Wie dit leest, gaat dood

Een groep­je men­sen waad­de in een vreemd land door­heen een bre­de maar kal­me rivier in de jun­gle. Ofschoon de plaat­se­lij­ke medi­cijn­man hen had gewaar­schuwd voor aller­lei demo­ni­sche geva­ren en val­strik­ken, waren ze toch aan de over­tocht begon­nen. Na enke­le dagen begon­nen vrien­den van hen zich onge­rust te maken omdat de trek­kers nog steeds niet terug waren van hun trip. Na een zoek­ac­tie – die niet lang duur­de – werd het groep­je terug­ge­von­den op een open plek in het bos. Ze ston­den alle­maal stijf recht­op met hun armen links en rechts gebo­gen en som­mi­gen van hen waren kaal­ge­scho­ren. Maar alle­maal waren ze dui­de­lijk reeds enke­le dagen dood. Ze wer­den mee­ge­no­men naar een plaat­se­lijk hos­pi­taal voor een licha­me­lijk onder­zoek, maar er werd niets vreemds gevon­den. Alle­maal waren ze een natuur­lij­ke dood gestor­ven. Het eni­ge wat voor de dok­ters niet echt dui­de­lijk was, waren de klei­ne lit­te­kens in de hals van som­mi­ge leden van de groep. Het waren klei­ne kras­jes die niet op erge ver­won­din­gen duid­den, maar het feit dat een groot aan­tal van de trek­kers er in zijn of haar hals had, werd enigs­zins vreemd bevon­den. Na onder­zoek wer­den de licha­men van de onge­luk­ki­gen gere­pa­tri­eerd, naar hun res­pec­tie­ve fami­lies gebracht en begraven.

Zo wordt dit ver­haal althans ver­teld in de streek waar het dra­ma plaats­vond. De legen­de wil boven­dien, dat ieder­een die het ver­haal te horen krijgt aan gru­we­lij­ke pij­nen zal komen te ster­ven, en wel recht­op­staand. De wei­ni­ge geval­len die als even­tu­e­le bewijs­grond voor deze legen­de kun­nen die­nen, zijn – weten­schap­pe­lijk gezien – nooit opge­hel­derd. Er is dus klaar­blij­ke­lijk niets te doen aan deze dode­lij­ke, ver­baal over­ge­le­ver­de ket­ting­brief. Laten we hopen dat er een dag komt waar­op alle men­sen die het ver­haal ken­nen hun pijp aan Maar­ten geven voor­dat ze het kun­nen ver­der vertellen.

Vaar­wel…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *