The artist formerly known as Mark Kesters (Episode Five)

En hij durf­de niet alleen naar de bak­ker, Mark. Soms, als zijn ouders hem om een lang grijs gesne­den stuur­den, was hij uren onder­weg omdat hij er niet in slaag­de zon­der stot­te­ren de bak­ke­rij bin­nen te stap­pen. Op een keer had­den zijn ouders hem om een lang grijs gesne­den gestuurd, en toen heeft hij eerst uren in het struik­ge­was aan de over­kant van de straat geze­ten, wach­tend op het moment dat er geen klan­ten in de bak­ke­rij ston­den. Maar het was zon­dag­voor­mid­dag dus het was razend druk want ieder­een wil­de ver­se crois­sants en zelf­ge­pers­te motor­olie en taar­ten heb­ben. In die tijd – Mark was onge­veer negen – moch­ten bak­kers nog zelf hun motor­olie per­sen. Dat zou na de gro­te olie­cri­sis van enke­le jaren later natuur­lijk hele­maal ver­an­de­ren, maar toen maak­te nie­mand er zich al zor­gen over. Na enke­le uren ver­krampt in de strui­ken te heb­ben geze­ten, greep Mark een rus­tig moment in de bak­ke­rij aan om zijn aan­koop te vol­bren­gen. Met beven­de benen stap­te hij het eta­blis­se­ment bin­nen. De bak­kers­vrouw was net met veel kabaal enke­le kokos­no­ten aan het file­ren – met een onge­re­gi­streer­de fileer­vork, doch dit ter­zij­de – toen Mark met een krop in de keel om een lang grijs gesne­den vroeg. Glim­la­chend staak­te de dame haar arbeid en nam een lang grijs brood van het schap met de grij­ze bro­den. Ze leg­de het voor­aan in de snij­ma­chi­ne en druk­te op de gro­te rode knop die het snij­den in gang zet. Met haar lin­ker­hand duw­de ze het brood die­per in de machi­ne, want haar jaren­lan­ge erva­ring leer­de dat dat snel­ler ging dan het toe­stel zon­der assis­ten­tie zijn gang te laten gaan. Onge­luk­kig genoeg stop­te er net op dat moment een Culi­nai­re Con­tro­le Een­heid in de straat, en omdat arti­kel 72bis van de Meel & Mechanica-wet van tien jaar gele­den dui­de­lijk voor­schreef dat het onder geen enkel beding toe­ge­la­ten is op open­ba­re plaat­sen door men­se­lijk ingrij­pen de wer­king van mecha­ni­sche toe­stel­len te ver­snel­len, sti­mu­le­ren of zon­der ken­nis van zaken aan te zwen­ge­len, werd de bak­kers­vrouw prompt tot de acht­ste kas­te gede­gra­deerd en in de boei­en gesla­gen. Met loei­en­de sire­nes ver­dween de com­bi van de CCE uit het zicht, Mark bevend en ang­stig ach­ter­la­tend. Zon­der brood, maar weer een trau­ma rij­ker, keer­de hij huiswaarts.

(Epi­so­de Four)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.