Responsability #1

Lief­ste Filip en Mathil­de, graag richt ik mij mid­dels dit schrij­ven tot jul­lie. Ik heb name­lijk het een en het ander te ver­tel­len. Eerst en voor­al zou ik jul­lie van har­te wil­len feli­ci­te­ren met jul­lie huwe­lijk. Tot zover de posi­tie­ve noot. Het Bel­gisch konings­huis kan mij gesto­len wor­den. Al die ado­ra­tie voor een mon­ter lachend kop­pel­tje dat veel te veel ver­dient om over­al lint­jes te gaan door­knip­pen, het kan me wat. Maar daar ga ik niet over zeu­ren. Menin­gen zoals die van mij zijn er genoeg, en dat zal u zelf ook wel weten. U hoeft van mij qua staats­on­der­mij­nend gedrag geen gro­te acties te vre­zen. Met het beet­je klein­geld dat ik bezit is con­cur­ren­tie uit­ge­slo­ten, dus daar zal ik mij niet mee bezig­hou­den. Over enke­le jaren zit u op de troon, ik zal mij niet moe maken u eraf te sto­ten. Maar wel zou ik even wat wil­len vra­gen: kan u er als­tu­blieft voor zor­gen dat Sieg­fried Brac­ke ophoudt met pop­pers te slik­ken elke zon­dag­mor­gen? De Zeven­de Dag ver­wordt name­lijk steeds meer tot een – boven­dien lelijk inge­kleur­de – speel­tuin voor car­na­va­les­ke poli­ti­ci die hun zin niet mogen afma­ken. Het stoort mij gewel­dig. En zeg­gen dat ik vroe­ger niet in poli­tiek geïn­te­res­seerd was.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.