Versiertrucs

Ik ben nooit een held geweest als het op ver­sie­ren aan­komt. Ik heb iemand ver­sie­ren trou­wens altijd als een debiel exces van de mate­ri­a­lis­ti­sche maat­schap­pij beschouwd, maar hey, daar maak ik nu een­maal deel van uit, dus wil ik af en toe wel eens een poging wagen. Zeer klein­scha­lig en zel­den met suc­ces uiter­aard, maar we doen ons best. De meest uit­ge­le­zen plaats voor klein­scha­li­ge ver­sier­ac­ties is de kas­sa van een wil­le­keu­ri­ge kle­ding­win­kel, of het loket van de plaat­se­lij­ke bios­coop. Daar vind je name­lijk altijd mooie glim­la­chen­de meis­jes die betaald wor­den om vrien­de­lijk te zijn tegen de klan­ten, waar­door de min­ste avan­ce in hun rich­ting op zijn minst met één van die fij­ne lach­jes beloond wordt. En als je geluk hebt, en er is niet teveel volk in de win­kel, kun­nen er zelfs wat woor­den gewis­seld wor­den. Ook een fij­ne truuk voor begin­ners of voor man­nen – zoals ik – die niet onmid­del­lijk tot dras­tisch gepar­fu­meer­de en in one-liner gedrenk­te con­quests komen, is het zoge­naam­de en door mij per­soon­lijk uit­ge­von­den gewen­nings­win­ke­len. Gewen­nings­win­ke­len doe je bij voor­keur in de plaat­se­lij­ke super­markt en is een ver­sier­tech­niek waar­bij je jezelf niet over­ma­tig ver­moeit, waar­bij je niet op je bek kan gaan, en waar­bij suc­ces zo goed als altijd inhe­rent is aan het pro­ces van actie. Het is boven­dien zo sim­pel dat zelfs de groot­ste nit­wit het kan pro­be­ren, doch laten we niet uit het oog ver­lie­zen dat een mini­mum aan uiter­lij­ke stan­daar­di­sa­tie en soci­a­le vaar­dig­he­den een strik­te nood­zaak is, maar zo is het met de mees­te zaken in deze samen­le­ving wel gesteld, tot spijt van wie er niet aan beant­woordt. Maar goed, eens aan deze cri­te­ria vol­daan, kan de jacht geo­pend wor­den. En laten we eer­lijk zijn, wat die cri­te­ria betreft, komt het nog altijd in de eer­ste plaats aan op humor en fris uit de hoek komen, meer nog dan er bij te lopen als­of je zopas voor Vogue een exqui­se parfum-reeks hebt aan­ge­pre­zen. Maar goed, gewen­nings­win­ke­len dus. Het prin­ci­pe is even bril­jant als een­vou­dig. Tel­kens je gaat win­ke­len in je favo­rie­te super­markt, kies je bij het afre­ke­ne­nen niet voor de kas­sa met de kort­ste rij aan­schui­ven­den, maar voor die met de knap­ste kas­sier­ster. Wie die knap­ste kas­sier­ster moge zijn, is uiter­aard voor ieder­een anders, maar let er op dat u tel­kens dezelf­de knap­pe kas­sier­ster kiest als u komt win­ke­len. Zo krijgt u de kans lang­zaam maar zeker en – hier komen we bij een essen­ti­ë­le fac­tor – een ver­trou­wens­band op te bou­wen met het indi­vi­du uwer begeer­te. Het spreekt van­zelf dat u niet elke keer met kwijl op de kin en sta­rend voor­bij moet schui­fe­len, zo heeft al die moei­te natuur­lijk geen zin, en boven­dien maakt u de kas­sa vies. Waar u bij het eer­ste con­tact gewoon vrien­de­lijk goei­e­dag en danku­wel zegt, kan u na ver­loop van tijd met uit­ge­brei­de­re zin­sne­den of zelfs mop­jes voor de dag komen, om in een gevor­der­de fase even­tu­eel tot een gemoe­de­lijk bab­bel­tje over te gaan. Het spreekt van­zelf dat u immer spits en scherp­zin­nig dient te blij­ven, en geens­zins de onder­broe­ken­toer moet opgaan. Vra­gen of u uw bank­kaart in haar gleuf­je mag laten glij­den, is bij­voor­beeld uit den boze. Zoiets heeft niet alleen zel­den suc­ces bij kas­sier­sters, maar u ris­keert boven­dien een boe­te en het intrek­ken van uw voor­deel­kaart. En dat is het laat­ste waar u als door­ge­win­ter­de discount-held mee gecon­fron­teerd wil wor­den. Pas deze tac­tiek enke­le keren toe en u zal zien, de kas­sier­ster in kwes­tie zal onbe­wust en lou­ter door con­di­ti­o­ne­ring een emo­ti­o­ne­le band met u opbou­wen. Zij zal u her­ken­nen, zij zal u min­der snel bedie­nen om iets te kun­nen ver­tel­len, en in het bes­te geval zal zij infor­me­ren naar uw per­soon­lij­ke leef­we­reld. Maar laten we geen ijde­le hoop koes­te­ren. Het ini­ti­a­tief is in deze trou­wens vol­le­dig aan u, anders bent u het zelf nog die ver­sierd gaat wor­den, een ple­zie­rig neven­ef­fect maar geens­zins het doel van onze actie. De ver­de­re invul­ling van het gewen­nings­win­ke­len ver­schilt van per­soon tot per­soon. Er zijn er die reeds na vier of vijf win­kel­beur­ten een date te pak­ken heb­ben, maar even­goed duurt het wat lan­ger. Neem gerust uw tijd, en als het bij blon­de Moni­que niet wil vlot­ten, ga dan eens langs bij de kas­sa van Chan­tal. Blij­ven pro­be­ren is de bood­schap. En laat u voor­al niet afschrik­ken door ande­re klan­ten die enkel komen om te win­ke­len en elke ande­re acti­vi­teit tus­sen de rek­ken afdoen als belem­me­rend of zelfs onge­past. Zij heb­ben waar­schijn­lijk nog nooit de geneug­tes van la seduc­ti­on du grand bazar mogen proe­ven en de kwa­de blik­ken die zij in uw rich­ting wer­pen, zijn mijns inziens veel­al door jaloe­zie en afgunst gevoed. Want wie wil er niet op een goed blaad­je komen te staan bij de kas­sier­sters van deze wereld, dat laat­ste bas­ti­on van onge­schon­den win­kel­kracht, de mis­sing link tus­sen de maal­stroom van moder­ne mul­ti­na­ti­o­nals en de her­in­ne­ring aan ambach­te­lij­ke mid­den­stand. Aan­bid hen voor het te laat is, want voor u het weet kan u uw koop­waar zelf inscan­nen, of wordt u als vee door een supers­can­ner gedre­ven, ten­ein­de uw beta­ling zo snel moge­lijk in ont­vangst te kun­nen nemen. De tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­ling van de laat­ste jaren, die draai­kolk van toe­ne­men­de robo­ti­se­ring en afne­men­de men­se­lijk warm­te zal wel­dra een hoog­te­punt berei­ken, en pro­beer dan maar eens een gemoe­de­lij­ke bab­bel op gang te bren­gen met de scan­slurf van het discount-toestel, of de elek­tro­ni­sche afhaal-arm van de cyborg-chinees. Geloof me vrij, wie in onze zwar­te toe­komst – en dat ze zwart wordt, staat als een paal boven water – wil­de ver­ha­len kan ver­tel­len over Moni­que, die na ette­lij­ke win­kel­beur­ten haar Aldi-uniform steeds die­per open­knoop­te tel­kens als u pas­seer­de, of over Chan­tal, die u eeu­wi­ge trouw en een zak kor­tings­bon­nen beloof­de na die sto­men­de vrij­par­tij tus­sen de sel­der en de auber­gi­nes ; wie mij­me­rend kan ach­ter­om­kij­ken naar glo­ri­eu­ze ver­o­ve­rings­toch­ten toen er nog met brief­jes en mun­ten betaald kon wor­den ; wie voor het haard­vuur nicht­jes en neef­jes en ach­ter­klein­kin­de­ren kan ver­lek­ke­ren met opwin­den­de ver­ha­len over 1001 nacht in de Nop­ri van Kurin­gen ; die avon­tu­riers zul­len het ware geluk gekend heb­ben. Zij zul­len als hel­den ont­haald wor­den en neer­ge­schre­ven in de har­de schijf-archieven van onze col­lec­tie­ve data­ba­se. Zij zul­len door minis­ters gehand­drukt en door schrij­vers beju­beld wor­den, in schla­gers en film-trilogieën zul­len hun bele­ve­nis­sen bezon­gen wor­den, en hun nage­slacht zal tot ver in de toe­komst bekend­heid genie­ten. Draal daar­om niet lan­ger, rid­ders van het win­kel­kar­re­tje, knights of the shopping-mall, draal niet lan­ger en ga op pad. Sla uw slu­we slag en kom niet terug voor elke super­mar­ché, elke shoc-discount en elke mini-match van het Noor­den smeult onder de hete adem van uw heng­sti­ge hel­den­da­den. Geen win­kel­kar­re­tje zal onbe­re­den blij­ven, geen bancontact-gleuf onge­schon­den. Eeu­wi­ge roem en glo­rie, dat moet je ver­die­nen, elke dag.

10 reacties

 1. Hamza schreef:

  Maar als een kas­sie­re u zegt en dan? dan wij­zen se af och?
  ik wil dol­graag kas­sie­re ver­sie­ren maar als ze ze u tegem ne zeg­gen kap ik af
  net of ik een ouwe lul ben, dan word ik juist agres­sief! graag reac­tie ben 22 jaar

 2. Yuri schreef:

  U is een teken van res­pect, toch? Agres­sief wor­den is nooit een optie, laat staan een moge­lijk­heid. Blij­ven lachen en voor­al veel geld opdoen in de Del­hai­ze. Elke kas­sier­ster die merkt dat u veel geld op zak heeft, zet met ple­zier een knoop­je open. Of uw lul oud is, dat weet ik niet, daar zal u haar over moe­ten laten oor­de­len. Enzovoort.

 3. Dutcher schreef:

  L E E R P R A T E N

 4. Yuri schreef:

  Met of zon­der spaties?

 5. Matt schreef:

  Oog­con­tact ben je ver­ge­ten. Daar­mee begint ALLES.
  (niet dat oner­va­ren men­sen hun ogen kei-hard dicht­pit­sen als ze een knap­pe vrouw zien… maar toch is in de ogen kij­ken nog altijd de start, en ook niet altijd even gemakkelijk…)
  De kunst is om niet weg te kij­ken, tot zij weg­kijkt, en dan van uit uw oog­hoe­ken pro­be­ren te zien of ze nog naar u kijkt, zoja: bingo.
  Zo neen; tgoh jah, er aan wen­nen, of als u pech hebt: good luck with the cyborgs.

 6. Yuri schreef:

  De cyborgs? Die zijn al maan­den uit­ver­kocht in de Delhaize.

 7. Matt schreef:

  Tgoh da’s klote…
  En opblaas­pop­pen? hehe
  In de del­hai­se hier in de buurt heb­ben ze over’t alge­meen wel knap­pe dames, maar in de car­re­four, col­ruyt of aldi… Bah

 8. Daan schreef:

  ik heb dat pro­bleem, wil dat mijs­je mee uit­vra­gen wat ach­ter de kas­sa staat, maar ;
  kan ik haar onmid­de­lijk mee uit­vra­gen op een date ?
  Is ze noch wel vrei­ge­zel ? kan ik dat vra­gen, kan ik haar daar onmid­de­lijk mee confronteren ?
  ze lacht ten­slot­te naar ieder­een zo want ze moet vrien­de­lijk zijn ?
  graag hulp hierbij ?
  dank u

 9. Matt schreef:

  Haha jon­gen toch, you’­re mis­sing the point!
  Lees het arti­kel en dan weet je met­een wat je moet doen :)
  Begin eerst met “hey” te zeg­gen, en dan “tot mor­gen” of “tot vol­gen­de week”, en na ver­loop van tijd zal je wel iets meer weten te zeggen!

  Ten­zij je extreem ver­le­gen bent natuurlijk.
  En zoals ik al zei hierboven;
  OOGCONTACT IS BELANGRIJK!
  Maar zorg wel dat je haar niet bang maakt!

 10. Rinus schreef:

  Wat moet ik met een kas­sie­re? Ze zijn vaak onver­zorgd, niet de slim­ste, onder betaald, slecht opge­leid, meest­al op jon­ge leef­tijd een baby. En boven­al geen uit­da­ging. Kun je boven­staand expi­ri­ment ook met een advo­ca­te of hart­chi­ru­ge her­ha­len? Krijg je onge­twij­feld ook min­der dom­me en beter gespel­de reac­ties. Je zult me dank­baar zijn voor dit advies want het gemid­del­de I.Q. van de nieu­we bezoe­kers zal ogen­blik­ke­lijk stijgen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.