !!!!!!!!!!!
  en een schuil­naam als je dat niet weet dat moet je nog klei­ner en jon­ger zijn dan 4 jaar zelfs mijn klein zus­je weet dat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  en uit­roep en vraag­te­kens zijn geen troep !!!!
  waar­om denk je dat da tro­pe is ?????
  en het kan me niet sche­len wat je bedoeld !!!!!!

 8. Yuri schreef:

  kan er iemand het behang wat zach­ter zet­ten alstublieft?

 9. lindsay schreef:

  oh.….….…
  gaan we nu een zin­ne­tje gebrui­ken dat we zelf niet begrij­pen eh ??????????
  leg hem mij uit .….……!!!!!!!!!!!!

 10. Ward schreef:

  Dit is echt topliteratuur!

  Lin­ds­ay (niet zo pes­ten, Yuri), wil je mis­schien een pro­gram­ma op tv? Ik zal anders wel hals­over­kop met je trou­wen zodat we vol­gen­de dins­dag het huwe­lijk al kun­nen uitzenden :-)

 11. Yuri schreef:

  Schit­te­rend idee! Bij deze stel ik me kan­di­daat om de vie­ring te leiden.

 12. lindsay schreef:

  trouw met uzelf of met u vriendinneke
  oh ja natuur­lijk je hebt er geen !!
  je bent daar te stom en te lelijk voor!!!
  eigenlijk.…..is er 1 moge­lijk­heid dat je een vrien­din hebt maar die is dan ook super dik en lelijk !!!!!!!!!
  en juri cur­ry schrijf die sere­mo­ni op uwe buik
  ik ben niet zot eh !!!
  trou­wens hoe oud zijn jullie ?????? !!!!!

 13. Ward schreef:

  Ik ben 32 gedeeld door 2 – ja, dat is een test – en mijn lie­ve vrien­din (ze heet ook Lin­ds­ay, wat een toe­val) kan niet lachen met jouw aan­tij­gin­gen! Voor mij speelt dik­te ook geen rol, enkel de inborst is van tel. Wel jam­mer dat haar vader plas­tisch chi­rurg is en geen gemeen­te­amb­te­naar, want anders kon ik haar naam laten ver­an­de­ren in plaats van haar gezicht…

  Ma bon, we mogen niet kla­gen zeker?

 14. lindsay schreef:

  ge hebt uw vrien­din zeker niks gezegt van wat ge tegen mij ver­telt hebt eh…
  nee natuur­lijk niet dan maakt uw vrien­din het onmid­de­lijk uit !!!!
  en gij zijt mis­schien wel zes­tien eh en ik maar 11 maar ik ben ook geen kat­je dat je zon­der hand­schoe­nen moet vastpa­ken want ik zou uw arm er wel eens kun­nen afkrabben .…..

 15. Ward schreef:

  Mijn vrien­din is ook erg geluk­kig met mij! En haar ouders zijn ook blij dat ze van straat is :)

  Ik neem mijn woor­den toch maar terug, Lin­ds­ay Scissorhands…

 16. lindsay schreef:

  dat hoor ik graag .….…
  en stop maar met luis­te­ren naar juri curry
  in zijn soort van ’ver­haal’ staat dan nog dat hij het goed voor­heeft met de pfaffs
  en veel geluk met uw vriendin
  zie als ge nu vrien­de­lijk zijt tegen mij ben ik dat ook tegen u.…..!!!!

 17. chocoprince schreef:

  dat ver­haal, dat zegt mij iets…

 18. OS schreef:

  Ja jon­gen, De Pfaffs, da’s een beet­je de Bush van Bel­gië he. Ieder­een schaamt er zich voor maar kijkt/stemt er wel naar/ voor. (aan­pas­sen indien nodig)

 19. Nele schreef:

  Lynd­sey leest niet alleen de flair, ze werkt er nu ook. Maar dat heb ik ook alleen maar van horen zeggen ;-)

 20. Yuri schreef:

  Ja maar, ja maar! Ik kijk hele­maal niet naar de Pfaffs, ik heb dat van horen zeggen.

 21. vince schreef:

  deb­by nan­cy lin­ds­ay kel­ly peg­gy kim­by nel­ly san­dy sil­ly sully

 22. OS schreef:

  Vin­ce, mag ik die com­ment pik­ken en ook gebrui­ken? ik betaal er betaal er des­noods voor. Thanks

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *